Zavrieť

Porady

Lehota na vybavenie sťažnosti proti uzneseniu polície?

Dobrý deň,


podala som trestné oznámenie na exmanžela zo zanedbania povinnej výživy na deti. Nakoľko vyšetrujúci policajt v uznesení odmietol trestné stíhanie, ktoré spĺňalo všetky podmienky na to, aby sa naplnila skutková podstata prečinu ,,zanedbania povinnej výživy´, podala som sťažnosť proti tomuto uzneseniu. Sťažnosť prevzal tento vyšetrujúci policajt osobne a oznámil mi, že vec musí postúpiť na prokuratúru. Od podania sťažnosti prešlo už vyše ako 30 dní a stále ma nikto nekontaktoval o konaní alebo ďaľšom postupe mojej sťažnosti. Aká je lehota na vybavenie sťažnosti, poprípade ako mám ďalej konať?

Ďakujem
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

GabiZ
V zmysle Trestného poriadku orgán, proti ktorému sťažnosť smeruje, môže o sťažnosti rozhodnúť sám (autoremedúra – samonáprava), a to za splnenia určitých podmienok (ak sťažnosť je prípustná, je podaná v lehote, je podaná oprávnenou osobou a nebola oprávnenou osobou vzatá späť, sťažnosti sa vyhovie v celom rozsahu, pričom zmenou uznesenia nebudú dotknuté práva inej osoby). Ak bolo uznesenie vydané na pokyn prokurátora alebo s jeho súhlasom, k autoremedúre sa vyžaduje aj jeho súhlas. Pred rozhodnutím možno vykonať aj ďalšie dôkazy.
O sťažnosti zásadne rozhoduje nadriadený orgán, pokiaľ sa sťažnosti nevyhovelo podľa predchádzajúceho odseku. V tomto prípade je to prokurátor, ktorého musí policajt do 48 hodín o sťažnosti upovedomiť. Lehoty v tomto prípade platia ako pri podaní podnetu, t.j. musí do dvoch mesiachov rozhodnúť, či vec vráti policajtovi na došetrenie a pod. alebo ti oznámi, že sa lehota predlžuje a z akého dôvodu. Je niekoľko spôsobov, ako prokurátor o veci môže rozhodnúť. Samozrejme, že vo všetkých prípadoch ťa bude informovať, ako vo veci postupuje.
Je však ešte možné podať sťažnosť na postup policajta podľa § 198 ods. 2 trestného poriadku, na základe ktorého prokurátor preskúma postup policajta podľa § 197 (v tomto prípade § 197 ods. 1 písm. d) t.j. odmietnutie trestného stíhania), ak ho o to požiada oznamovateľ alebo poškodený najneskôr do 30 dní, a výsledok preskúmania im oznámi bez meškania.

lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

lujza.j
keď sa dáva sťažnosť voči uzneseniu, spis sa zbalí a posiela na prokuratúru, vyjadrenie ti pošle prokurátor, či je sťažnosť opodstatnená, alebo nie.

lexy je offline (nepripojený) lexy

lexy
Lehota je uvedená v Zákone o prokuratúre v par.33

[hore]§ 33


(1) Prokurátor je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania. V odôvodnených prípadoch rozhodne o predĺžení tejto lehoty bezprostredne nadriadený prokurátor (§ 53 ods. 1).

(2) Prokurátor upovedomí podávateľa podnetu v lehote ustanovenej v odseku 1 o spôsobe vybavenia podnetu. V rovnakej lehote upovedomí podávateľa podnetu o predĺžení lehoty na jeho vybavenie.

Jana.s je offline (nepripojený) Jana.s

Jana.s
Sťažnosť som podávala v zákonnej lehote, t.j. do 3 dní od doručenia uznesenia a to dňa 09.03.2011 a prebral to vyšetrujúci dotyčný policajt. Moju kópiu opečiatkoval s dátumom prevzatia. Dokedy by som teda mala byť oboznámená s ďalším konaním? Ďakujem

lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

lujza.j
Jana.s Pozri príspevok
Sťažnosť som podávala v zákonnej lehote, t.j. do 3 dní od doručenia uznesenia a to dňa 09.03.2011 a prebral to vyšetrujúci dotyčný policajt. Moju kópiu opečiatkoval s dátumom prevzatia. Dokedy by som teda mala byť oboznámená s ďalším konaním? Ďakujem
akú lehotu na vybavenie sťažnosti má prokuratúra ti neviem povedať, je možné že je to 30dní, fakt neviem.

Lehota na vybavenie sťažnosti proti uzneseniu polície?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.