Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie v kocke

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Zdravotné poistenie je upravené zákonom č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZZP").

Kto je poistenec - kto je poistený podľa ZZP.

Podľa ZZP sa za poistenca považujú v zásade všetky fyzické osoby (FO) s trvalým bydliskom na Slovensku, okrem FO pôsobiacich v cudzine a zdravotne poistených v cudzine (§ 3 ods.2 ZZP).

Poistencami sú i FO ktoré nemajú trvalé bydlisko na Slovensku, ak sú ekonomicky aktívne na Slovensku a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ (§ 3 ods.3 ZZP).

Platitelia poistného.

ZZP definuje ako platiteľov poistného:
1. Zamestnancov a ich zamestnávateľov
2. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
3. Štát
4. Osoby, ktoré nie sú ani zamestnancami ani SZČO a za ktorých neplatí poistné štát - tzv. "samoplatitelia".

Ak je FO súčasne zamestnancom i SZČO, platí poistné aj ako zamestnanec aj ako SZČO. Viď ďalej.

Zamestnanci a zamestnávatelia.

Za zamestnanca sa považuje FO v pracovnom pomere, služobnom pomere, štátny zamestnanec, spoločník s.r.o. - konateľ - člen družstva - člen štatutárneho, dozorného, samosprávneho orgánu právnickej osoby - ak za výkon funkcie poberá odmenu, atď - viď § 11 ods.3 ZZP.

Vymeriavací základ (VZ) zamestnanca a zamestnávateľa.

VZ je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca (§ 13 ods.1 až 3 ZZP), s niektorými výnimkami, uvedenými v § 13 ods.4 ZZP (odstupné, príjem zo sociálneho fondu, životné a pracovné jubileá, náhrada pri prac.pohotovosti atď.). Do VZ sa nezapočítavajú nezdaniteľné príjmy zamestnanca, napr. príjmy v rámci zákona o cestovných náhradách, stravné a pod. Do VZ sa nezapočítavajú príjmy plynúce zamestnancovi na základe iných právnych vzťahov ako vzťahov z ktorých je považovaný za zamestnanca - napr. nezapočítava sa príjem z dohôd o vykonaní práce a brigádnickej práci študentov.

VZ je najmenej vo výške úhrnu minimálnych základov za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých bola FO zamestnancom. Minimálny základ je pritom daný ako minimálna mzda zamestnanca podľa zákona č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, platného k 1.1. daného roka. Pozor, suma minimálneho základu sa nekráti pri neplatenom voľne zamestnanca.

VZ je najviac vo výške 517140 Sk (platné pre rok 2005).

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa.

Poistné sa vypočítava percentuálne danou sadzbou z VZ (§ 12 ZZP). Zamestnanec má určenú sadzbu 4%. Zamestnanec, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, má sadzbu 2%. Zamestnávateľ má určenú sadzbu 10%, za zamestnanca so zdravotným postihnutím 5%.

Osoba so zdravotným postihnutím je:
- poberateľ invalidného dôchodku priznaného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
- poberateľ invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31.12.2003,
- osoba, ktorá je podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne osobou so zníženou pracovnou schopnosťou od 20% do 39%
- držiteľ preukazu ŤZP.

Poistné sa platí preddavkami na poistné a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní (RZ) poistného.

Preddavky zamestnanca a zamestnávateľa.

Preddavky sa platia každý mesiac. Ich výška je daná určenou sadzbou zo započítateľného príjmu zamestnanca, najmenej však zo sumy minimálneho základu, najviac zo sumy základu 43095 Sk. Preddavky sa zaokrúhľujú na celé Sk nahor.

SZČO.

Za SZČO sa považuje samostatne hospodáriaci roľník, živnostník, osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov - notári, advokáti, znalci, zdravotnícki pracovníci, sprostredkovatelia, spoločníci V.O.S., komanditisti, profesionálni športovci, umelci a autori na základe ich vlastného vyhlásenia, atď. - viď § 11 ods.4 ZZP. Zjednodušene sa dá povedať, že za SZČO sa považuje každá FO, ktorá vykonáva činnosti z ktorých príjem je zdanený podľa § 6 zákona o dani z príjmov (s výnimkou príjmov z prenájmu, príjmov z činnosti osobného asistenta a umelcov-autorov, ktorí môžu ale nemusia byť prihlásení ako SZČO).

VZ SZČO.

VZ je daný ako podiel základu dane z činnosti SZČO (§ 6 zákona o dani z príjmov, ďalej ZDP) s výnimkou príjmov z prenájmov (§ 6 ods.3 ZDP) a príjmov zdanených zrážkovou daňou (§ 43 ZDP), neznížený o poistné na zdravotné poistenie a konštanty 2,14. Viď § 13 ods.6 ZZP.

Inak povedané, VZ vypočítame ako základ dane z príjmu podľa § 6 ZDP, okrem príjmov podľa § 6 ods.3 ZDP a príjmov podľa § 43 ZDP, ku ktorému pripočítame poistné na zdravotné poistenie, účtované do nákladov a tento výsledok vydelíme 2,14.

VZ je najmenej vo výške úhrnu minimálnych základov za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých bola FO považovaná za SZČO. Minimálny základ je pritom daný ako minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou podľa zákona č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, platného k 1.1. daného roka. Pre rok 2005 to znamená sumu 6500 Sk. V prípade SZČO ktorá má 16 alebo 17 rokov je to suma 4875 Sk. V prípade SZČO mladšej ako 16 rokov a v prípade poberateľa invalidného dôchodku je to suma 3250 Sk.

VZ je najviac vo výške 517140 Sk (platné pre rok 2005).

Poistné SZČO.

Poistné sa vypočítava percentuálne danou sadzbou z VZ (§ 12 ZZP). SZČO má určenú sadzbu 14%. SZČO, ktorá je osobou so zdravotným postihnutím (definícia týchto osôb viď vyššie), má sadzbu 7%.

Poistné sa platí preddavkami na poistné a zúčtováva sa v RZ poistného.

Preddavky SZČO.

Preddavky sa platia každý mesiac. Ich výška je v čase od 1.7.2005 do 30.6.2006 daná ako sadzba krát jedna dvadsaťštvrtina základu dane z činnosti SZČO (okrem príjmov z prenájmu a príjmov zdanených zrážkou) za rok 2004. Viď § 31 ods.4 ZZP.

Od 1.7.2006 bude výška preddavku SZČO daná sadzbou z pomernej časti základu dane z činnosti SZČO (okrem príjmov z prenájmu a príjmov zdanených zrážkou) za rok 2005, deleného konštantou 2,14. Viď § 16 ods.2 písm. b) ZZP.

Pomerná časť sa pritom rozumie základ dane neznížený o poistné na zdravotné poistenie, deleno počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania činnosti SZČO v roku 2005 (na mesiac, v ktorom sa začala činnosť po prvom dni, sa neprihliada).

Ak SZČO v predošlom roku základ dane z činnosti SZČO nemala, výšku preddavku si určí sama.

Suma preddavku vypočítaná podľa predošlého postupu v prípade SZČO, ktorá súčasne nie je ani zamestnancom a nie je ani osobou podľa § 11 ods.8 písm.a) až i) a k) - to sú napr. študenti a dôchodcovia - musí byť najmenej vo výške sadzby krát minimálneho základu, v roku 2005 to štandardne je suma 910 Sk, v roku 2006 to bude suma 966 Sk.

Suma preddavku môže byť v prípade akejkoľvek SZČO v roku 2005 maximálne 6034 Sk, v roku 2006 maximálne 6647 Sk.

Ak výška preddavku vypočítaná podľa predošlého postupu je menšia ako 100 Sk, SZČO preddavok neplatí.

Preddavok SZČO sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.

Poistenci štátu.

Štát platí poistné za niektoré skupiny osôb, vymenované v § 11 ods.8 ZZP. Sú to napr. nezaopatrené deti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, práceneschopní zamestnanci a SZČO atď.

Výška poistného, ktoré platí štát, je v roku 2005 suma 575 Sk mesačne.

Za osoby, uvedené v § 11 ods.8 písm. a) až i) a k) ZZP - sú to najmä nezaopatrené deti (študenti) a dôchodcovia, platí štát poistné aj v prípade, ak sú zamestnancami, ak sú SZČO alebo ak majú v čase, kedy nie sú ani zamestnancami ani SZČO príjmy podľa § 5 a 6 ZDP, ak výška ich VZ z týchto činností je maximálne do výšky polovice úhrnu minimálnych miezd za obdobie, kedy sa v danom roku považuijú za takéto osoby. Suma minimálnej mzdy sa pritom berie vo výške 6500 Sk v roku 2005 - a vo výške 6900 Sk v roku 2006 pre každú takúto osobu bez rozdielu.

Napr. štát platí poistné za študenta za rok 2006 aj vtedy, ak študent zarobí v zamestnaní a v čase, kedy nie je zamestnaný, na dohody, v úhrne do 41400 Sk za rok 2006. Takýto študent sám poistné neplatí.

Štát platí poistné za dôchodcu - SZČO za rok 2006 aj vtedy, ak VZ tejto osoby dosiahne za rok 2006 maximálne sumu 41400 Sk. Takýto dôchodca napriek tomu že je súčasne SZČO, sám poistné neplatí.

Naopak to znamená, že ak VZ uvedených osôb presiahne hranicu polovice úhrnu minimálnych miezd, za takéto osoby štát poistné neplatí - takáto osoba si platí poistné ako každý iný zamestnanec alebo SZČO, prípadne sa stáva "samoplatiteľom" - poistencom podľa § 11 ods.2 ZZP.

Napr. študent za obdobie september až december nie je zamestancom a nie je ani SZČO a zarobí v tomto čase na dohody 20.000 Sk. Pretože je to viac ako 13.000 Sk = 1/2 z 4 x 6500), bude si musieť po skončení roka zaplatiť poistné sám, vo výške 14% z dosiahnutého príjmu 20.000 Sk.

Samoplatitelia.

Poistencami podľa § 11 ods.2 ZZP ("samoplatitelia") sú všetci poistenci, ktorí nie sú ani zamestnancami ani SZČO a ani za nich neplatí poistné štát. Typický príklad sú ženy (a muži) v domácnosti, osoby žijúce z úspor, z kapitálových príjmov, z náhodných príjmov atď. Sem patria aj osoby, za ktrorých inak platí poistné štát, ale prekročili hranicu príjmu danú ako polovica úhrnu minimálnych miezd - viď vyššie.

VZ samoplatiteľa.

VZ je daný ako dosiahnutý príjem podľa § 5 a § 6 ZDP. V praxi pôjde hlavne o príjmy zo závislej činnosti dosiahnuté v čase, kedy sa daná osoba nepovažuje za zamestnanca podľa ZZP (viď vyššie) - najmä príjmy z dohôd o vykonaní práce. Ďalej tu môže ísť o príjmy podľa § 6 dosahované z činnosti umelca a autora v prípade osoby, neprihlásenej ako SZČO. Viď § 13 ods.7 ZZP.

Ak samoplatiteľ takýto príjem nemá, VZ si určuje sám.

VZ je najmenej vo výške úhrnu súčinu "koeficientu" (= 0,6315) a minimálnych základov za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých bola FO považovaná za samoplatiteľa. Minimálny základ je pritom daný ako minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou podľa zákona č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, platného k 1.1. daného roka. Pre rok 2005 to znamená sumu 6500 Sk. V prípade samoplatiteľa ktorý má 16 alebo 17 rokov je to suma 4875 Sk. V prípade samoplatiteľa mladšieho ako 16 rokov a v prípade poberateľa invalidného dôchodku je to suma 3250 Sk.

