Zavrieť

Porady

Môže mi zamestnávateľ nariadiť nástup do zamestnania v priebehu výpovednej lehoty?

Pracujem v strojárskom podniku na funkcii jediného referenta logistiky, kde, aby som stíhal dodávať materiál a tovar pre výrobu, som musel zostávať v práci aj po pracovnom čase, takže som mával mnoho hodín nadčasov. V pracovnej zmluve mám zakotvené, že nadčasy si môžem čerpať ako náhradné voľno ( ďalej iba NV), alebo požiadať o preplatenie.Keď som zamestnávateľa požiadal o preplatenie NV, nepreplatil, práve naopak, teraz pripravuje rozhodnutie zamestnávateľa o tom, že "technický " pracovníci nemajú nárok na náhradné voľno, ani na jeho preplatenie. A bude to platiť na pracovníkov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry.
Práve z týchto dôvodov som požiadal o rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá mi končí 31.3.2011.Za rok 2010 nemám vyčerpaných 25 dní dovolenky a za 3 mesiace do rozviazania pracovného pomeru mi pribúda ešte 6 dní dovolenky, takže aby som ju vyčerpal, mal by som byť na dovolenke od 18.2.2011.
Zamestnávateľ požaduje, aby som chodil do práce aj v tomto období s tým, že mi nevyčerpanú dovolenku preplatí.
Chcem sa spýtať, či zamestnávateľ mi môže "nariadiť" chodiť do práce a preplatiť nevyčerpanú dovolenku, alebo je to iba na mojej vôli. Nemôže mi zamestnávateľ nariadiť toto s odôvodnením, že mi dá k náhrade nejaké vzniknuté škody, nakoľko nebude mu mať kto zabezpečovať materiál pre chod výroby a tým mu vznikne škoda?
Ďakujem za Vaše rady.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  olcan Pozri príspevok
  Ďakujem a ďalšie otázky:

  V PZ platnej od 1.7.2007 mám tam napísané konkrétne toto:
  - ustanovený týždenný pracovný čas sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce o pracovnom čase.Práca nadčas sa riadi príslušnými ustanoveniami ZP o práci nadčas a mzde za prácu nadčas.

  Keď mám toto v pracovnej zmluve, môžem aj dodatočne s odvolaním sa na § 121 požiadať o preplatenie nadčasov od 1.7.2005?
  Môžem ukončiť pracovný pomer podľa §69, aj keď už som dal výpoveď podľa §61 a §67 ZP dňa 27.1.2011?
  § 69
  Na začiatok

  (1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

  a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

  (2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

  (3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

  (4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  olcan Pozri príspevok
  Pracujem v strojárskom podniku na funkcii jediného referenta logistiky, kde, aby som stíhal dodávať materiál a tovar pre výrobu, som musel zostávať v práci aj po pracovnom čase, takže som mával mnoho hodín nadčasov. V pracovnej zmluve mám zakotvené, že nadčasy si môžem čerpať ako náhradné voľno ( ďalej iba NV), alebo požiadať o preplatenie.Keď som zamestnávateľa požiadal o preplatenie NV, nepreplatil, práve naopak, teraz pripravuje rozhodnutie zamestnávateľa o tom, že "technický " pracovníci nemajú nárok na náhradné voľno, ani na jeho preplatenie. A bude to platiť na pracovníkov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry.
  Práve z týchto dôvodov som požiadal o rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá mi končí 31.3.2011.Za rok 2010 nemám vyčerpaných 25 dní dovolenky a za 3 mesiace do rozviazania pracovného pomeru mi pribúda ešte 6 dní dovolenky, takže aby som ju vyčerpal, mal by som byť na dovolenke od 18.2.2011.
  Zamestnávateľ požaduje, aby som chodil do práce aj v tomto období s tým, že mi nevyčerpanú dovolenku preplatí.
  Chcem sa spýtať, či zamestnávateľ mi môže "nariadiť" chodiť do práce a preplatiť nevyčerpanú dovolenku, alebo je to iba na mojej vôli. Nemôže mi zamestnávateľ nariadiť toto s odôvodnením, že mi dá k náhrade nejaké vzniknuté škody, nakoľko nebude mu mať kto zabezpečovať materiál pre chod výroby a tým mu vznikne škoda?
  Ďakujem za Vaše rady.
  Kedže si v PP aj počas VD, tak chodiť do práce je základná povinnosť, inak je to porušenie pracovnej disciplíny.

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Môže, nástup na dovolenku určuje zamestnávatel. Ak zostaneš svojvolne doma, môže ti udeliť neospravedlnenú absenciu v zmysle ZP a krátiť dovolenku (len z nároku za rok 2011).

  olcan je offline (nepripojený) olcan

  olcan
  Myslíš: § 109 Krátenie dovolenky
  (2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni.
  Čo vyplýva pre mňa , ak mi udelí za môj nástup dovolenky od 18.2. (to je tých 24+6dní) 6 dní absencie? Nezaplatí mi v mzde 6 dní, alebo to ide aj na sociálku a bude to v prípade odchodu do dôchodku tam uvedené a bude mi to chýbať?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  olcan Pozri príspevok
  Myslíš: § 109 Krátenie dovolenky
  (2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni.
  Čo vyplýva pre mňa , ak mi udelí za môj nástup dovolenky od 18.2. (to je tých 24+6dní) 6 dní absencie? Nezaplatí mi v mzde 6 dní, alebo to ide aj na sociálku a bude to v prípade odchodu do dôchodku tam uvedené a bude mi to chýbať?
  Áno, tak.

  Llívia je offline (nepripojený) Llívia

  Llívia
  olcan Pozri príspevok
  Pracujem v strojárskom podniku na funkcii jediného referenta logistiky, kde, aby som stíhal dodávať materiál a tovar pre výrobu, som musel zostávať v práci aj po pracovnom čase, takže som mával mnoho hodín nadčasov. V pracovnej zmluve mám zakotvené, že nadčasy si môžem čerpať ako náhradné voľno ( ďalej iba NV), alebo požiadať o preplatenie.Keď som zamestnávateľa požiadal o preplatenie NV, nepreplatil, práve naopak, teraz pripravuje rozhodnutie zamestnávateľa o tom, že "technický " pracovníci nemajú nárok na náhradné voľno, ani na jeho preplatenie. A bude to platiť na pracovníkov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry...
  Zamestnávateľ nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, že nebude preplácať nadčasy, resp. neposkytne za ne náhradné voľno.

  Zákonník práce § 121 Mzda za prácu nadčas
  (1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.

  (2) Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. Zamestnávateľ, ktorý nemá v kolektívnej zmluve dohodnutý okruh zamestnancov podľa prvej vety, môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom, so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé, metodické alebo obchodné činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas podľa odseku 1 a nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.


  Máš v pracovnej zmluve, príp. v kolektívnej zmluve, uvedené, dokedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť ti náhradné voľno za nadčas? Myslím si, že ak ti náhradné voľno neposkytol v určenom termíne a nedal ti ani príplatok za nadčas, tak sa dopustil nevyplatenia mzdy, kedy by bolo možné ukonči prac. pomer z tvojej strany okamžite podľa § 69 Zákonníka práce.

  olcan je offline (nepripojený) olcan

  olcan
  Ďakujem a ďalšie otázky:

  V PZ platnej od 1.7.2007 mám tam napísané konkrétne toto:
  - ustanovený týždenný pracovný čas sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce o pracovnom čase.Práca nadčas sa riadi príslušnými ustanoveniami ZP o práci nadčas a mzde za prácu nadčas.

  Keď mám toto v pracovnej zmluve, môžem aj dodatočne s odvolaním sa na § 121 požiadať o preplatenie nadčasov od 1.7.2005?
  Môžem ukončiť pracovný pomer podľa §69, aj keď už som dal výpoveď podľa §61 a §67 ZP dňa 27.1.2011?

  Llívia je offline (nepripojený) Llívia

  Llívia
  olcan Pozri príspevok
  Ďakujem a ďalšie otázky:

  V PZ platnej od 1.7.2007 mám tam napísané konkrétne toto:
  - ustanovený týždenný pracovný čas sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce o pracovnom čase.Práca nadčas sa riadi príslušnými ustanoveniami ZP o práci nadčas a mzde za prácu nadčas.

  Keď mám toto v pracovnej zmluve, môžem aj dodatočne s odvolaním sa na § 121 požiadať o preplatenie nadčasov od 1.7.2005?
  Môžem ukončiť pracovný pomer podľa §69, aj keď už som dal výpoveď podľa §61 a §67 ZP dňa 27.1.2011?
  (Asi tam máš preklep - 1.7.2005 má byť asi 1.7.2007.)

  Aj keď si už dal výpoveď, tak môžeš skončiť prac. pomer okamžite (ak sú na to dôvody) podľa § 69, pretože nemeníš dôvod výpovede, ale spôsob skončenia prac. pomeru.
  K tomu, čo som napísala o nepreplatení nadčasov v stanovenom termíne a okamžitom skončení prac. pomeru - je to len môj názor. Pozerala som aj komentár k Zákonníku práce, ale nebolo tam nič o tom, či môže, alebo kedy môže zamestnanec skonči okamžite prac. pomer, ak mu neboli preplatené nadčasy a ani nedostal za ne náhradné voľno. Snáď sa k tomu ešte niekto vyjadrí.

  Môže mi zamestnávateľ nariadiť nástup do zamestnania v priebehu výpovednej lehoty?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.