Zavrieť

Porady

Evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP - usmernenie

Metodické usmernenie pre zamestnávateľa<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
na vyplňovanie tlačiva „Evidenčný list dôchodkového poistenia“<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

1. Povinnosti zamestnávateľa<o:p></o:p>

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“) zamestnávateľom je pre:<o:p></o:p>

Ř fyzickú osobu v pracovnom pomere - právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere (sem patrí aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vedie evidenciu za svojich zamestnancov),<o:p></o:p>

Ř fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere - služobný úrad,<o:p></o:p>

Ř fyzickú osobu v služobnom pomere - služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,<o:p></o:p>

Ř člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu - družstvo,<o:p></o:p>

Ř poslanca Národnej rady Slovenskej republiky – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,<o:p></o:p>

Ř prezidenta Slovenskej republiky – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,<o:p></o:p>

Ř členov vlády Slovenskej republiky – Úrad vlády Slovenskej republiky,<o:p></o:p>

Ř sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky – Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,<o:p></o:p>

Ř ostatných sudcov Slovenskej republiky – príslušný osobný úrad sudcu,<o:p></o:p>

Ř predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky –Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,<o:p></o:p>

Ř verejného ochrancu práv - Kancelária verejného ochrancu práv,<o:p></o:p>

Ř predsedu vyššieho územného celku a pre poslanca vyššieho územného celku -vyšší územný celok,<o:p></o:p>

Ř starostu obce a pre poslanca obecného zastupiteľstva - obec,<o:p></o:p>

Ř starostu mestskej časti v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave – mestská časť v Bratislave,<o:p></o:p>

Ř starostu mestskej časti v Košiciach a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach – mestská časť v Košiciach,<o:p></o:p>

Ř primátora mesta a pre poslanca mestského zastupiteľstva - mesto,<o:p></o:p>

Ř doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia - právnická osoba, v ktorej sa toto štúdium vykonáva,<o:p></o:p>

Ř fyzickú osobu, ktorá je pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti - vyšší územný celok alebo obec, ktoré zriadili zariadenie pestúnskej starostlivosti,<o:p></o:p>

Ř fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce - ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.<o:p></o:p>

Uvedené právnické osoby sú zamestnávateľom, ak ich sídlo alebo adresa ich organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky.<o:p></o:p>

Zamestnávatelia plnia povinnosti v dôchodkovom poistení, uložené zákonom, bez ohľadu na počet svojich zamestnancov. Doterajšie členenie zamestnávateľov na malé a veľké závody stráca opodstatnenie.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vedenie evidencie na účely sociálneho poistenia<o:p></o:p>

Zákon ukladá zamestnávateľom povinnosti pri vykonávaní dôchodkového poistenia zamestnancov, ktorí sú k nim v pracovnom pomere alebo v obdobnom inom pracovnom vzťahu. Ide o povinnosť viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi [§ 231 ods. 1 písm. j) zákona]. <o:p></o:p>

Evidencia sa vedie od vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého poistenie trvá (§ 232 ods. 1 zákona). <o:p></o:p>

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:<o:p></o:p>

a) priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu,<o:p></o:p>

b) rodné číslo,<o:p></o:p>

c) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,<o:p></o:p>

d) vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 13 zákona,<o:p></o:p>

e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje dôchodkové poistenie [pracovné voľno bez náhrady mzdy, dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, neospravedlnená neprítomnosť v práci, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ošetrovanie (od 11. dňa) fyzickej osoby* alebo starostlivosť o dieťa** do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti],<o:p></o:p>

f) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.<o:p></o:p>

Evidenciu na účely dôchodkového poistenia je podľa § 231 ods. 2 zákona zamestnávateľ povinný viesť a predkladať na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Týmto tlačivom je „Evidenčný list dôchodkového poistenia“ (89 542 0 ŠEVT).<o:p></o:p>

Povinnosť viesť a predkladať evidenčný list dôchodkového poistenia (ďalej len „evidenčný list“) je uložená všetkým zamestnávateľom, teda aj zamestnávateľom, ktorí sa do 31. decembra 2003 považovali za malý závod (za zamestnancov ktorých evidenčné listy viedli pobočky Sociálnej poisťovne). <o:p></o:p>

Evidenčný list je potrebné viesť pre všetkých zamestnancov (poistencov), t. j. aj pre poberateľov dôchodkových dávok. <o:p></o:p>

Na evidenčnom liste sa uvádzajú údaje potrebné na účely dôchodkového poistenia podľa zákona ako aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 (podľa ustanovenia § 290 ods. 1 zákona zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia do 31. decembra 2023 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 pre zamestnancov narodených pred 1. januárom 1985). <o:p></o:p>

Evidenčné listy sú rozhodujúce podklady na rozhodovanie o dôchodkových dávkach, pretože obsahujú údaje podľa ktorých sa určuje nárok na dôchodok a jeho výšku. Ich význam spočíva v tom, že sú podkladom na rozhodovanie o dávkach značného finančného rozsahu. Zodpovedne tomuto významu im musí zamestnávateľ venovať náležitú pozornosť a nepripustiť, aby rozhodujúce údaje na nich uvedené doplňoval alebo menil niekto iný než zodpovedný zamestnanec organizácie.<o:p></o:p>

Podľa § 4 ods. 1 zákona zamestnanec je:<o:p></o:p>

v fyzická osoba v pracovnom pomere,<o:p></o:p>

v fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,<o:p></o:p>

v fyzická osoba v služobnom pomere,<o:p></o:p>

v člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,<o:p></o:p>

v ústavný činiteľ (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatní sudcovia Slovenskej republiky a predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky),<o:p></o:p>

v verejný ochranca práv,<o:p></o:p>

v predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,<o:p></o:p>

v poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,<o:p></o:p>

v doktorand v dennej forme doktorandského štúdia,<o:p></o:p>

v pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,<o:p></o:p>

v fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác (práce vykonávané v ústave alebo mimo ústavu; odsúdený je povinný vykonávať práce v rozsahu najviac štyri hodiny denne, ak mu v tom nebráni vek alebo zdravotný stav).<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
A. Vyplňovanie jednotlivých rubrík evidenčného listu<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Tlačivo bude spracované elektronicky a preto by malo byť vyplnené počítačom, resp. písacím strojom. V takomto prípade sa okienko „Vyplnený strojom“ označí krížikom. Ak sa výnimočne vyplní ručne, je potrebné zápisy vykonať čitateľne paličkovým písmom.<o:p></o:p>

Po zistení, že ústredie Sociálnej poisťovne už eviduje evidenčný list, ktorý obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vyhotoví nový evidenčný list, na ktorom okienko „Evidenčný list opravný“ označí krížikom.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

I. Údaje o poistencovi<o:p></o:p>

Údaje v jednotlivých rubrikách sa zapisujú podľa predtlače. Dátum narodenia, dátum vzniku a dátum zániku pracovného pomeru sa uvedie dvojčíslim dňa, dvojčíslim mesiaca a štvorčíslim roka (napr. 01 12 2004).<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

II. Obdobie poistenia, dosiahnutý vymeriavací základ a ďalšie doby v kalendárnych rokoch<o:p></o:p>

Kalendárny rok<o:p></o:p>

Uvádza sa štvorčíslie kalendárneho roka.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Znak poistenia<o:p></o:p>

Uvádza sa znak poistenia:<o:p></o:p>

A - zamestnanec, MD - materská dovolenka, RD - rodičovská dovolenka, VS – vojenská služba (základná služba, náhradná služba, zdokonaľovacia služba), CS - civilná služba.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Obdobie dôchodkového poistenia<o:p></o:p>

Uvádza sa obdobie účasti na povinnom dôchodkovom poistení od - do (dvojčíslim dňa a mesiaca, napr. 1. január sa uvedie 01 01) získané v kalendárnych rokoch. Ak v kalendárnom roku bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené, obdobie prerušenia sa na evidenčnom liste neuvádza. <o:p></o:p>

Ak zamestnanec po dosiahnutí dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pokračoval vo výkone zamestnania a nepožiadal o starobný dôchodok, je potrebné kalendárny rok rozdeliť do dvoch riadkov. Osobitne sa uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového veku a osobitne odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vymeriavací základ<o:p></o:p>

Uvedie sa úhrn vymeriavacich základov za príslušné obdobie povinného dôchodkového poistenia. Údaj sa nevypĺňa, ak je znak poistenia MD, RD, VS alebo CS.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.<o:p></o:p>

Podľa § 138 ods. 1 zákona vymeriavací základ zamestnanca je<o:p></o:p>

a) príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmu fyzických osôb podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,<o:p></o:p>

b) príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia,<o:p></o:p>

c) náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitného predpisu (napr. § 136 až 144 Zákonníka práce), náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia pracovného pomeru (§ 77 až 80 Zákonníka práce) a náhrada za pohotovosť podľa § 122 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.<o:p></o:p>

Do vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 2 zákona sa nezahŕňa: <o:p></o:p>

&middot; odstupné,<o:p></o:p>

&middot; odchodné,<o:p></o:p>

&middot; cestovné náhrady,<o:p></o:p>

&middot; výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,<o:p></o:p>

&middot; odmena za pracovnú pohotovosť,<o:p></o:p>

&middot; príspevky zo sociálneho fondu,<o:p></o:p>

&middot; príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.,<o:p></o:p>

&middot; príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,<o:p></o:p>

&middot; odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,<o:p></o:p>

&middot; odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách,<o:p></o:p>

&middot; odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení,<o:p></o:p>

&middot; plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a<o:p></o:p>

&middot; náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov. <o:p></o:p>

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu v zahraničí a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je časť platu určená v slovenských korunách. Ustanovenie § 138 odsek 1 písm. c) zákona platí rovnako.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, je príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu. Ustanovenie § 138 ods. 1 písm. b) a c) zákona platí rovnako.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia je štipendium podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenie § 138 ods. 1 písm. b) a c) zákona platí rovnako.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác, je pracovná odmena týchto fyzických osôb (§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným). <o:p></o:p>

Vymeriavací základ pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti je odmena pestúna za výkon pestúnskej starostlivosti podľa § 29 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ je podľa § 138 ods. 11 zákona mesačne najmenej v sume minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie, t. j. v súčasnosti 6 080 Sk.<o:p></o:p>

Zákon ustanovuje osobitnú minimálnu sumu vymeriavacieho základu pre<o:p></o:p>

§ zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % alebo o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov - 75 % vymeriavacieho základu uvedeného v predchádzajúcom odseku, t. j. v súčasnosti 4 560 Sk,<o:p></o:p>

§ zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo ak ide o zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ktorý je invalidný, alebo ak ide o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov - 50 % vymeriavacieho základu uvedeného v predchádzajúcom odseku, t. j. v súčasnosti 3 040 Sk,<o:p></o:p>

§ zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce - suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času, t. j. v súčasnosti 35,00 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,<o:p></o:p>

§ zamestnanca, ktorému bola poskytnutá náhrada mzdy z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce - suma náhrady mzdy,<o:p></o:p>

§ fyzickú osobu vo výkone väzby podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z. a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, ak sú zaradené do práce -suma pracovnej odmeny.<o:p></o:p>

Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnanca<o:p></o:p>

o v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie, t. j. do 30. júna 2004 bude vymeriavací základ najviac 40 533,<o:p></o:p>

o v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, zistenej v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie. <o:p></o:p>

V kalendárnom roku, v ktorom zamestnanec dosiahol dôchodkový vek sa uvádza suma vymeriavacieho základu osobitne do dňa predchádzajúceho dňu dosiahnutia dôchodkového veku a osobitne vymeriavací základ odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku.<o:p></o:p>

Príklad: Zamestnanec dovŕši dôchodkový vek 15. júna 2004, o starobný dôchodok nepožiada, a naďalej vykonáva zárobkovú činnosť do 31. decembra 2004. Jeho vymeriavací základ je 11 500 Sk mesačne, t. j. 138 000 Sk za kalendárny rok 2004. V prvom riadku roku 2004 sa uvedie vymeriavací základ v sume 62867 [57 500 (11 500 x 5) + 5 367 (11 500 : 30 x 14)] a v druhom riadku vymeriavací základ v sume 75133 [69 000 (11 500 x 6) + 6 133 (11 500 : 30 x 16)].<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vymeriavací základ počas vylúčených dôb<o:p></o:p>

Uvedie sa:<o:p></o:p>

- vymeriavací základ dosiahnutý počas poskytovania vyrovnávacej dávky (predtým vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve) a<o:p></o:p>

- náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu - § 142 ods. 4 Zákonníka práce.<o:p></o:p>

Ich suma je započítaná vo vymeriavacom základe uvedenom v rubrike VZ. <o:p></o:p>

Rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Kalendárne dni vylúčených dôb<o:p></o:p>

Uvádza sa počet kalendárnych dní obdobia<o:p></o:p>

&middot; po ktoré mal poistenec nárok na nemocenské, ošetrovné (predtým podpora pri ošetrovaní člena rodiny),<o:p></o:p>

&middot; ošetrovania člena rodiny od 11. dňa potreby takého ošetrovania (starostlivosti) do skončenia potreby tohto ošetrovania (starostlivosti),<o:p></o:p>

&middot; po ktoré sa rodič staral o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov, ktorému sa neposkytovala starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,<o:p></o:p>

&middot; materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, poskytovania vyrovnávacej dávky,<o:p></o:p>

&middot; základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby v rámci vojenskej služby,<o:p></o:p>

&middot; civilnej služby,<o:p></o:p>

&middot; po ktoré sa poskytovala náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, <o:p></o:p>

&middot; účasti na zákonnom štrajku.<o:p></o:p>

Rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Podpis poistenca<o:p></o:p>

Po vykonaní zápisu údajov zamestnávateľ predloží evidenčný list na podpis poistencovi (zamestnancovi).<o:p></o:p>

III Údaje o zamestnávateľovi<o:p></o:p>

Údaje v jednotlivých rubrikách sa zapisujú podľa predtlače. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

IV. Potvrdenie správnosti údajov<o:p></o:p>

Dátum odoslania formulára<o:p></o:p>

Uvedie sa dátum odoslania evidenčného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.<o:p></o:p>

Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa<o:p></o:p>

Správnosť údajov potvrdzuje zamestnávateľ podpisom a odtlačkom pečiatky. <o:p></o:p>

Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach dôchodkového poistenia sa určuje:<o:p></o:p>

- miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd,<o:p></o:p>

- sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Podpis a odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne<o:p></o:p>

Správnosť údajov po vykonaní vstupnej kontroly potvrdzuje zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne podpisom a odtlačkom pečiatky.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Záznamy Sociálnej poisťovne<o:p></o:p>

Uvedie sa dátum vykonania vstupnej kontroly evidenčného listu.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

B. Odosielanie evidenčných listov<o:p></o:p>

Zamestnávateľ je povinný predložiť evidenciu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v pôsobnosti ktorej sa nachádza útvar zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, do troch dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku (v tomto prípade sa nevyžaduje ukončenie pracovnoprávneho vzťahu) alebo od skončenia pracovnoprávneho vzťahu (to sa vyžaduje pri žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok, a to ak bol zamestnanec dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, alebo bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť). Rovnako sa ukončenie pracovnoprávneho vzťahu vyžaduje pri žiadosti o zvýšenie predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo ak bol zamestnanec dôchodkovo poistený bez poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť.<o:p></o:p>

C. Odoslanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia<o:p></o:p>

Zamestnávateľ je povinný zapísať na tlačive „Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia“ (89 382 0 ŠEVT) údaje za kalendárne roky pred 1. januárom 2004 a tento zaslať pobočke Sociálnej poisťovne, v pôsobnosti ktorej je útvar organizácie, v ktorom sa vedie evidencia miezd, najneskôr do 30. júna 2004 (§ 290 ods. 2 zákona).<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

D. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov, ktorým vznikol nárok na dôchodkovú dávku<o:p></o:p>

Vzhľadom na skutočnosť, že na určenie sumy starobného dôchodku za dobu poistenia po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na starobný dôchodok nezapočítava <o:p></o:p>

§ obdobie od prvého dňa ošetrovania fyzickej osoby* alebo starostlivosti o dieťa** najdlhšie do desiateho dňa potreby takéhoto ošetrovania alebo starostlivosti,<o:p></o:p>

§ obdobie počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného alebo má nariadené karanténne opatrenie podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ak sa zamestnancovi počas týchto dní neposkytuje plat ani služobný príjem,<o:p></o:p>

§ obdobie, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné,<o:p></o:p>

je potrebné, aby zamestnávateľ viedol evidenciu odkedy – dokedy takéto obdobie trvalo.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

E. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa<o:p></o:p>

Ř prihlásiť zamestnanca na dôchodkové poistenie do ôsmich dní od vzniku poistenia a odhlásiť zamestnanca v rovnakej lehote od zániku tohto poistenia,<o:p></o:p>

Ř oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie dôchodkového poistenia do ôsmich dní od tohto prerušenia,<o:p></o:p>

Ř oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,<o:p></o:p>

Ř poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia bezplatne,<o:p></o:p>

Ř vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely dôchodkového poistenia,<o:p></o:p>

Ř pri zániku bez právneho nástupcu postúpiť evidenciu príslušnému archívu podľa § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

2. Povinnosti ďalších právnických osôb<o:p></o:p>

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Policajný zbor, ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, Železničná polícia, Colné riaditeľstvo a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sú povinné Sociálnej poisťovni v lehotách ňou určených bezplatne oznamovať údaje, poskytovať doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné na výkon sociálneho poistenia. <o:p></o:p>

Rovnaké povinnosti v dôchodkovom poistení majú aj útvary sociálneho zabezpečenia právnických osôb uvedených v predchádzajúcom odseku a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len ,,útvary sociálneho zabezpečenia“), nakoľko obdobím dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (ďalej len ,,profesionálny vojak a policajt“), ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.<o:p></o:p>

Útvary sociálneho zabezpečenia sú povinné po skončení výkonu služby profesionálneho vojaka a policajta, ktorý obdobie výkonu služby nezískal v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol mu priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok ani čiastočný invalidný dôchodok, pre tieto osoby v lehote do troch dní od ukončenia výkonu služby vyhotoviť a ústrediu Sociálnej poisťovne odoslať evidenčný list. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

3. Povinnosti fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát (§ 229 zákona):<o:p></o:p>

v vojenská správa je povinná prihlásiť občana Slovenskej republiky vykonávajúceho základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách a občana Slovenskej republiky vykonávajúceho civilnú službu na dôchodkové poistenie a odhlásiť ho z tohto poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik a zánik dôchodkového poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla vojenskej správy,<o:p></o:p>

v fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku, je povinná prihlásiť sa na dôchodkové poistenie a odhlásiť sa z tohto poistenia do 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik a zánik dôchodkového poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu. To neplatí za zamestnanca, za ktorého má povinnosť zamestnávateľ oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

________________________________<o:p></o:p>

* - choré dieťa, chorý manžel, chorá manželka, chorý rodič alebo chorý rodič manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou; <o:p></o:p>

** - dieťa do desiatich rokov veku, ak<o:p></o:p>

1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, <o:p></o:p>

2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, alebo<o:p></o:p>

3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, alebo v súvislosti s pôrodom bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.<o:p></o:p>
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  umb je offline (nepripojený) umb

  umb
  Prosím, ako vyplním ELDP doktorandovi za rok 2008?
  od 1.1.2008 do 31.8. bol doktorand, od 1.9. do 30.9. mal neplatené voľno
  a od 1.10. do 31.12.bol už zamestnanec.
  ďakujem
  Naposledy upravil umb : 18.02.09 at 11:53

  mzdarka renca je offline (nepripojený) mzdarka renca

  mzdarka renca
  umb Pozri príspevok
  Prosím, ako vyplním ELDP doktorandovi za rok 2008?
  od 1.1.2008 do 31.8. bol doktorand, od 1.9. do 30.9. mal neplatené voľno
  a od 1.10. do 31.12.bol už zamestnanec.
  ďakujem
  Doktorand, s platnosťou od 1.1.2008 (zákon č.555/2007, ktorý mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení 461/2003) nie je považovaný za zamestnanca , nakoľko jeho príjem je posudzovaný ako štipendium (zákon č. 131/2002 § 54 odst. 18 o vysokých školách), má štatút študenta. Z uvedeného dôvodu v ELDP vypíšeš iba obdobie, keď bol zamestnancom - 1.10. 2008 - 31.12.2008

  Citát z novely zákona o soc. poistení:

  1. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h). Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
  Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).


  Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia sa nebudú považovať za zamestnancov. Ak budú mať záujem byť poistení, musia sa prihlásiť ako dobrovoľne poistené osoby.
  Naposledy upravil mzdarka renca : 20.02.09 at 21:02 Dôvod: doplnenie č. zákonov

  Evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP - usmernenie