V roku 2005 sa takto posudzuje len obdobie a príjem od septembra do decembra 2005 (§ 31 ods.9 ZZP).

Za obdobie september až december 2005 je minimálny VZ samoplatiteľa (štandardne) suma 16419 Sk.

VZ je najviac vo výške 517140 Sk (platí pre rok 2005).

Poistné samoplatiteľa.

Poistné sa vypočítava percentuálne danou sadzbou z VZ (§ 12 ZZP). Samoplatiteľ má určenú sadzbu 14%. Samoplatiteľ, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím (definícia týchto osôb viď vyššie), má sadzbu 7%.

Poistné sa platí preddavkami na poistné a zúčtováva sa v RZ poistného.

Preddavky samoplatiteľa.

Preddavky sa platia každý mesiac. Ich výšku si samoplatiteľ určuje sám. Viď § 16 ods.2 písm. d) ZZP.

Suma preddavku musí byť najmenej vo výške sadzby z minimálneho základu, v roku 2005 to štandardne je suma 575 Sk, v roku 2006 to bude suma 634 Sk.

Suma preddavku môže byť v roku 2005 maximálne 6034 Sk, v roku 2006 maximálne 6647 Sk.

Ročné zúčtovanie poistného.

Zmyslom ročného zúčtovania je vypočítať poistné z príjmov uplynulého roka - podobne, ako je to pri výpočte dane a daňových priznaniach.

Ročné zúčtovanie (RZ) sa robí po skončení roka v termíne do konca marca. RZ je povinné pre všetkých, ktorí boli počas uplynulého roka čo len deň SZČO.

Ostatní poistenci, teda poistenci, ktorí neboli SZČO, nemusia všetci podávať povinne RZ.

Zamestnanci sú povinní podať RZ vtedy, ak počas roka mali "kolísavé" príjmy - tj. mali mesiace s príjmom do 43095 Sk a aj mesiace s príjmom nad 43095 Sk. Ak počas celého roka mali príjem pod 43095 Sk alebo naopak počas celého roka príjem nad 43095 Sk, RZ podávať nemusia (ale môžu).

Samoplatitelia musia podať RZ vtedy, ak ich príjem bol vyšší ako polovica úhrnu minimálnych miezd.

Poistenci štátu musia podať RZ rovnako len vtedy, ak ich príjem bol vyšší ako polovica úhrnu minimálnych miezd.

Koniec

Viac o zdravotnom poistení a ročnom zúčtovaní poistného sa dozviete na seminároch, termíny a miesta konania nájdete tu:
http://www.porada.sk/t14843-roene-zu...ako-na-to.html
Naposledy upravil Jozef Mihál : 03.12.05 at 23:07
Usporiadat
DanielaSL DanielaSL

DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

Mama troch dospelých detí
Jozef nie je tento článok niečo podobné ako sme dostali na školení?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Nie, je to originálny príspevok, na ktorom práve on-line pracujem.
0 0
DanielaSL DanielaSL

DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

Mama troch dospelých detí
o.k. , ďakujem.
0 0
Richard Richard

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin
DanielaSĽ
Jozef nie je tento článok niečo podobné ako sme dostali na školení?
Keby aj bol, Jozef má copyright .-)

Vďaka Jozef za zverejnenie a dobrý príklad hodný nasledovania !!!
0 0
dr.kuko dr.kuko

dr.kuko je offline (nepripojený) dr.kuko

Daňový špekulant
super clanok, dakujem
0 0
evis evis

evis je offline (nepripojený) evis

Jozef Mihál
Zdravotné poistenie je upravené zákonom č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZZP").


Poistenci štátu.


Napr. štát platí poistné za študenta za rok 2006 aj vtedy, ak študent zarobí v zamestnaní a v čase, kedy nie je zamestnaný, na dohody, v úhrne do 41400 Sk za rok 2006. Takýto študent sám poistné neplatí.

Štát platí poistné za dôchodcu - SZČO za rok 2006 aj vtedy, ak VZ tejto osoby dosiahne za rok 2006 maximálne sumu 41400 Sk. Takýto dôchodca napriek tomu že je súčasne SZČO, sám poistné neplatí.
Prepáčte, ale chcem sa spýtať, či nemá podľa § 11 ods.9 písm.b) zákona o zdrav. poistení platiť:
V prípade, ak VZ dôchodcu - SZČO za rok 2006 už dosiahne sumu 41.400,-Sk, tak je už SZČO -dôchodca povinný podať ročné zúčtovanie poistného a zaplatiť poistné.

Mne to pri čítaní § 11 ods.9 písm.b) zákona o zdrav. poistení tak vychádza.
Alebo to čítam zle?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Máte pravdu, v novele účinnej od 1.1.2006 sa to napravuje, podstatné je, že RZ je povinný podať (§ 19) len ak PRESIAHNE...
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Aj ja by som si este dovolila otazku - ak SZCO dochodca presiahne zarobkom sumu 41.400 Sk, plati poistenie zo skutocneho zarobku alebo z minimalnej mzdy?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
SZČO dôchodca ktorého VZ daný podľa § 13 ods.6 presiahne za rok 2006 sumu 41.400 Sk,
platí poistné rovnako ako každá iná SZČO z VZ upraveného podľa § 13 ods.9,
teda v zásade najmenej zo sumy 82.800 Sk.
0 0
klocek klocek

klocek je offline (nepripojený) klocek

človek
Prepáčte p.Miháľ ale teraz som z toho úplnedomotaný! Ako som si myslel,že mi to je už jasné, tak teraz som na pochybách. Môj príklad: Som v riadnom pracovnom pomere (zamestnaný tj. zamestnanec), okrem toho poberám odmenu (v tej istej firme ako jej konateľ. DO 30.8.2005 som bol evidovaný v ZP aj ako SZČO (konateľ), od 1.9.2005 sme boli konatelia presunutý do kategorie "zamestnanci". Vychádza mi, že si do 30.3. budem musieť urobiť RZ za mesiace 1 - 8/2005 a celkového príjmu za konateľstvo v tomto období si VZ vypočítam ako túto sumu |(celkový príjem 1 až 8/2005) deleno 2,14. Suma, ktorá mi výjde budem musieť do ZP zaplatiť do 30.6.2006? A druhá vec - v roku 2004 som vydal jednu knižku ako autor na vlastné náklady, autorskú činnosť nevykonávam sústavne a v roku 2005 som z toho nemal ani žiaden príjem - tu sa z hľadiska ZP prihlasovať ako SZČO nemusím??? A v roku 2006 ak by som časť tých knížiek predal ale túto činnosť by som (ako autor) v podsate nevykonával, tiež by som sa na ZP ako SZČO prihlasovať nemusel??? Bol by som veľmi rád, keby ste mi tieto moje slová potvrdil alebo vyvrátil, vopred krásne ďakujem!
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Ad klocek:
1. To čo píšete ako konateľ, je tak ako píšete, čiže v RZ si dopočítate poistné z odmien konateľa, VZ je daný ako odmena konateľa za 1-8/2005 deleno 2,14.
2. Ako autor sa môžete ale nemusíte prihlasovať ako SZČO. Prečo bola v zákone daná možnosť voľby, jasne vidieť na Vami uvedenom príklade - knihu ste napísali v roku 2004, príjem žiaden, v roku 2006 možno nejaký bude. Sám sa môžete rozhodnúť, kedy sa ako autor - SZČO - prihlásite.
Keďže ste súčasne zamestnancom, doporučujem neprihlasovať sa. Ak budete mať ako autor príjem podľa § 6 ods.2 zákona o dani z príjmov, za rok, v ktorom tento príjem dosiahnete, podáte RZ a v ňom si vypočítate poistné z príjmov autora. Viď § 13 ods.5 zákona.
Pozrite susedný článok o odvodoch autorov.
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Jozef Mihál
SZČO dôchodca ktorého VZ daný podľa § 13 ods.6 presiahne za rok 2006 sumu 41.400 Sk,
platí poistné rovnako ako každá iná SZČO z VZ upraveného podľa § 13 ods.9,
teda v zásade najmenej zo sumy 82.800 Sk.
Dakujem Vam za odpoved. Pri vsetkej ucte - zda sa mi to velmi nespravodlive.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Počítajte so mnou.

Dôchodca - SZČO, má mesačne hrubý príjem ako SZČO vo výške 12000 Sk.

Ak si uplatňuje paušálne výdavky - v roku 2006 už vo výške 40% - bude mať mesačne vo výdavkoch 4800 Sk. Predpokladajme že do SP neplatí nič.

Znamená to mesačný základ dane 12000 - 4800 = 7200 Sk.

Ročný základ dane 7200 x 12 = 86400 Sk

Vymeriavací základ bude 86400/2,14 = 40374 Sk, to je s rezervou menej ako 41400 Sk. Zdravotné poistenie platiť nebude.

Na uvedenom príklade som chcel ukázať, že dôchodca môže zarobiť mesačne ako SZČO vyše 12000 Sk hrubého a poistné na zdravotné poistenie platiť nebude.
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Toto uz vyzera veselsie. Len keby sa podla toho riadili aj poistovne. Mne povedali, ze platit budem z trzby, bez prihliadnutia na odpocitatelny pausal, ak zarobim viac ako je polovicka minimalnej mzdy.
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Poisťovne sa tiež musia riadiť podľa zákona. K tomu, čo hovoria niet čo dodať.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
durisovad
Toto uz vyzera veselsie. Len keby sa podla toho riadili aj poistovne. Mne povedali, ze platit budem z trzby, bez prihliadnutia na odpocitatelny pausal, ak zarobim viac ako je polovicka minimalnej mzdy.
Toto zasa mňa rozveselilo. ZP si musia zvyknúť, že rozdiel medzi bývalým zákonom 273 a zákonom 580 v dnešnej podobe je hlavne ten, že jednotlivé ustanovenia sú formulované presnejšie (aj keď pre niekoho je to na prvé prečítanie tažká literatúra) a súčasný zákon nedáva možnosť pre ZP "robiť" si svoje výklady.
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Dakujem Vam, budem v poistovni bazirovat na tom, aby si zakon prestudovali a postupovali v jeho intenciach. Dodali ste mi k tomu odvahu.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pokojne v ZP povedzte, kto Vám dáva tieto "rozumy" (ergo dvaja ministerskí poradcovia).
0 0
princezna princezna

princezna je offline (nepripojený) princezna

prosim vas o pomoc, chcem zamestnat invalidneho dôchodcu na dohodu o vykonani prace na sumu 5000,- Sk. Neviem ci mam odviest nieco do zdravotnej poistovne podla noveho zakona, urazove poistenie vo vyske 40.- za zamestnavatela odvediem
0 0
ivan01 ivan01

ivan01 je offline (nepripojený) ivan01

Aký je maximálny základ dane pre dôchodcu szčo za rok 2005 aby mu v ročnom zúčtovaní ZP vyšiel základ pre odvod na ZP 0,-?
Je podstatné či dosiahnuté príjmy sú do 1.9. alebo potom ?
A je podstatné či dôchodca mal prerušenú zivnosť od 31.1.05 do 10.12.05 ?
0 0
Načítať ďalšie