Zavrieť

Porady

Kapitalizácia majetku

Ahojte, potrebovala by som poradiť ... Klient má nerozdelený zisk z minulých rokov vo veľkej výške, ktorý si nemôže rozdeliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Má úver v banke, ktorá má požiadavku, aby tento nerozdelený zisk kapitalizoval, t. j. aby ho preúčtoval na ostatné kapitálové fondy 413 a tam evidoval počas trvania úveru. Chcem sa opýtať, čo potom s týmito fondami. Dajú sa nejako zrušiť tak, aby si potom tieto peniaze mohol vyplatiť? Lebo banka mu povedala, že keď tieto prostriedky prevedie, už si ich nebude môcť vyplatiť. Máte niekto s týmto skúsenosť prosím? Moc by mi to pomohlo ... ďakujem
Usporiadat
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
zuzanah3 Pozri príspevok
... IDe mi skôr o to, ako to potom z tých fondov dostanem naspäť, aby si ich po splatení úveru mohol vyplatiť.
... Češi majú pekne spracovaný materiál týkajúci sa daňových a účtovných aspektov výplaty ostatních kapitálových fondov... oplatí sa prečítať a potom len aplikovať na slovenské podmienky:
http://www.tpa-horwath.cz/upload/fil..._JHL_10_07.pdf
3 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ak banka poskytuje úver, žiada, aby VI spoločnosti nebolo záporné, teda aby spoločnosť nebola predlžená, i keď 365 patrí spoločníkom.
365 je možné kedykoľvek splatiť spoločníkom, a spoločnosť nemusí splácať úver banke, takže týmto sa banka kryje.

Tieto skutočnosti, že keď banka povie, preúčtujte 365/413, a potom dáte nazad, sú od banky zákerné, lebo to nie je pravda.
Aj my si môžeme povedať, ako to ide dnu, tak to musí ísť aj nazad. Nepravda.
Často sa na porade spomína kniha, nespomínam si autorku, a našla som dokonca i v jej knihe v kníhkupectve (tento prípad ma taktiež kedysi zaujímal, preto to mám naštudované) , že je možnosť vrátenia vkladu spoločníkom. 413/365 (teda nazad). Nesúhlasím s tým.
KF mi slúžia predovšetkým na krytie straty: 413/429.

Takže, neúčtujte bezhlavo celú sumu 365 na KF, zaúčtujte len toľko, aby nebolo záporné VI.
Obyčajne sa úver berie, keď spoločnosť začína, a na začiatku je strata, potom zaúčtujete ako som uviedla 413/429.

Čo sa týka dane, ako uviedla Anna v priloženom linku, ak by sa vrátil tento "dar" spoločníkovi, mohlo by sa to "zdaniť". Vidím v tomto probléme 2 strany:
1. - účet 413 je súčasťou VI spoločnosti, je to niečo očistené, zdanené (pozn, pokiaľ nejde o roky 2003 a skôr), takže neviem, prečo by sa malo vrátenie daru zdaňovať. Máme doklad z VH, že sa spoločníci rozhodli svoje "vklady" 365, preúčtovať. Oni vkladali zdanené PP, a následne by sa vrátili, keď spoločnosť bude vykazovať kladné VI. (treba naštudovať obč. zákonník, a možnosti, kedy sa dary môžu vrátiť)

2. ak má spoločnosť pasívny zostatok na účte 413, ZDP mi hovorí v par. 3/2
Predmetom dane nie je prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, 3) príjem získaný vydaním, 3) darovaním4) alebo dedením5) nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len "nehnuteľnosť") alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6,

Tu sme doma. Pri účtovaní 413/365, následne 365/221,211, teda darovanie daru spoločníkom, ide o príjem v súvislosti so závislou činnosťou, a teda par. 5, čo nie je dobré. Ak by som dala 413, praujovi, už by tento príjem nepodliehal zdaneniu, lebo nie je v súvislosti s par. 5.
Ak by sa jednalo o par. 6, sem však spoločníci nejdú, uplatnila by som si ako výdavok záväzok. (pri par. 5 nemôžem uplatniť výdavok)
Tu sa nedá vycúvať.

Čo sa týka poznámok, ohľadom odvodov. Odvody sa platia z dividend zo zisku za roky 2011 a vyššie.

Ak spoločnosť nemá peniaze na vyplatenie dividend napr. za roky 2005-2010 bude ich mať až v roku 2014, podľa môjho názoru, spoločník:

- FO nebude platiť odvody, keď dostane vyplatené PP v roku 2014. Má zápisnicu z VH, že dostal dividendy za roky 2005-2010. Zákon jasne definuje, že ide o dividendy zo zisku za roky 2011 a vyššie. Tento zisk dostal v roku 2014, ale nejde o dividendu za rok 2011-2013, ale za roky minulé. Čo si majú spoločnosti brať úvery teraz rýchlo v roku 2011, aby si poplatili, to čom spoločníkom náležite patrí za roky minulé, veď by to bol zákon retroaktívny, terajší predpis sa uplatní na zisky dozadu. To je neakceptovateľné. Veď nikto zato nemôže, že spoločnosť nemala PP skôr. FO má v ruke zápisnicu z VH, že pôjde o zisky za roky minulé, a následne spoločnosť taktiež bude účtovať v AE - roky

- PO spoločník, detto ak sa napr. v roku 2014 vyplatí spoločníkovi PO zisk za roky 2005-2010 (ako som urobila príklad), tak bude Spoločník PO účtovať 378/428xx analytika roky 2005-2010), nemôžeme účtovať v roku 2014 378/665 za roky 2005-2010, však ide o zisky za minulé obdobia.
Ak by išlo o zisk za rok 2013, a VH rozhodne v dcére, že vyplatí dividendy 431/364 matke a matka nemá zatvorené UK, bude účtovať 378/665, ak má zatvorené knihy 378/428 (neberiem do úvahy konsolidácie, keď spomínam matka, dcéra, to len obrazne v malých spoločnostiach)

Toť moje názory.
,
2 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

topper1 Pozri príspevok
Trochu sa zamiešam do témy, ked spomínate, že mohlo ísť o kapitalizáciu záväzku spoločnosti voči spoločníkovi... Dlhšie sa trápim čo s dlhodobým záväzkom spoločnosti voči spoločníkovi za kúpu úžitkového vzoru od spoločníka.. dnes už jediného spoločníka v spoločnosti. Je možné takýto dlhodobý záväzok účtovaný na 479 kapitalizovať na účte 413. Spoločník netrvá na vyplatení záväzku pretože by potom musel platiť daň z príjmu FO. Podliehala by aj takáto kapitalizácia záväzku dani z príjmu FO u spoločníka?
Účet 413 sa volá DAR, jednoducho. Fo má pohľadávku za užitkový vzor, spoločnosť má závazok z užitkového vzoru. Ak je závazok 36 mes. po splatnosti, zdaňuje sa v zmysle ZDP par. 17 právnickou osobou.

Ako FO odpíše pohľadávku?
Nijako. Ak ju poskytne ako dar do spoločnosti, musí ju tak či onak zdaniť.

6/5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku, 30)
d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

2/m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 alebo 14; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

17/(12) Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 alebo 14, sa

b) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i),

Daňovým výdavkom je iba:

19/2/h) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,
6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100 % (§ 20 ods. 17 a 19),
2 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

a ešte som našla :
1 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

zuzanah3 Pozri príspevok
Ďakujem, rozumiem tomu, že sa tak musí rozhodnúť na valnom zhromaždení, klient s tým moc nesúhlasí, ale banka to požaduje, aby to bolo preúčtované, takže na valnom zhromaždení sa rozhodne, že tento nerozdelený zisk sa bude kapitalizovať na 413. Jediné, čo ma zaujíma je to, či sa to nejakým spôsobom potom po vyplatení úveru dá dostať z fondov tak, aby sa tieto prostriedky dali vyplatiť, resp. akým spôsobom potom tento fond zrušiť, aby sa prostriedky uvoľnili. (nie zrušenie krytím straty, tá sa neočakáva)... ďakujem
... o použití prostriedkov kapitalizovaných ako zdroje krytia nákladov či investícií spoločnosti rozhoduje pri kapitálových fondoch tvorených zo zisku po zdanení jediný spoločník, či valné zhromaždenie ... ( zápisnica z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka ..) ... ale bude to na konkrétny účel, nebude možné mu finančné prostriedky len tak vyplatiť ...

... v neposlednom rade, je do budúcna, v prípade možného vyplatenia podielov na zisku po zdanení, potrebné pamätať aj na prípadné ( návrh daňovoodvodovej reformy ...) odvody do poisťovní ( od 1. 1. 2012 aj sociálne a aj zdravotné, hoci len do výšky maxima ... ale aj tak ...) a pre tento rok je to zdravotné poistenie, nehovoriac, že v minulosti ( tak do roku 2003, vrátane ... za rok 2004 už nie) boli vyplatené podiely na zisku súčasťou základu dane z príjmu spoločníka ...
Naposledy upravil promont maja : 23.08.11 at 12:29
1 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

zuzanah3 Pozri príspevok
... no veď práve neuviedla žiaden dôvod ...
inak, podľa mňa je to od toho múdreho pracovníka banky divné, pretože v súvahe sa tým nič nezmení. Zmena nastane jedine, tak ako tu už bolo písané, len kapitalizáciou záväzkov voči spoločníkom, nakoľko kým sú na 365, tak neovplyvňujú vlastné imanie a banke pri úveroch ide o navýšenie vlastného imania. Niektoré dokonca ani nepožadujú kapitalizáciu týchto záväzkov a pokiaľ sú tieto viac účtovných období v približne rovnakej výške, alebo majú stúpajúci charakter, tak si samé vo svojich tabulečkách prehodia 10% z takýchto záväzkov na ostatné kapitálové fondy
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Po splatení úveru už banku 413-ka nebude zaujímať. Najbližšie VZ rozhodne o použití týchto fondov - napr. na prídely spoločníkom.
Viackrát sa tu píše presne o tom istom, treba pohľadať. Opakujem sa v odpovediach na rovnaké otázky - trochu mi je potom ľúto vlastného času.
Neriešila by som to "dávaním naspäť", 413 je dobrá aj na krytie prípadnej straty. Až konkrétne použitie schváli VZ, potom budeš účtovať o 413-ke.
1 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Stefan2005 Pozri príspevok
... Češi majú pekne spracovaný materiál týkajúci sa daňových a účtovných aspektov výplaty ostatních kapitálových fondov... oplatí sa prečítať a potom len aplikovať na slovenské podmienky:
http://www.tpa-horwath.cz/upload/fil..._JHL_10_07.pdf
Idem čítať Štefan, možno to, čo som písala bude podobný názor, uvidím. (zas som sa rozpísala ako oňahdy)
1 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

zuzanah3 Pozri príspevok
Ahojte, potrebovala by som poradiť ... Klient má nerozdelený zisk z minulých rokov vo veľkej výške, ktorý si nemôže rozdeliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Má úver v banke, ktorá má požiadavku, aby tento nerozdelený zisk kapitalizoval, t. j. aby ho preúčtoval na ostatné kapitálové fondy 413 a tam evidoval počas trvania úveru. Chcem sa opýtať, čo potom s týmito fondami. Dajú sa nejako zrušiť tak, aby si potom tieto peniaze mohol vyplatiť? Lebo banka mu povedala, že keď tieto prostriedky prevedie, už si ich nebude môcť vyplatiť. Máte niekto s týmto skúsenosť prosím? Moc by mi to pomohlo ... ďakujem
Trochu môjho názoru k rozuzleniu rozpracovaných a nezodpovedaných otázok:
Fondy začínajúce na 41 sa tvoria z kapitálových vkladov, fondy začínajúce na 42 sa tvoria zo zisku po zdanení. Aj preto / na dôkaz/ je zriadený pre tvorbu rezervného fondu z vkladov účet 417 a zo zisku účet 421, hoci v ostatnom sa obidva fondy úplne zhodujú.
Účelové fondy – napr. fond na posilnenie finančnej stability spoločnosti /čo požaduje banka/ možno zriadiť tak v rámci analytiky účtu 413 – ale z vkladov, ako aj v rámci analytiky účtu 427 – ale zo zisku. Ak by mal byť fond na posilnenie finančnej stability na účte 413 zriadený z nerozdeleného zisku, musí byť upísané ako 353/413 /stačí rozhodnutie VZ, aj mimo VZ podľa § 130 Obch.z./ , potom rozhodnutie VZ o vyplatení podielov na HV 428/364, vyplatené podiely 364/221 a vložené vklady 221/353 .... lebo 413 sa tvorí z vkladov.
Potom je jednoduchšie zriadiť rozhodnutím VZ na ten istý účel fond na posilnenie finančnej stability zo zisku, teda v rámci účtu 427 a priamo naň presunúť jedným zápisom zdroje krytia bez vyplácania ako 428/427 .... čo by banku určite uspokojilo. Dokladom je iba uznesenie VZ o zriadení fondu 427 z nerozdeleného zisku 428 a jeho sume.
Aj fond 413, aj fond 427 sú neviazané účelové fondy, o ktorých zriadení a likvidácii rozhoduje do budúcna iba VZ, ak banka zmluvne nezaviaže úverového dlžníka k súhlasu banky na zrušenie fondu. Fondy by mali mať vnútornú smernicu o účele tvorby a použitia. Podľa ich povahy u spoločníkov by ich vyplatenie po pominutí účelu ich existencie nemalo byť ani do budúcna predmetom zdanenia ani predmetom odvodov. U zamestnancov, ktorí nie sú spoločníkmi ... a z nerozdeleného zisku resp. účelového fondu dostávajú prídel, ako alternatívnu odmenu za prácu, môžu byť predmetom aj dane, aj odvodov.
Naposledy upravil a_je_to : 27.08.11 at 22:22 Dôvod: oprava účtu z D355 na D353
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ja by som to riešila tak, že na základe uznesenia VZ, by som zisk rozdelila, vyplatila spoločníkom a oni by tieto svoje peniaze zasa vložili do firmy ako svoje osobné vklady nad rámec ZI.
Teda
428/364
364/211
211/413
v zmysle príslušného zápisu z VZ.
1 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

KEJKA Pozri príspevok

a ak o 17.00 vystavím doklad 364/211
a o 17.01 vystavím doklad 211/413
je nutné tie peniaze reálne mať?
dobre ... iba trochu treba treba zmeniť garde ... najprv o 17:00 dať 211/353 a o 17:01 364/211. Jednak preto, aby pokladňa nepadla do hlbokého mínusu a tiež preto, lebo 413, ako fond z vkladov sa nevkladá, ale upisuje 353/413 a vkladá sa iba z upísania vzniknutá pohľadávka 353.
1 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

... o rozdelení, resp. nakladaní nerozdeleného zisku po zdanení rozhoduje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník ( ... ak má spoločnosť jediného spoločníka) a valné zhromaždenie, či jediný spoločník rozhoduje aj o schválení tvorby kapitálových fondov tvorených zo zisku po zdanení = takýto nevyplatený podiel na zisku sa týmto potom stane zdrojom krytia pre spoločnosť, o konkrétnom použití ktorého sa opätovne musí rozhodnúť na valnom zhromažení ... a tak štatút vyplatenia podielu na zisku po zdanení pre spoločníka ani nevznikne.

... iné je to pri tvorbe kapitálových fondov tvorených z ných prostriedkov ako je zisk po zdanení ... tu o konkrétnom použití nemusí rozhodnúť valné zhromaždenie ... aj keď je vopred známe, z akého dôvodu a na aký účel bol tento kapitálový fond zriadený ...
Naposledy upravil promont maja : 23.08.11 at 10:24
0 0
zuzanah3 zuzanah3

zuzanah3 je offline (nepripojený) zuzanah3

Ďakujem, rozumiem tomu, že sa tak musí rozhodnúť na valnom zhromaždení, klient s tým moc nesúhlasí, ale banka to požaduje, aby to bolo preúčtované, takže na valnom zhromaždení sa rozhodne, že tento nerozdelený zisk sa bude kapitalizovať na 413. Jediné, čo ma zaujíma je to, či sa to nejakým spôsobom potom po vyplatení úveru dá dostať z fondov tak, aby sa tieto prostriedky dali vyplatiť, resp. akým spôsobom potom tento fond zrušiť, aby sa prostriedky uvoľnili. (nie zrušenie krytím straty, tá sa neočakáva)... ďakujem
0 0
zuzanah3 zuzanah3

zuzanah3 je offline (nepripojený) zuzanah3

díky moc, ale na aký účel keď on nemá čo kryť? Jediné jeho záväzky sú úver, investície má dokončené, ale banka, kde má úver to nechce vidieť na 428 ale chce to vidieť na 413 nevieš mi prosím poradiť, kde by som si to mohla naštudovať?
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

... tak toto si musíte rozhodnúť vy ... že na aký účel ... .

... a aký dôvod uviedla banka v súvislosti s rozdielnym prístupom k účtu 428 ... ?
0 0
zuzanah3 zuzanah3

zuzanah3 je offline (nepripojený) zuzanah3

... no veď práve neuviedla žiaden dôvod ...
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

zuzanah3 Pozri príspevok
... no veď práve neuviedla žiaden dôvod ...
... a čo tak vytvoriť ostatný kapitálový fond ( naviac a nie zo zisku po zdanení) napr. kapitalizáciou záväzkov spoločnosti voči spoločníkom = poskytnuté pôžičky od spoločníkov ... ale tie asi nemáte ... banka by si to asi všimla .. či?

... alebo navýšiť základné imanie ... možno, že s tým, by tvoj šéf skôr súhlasil ...
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Mne to vychádza tak, že zisk tam je ale je tam vysoký zostatok na 365. Niečo podobné v rámci úverou sa tu riešilo. Ja mám prípad, že firma má zisk ale práveže banka má podmienku, že zisk sa nesmie rozdeliť resp.vyplatiť pokiaľ nebude uver splatený.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Ivenka Pozri príspevok
Mne to vychádza tak, že zisk tam je ale je tam vysoký zostatok na 365. Niečo podobné v rámci úverou sa tu riešilo. Ja mám prípad, že firma má zisk ale práveže banka má podmienku, že zisk sa nesmie rozdeliť resp.vyplatiť pokiaľ nebude uver splatený.
... no vtedy by to nebol vznik, resp. tvorba kapitálového fondu zo zisku po zdanení ale mohlo by ísť o kapitalizáciu záväzku spoločnosti voči spoločníkovi ... ak je to teda tak ... ale zadávateľka témy hovorí o nerozdelenom zisku po zdanení, teda účte 428 ... a nie 365, ten by prichádzal do úvahy vtedy, ak už by bolo rozhodnuté jeho rozdelenie ... ale to pravdepodobne nie je ...

.. a podľa toho, čo hovoríš, banka má asi obavy, že si spoločník svoj podiel na zisku vyplatí a tým sa spoločnosť môže dostať aj do predĺženia ... či? ... ak by to bolo tak, tak by bolo nevyhnutnou povinnosťou spoločníka, ak je jediným spoločníkom, sa týmto zapodievať ...
Naposledy upravil promont maja : 24.08.11 at 14:38
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať