Zavrieť

Porady

Kapitalizácia majetku

Ahojte, potrebovala by som poradiť ... Klient má nerozdelený zisk z minulých rokov vo veľkej výške, ktorý si nemôže rozdeliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Má úver v banke, ktorá má požiadavku, aby tento nerozdelený zisk kapitalizoval, t. j. aby ho preúčtoval na ostatné kapitálové fondy 413 a tam evidoval počas trvania úveru. Chcem sa opýtať, čo potom s týmito fondami. Dajú sa nejako zrušiť tak, aby si potom tieto peniaze mohol vyplatiť? Lebo banka mu povedala, že keď tieto prostriedky prevedie, už si ich nebude môcť vyplatiť. Máte niekto s týmto skúsenosť prosím? Moc by mi to pomohlo ... ďakujem
Usporiadat
topper1 topper1

topper1 je offline (nepripojený) topper1

promont maja Pozri príspevok
... no vtedy by to nebol vznik, resp. tvorba kapitálového fondu zo zisku po zdanení ale mohlo by ísť o kapitalizáciu záväzku spoločnosti voči spoločníkovi ... ak je to teda tak ... ale zadávateľka témy hovorí o nerozdelenom zisku po zdanení, teda účte 428 ... a nie 365, ten by prichádzal do úvahy vtedy, ak už by bolo rozhodnuté jeho rozdelenie ... ale to pravdepodobne nie je ...

Trochu sa zamiešam do témy, ked spomínate, že mohlo ísť o kapitalizáciu záväzku spoločnosti voči spoločníkovi... Dlhšie sa trápim čo s dlhodobým záväzkom spoločnosti voči spoločníkovi za kúpu úžitkového vzoru od spoločníka.. dnes už jediného spoločníka v spoločnosti. Je možné takýto dlhodobý záväzok účtovaný na 479 kapitalizovať na účte 413. Spoločník netrvá na vyplatení záväzku pretože by potom musel platiť daň z príjmu FO. Podliehala by aj takáto kapitalizácia záväzku dani z príjmu FO u spoločníka?
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

topper1 Pozri príspevok
Trochu sa zamiešam do témy, ked spomínate, že mohlo ísť o kapitalizáciu záväzku spoločnosti voči spoločníkovi... Dlhšie sa trápim čo s dlhodobým záväzkom spoločnosti voči spoločníkovi za kúpu úžitkového vzoru od spoločníka.. dnes už jediného spoločníka v spoločnosti. Je možné takýto dlhodobý záväzok účtovaný na 479 kapitalizovať na účte 413. Spoločník netrvá na vyplatení záväzku pretože by potom musel platiť daň z príjmu FO. Podliehala by aj takáto kapitalizácia záväzku dani z príjmu FO u spoločníka?
Účet 413 sa volá DAR, jednoducho. Fo má pohľadávku za užitkový vzor, spoločnosť má závazok z užitkového vzoru. Ak je závazok 36 mes. po splatnosti, zdaňuje sa v zmysle ZDP par. 17 právnickou osobou.

Ako FO odpíše pohľadávku?
Nijako. Ak ju poskytne ako dar do spoločnosti, musí ju tak či onak zdaniť.

6/5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku, 30)
d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

2/m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 alebo 14; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

17/(12) Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 alebo 14, sa

b) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i),

Daňovým výdavkom je iba:

19/2/h) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,
6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100 % (§ 20 ods. 17 a 19),
2 0
topper1 topper1

topper1 je offline (nepripojený) topper1

Ďakujem za odpoveď,
ospravedlňujem sa ale zle som sa vyjadril...ten spoločník nie je FO podnikateľ ale len FO bežný občan ktorý nevedie účtovníctvo je len zamestnancom vo svojej spoločnosti, ročne berie podiely na zisku a ma voči spoločnosti pohľadávku...v takomto prípade by tiež platil daň, ak by sa rozhodol napr. zvýšiť vlastné imanie v spoločnosti kapitalizáciou záväzku ...prípadne navýšiť svoj podiel na zakladnom inamí o výšku pohľadávky?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nezdaniteľnú pohľadávku voči spoločnosti môže mať napr. z titulu pôžičky. Ak som sa v téme nestratila, on ju má z iného dôvodu - niečo poskytol firme za úplatu, ktorá sa nezrealizovala, tak?
Ak občan niečo predá zo svojho majetku, tak v drvivej väčšine sa prípadov sa taký príjem nezdaňuje /výnimkou sú celkom isto nehnuteľnosti, ktoré sa posudzuje osobitne/. preto aj pohľadávka, kapitalizovaná či uhradená nebude podľa mňa zdaniteľným príjmom FO-občana.
0 0
topper1 topper1

topper1 je offline (nepripojený) topper1

KEJKA Pozri príspevok
nezdaniteľnú pohľadávku voči spoločnosti môže mať napr. z titulu pôžičky. Ak som sa v téme nestratila, on ju má z iného dôvodu - niečo poskytol firme za úplatu, ktorá sa nezrealizovala, tak?
Ak občan niečo predá zo svojho majetku, tak v drvivej väčšine sa prípadov sa taký príjem nezdaňuje /výnimkou sú celkom isto nehnuteľnosti, ktoré sa posudzuje osobitne/. preto aj pohľadávka, kapitalizovaná či uhradená nebude podľa mňa zdaniteľným príjmom FO-občana.
Ano, má ju z dôvodu predaja svojho úžitkového vzoru firme a úhrada sa zrealizovala len čiastočne.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

zuzanah3 Pozri príspevok
Ahojte, potrebovala by som poradiť ... Klient má nerozdelený zisk z minulých rokov vo veľkej výške, ktorý si nemôže rozdeliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Má úver v banke, ktorá má požiadavku, aby tento nerozdelený zisk kapitalizoval, t. j. aby ho preúčtoval na ostatné kapitálové fondy 413 a tam evidoval počas trvania úveru. Chcem sa opýtať, čo potom s týmito fondami. Dajú sa nejako zrušiť tak, aby si potom tieto peniaze mohol vyplatiť? Lebo banka mu povedala, že keď tieto prostriedky prevedie, už si ich nebude môcť vyplatiť. Máte niekto s týmto skúsenosť prosím? Moc by mi to pomohlo ... ďakujem
Trochu môjho názoru k rozuzleniu rozpracovaných a nezodpovedaných otázok:
Fondy začínajúce na 41 sa tvoria z kapitálových vkladov, fondy začínajúce na 42 sa tvoria zo zisku po zdanení. Aj preto / na dôkaz/ je zriadený pre tvorbu rezervného fondu z vkladov účet 417 a zo zisku účet 421, hoci v ostatnom sa obidva fondy úplne zhodujú.
Účelové fondy – napr. fond na posilnenie finančnej stability spoločnosti /čo požaduje banka/ možno zriadiť tak v rámci analytiky účtu 413 – ale z vkladov, ako aj v rámci analytiky účtu 427 – ale zo zisku. Ak by mal byť fond na posilnenie finančnej stability na účte 413 zriadený z nerozdeleného zisku, musí byť upísané ako 353/413 /stačí rozhodnutie VZ, aj mimo VZ podľa § 130 Obch.z./ , potom rozhodnutie VZ o vyplatení podielov na HV 428/364, vyplatené podiely 364/221 a vložené vklady 221/353 .... lebo 413 sa tvorí z vkladov.
Potom je jednoduchšie zriadiť rozhodnutím VZ na ten istý účel fond na posilnenie finančnej stability zo zisku, teda v rámci účtu 427 a priamo naň presunúť jedným zápisom zdroje krytia bez vyplácania ako 428/427 .... čo by banku určite uspokojilo. Dokladom je iba uznesenie VZ o zriadení fondu 427 z nerozdeleného zisku 428 a jeho sume.
Aj fond 413, aj fond 427 sú neviazané účelové fondy, o ktorých zriadení a likvidácii rozhoduje do budúcna iba VZ, ak banka zmluvne nezaviaže úverového dlžníka k súhlasu banky na zrušenie fondu. Fondy by mali mať vnútornú smernicu o účele tvorby a použitia. Podľa ich povahy u spoločníkov by ich vyplatenie po pominutí účelu ich existencie nemalo byť ani do budúcna predmetom zdanenia ani predmetom odvodov. U zamestnancov, ktorí nie sú spoločníkmi ... a z nerozdeleného zisku resp. účelového fondu dostávajú prídel, ako alternatívnu odmenu za prácu, môžu byť predmetom aj dane, aj odvodov.
Naposledy upravil a_je_to : 27.08.11 at 22:22 Dôvod: oprava účtu z D355 na D353
1 0
zuzanah3 zuzanah3

zuzanah3 je offline (nepripojený) zuzanah3

a_je_to Pozri príspevok
Trochu môjho názoru k rozuzleniu rozpracovaných a nezodpovedaných otázok:
Fondy začínajúce na 41 sa tvoria z kapitálových vkladov, fondy začínajúce na 42 sa tvoria zo zisku po zdanení. Aj preto / na dôkaz/ je zriadený pre tvorbu rezervného fondu z vkladov účet 417 a zo zisku účet 421, hoci v ostatnom sa obidva fondy úplne zhodujú.
Účelové fondy – napr. fond na posilnenie finančnej stability spoločnosti /čo požaduje banka/ možno zriadiť tak v rámci analytiky účtu 413 – ale z vkladov, ako aj v rámci analytiky účtu 427 – ale zo zisku. Ak by mal byť fond na posilnenie finančnej stability na účte 413 zriadený z nerozdeleného zisku, musí byť upísané ako 353/413 /stačí rozhodnutie VZ, aj mimo VZ podľa § 130 Obch.z./ , potom rozhodnutie VZ o vyplatení podielov na HV 428/364, vyplatené podiely 364/221 a vložené vklady 221/353 .... lebo 413 sa tvorí z vkladov.
Potom je jednoduchšie zriadiť rozhodnutím VZ na ten istý účel fond na posilnenie finančnej stability zo zisku, teda v rámci účtu 427 a priamo naň presunúť jedným zápisom zdroje krytia bez vyplácania ako 428/427 .... čo by banku určite uspokojilo. Dokladom je iba uznesenie VZ o zriadení fondu 427 z nerozdeleného zisku 428 a jeho sume.
Aj fond 413, aj fond 427 sú neviazané účelové fondy, o ktorých zriadení a likvidácii rozhoduje do budúcna iba VZ, ak banka zmluvne nezaviaže úverového dlžníka k súhlasu banky na zrušenie fondu. Fondy by mali mať vnútornú smernicu o účele tvorby a použitia. Podľa ich povahy u spoločníkov by ich vyplatenie po pominutí účelu ich existencie nemalo byť ani do budúcna predmetom zdanenia ani predmetom odvodov. U zamestnancov, ktorí nie sú spoločníkmi ... a z nerozdeleného zisku resp. účelového fondu dostávajú prídel, ako alternatívnu odmenu za prácu, môžu byť predmetom aj dane, aj odvodov.
ďakujem za odpoveď. Banka to chce vidieť asi na tej 413. Dá sa urobiť zápis 428/427 a potom 427/413 alebo 428/364 a potom 364/413??? Poradca mi hovoril že 413 by mala byť tvorená iba z vkladov ale takýto zápis som našla niekde na nete, len neviem, či je to správny postup. Už som z toho zúfalá. Neviem, kde by to bolo lepšie preúčtovať, aby sa dali peniaze dostať potom po splatení úveru späť. Keby to ostalo na 427 s analytikou na posilnenie finančnej stability počas splácania úveru, myslíte, že potom by sa to dalo vyplatiť po splatení?? Neboli by tieto peniaze potom u spoločníka predmetom dane???
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ja by som to riešila tak, že na základe uznesenia VZ, by som zisk rozdelila, vyplatila spoločníkom a oni by tieto svoje peniaze zasa vložili do firmy ako svoje osobné vklady nad rámec ZI.
Teda
428/364
364/211
211/413
v zmysle príslušného zápisu z VZ.
1 0
zuzanah3 zuzanah3

zuzanah3 je offline (nepripojený) zuzanah3

to by bolo asi najlepšie, ale spoločnosť totiž nemá finančné prostriedky aby tento zisk vyplatila ....
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac

a ak o 17.00 vystavím doklad 364/211
a o 17.01 vystavím doklad 211/413
je nutné tie peniaze reálne mať?
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

KEJKA Pozri príspevok

a ak o 17.00 vystavím doklad 364/211
a o 17.01 vystavím doklad 211/413
je nutné tie peniaze reálne mať?
dobre ... iba trochu treba treba zmeniť garde ... najprv o 17:00 dať 211/353 a o 17:01 364/211. Jednak preto, aby pokladňa nepadla do hlbokého mínusu a tiež preto, lebo 413, ako fond z vkladov sa nevkladá, ale upisuje 353/413 a vkladá sa iba z upísania vzniknutá pohľadávka 353.
1 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

promont maja Pozri príspevok
... na obranu banky len uvediem, že sú dôležité a porovnávajú sa hodnoty pohľadávky - záväzky, a v ich rámci rozhoduje aj to, či sú dlhodobé alebo krátkodobé ...
... keďže som zas niečo v tomto (= kapitalizácia záväzku) smere riešila, tak prikladám ( pre niekoho, kto to, možno, bude po nás čítať), pretože náš Obchodný zákonník pojem ostatné kapitálové fondy nepozná:

Dôvodom pre správanie banky ako veriteľa:
Zvyšovaním vlastného imania spoločnosti sa zvyšuje ochrana veriteľov spoločnosti, a to v intenciách zásady udržiavania základného imania spoločnosti, deklarovanej Druhou smernicou Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 zmluvy, a to v prípadoch zakladania akciových spoločností, udržiavania a zmeny ich základného imania ( hovoriac týmto o vkladoch do ostatných kapitálových fondov ..).
0 0
zuzu 76 zuzu 76

zuzu 76 je offline (nepripojený) zuzu 76

dobrý deň,
jediný spoločník poskytol svojej spoločnosti pôžičku , ktorú spoločnosť na základe rozhodnutia jediného spoločníka preúčtuje na účet 413 - ostatné kap.fondy, ide teda o kapitalizáciu záväzku a zo strany veriteľa ( spoločníka ) o kapitalizáciu pohľadávky.. má prosím Vás niekto vzor Rozhodnutia jediného spoločníka o kapitalizácii svojej pohľadávky?
ďakujem
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať