Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

Autor Richard   03.01.12
Tabuľka odvodov pre rok 2012
Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Údaje v tabuľke platia v období od 1.1.2012 do 31.12.2012.


Poistenie Zamest
nanec
Zamest
návateľ
SZČO Dobrov.
poistená
osoba
VZ
min.
VZ
max.
Nemocenské 1,4% 1,4% 4,4% 4,4% 339,89 1153,50
Starobné 4% 14% 18% 18% 339,89 3076,00
Invalidné 3% 3% 6% 6% 339,89 3076,00
Úrazové neplatí 0,8% neplatí neplatí - neobm.
Garančné neplatí 0,25% neplatí neplatí - 1153,50
Nezamestnanosť 1% 1% neplatí 2% 339,89 3076,00
Rezervný fond neplatí 4,75% 4,75% 4,75% 339,89 3076,00
Zdravotné 4% 10% 14% 14% 339,89 2307,00
Zdravotné ZPS 2% 5% 7% 7% 339,89 2307,00Poznámka: VZ min. sa vzťahuje na SZČO, dobrovoľne poistené osoby (sociálne poistenie) a dobrovoľne nezamestnané osoby (zdravotné poistenie). VZ min. sa nevzťahuje na zamestnancov a zamestnávateľov.

Zaokrúhľovanie

Vymeriavacie základy na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol (poistné na sociálne poistenie sa vypočítava a zaokrúhľuje osobitne pre každý jednotlivý fond).


Odvody SZČO v roku 2012, ktorý platí poistné z minimálneho základu 339,89 €

Nemocenské.......4,4% = 14,95 €
Starobné............18% = 61,18 €
Invalidné..............6% = 20,39 €
Rezervný fond...4,75% = 16,14 €
SPOLU do SP.................112,66 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 92,27 €)

Zdravotné............14% = 47,58 €
Zdravotné ZPS.......7% = 23,79 €

Pozor, SZČO ktorý v druhom polroku 2011 platil preddavok na poistné na zdravotné poistenie v rozmedzí od 44,73 eur do 47,57 eur platí prvýkrát za január 2012 preddavok 47,58 eur (minimálna suma v roku 212)
Sociálne poistenie

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:
· zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z. z. o štátnej službe, č.154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore),
· väzňa,
· osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,
· osobu, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
· osobu, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
· osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:
· ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
· ktorému bol priznaný starobný dôchodok.
Poistné na poistenie v nezamestnanosti a na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.

Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu na sociálne poistenie - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo počas kalendárneho mesiaca boli obdobia, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia. VZ pripadajúci na jeden deň sa pritom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Hranica (hrubého) príjmu z podnikania v daňovom priznaní za rok 2011, pri prekročení ktorej musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni od 1.7.2012 = 44,2% z (12 x 769) = 4078,68 eur.

(Priemerná mzda v hospodárstve SR za rok 2010 bola 769 eur).

Zdravotné poistenie

Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:
· osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
· osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,
· osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac),
Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie sa nevzťahuje na SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení (napríklad je študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom). Ak takejto SZČO preddavok na poistné vychádza menej ako 3 €, neplatí ho vôbec. Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa za žiadnych okolností nekráti.
Ďalšie mzdové veličiny pre rok 2012

Daň z príjmov
Parameter Hodnota
Sadzba dane 19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne 303,72
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne 3644,74
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne do 30.6.2012 20,51
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.) 40%
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm. i) zákona 500
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 1822,37

Životné minimum
Základná suma životného minima je v čase od 1.7.2011 do 30.6.2012 suma 189,83 eur

Cestovné náhrady
S účinnosťou od 1.1.2011 platia sumy stravného pre časové pásma:
· 5 až 12 hodín ............ 3,80 eura
· nad 12 až 18 hodín ... 5,70 eura
· nad 18 hodín ............ 8,80 eura
S účinnosťou od 1.1.2011 platí, že náhrada za používanie vlastného motorového vozidla je za 1 km jazdy suma 0,183 eura.
Minimálna hodnota „gastrolístka“ poskytovaného podľa § 152 Zákonníka práce pri stravovaní zamestnancov je 2,85 eura. Táto hodnota je daná ako 75% sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, teda 75% z 3,80 eura = 2,85 eura.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: doc veliciny2012.doc (79.0 KB, 590 videní)

 • 64
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012

  Riešenie témy "Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu