Zavrieť

Porady

účtovanie úrokov

Prosím o informáciu: účtujeme odlišne úroky na bankových účtoch, a úroky z terminovaných vkladov? na účte 644? Vďaka.
Usporiadat
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
Áno, určite.
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

latka Pozri príspevok
určite aj ked neboli do 31.12.2011 zaplatené?
Adiks má pravdu, ak boli zaúčtované, sú riadnym daňovým výdavkom. A na opačnej strane sú príjmom zahrňovaným do základu dane. Bez ohľadu na ich zaplatenie. - teda do 36 mesiacov, potom sa to testuje a zdaňuje, ako tu bolo písané skôr.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

... neviem, asi mi niečo ušlo ... či?

§ 17 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu

(19) Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania79) okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.

Odvolávka: 79)Napríklad § 369 Obchodného zákonníka.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

promont maja Pozri príspevok
... neviem, asi mi niečo ušlo ... či?

§ 17 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu

(19) Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania79) okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.

Odvolávka: 79)Napríklad § 369 Obchodného zákonníka.
Toto platí už dlho.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Tweety Pozri príspevok
Toto platí už dlho.
.. tak nerozumiem ... zaplatené v roku 2012 a daňový náklad roku 2011 .. podotýkam, že v tomto prípade nehovoríme o bankách ...

latka Pozri príspevok
prosím vás je úrok z požičky za určité obdobie medzi dvomi nezávislými s.r.o. riadnym daňovým výdavkom a daňovým príjmom, alebo až po zaplatení a treba to riešiť cez pripočítateľné a odpočítateľné položky.
latka Pozri príspevok
to ano ale v roku 2011 vyčíslené alikvotné úroky z poskytnutej pôžičky na základe zmluvy sú riadnym daňovým výdavkom v roku 2011 a nie sú pripočítateľnou položkou. Zaplatené boli 5/2012.
Adiks Pozri príspevok
Tieto úroky sú v roku 2011 daňovo uznaným výdavkom.
Naposledy upravil promont maja : 14.06.12 at 06:03
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

promont maja Pozri príspevok
.. tak nerozumiem ... zaplatené v roku 2012 a daňový náklad roku 2011 .. podotýkam, že v tomto prípade nehovoríme o bankách ...
Ale čo zaplatené?akosi mi uniká pointa, to z príspevku latky?, či?
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Tweety Pozri príspevok
Ale čo zaplatené?akosi mi uniká pointa, to z príspevku latky?, či?
.. už tomu rozumiem .. úrok z pôžičky ( napr. § 40 Občianskeho zákonníka) nie je úrokom z omeškania ... takže ustanovenie § 17/19 Zákona o DP sa ho netýka ( odvolávka je na § 369 Obchodného zákonníka) ... a tak je daňovým nákladom či výnosom v okamihu zúčtovania ... či?

... podľa akého paragrafu Obchodného zákonníka sú riešené úroky z pôžičiek medzi dvoma s.r.o.?

§ 369 Obchodného zákonníka

(1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, sa použije počas celého tohto polroka.

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými po uplynutí dňa alebo lehoty, ktoré sú v zmluve určené na splnenie peňažného záväzku. Ak deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie je v zmluve určená, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od

a) doručenia dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom (ďalej len doklad ),
b) odovzdania tovaru alebo služby, ak je deň doručenia dokladu neistý,
c) odovzdania tovaru alebo služby v prípade, ak dlžník dostane doklad skôr ako tovar alebo službu,
d) dňa, v ktorom sa skončilo preberanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť, či tovar alebo služba zodpovedá podmienkam zmluvy, ak to ustanovuje zákon alebo upravuje zmluva v prípade, ak k doručeniu dokladu došlo predo dňom alebo najneskoršie v deň, keď sa takéto preberanie skončilo.

(3) Veriteľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania.
Naposledy upravil promont maja : 14.06.12 at 06:05
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

promont maja Pozri príspevok
.. už tomu rozumiem .. úrok z pôžičky nie je úrokom z omeškania ... takže ustanovenie § 17/19 Zákona o DP sa ho netýka ... a tak je daňovým nákladom či výnosom v okamihu zúčtovania ... či?
Áno, tak. Nie je úrok ako úrok.
1 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Tweety Pozri príspevok
Áno, tak. Nie je úrok ako úrok.
http://www.porada.sk/t136979-danovy-...z-pozicky.html ... príspevok č. 2 a hlavne 3 ... vďaka ... už tomu rozumiem ..

... hoci ešte nemám jasno, na základe akého ustanovenia Obchodného zákonníka je možné dohodnúť pôžičku medzi dvoma obchodnými spoločnosťami ... či sa toto deje iba na základe Občianskeho zákonníka ..?
0 0
dasasopi dasasopi

dasasopi je offline (nepripojený) dasasopi

Prosím o radu a potvrdenie. Pôžička peňazí s.r.o. stavebná firma-akciovej spoločnosti. Vrátka peňazí v zmluve k 31.12.2012. Úroky podľa zmluvy mám vyfaktúrofať jednorázovo k 31.12.2012. Je to daňový príjem roku 2012. Nebudem prerátavať DPH koeficientom? Účtovanie 311/662?
Dáša
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
silvia Pozri príspevok
...ako účtujete priznaný úrok zo sumy nadmerného odpočtu DPH (...
Tweety Pozri príspevok
Lidka, ale to nie je bankový úrok. Som skôr za 644.
KEJKA Pozri príspevok
...myslela som to skôr ako finančný výnos - preto 662
644-zmluvné pokuty, sankčné úroky z titulu omeškania.
súhlasím s jedným aj druhým, ale účet 644 patrí do prevádzkovej činnosti - nesedí mi vzťah k DU a prevádzková činnosť?
SilMar Group Pozri príspevok
.... podľa môjho názoru je to práve "úrok z omeškania" vrátenej DPH, ktorý platí daňový úrad. Takže by som to šupla do finančných nie prevádzkových výnosov.

... dovolím si vyjadriť svoj názor k úroku za oneskorené vrátenie preplatku daňovým úradom:
Súhlasím s tým, že to nie je bankový úrok, teda to nepatrí do sféry finančných nákladov.
Ale nie je to ani zmluvná pokuta, pretože žiadna zmluva pre ich uplatnenie nie je podpísaná - teda ani účet 644 nie je správny.
Pri účtovaní pokút, penálov, úrokov z omeškania v prospech výnosov platí úplne rovnaký postup, ako pri ich účtovaní na ťarchu u dĺžnika.
To je ide o plnenia, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahoch, ale z príslušných zákonov voči správcovi dane, orgánom soc. a zdr. poistenia, štátnej správy, územnej samosprávy, .... atď. A tieto náklady u dlžníka jednoznačne účtujeme na účet 545 - ostatné pokuty, penále,....
Recipročne všetky plnenie (v opačnom garde) sa teda do výnosov účtujú v prospech účtu 645 - ostatné pokuty, penále,....
A úplne identický je aj ich daňový režim (t.j. (ne)zahrňovanie do daňových nákladov a výnosov).
2 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

dasasopi Pozri príspevok
Prosím o radu a potvrdenie. Pôžička peňazí s.r.o. stavebná firma-akciovej spoločnosti. Vrátka peňazí v zmluve k 31.12.2012. Úroky podľa zmluvy mám vyfaktúrofať jednorázovo k 31.12.2012. Je to daňový príjem roku 2012. Nebudem prerátavať DPH koeficientom? Účtovanie 311/662?
Dáša
je to správne, aj keď ja by som nepoužila 311 ale iný pohľadávkový účet (315 alebo 378). Daňový výnos roku 2012 bez ohľadu na zaplatenie. Koeficient DPH to neovplyvní, ak je to len príležitostná pôžička (§50/2c zákona o DPH).
0 0
ptr.125 ptr.125

ptr.125 je offline (nepripojený) ptr.125

nakoľko neviem založiť novú tému, tak otázku smerujem sem - pozná tu niekto pojem kapitálové/kapitalizované úroky ?
V škole (na vysokej) som sa stretol s týmto pojmom, ktorého definícia je takáto - úroky z úverov poskytnutých na obstaranie majetku do doby zaradenia majetku do používania, ak účt. jednotka rozhodne, že budú súčasťou OC.
Možte mi, prosím, vysvetliť o čo ide ? Ďakujem
0 0
ptr.125 ptr.125

ptr.125 je offline (nepripojený) ptr.125

prosím vás aspoň napíšte, že neviete alebo ja neviem čo a nie aby som tu ja čakal na odpoveď...ľudia, čo sa účtovníctvom zaoberajú nevedia študentovi pomocť ?!
0 3
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
ptr.125 Pozri príspevok
....pozná tu niekto pojem kapitálové/kapitalizované úroky ?
V škole (na vysokej) som sa stretol s týmto pojmom, ktorého definícia je takáto - úroky z úverov poskytnutých na obstaranie majetku do doby zaradenia majetku do používania, ak účt. jednotka rozhodne, že budú súčasťou OC....
Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi.

Obstaranie majetku – je proces obstarania dlhodobého hmotného (nehmotného) majetku až do jeho zaradenia do používania. Účtuje sa na účte 04x Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, kde sa účtuje cena obstarania dlhodobého hmotného majetku vrátane nákladov na ich obstaranie.

Úrok z úveru na obstaranie dlhodobého majetku patrí medzi náklady na jeho obstaranie (pokiaľ sa tak rozhodne účtovná jednotka), t.j. tvorí súčasť celkovej ceny dlhodobého majetku, ktorá sa do nákladov potom dostáva postupne prostredníctvom odpisov dlhodobého majetku.

Po zaradení dlhodobého majetku sa úroky už účtujú do nákladov.

Od kapitálových úrokov treba odlíšiť kapitalizáciu úrokov – je to proces úročenia úrokov.


P.S. ... ľudia, čo sa zaoberajú účtovníctvom, rozhodne vedia aj poradiť - radia tu dobrovoľne, zadarmo a na úkor svojho voľného času - takže trocha pokory a trpezlivosti zo strany pýtajúceho sa je len v jeho prospech. Aj keď nový člen nevie založiť tému, etiketu danej stránky by si mal rozhodne prečítať... Okrem toho všetko okolo danej otázky sa dá nájsť na webe.
3 0
ptr.125 ptr.125

ptr.125 je offline (nepripojený) ptr.125

ďakujem za odpoveď...no k tomuto som nevedel nič nájsť na nete...
Myslel som si, že to bude tak, že sa úrok započíta do obstarania...ale logicky mi to nejako nevychádza - však ja keď dostanem úver, tak obstarám majetok a takýto majetok hneď aj zaradím nie ? no, ale 1. splátku úveru aj s úrokom zaplatím o mesiac od získania úveru a vtedy ja už budem mať majetok dávno zaradený nie ? alebo naschvál budem mať otvorený účet 04x a písať si do neho všetky tieto úroky ?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
bolo jasne povedané, že do momentu zaradenia, takže ak zaradíš ihned po obstaraní /kúpa auta, kúpa budovy/, tak nie je čo riešiť. Ale ak máš uver na výstavbu napr.haly, alebo firemného centra, tak v takom prípade to sa ihned zaradiť isto nedá - vtedy úroky nabiehajú na 04x.
0 0
ptr.125 ptr.125

ptr.125 je offline (nepripojený) ptr.125

no Ok, ďakujem za odpovede. Ale ešte sa chcem niečo spýtať - je správne formulovaný tento účt. prípad - úhrada pohľadavky na bankový účet ? Je to správne ? Nie je to blbosť ? Nemá to byť inkaso pohľadávky na BÚ ?
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
To je , ako keby si sa pýtal, či sa správne povie kompere, grule alebo švábka. Pritom všetky označujú to isté, ZEMIAKY.
0 0
ptr.125 ptr.125

ptr.125 je offline (nepripojený) ptr.125

hm no dobre, ale ja si stojím za tým, že úhrada znamená úbytok peňažných prostriedkov, tak tým pádom účtovný prípad - úhrada pohľadávky na bankový účet - je chybne formulovaný
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať