Zavrieť

Porady

Živnostenský zákon od 27.5.2009 do 30.11.2009

Živnostenský zákon


 
Aktuálne znenia zákona:
Aktuálne znenie


ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Aktuálne znenie zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) po novele 186/2009 Z.z.

Platnosť od: 27.5.2009
Účinnosť od: 27.5.2009


1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia
2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Živnosť
§ 2
§ 3
§ 4 Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI


§ 5 Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť
§ 5a
§ 6 Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
§ 7 Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
§ 7a Osobitná odborná spôsobilosť
§ 8 Prekážky prevádzkovania živnosti
§ 9 Rozdelenie živností
§ 10 Živnostenské oprávnenie
§ 11
§ 12
§ 13 Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
§ 14 Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
§ 15 Pokračovanie v živnosti pri premene družstva
§ 16 Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
§ 17 Prevádzkareň

DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I
OHLASOVACIE ŽIVNOSTI


§ 19

Diel 1
Remeselné živnosti

§ 20

Preukazovanie odbornej spôsobilosti
§ 21
§ 22

Diel 2
Viazané živnosti


§ 23
§ 24 Odborná spôsobilosť

Diel 3
Voľné živnosti

§ 25

HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI


§ 26
§ 27 Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky

TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 28

Povinnosti podnikateľa

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32

HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI


§ 33 Všeobecné ustanovenie

Rozsah oprávnenia
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38 Pohostinská činnosť
§ 39
§ 39a
§ 40
§ 41
§ 41a

HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI


§ 42 Rozsah oprávnenia

HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY

§ 43
§ 44 Rozsah oprávnenia

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST


Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
§ 45a Iné údaje k ohláseniu
§ 46

Vydanie živnostenského listu
§ 47
§ 48
§ 49 Zmeny údajov uvedených v ohlásení

HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA


§ 50 Náležitosti žiadosti o koncesiu
§ 51
§ 52
§ 53 Rozhodovanie o koncesii
§ 54 Vydanie koncesnej listiny
§ 55 Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
§ 56 Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu

HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA


§ 57
§ 58
§ 59

HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER


§ 60 Živnostenský register
§ 60a Výpis z registra
§ 60b Sprístupnenie a zasielanie údajov registra

PIATA ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA


§ 61c
§ 62

HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE


§ 63
§ 64
§ 65

HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

§ 65a
§ 65b
§ 65c

HLAVA IV
UKLADANIE POKÚT


§ 66

PIATA A ČASŤ

Živnostenské úrady
§ 66a
§ 66b Pôsobnosť obvodného úradu
§ 66ba Úlohy jednotného kontaktného miesta
§ 66c Pôsobnosť krajského úradu
§ 66d Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PIATA B ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY
A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTOV DOHODY O EURÓPSKOM
HOSPODÁRSKOM PRIESTORE A ŠVAJČIARSKEJ
KONFEDERÁCIE


§ 66e

HLAVA I
Bezúhonnosť


§ 66f

HLAVA II


Odborná spôsobilosť
§ 66g
§ 66h Uznávanie odbornej praxe
§ 66i Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I
§ 66j Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
§ 66k Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III
§ 66l
§ 66m Uznávanie odbornej kvalifikácie

HLAVA III

Finančná spoľahlivosť a poistenie


§ 66n

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 67 Pracovnoprávne vzťahy
§ 69 Živnostenské spoločenstvá
§ 70
§ 71 Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
§ 71a Konanie o uznaní odbornej spôsobilosti
§ 73 Medzinárodné zmluvy

HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 74 Zachovanie doterajších oprávnení
§ 75
§ 76
§ 77
§ 79 Likvidácia majetku pre predĺženie
§ 80 Zrušovacie ustanovenia

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 80a
§ 80b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
§ 80ba
§ 80bb
§ 80bc
§ 80c
§ 80d Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001
§ 80e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
§ 80g
§80i
§ 80j
§ 80k Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
účinné od 1. októbra 2007


§ 80l
§ 80m
§ 80n Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
§ 81


Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2006 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z, , zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. sa mení takto:


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY

§ 1
Na začiatok

Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len "živnosť") a kontrolu nad ich dodržiavaním.

Živnosť
§ 2

Na začiatok

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 3
Na začiatok

(1) Živnosťou nie je:

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom, 1)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi 2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d) činnosť pri výkone povolaní
1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov 2a) okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, 3)
3. advokátov, 4), notárov, 5a) patentových zástupcov 6) a súdnych exekútorov,
4. znalcov a tlmočníkov, 7)
5. overovateľov (audítorov) 8) a daňových poradcov,
6. burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, 8a)
7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, 9) mediátorov 9a), sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu 9b) a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 9c)

6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu, 8a)
7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, 9) mediátorov, 9a).

8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, 9b)
9. autorizovaných geodetov a kartografov 10),
10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.

(2) Živnosťou ďalej nie je:

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, 12) vykonávacích inštitúcií, 12a) sprostredkujúcich inštitúcií, 12b) vydavateľov elektronických platobných prostriedkov, 12c) prevádzkovateľov platobných systémov, 12d) poisťovní, 13) doplnkových dôchodkových poisťovní, 13a) dôchodkových správcovských spoločností, 9b) doplnkových dôchodkových spoločností, 9c) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí 14) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, 8a) finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a) ani poskytovanie devízových peňažných služieb 12e) a vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, 12f)
b) prevádzkovanie hazardných hier, 15)
c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 16),
d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka, 17)
e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov, 18)
g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe, 19)
h) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu, 20)
i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,
j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami 22) a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 322a)
k) rozhlasové a televízne vysielanie,
l) poskytovanie univerzálnej poštovej služby,
m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, 23a)
n) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 23c),
o) podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie, 23d)
p) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
r) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
s) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb, 23e),
t) používanie vysoko rizikových chemických látok,
u) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk, 23f)
v) obchod s vojenským materiálom,
w) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami, 23g)
x) poskytovanie služieb zamestnanosti, 23ha) okrem odbornej poradenskej služby,
y) kolektívna správa autorských práv, 23i)
z) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
za) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie, 2a)
zb) vykonávanie technických kontrol vozidiel, 23k)
zc) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel, 23l)
zd) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia, 23m)
ze) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia, 23n)
zf) akreditácia environmentálnych overovateľov,
zg) poskytovanie právnych služieb za odmenu,
zh) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti, 23pb)
zi) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel, 23pc)
zj) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, 23pd)
zk) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, 23pe)
zl) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, 23pf)
zm) vykonávanie kontrol originality vozidiel, 23pg)
zn) vykonávanie montáže plynových zariadení, 23ph)
zo) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu, 23q)
zp) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, 2b)
zq) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
zr) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.

(3) Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

(4) Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, 23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon. 23r)

§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

Na začiatok

(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

(2) Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI


§ 5
Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť
Na začiatok

(1) Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len "podnikateľ"); povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len "koncesia") sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony. 24)
(3) Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len "zahraničná osoba") môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ak z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Na účely tohto zákona sa slovenskou fyzickou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky a slovenskou právnickou osobou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt 24a) na území Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe udeleného povolenia podľa osobitného predpisu.24b)

§ 5a
Na začiatok


(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.24f) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(2) Osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom. 24f)

(3) Živnostenský úrad nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že táto uplatňuje svoje práva vyplývajúce z tohto zákona.

§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

Na začiatok

(1) Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť,
ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. 24e)

(3) U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

(4) U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

(5) Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, že ide o podnikateľa na základe živnostenského oprávnenia alebo o osobu oprávnenú konať za právnickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, súd to oznámi príslušnému živnostenskému úradu.

§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Na začiatok

(1) Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.

(2) U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 7a
Osobitná odborná spôsobilosť(1) Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva činnosti uvedené v prílohe č. 4.

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).

§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti

Na začiatok

(1) Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu 26). Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

(2) Ustanovenie odseku l sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania. 27)

(3) Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.

(4) Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.

(5) Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán 28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.

(6) Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

§ 9
Rozdelenie živností

Na začiatok

Živnosti sú:

a) ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b) koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.

§ 10
Živnostenské oprávnenie

Na začiatok

(1) Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len "živnostenské oprávnenie") vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:

a) pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b) pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.

(2) Preukazom živnostenského oprávnenia je:

a) živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b) koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
c) výpis zo živnostenského registra.

Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak. Zahraničným osobám 28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do obchodného registra.

(4) Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živnostenský úrad živnostenský list alebo koncesnú listinu pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.

(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. (6) Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.

(7) Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

§ 11
Na začiatok

(1) Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom28aa) manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.

(2) Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).

(3) Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu. 28ab)

(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm.
d) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

(5) Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.

(6) Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť alebo v prípadoch podľa odseku 8.

(7) Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti, viazanej živnosti alebo koncesovanej živnosti (§ 7) alebo nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt podľa odseku 3, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa podľa odseku 12; podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7), môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto prevádzkarňach.

(9) Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.

(10) Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

(11) Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

(12) Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu 28b) možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.

§ 12
Na začiatok

(1) V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.

(2) Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási alebo o koncesiu požiada zákonný zástupca.

§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)

Na začiatok

(1) Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c) pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d) správca dedičstva, 29) ak ho ustanovil súd.

(2) Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.

(3) Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

(4) Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

(5) Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.

(6) Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.

(7) Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné meno, pod ktorým bude pokračovať v živnosti, a ďalšie údaje podľa § 45 alebo § 50 potrebné na vydanie nového živnostenského listu alebo novej koncesnej listiny.

§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti

Na začiatok

(1) Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len "spoločnosť") na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.

(2) Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.

(3) Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkáreň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové živnostenské listy alebo koncesné listiny.

§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva

Na začiatok

Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.

§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom

Na začiatok

Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.

§ 17
Prevádzkareň

Na začiatok

(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

(2) Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d) výstavné priestory a vzorkové predajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

(4) Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 29a)
b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu, 29b)
c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
d) pojazdné predajne,
e) zariadenia na poskytovanie reklamy,
f) predajné automaty.

(5) Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).

DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ


HLAVA I
OHLASOVACIE ŽIVNOSTI


§ 19
Na začiatok

Ohlasovacie živnosti sú:

a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Diel 1
Remeselné živnosti


§ 20
Na začiatok

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti
§ 21

Na začiatok

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

§ 22
Na začiatok

(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
c) dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou alebo
f) dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

(2) Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

(3) Kvalifikačnou skúškou podľa odseku 1 písm. e) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické znalosti technických alebo technologických postupov, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti.

(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Členom skúšobných komisií je zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.

(5) Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.

(6) Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a vydania osvedčenia o jej vykonaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


Diel 2
Viazané živnosti


§ 23
Na začiatok

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.

§ 24
Odborná spôsobilosť

Na začiatok

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Diel 3
Voľné živnosti


§ 25
Na začiatok

(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona.

(2) Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI


§ 26

Na začiatok

Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 zákona.

§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky

Na začiatok

(1) Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

(2) Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

(3) Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.

TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA


HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 28
Na začiatok

(1) Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len "rozsah oprávnenia") sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.

(2) Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti.

Povinnosti podnikateľa
§ 29

Na začiatok

(1) Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi. 32)

(2) Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

(3) Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.

(4) Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý

a) bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,
b) zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.

§ 30
Na začiatok

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy. 33)

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

(4) Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám. 36)

(5) Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.

§ 31
Na začiatok

Zrušený

§ 32
Na začiatok

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

a) obchodné,
b) výrobné,
c) poskytujúce služby.

HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI


§ 33
Všeobecné ustanovenie

Na začiatok

Obchodné živnosti sú najmä:

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b) pohostinská činnosť.

Rozsah oprávnenia
§ 34

Na začiatok

(1) Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež

a) prenajímať tovar,
b) sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c) vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d) vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e) vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí,
f) vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,
g) prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom,
h) cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,
i) predávať tovar aj v pojazdných predajniach,
j) predávať tovar, ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,
k) uskutočňovať podomový a zásielkový predaj. 36c)

(2) Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.

(3) Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu alebo znehodnoteniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.

§ 35
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 36
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 37
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 38
Pohostinská činnosť

Na začiatok

(1) Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len "predaj na priamu konzumáciu"). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru a predaj na priamu konzumáciu podľa odseku 2.
(2) Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu

a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
d) jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

(3) Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.

§ 39
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 39a
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 40
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 41
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 41a
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI


§ 42
Rozsah oprávnenia

Na začiatok

(1) Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

a) vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,
b) zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,
c) predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.

(2) Podnikateľ má ďalej právo:

a) nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b) vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c) prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d) vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

(3) Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.

HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY


§ 43
Na začiatok

Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

§ 44
Rozsah oprávnenia

Na začiatok

(1) Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.

(2) Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.

(3) Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.

(4) Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER


HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST


Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45

Na začiatok

(1) Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

(2) Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie
a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len "osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo organizácie (ďalej len "identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e) miesto podnikania,
f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

(3) Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania,
d) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu.

(5) Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie živnostenského listu alebo v ohlásení uvedie
a) identifikačné údaje a ďalšie údaje
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
2. ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 36ca)
e) adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
f) osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,
j) osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8.

(6) Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená.

§ 45a
Iné údaje k ohláseniu

Na začiatok

(1) Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb slovenskej štátnej príslušnosti, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

(2) Fyzická osoba a právnická osoba môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť tiež údaje vyžadované podľa osobitných zákonov36d) na

a) splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti,
b) prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

(3) Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti

a) uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b) môže oznámiť zmenu platiteľa poistného.


§ 46
Na začiatok

(1) Fyzická osoba

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(2) Právnická osoba

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,
b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(3) Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a d) a odseku 2 písm. a), c) a d) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.

(4) Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

(5) Ak v § 66f nie je ustanovené inak, pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno zistiť charakter odsúdenia za trestný čin, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(6) Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).

(7) Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.

Vydanie živnostenského listu
§ 47

Na začiatok

(1) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1, § 45a ods. 3 písm. a) a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá živnostenský list najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

(2) Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj jeho osobné údaje, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) jeden predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g) deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h) dátum vydania živnostenského listu.

(3) Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.

(4) Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
b) pri remeselnej živnosti a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c) jeden predmet podnikania,
d) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f) dátum vydania živnostenského listu.

(5) Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.

(6) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45, 45a a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.

(7) Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

(8) Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

(9) Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie živnostenského listu podľa odseku 1 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

§ 48
Na začiatok

zrušený zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.

§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení

Na začiatok

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste.
(3) Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.

HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA


§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu

Na začiatok

(1) Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad. Príslušnosť úradu sa riadi ustanovením § 45 ods. 1.

(2) Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), § 45 ods. 3 písm. a) až e) a § 45 ods. 4 až 6, § 45a, § 46 ods. 1 písm. b) až e), § 46 ods. 2 písm. b) až e) a § 46 ods. 3 až 7 obdobne.

(3) Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže

a) fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b) právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu alebo spôsobilosť podľa § 11 ods. 12.

§ 51
Na začiatok

(1) Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť.

(2) Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni závady v lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

§ 52
Na začiatok

Zrušený od 1. septembra 2001

§ 53
Rozhodovanie o koncesii

Na začiatok

(1) Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa prílohy č. 3 alebo osobitného zákona 37a) potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, je ním živnostenský úrad viazaný.

(2) Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného zboru, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote 20 dní.

(3) Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1, živnostenský úrad žiadosť zamietne.

(4) Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a výpisu z registra trestov.

(5) Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad pri pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 4 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, žiadosť zamietne.

(6) Koncesná listina nahrádza pri prevádzkovaní koncesovanej živnosti povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov.

§ 54
Vydanie koncesnej listiny
Na začiatok


(1) Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje

a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) jeden predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h) dátum vydania koncesnej listiny.

(2) Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
b) osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c) jeden predmet podnikania,
d) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e) doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f) dátum vydania koncesnej listiny.

(3) Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.

§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
Na začiatok

zrušený zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.

§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu

Na začiatok

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na koncesnej listine.
(3) Pri zmene sídla alebo bydliska je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.

HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA


§ 57
Na začiatok

(1) Živnostenské oprávnenie zaniká

a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,
e) ak to ustanoví osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).

(2) Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.

(3) Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ohlásenie ukončenia podnikania nemožno vziať späť.

§ 58
Na začiatok

(1) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie, ak

a) podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b) nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,
c) pri koncesovaných živnostiach o to podnikateľ požiada; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a),
d) podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.

(2) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

a) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
b) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
c) z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.

(3) Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.

(4) Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. d) alebo v ods. 2 písm. a), môže ohlásiť ohlasovaciu živnosť alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

§ 59
Na začiatok

zrušený zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.

HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER


§ 60
Živnostenský register

Na začiatok

(1) Živnostenský register (ďalej len "register") tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch, ktoré obvodné úrady zapisujú do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(2) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a) ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu s výnimkou podľa § 11 ods. 8, pokračovateľa v živnosti podľa § 13, štatutárneho orgánu, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
1. postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná,
2. meno a priezvisko,
3. akademický titul,
4. rodné priezvisko,
5. rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
6. štátna príslušnosť,
7. miesto narodenia,
8. adresa bydliska,
b) obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
c) identifikačné číslo,
d) miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
e) adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
f) predmet podnikania,
g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h) dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
i) doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
j) pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
k) iné skutočnosti podľa osobitných predpisov, 26)
l) iné údaje podľa § 45a.

(3) Zápis dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra, vykoná živnostenský úrad podľa výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd elektronickou formou zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom. 37b)

(4) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria údaje uvedené v odseku 2 písm. a) bodoch 4., 5. a 7., údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na účely daňovej registrácie a prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia. Údaje zapísané do registra na účely daňovej registrácie, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a výpisu z registra trestov sa poskytujú iba dotknutým orgánom alebo inštitúciám.

§ 60a
Výpis z registra

Na začiatok

(1) Každý má právo vyžadovať od miestne príslušného živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Ak v registri určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú.


§ 60b
Sprístupnenie a zasielanie údajov registra

Na začiatok

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronickou formou diaľkovo umožní prístup k údajom o podnikateľoch zapísaných v registri a ku zmenám týchto údajov

a) daňovému úradu a Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
b) orgánu štátnej štatistiky,
c) príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 37c)
d) orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia, 37d)
e) Sociálnej poisťovni.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupní Slovenskej živnostenskej komore údaje o podnikateľoch zapísaných v registri v rozsahu verejnej časti registra.

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle alebo sprístupní ďalším orgánom údaje registra za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Zaslanie alebo sprístupnenie údajov registra elektronickou formou sa považuje za ich písomné oznámenie.

(4) V prípade požiadavky fyzickej osoby alebo právnickej osoby na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov sú údaje registra vyžadované na ten účel bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielané jednotným automatizovaným informačným systémom v živnostenskom podnikaní elektronickou formou daňovému informačnému systému alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne. Daňovému informačnému systému a informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne sa bezodkladne zasielajú aj zmeny údajov registra oznámené podľa § 49 a 56.

(5) Údaje registra určené na zabezpečenie výpisu z registra trestov živnostenský úrad bezodkladne zašle elektronickou formou Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

(6) Podrobnosti o sprístupnení údajov registra a o automatickom zasielaní údajov registra v elektronickej forme upravia zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušnými orgánmi štátnej správy alebo príslušnými inštitúciami.

(7) Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií. 37e)

PIATA ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY


HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA


§ 61c
Na začiatok

(1) Živnostenský úrad vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, a z podmienok uložených koncesnou listinou.

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 38)

§ 62
Na začiatok

(1) Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu (ďalej len "kontrolór"), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.

(2) Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.

(3) Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.

(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.

(5) Živnostenský úrad môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.

(6) Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE


§ 63
Na začiatok

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1659 eur.

§ 64
Na začiatok

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3319 eur.

§ 65
Na začiatok

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 6638 eur.

HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA


§ 65a
Na začiatok

(1) Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 3319 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b) nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3).

(2) Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,
c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.

(3) Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ

a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),
c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1),
d) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5,
e) neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).

(4) Živnostenský úrad uloží zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

§ 65b
Na začiatok

(1) Za porušenie povinností ustanovených v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.

(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.

(3) Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.

(4) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

(5) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad odoberá bloky od daňového úradu.

§ 65c
Na začiatok

Živnostenský úrad môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uložiť poriadkovú pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.

HLAVA IV
UKLADANIE POKÚT


§ 66
Na začiatok

(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 63 až 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

(2) Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad začať do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej týmto zákonom.

(3) Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.

(4) Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
PIATA A ČASŤ

Živnostenské úrady
§ 66a

Na začiatok

Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú

a) živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady ,
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 66b
Pôsobnosť obvodného úradu

Na začiatok

(1) Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.

(2) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, obvodný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta; miestna príslušnosť obvodného úradu na plnenie úloh jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby sa spravuje podľa § 45 ods. 1. Obvodný úrad v sídle kraja vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.

§ 66ba
Úlohy jednotného kontaktného miesta

Na začiatok

(1) Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
a) všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti a o poskytovaní služieb v činnostiach, ktoré sú živnosťou (ďalej len "služby") na území Slovenskej republiky,
b) postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania živnostenského oprávnenia a prístupu k poskytovaniu služieb,
c) kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach poskytovania služieb a na iné subjekty, 41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
d) možnostiach prístupu k verejným registrom s databázami poskytovateľov služieb,
e) všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.

(2) Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku na základe žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami.

(3) Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, 41ac) prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia;41ad) údaje preveruje a zodpovedá za ich správnosť.

(4) Jednotné kontaktné miesto pri pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému daňovému úradu alebo príslušnej zdravotnej poisťovni.

§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu

Na začiatok

zrušený zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.


§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Na začiatok

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b) spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,
c) zabezpečuje jednotný informačný systém 41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,
d) zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov obvodných úradov v živnostenskom podnikaní,
e) rozhoduje o uznaní odbornej praxe podľa § 66h a o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 66m,
f) spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou.

PIATA B ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTOV DOHODY O EURÓPSKOM
HOSPODÁRSKOM PRIESTORE A ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE


§ 66e
Na začiatok

(1) Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie 41b) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore 42) a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členský štát"), a na právnickú osobu založenú podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.

(2) Na účely tohto zákona sa osobou spoločenstva rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu. 41b) Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
42) Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.

HLAVA I

Bezúhonnosť
§ 66f

Na začiatok

(1) Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) preukazuje osoba spoločenstva, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú alebo ak taký výpis alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, ktoré osoba preukáže, čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) domovským členským štátom jeden alebo viaceré členské štáty, v ktorom alebo v ktorých štátny príslušník členského štátu získal odbornú kvalifikáciu,
b) členským štátom pôvodu členský štát, v ktorom mal štátny príslušník členského štátu bydlisko pred príchodom na územie Slovenskej republiky.

HLAVA II

Odborná spôsobilosť

§ 66g

Na začiatok

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III.

§ 66h
Uznávanie odbornej praxe

Na začiatok

(1) Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.42a) Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(2) Odborná prax nadobudnutá na území Slovenskej republiky sa preukazuje dokladmi o skutočnom a zákonnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti.

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote.

(4) Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z predložených dokladov zistí, že sú splnené podmienky uvedené v § 66i, 66j alebo 66k, rozhodne o uznaní odbornej praxe, inak žiadosť zamietne.

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
42a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

§ 66i
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I

Na začiatok

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu

a) šiestich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra 42b) alebo
b) troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c) štyroch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d) troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e) piatich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa na živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.
42b) § 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.

§ 66j
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
Na začiatok

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu

a) piatich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra 42b) alebo
b) troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c) štyroch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d) troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e) piatich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
f) šiestich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
42b) § 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.

§ 66k
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III
Na začiatok

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť nepretržite po dobu

a) troch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra 42b) alebo
b) dvoch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
c) dvoch rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
d) troch rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.
42b) § 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.

§ 66l
Na začiatok

Predchádzajúce vzdelanie pre príslušnú činnosť podľa § 66i až 66k sa preukazuje

a) štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní nadobudnutom v členskom štáte, ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako platné, alebo
b) dokladom o úspešnom skončení odbornej prípravy v nečlenskom štáte spolu s dokladmi členského štátu o uznaní odbornej prípravy na účely výkonu príslušnej činnosti a o trojročnej odbornej praxi v príslušnej činnosti na jeho území.

§ 66m
Uznávanie odbornej kvalifikácie

Na začiatok

(1) Osoba spoločenstva, ktorá na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.

(2) Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 až 3 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní 42a) alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch.

(4) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti.

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a) rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
b) preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia, 42c)
c) preruší konanie do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 4 alebo do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitných predpisov, 42d)
d) zamietne žiadosť.

(6) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
42b) § 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.
42c) § 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
42d) Napríklad § 42 ods. 5 a 6 a § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 25 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

HLAVA III

Finančná spoľahlivosť a poistenie

§ 66n

Na začiatok

(1) Splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti môže osoba spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými bankami v členskom štáte.

(2) Splnenie podmienky zákonného poistenia proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti môžu osoby spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu zodpovedá poistenie podmienkam a rozsahu krytia podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike.

(3) Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 67
Pracovnoprávne vzťahy

Na začiatok

Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.

§ 69
Živnostenské spoločenstvá

Na začiatok

(1) Živnostenské spoločenstvo (ďalej len "spoločenstvo") je združením 43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.

(2) Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.


§ 70
Na začiatok

Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi. 44)

§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

Na začiatok

(1) Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok), 45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.

(2) Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.

§ 71a
Konanie o uznaní odbornej spôsobilosti

Na začiatok

zrušený zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.

§ 73
Medzinárodné zmluvy

Na začiatok

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.

HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení

Na začiatok

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.

(2) Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.

(3) Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

(4) Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

(5) Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.

§ 75
Na začiatok

(1) Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.

(2) Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.

(3) Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.

§ 76
Na začiatok

Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.

§ 77
Na začiatok

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 79
Likvidácia majetku pre predĺženie

Na začiatok

(1) Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predĺženie. 47)

(2) Na likvidáciu majetku pre predĺženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.

§ 80
Zrušovacie ustanovenia

Na začiatok

Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:

1. zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. okrem § 12a až 12e,
2. § 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3. § 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4. § 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5. § 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6. § 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7. § 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8. § 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 80a

Na začiatok

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov 48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.

(4) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2000. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

Na začiatok

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

§ 80ba
Na začiatok

(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.

§ 80bb
Na začiatok

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, upravia si svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. apríla 2002. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

80bc

Na začiatok

Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.

§ 80c
Na začiatok

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,

2. § 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,

3. § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole
a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.

§ 80d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001

Na začiatok

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

§ 80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
Na začiatok

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 80g

Na začiatok

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.

§80i
Na začiatok

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie pohrebísk, prevádzkovanie pohrebných služieb a prevádzkovanie krematórií vzniknuté podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

(2) Podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium na základe živnostenského oprávnenia vzniknutého pred 1. novembrom 2005 je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky najneskôr do 31. októbra 2007.

(3) Ak podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium v ustanovenej lehote nepredloží požadované doklady podľa odseku 2, jeho živnostenské oprávnenie zaniká 31. októbra 2007.

§ 80j
Na začiatok

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.

80k
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

Na začiatok

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného poradcu na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu do 31. mája 2007, predložia živnostenskému úradu doklad o odbornej spôsobilosti v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak jej živnostenské oprávnenie zaniká.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007

§ 80l

Na začiatok

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.

(2) Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.

(3) Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.

(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.

§ 80m
Na začiatok

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách.

§ 80n
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

Na začiatok

(1) Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom - razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500 m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.

(2) Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom - razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.

§ 81
Na začiatok

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Zákon č. 600/1992 Zb. nadobudol účinnosť 28. decembrom 1992.

Zákon č. 231/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.

Zákon č. 132/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1994.

Zákon č. 200/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1995.

Zákon č. 233/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 1995.

Zákon č. 216/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.

Zákon č. 123/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1996.

Zákon č. 164/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1996.

Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.

Zákon č. 289/1996 Z.z. a zákon č. 290/1996 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1997.

Zákony č. 288/1997 Z.z. a č. 379/1997 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1998.

Zákon č. 76/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998.

Zákony č. 140/1998 Z.z. a č. 144/1998 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 1998.

Zákony č. 70/1998 Z.z., č. 126/1998 Z.z., č. 129/1998 Z.z., č. 143/1998 Z.z., č. 161/1998 Z.z., č. 178/1998 Z.z., č. 179/1998 Z.z. a č. 194/1998 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 1998.

Zákon č. 263/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2000 okrem § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002.

Zákon č. 119/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2000.

Zákon č. 142/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2000.

Zákon č. 236/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.

Zákon č. 238/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.

Zákon č. 268/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2000.

Zákon č. 338/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2001.

Zákon č. 223/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2001.

Zákon č. 279/2001 nadobudol účinnosť 1. septembra 2001 okrem čl. I § 7a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 a § 66e až 66o, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám do platnosti.

Zákon č. 554/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2001.

Zákon č. 261/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1.júlom 2002.

Zákon č. 284/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002.

Zákon č. 506/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002 s výnimkou čl. I bodu 24 § 22a a čl. II bodu 2 písm. b) a c), ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.

Zákon č. 219/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2003 s výnimkou § 32 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a § 18 a 19 a § 23 ods. 4 až 6 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júla 2003.

Zákon č. 423/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2003.

Zákon č. 515/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 586/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení čl. I § 31 až 37 a § 84, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 602/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 347/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júla 2004.

Zákon č. 350/2004 Z.z. nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, t.j. 1. júla 2004.

Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Zákon č. 420/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Zákon č. 533/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 624/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 650/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1.januára 2005.

Zákon č. 656/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.

Zákon č. 725/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou § 109 písm. c) v bode dvadsiatomdruhom v čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a bodov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 8/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Zákon č. 93/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Zákon č. 331/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 18. augusta 2005.

Zákon č. 340/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1.septembra 2005.

Zákon č. 351/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1.septembra 2005 okrem ustanovenia uvedeného v čl. I 73. bode v § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Zákon č. 470/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Zákon č. 473/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 491/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 555/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 567/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 124/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Zákon č. 126/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Zákon č. 17/2007 Z.z. 15. januára 2007 okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 99/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Zákon č. 193/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2007 s výnimkou čl. I bodov 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Zákon č. 358/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem prílohy č. 1 v čl. I sedemdesiatom druhom bode, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 577/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Havel
v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon). § 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov. § 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).
2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4) Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6) Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
7) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
8a) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní. Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
8a) Zákon č. «186/2009» Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
9a) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
9b) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
11) § 1 ods. 1 písm. a/ až d/ zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení zákona ČNR č. 127/1990 Zb. s pôsobnosťou pre Českú republiku. Zákon ČNR č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona ČNR č. 122/1989 Zb. a zákona ČNR č. 127/1990 Zb.
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
12a) § 2 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b) § 2 ods. 9 zákona č. 510/2002 Z. z.
12c) § 21 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.
12d) § 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.
12e) § 2 písm. l) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
12f) § 2 písm. j) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
13) Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve. Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Napríklad zákon č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z..
15) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
17) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov17a) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
18) Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
22) § 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb. § 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
22a) Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a) § 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
23b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d) § 4 zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
23e) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
23f) Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
23ha) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
23i) Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
23j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
23k) § 39 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23l) § 57 zákona č. 725/2004 Z. z. .
23m) § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
23n) § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23o) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
23p) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
23pa) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pb) § 29 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pc) § 30 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pd) § 31 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pe) § 32 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pf) § 33 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pg) § 74 zákona č. 725/2004 Z. z.
23ph) § 88 zákona č. 725/2004 Z. z.
23q) Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
23r) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
24) Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
24a) § 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24b) § 36 až 39 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24c) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
24d) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
24f) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
24e) § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
26) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z.z.
27) § 5 zákona č. 328/1991 Zb.
28) Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č.524/1990 Zb.
28a) § 21 Obchodného zákonníka. Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
28aa) § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
28ab) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b) § 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
29) § 175e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
29a) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
29b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
30) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31b) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
32) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
33) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
36) § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z.z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z.z.
36a) ) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
36b) ) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
36c) Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
36a) § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
36ca) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
36d) § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
36d) § 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
36c) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z.z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
36e) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
36f) poznámka zrušená zákonom č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2007.
37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
26) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37b) § 10 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37c) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37d) § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
37e) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
38) Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
41a) § 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
41ab) Napríklad § 10 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41ac) § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ad) § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
41a) § 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
43) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44) Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
45) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
47) § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
48) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
REMESELNÉ ŽIVNOSTI

SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zámočníctvo I
2. Nástrojárstvo I
3. Kovoobrábanie I
4. Galvanizácia kovov I
5. Smaltovanie I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov I
7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel I
8. Opravy karosérií I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9. Výroba a opravy protetických výrobkov I
10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
11. Hodinárstvo I
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13. Mäsiarstvo I
14. Výroba piva a sladu I
15. Výroba mliečnych výrobkov I
16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17. Stolárstvo I
18. Zlatníctvo a klenotníctvo I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
19. Murárstvo I
20. Tesárstvo I
21. Pokrývačstvo I
22. Klampiarstvo I
23. Izolatérstvo I
24. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo I
25. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení I
26. Podlahárstvo I
27. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení I
28. Kachliarstvo I
SKUPINA 114 - Ostatné
29. Pánske, dámske a detské kaderníctvo I
30. Kozmetické služby III
31. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne III
32. Čistenie a kontrola komínov III

Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

VIAZANÉ ŽIVNOSTI


Por.
čís.

Živnosť

Preukaz spôsobilosti

Poznámka

Zoznam

SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov

1.

Zlievanie drahých ko-
vov

odborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona a osved-
čenie o splnení ďalších podmienok
odbornej spôsobilosti

§ 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

I - platí pre odbornú
spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zá-
kona

SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

2.

Opravy, odborné pre-
hliadky a odborné skúš-
ky vyhradených tech-
nických zariadení

1. oprávnenie alebo
2. doklad o odbornej spôsobilosti

§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov

3.

Montáž, oprava, vykonávanie
revízií a skúšok vyhradených
technických zariadení*)

oprávnenie

§ 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

4.

Zrušená od 1. 1. 2008.

SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

5.

Opravy a montáž urče-
ných meradiel

osvedčenie o skúške

§ 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 431/2004 Z. z.

6.

Overovanie určených
meradielalebo
Úradné meranie

rozhodnutie o autorizácii

§ 24 zákona č. 142/2000 Z. z.

7.

Očná optika

vyššie odborné vzdelanie na stred-
nej zdravotníckej škole v študijnom
odbore diplomovaný optometrista
alebo
úplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v študijnom odbore očný optik
a päťročná odborná prax

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovate-
ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravot-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.

Zubná technika

vyššie odborné vzdelanie v študij-
nom odbore diplomovaný zubný
technik aleboúplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v odbore zubná technika a päťroč-
ná odborná prax

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

SKUPINA 213 - Stavebníctvo

9.

Vypracovanie doku-
mentácie a projektu
jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a
zmien týchto stavieb

vysokoškolské alebo úplné stredo-
školské odborné vzdelanie prísluš-
ného technického smeru

§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

10.

Obstarávanie územ-
noplánovacích podkla-
dov a územnoplánova-
cej dokumentácie

preukaz odbornej spôsobilosti

§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona
č. 237/2000 Z. z.

11.

Vyhotovovanie doku-
mentácie ochrany prí-
rody a krajiny

potvrdenie o zápise do zoznamu od-
borne spôsobilých osôb

§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov

12.

Výkon činnosti vedenia
uskutočňovania stavieb
na individuálnu rekreá-
ciu, prízemných stavieb
a stavieb zariadenia
staveniska, ak ich za-
stavaná plocha nepre-
sahuje 300 m2 a výšku
15 m, drobných stavieb
a ich zmien

vysokoškolské vzdelanie stavebné-
ho smeru alebo architektonického
smeru aleboodborné stredoškolské vzdelanie
stavebného smeru a tri roky praxe
v odbore

§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

13.

Výkon činnosti stavby-
vedúceho
alebo
Výkon činnosti staveb-
ného dozoru
alebo
Energetická certifikácia

osvedčenie

§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architek-
toch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov

14.

Vykonávanie trhacích
prác

1. oprávnenie strelmajstra, vek 21
rokov alebo2. oprávnenie technického vedúce-
ho odstrelu, vek 24 rokov

§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov

15.

Uskutočňovanie krajin-
noarchitektonických
sadovníckych diel

1. vysokoškolské vzdelanie záhrad-
níckeho, poľnohospodárskeho
alebo lesníckeho smeru alebo2. odborné stredoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodár-
skeho alebo lesníckeho smeru
a dva roky praxe v odbore

16.

Technické osvedčova-
nie stavebných výrob-
kov

oprávnenie

§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných vý-
robkoch v znení neskorších predpisov

17.

Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpeč-
nosti

1. osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo2. osvedčenie autorizovaného bez-
pečnostného technika

§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko

SKUPINA 214 - Ostatné

18.

Prevádzkovanie auto-
školy

osvedčenie o registrácii autoškoly

§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19.

Inštruktor autoškoly

inštruktorský preukaz

§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z.

20.

Vyučovanie v odbore
cudzích jazykov, pre-
kladateľské a tlmočníc-
ke služby*)

dokončené štúdium príslušných
jazykov na vysokej škole alebo vy-
svedčenie o zložení štátnej jazyko-
vej skúšky, alebo preukázanie as-
poň desaťročného pobytu v štáte
s úradným jazykom, ktorý sa má
vyučovať, prekladať alebo tlmočiť

*nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a pre-
kladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znal-
coch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 93/2006 Z. z.

21.

Vyučovanie v odbore
umenia

dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť
preukázaná desaťročnou praktic-
kou činnosťou v odbore

22.

Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce*)

oprávnenie

§ 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy

23.

Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce

oprávnenie

§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

24.

Odborné poradenské
služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamest-
nanie

vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.

24a

Poskytovanie sociálnych služieb

výpis z registra

§ 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

24b

Ďalšie vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb

rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu

§ 87 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.


25.

Prevádzkovanie vzdelá-
vacích zariadení na prí-
pravu vykonávania špe-
cializovaných činností
v oblasti telesnej kultú-
ry

potvrdenie o akreditácii

§ 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kul-
túre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

26.

Výkon špecializovaných
činností v oblasti teles-
nej kultúry okrem hor-
skej vodcovskej činnos-
ti

doklad o odbornej spôsobilosti

§ 2 ods. 1 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 300/2000 Z. z.

27.

Horská vodcovská čin-
nosť vrátane vedenia a
sprevádzania osôb po
turistických chodní-
koch a trasách

osvedčenie o odbornej spôsobilosti
horského vodcu vydané alebo
uznané Národnou asociáciou hor-
ských vodcov alebo zahraničnou
právnickou osobou, ktorá je čle-
nom Medzinárodného združenia
asociácií horských vodcov
(UIAGM/IFMGA)

§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej zá-
chrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.

28.

Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi

oprávnenie

§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov

29.

Preskúšavanie komínov

osvedčenie

§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore ko-
minárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov

30.

Technik požiarnej
ochrany
alebo
Špecialista požiarnej
ochrany

osvedčenie

§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

31.

Geodetické a kartogra-
fické činnosti

odborná spôsobilosť podľa osobit-
ného predpisu*)

*) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zá-
kona č. 423/2003 Z. z.

32.

Vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov

osvedčenie o odbornej a technickej
spôsobilosti

§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

33.

Činnosť odborného les-
ného hospodára

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.

34.

Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestova-
nie a uvádzanie do obe-
hu reprodukčného ma-
teriálu lesných drevín

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukč-
nom materiáli a o zmene niektorých zákonov v zne-
ní zákona č. 545/2004 Z. z.

35.

Činnosť vykonávaná
banským spôsobom*) aleboProjektovanie a navrhovanie
objektov, zariadení a prác,
ktoré sú súčasťou banskej
činnosti) a činnosti
vykonávanej banským
spôsobom*) alebo Projektovanie trhacích prác
veľkého rozsahu

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom

*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. ) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. *) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

35a.

Výroba a spracovanie
výbušnín vrátane
pyrotechnických výrobkov
alebo vykonávanie
výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbušnín

vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie
s vyučovacím
predmetom výroba
výbušnín v rozsahu
najmenej dvoch
semestrov alebo
štyroch trimestrov

§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

I

36.

Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume,
vývoji, výrobe a spracovaní

preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov

§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.

37.

Vykonávanie ohňostrojných prác

preukaz odpaľovača ohňostrojov

§ 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov

38.

Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III a
podtriedy T1

1. oprávnenie- pyrotechnika alebo
- strelmajstra alebo
- odpaľovača ohňostrojovalebo 2. potvrdenie o kvalifikácii predavača
pyrotechnických výrobkov

§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.

III

39.

Prevádzkovanie cestov-
nej kancelárie

1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického
smeru a dva roky praxe v odbo-
re alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a päť rokov praxe v odbore

II

40.

Prevádzkovanie cestov-
nej agentúry

1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického
smeru a jeden rok praxe v od-
bore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a dva roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a tri roky praxe v odbore

II

41.

Sprievodca cestovného
ruchu

osvedčenie

§ 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996Z. z. o zamestnanosti v znení
zákonač. 70/1997 Z. z. v znení zákona
č. 567/2001 Z. z.

42.

Masérske služby

1. absolvovanie strednej zdravot-
níckej školy alebo2. absolvovanie masérskeho kur-
zu zakončeného skúškou, or-
ganizovaného inštitúciou akre-
ditovanou príslušným ústred-
ným orgánom štátnej správy
alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty
alebo4. absolvovanie vysokej školy te-
lovýchovného smeru

43.

Ubytovacie služby v uby-
tovacích zariadeniach
s prevádzkovaním po-
hostinských činností
v týchto zariadeniach
a v chatovej osade trie-
dy 3, v kempingoch tried
3a4

1. vysokoškolské vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vyššie odborné vzdelanie v od-
bore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v od-
bore alebo v ekonomickom od-
bore a päť rokov praxe v odbore

III

44.

Reštaurovanie s výnim-
kou kultúrnych pamia-
tok a zbierkových pred-
metov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia (§ 3
ods. 1 písm. d) desiaty
bod)

1. stredoškolské vzdelanie reštau-
rátorského zamerania a tri roky
praxe v odbore reštaurovania
alebo2. úplné stredné vzdelanie prí-
buzného odboru a päť rokov
praxe v odbore reštaurovania
alebo3. vysokoškolské umelecké vzde-
lanie reštaurátorského zame-
rania alebo príbuzného odboru
a jeden rok praxe v odbore reš-
taurovania

I

45.

Činnosť vodohospodára

1. vysokoškolské vzdelanie 2. stup-
ňa v odbore technických vied ale-
bo prírodných vied a najmenej
trojročná odborná prax alebo2. úplné stredné odborné vzdela-
nie technického smeru a naj-
menej šesťročná odborná prax,
prípadne3. vysokoškolské vzdelanie 1. stup-
ňa v odbore technických vied
alebo prírodných vied a najme-
nej štvorročná odborná prax

§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod-
ný zákon) v znení neskorších predpisovOdborná prax je prax vodohospodárskeho smeru,
chemickotechnologického smeru alebo iného prí-
buzného smeru

46.

Činnosť bezpečnostné-
ho poradcu

osvedčenie

§ 20 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení ne-
skorších predpisov§ 29a ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.

47.

Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov
o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného porad-
cu

poverenie

§ 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.§ 20 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej
re-
publiky č. 168/1996 Z. z.

48.

Činnosť autorizovanej
osoby

rozhodnutie o autorizácii

§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

49.

Verejné obstarávanie

preukaz o odbornej spôsobilosti

§ 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará-
vaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

50.

Inseminácia

1. vysokoškolské vzdelanie v od-
bore veterinárnej medicíny ale-
bo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobi-
losti

§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona
č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvie-
rat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

51.

Pedikúra

osvedčenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.

52.

Podnikanie v oblasti na-
kladania s nebezpeč-
ným odpadom

odborná spôsobilosť podľa osobit-
ných predpisov

§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov

53.

Sprostredkovanie pre-
daja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná
činnosť)

1. vysokoškolské vzdelanie eko-
nomického alebo právnického,
alebo stavebného, alebo archi-
tektonického smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s ma-
turitnou skúškou a päť rokov
praxe v odbore

54.

Havarijný technik
alebo
Špecialista na preven-
ciu závažných priemy-
selných havárií

osvedčenie

§ 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii zá-
važných priemyselných havárií a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

55.

Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku pre-
vencie závažných prie-
myselných havárií

oprávnenie

§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z.

56.

Bezpečnostnotechnické
služby

1. oprávnenie alebo2. osvedčenie bezpečnostného
technika alebo3. osvedčenie autorizovaného bez-
pečnostného technika

§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

57.

Bezpečnostný technik

osvedčenie bezpečnostného tech-
nika

§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z.

58.

Autorizovaný bezpeč-
nostný technik

osvedčenie autorizovaného bezpeč-
nostného technika

§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

59.

Pracovná zdravotná
služba

oprávnenie

§ 21 zákona č. 124/2006 Z. z.

60.

Prevádzkovanie verej-
ných vodovodov I. až III.
kategórie a prevádzko-
vanie verejných kanali-
zácií I. až III. kategórie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodo-
vodov a verejných kanalizácií

§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vo-
dovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a do-
plnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

61.

Správa registratúry

úplné stredné vzdelanie a tri roky
praxe v odbore

§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

62.

Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej
prevencie a kontroly
znečisťovania životného
prostredia

osvedčenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného pro-
stredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

63.

Činnosť environmen-
tálneho overovateľa

osvedčenie o akreditácii

§ 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európ-
skeho spoločenstva pre environmentálne manažér-
stvo a audit a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov

64.

Kontrola kotlov a vyku-
rovacích sústav, kon-
trola klimatizačnýchsystémov

osvedčenie

§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kon-
trole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

65.

Odborná príprava v ob-
lasti environmentálne-
ho manažérstva a audi-
tu

oprávnenie

§ 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z.

66.

Kvalitatívne a kvantita-
tívne zisťovanie fakto-
rov životného prostre-
dia a pracovného
prostredia na účely po-
sudzovania ich možné-
ho vplyvu na zdravie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verej-
nom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

67.

Hodnotenie zdravotných
rizík zo životného pro-
stredia

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.

68.

Oprávnené meranie emi-
sií na stacionárnych
zdrojoch a meranie úrov-
ne znečistenia ovzdušia

oprávnenie na vykonávanie opráv-
neného merania

§ 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskor-
ších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov

69.

Vykonávanie hodnote-
nia rizík, vypracúvanie
a aktualizovanie bez-
pečnostnej správy a ha-
varijného plánu a kon-
zultačná a poradenská
činnosť v určených ob-
lastiach na úseku pre-
vencie závažných prie-
myselných havárií

autorizácia

§ 14 zákona č. 261/2002 Z. z.

70.

Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie

osvedčenie

§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov


Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre urité hospodárske odvetvia
1. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore I
2. Opravy, úpravy, nieenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore
3. Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva vek 21 rokov a preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C
4. Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona III
5. Preprava zbraní a streliva
6. Prevádzkovanie strelnice
SKUPINA 314 - Ostatné
7. Prevádzkovanie pohrebiska
alebo
Prevádzkovanie pohrebnej služby
alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III
8. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.
9. Zmenárne devízová licencia § 6 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
10. Cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba) osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o finančnej spoľahlivosti § 3 a 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
11. Zasielateľstvo 1. stredoškolské vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore alebo
2. vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná prax v odbore
II
12. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.
13. Organizovanie dobrovoľných dražieb 1. vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo
2. úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Príloha č. 4
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

A. Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

B. Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pedikúra
Sprievodca cestovného ruchu
Masérske služby
Príloha č. 5

k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
Naposledy upravil Monika.v : 19.01.12 at 12:52
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Richard je offline (nepripojený) Richard

  admin Richard
  V tejto téme bude vždy aktuálne znenie. Prosím nepíšte tu otázky a komentáre, iba ak prípadné návrhy na odstránenie chyby v texte zákona.

  Živnostenský zákon od 27.5.2009 do 30.11.2009

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.