Zavrieť

Porady

odmietnutie dedičstva - postihne moje dieťa?

Ahoj poradáci
stojím pred dedičským konaním po mojom otcovi a chcem sa vzdať dedičstva v prospech mojej matky.
V prípade mojej smrti ,by mal môj syn nárok na novoobjavené dedičstvo po mojom otcovi? alebo ako novoobjavený majetok po otcovi, by prededila iba moja matka?
Otázku kladiem preto,že otec bol dosť rozcestovaný a hodne podnikavý a preto nevylučujem ,že aj po uzavretí dedičského konania sa niečo nové neobjaví.. a ja tu predsa večne nebudem...

dakujem
Usporiadat
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
Olgica Pozri príspevok
Ahojte poraďáci. chcem Vás poprosiť o radu. kamarátke zomrel exmanžel, teda boli asi rok rozvedený a majú spolu syna. nakoľko exmanžel žil svojim životom (fetoval a pod.), je tu možnosť že po ňom ostali dlhy. nevie sa to na 100% ale je to viac než pravdepodobné. nič iné by sa po ňom nededilo, nemal nič. Otázka: nebolo by dobré, keby kamoška šla za notárom ešte pred dedičským konaním a vzdala sa dedičstva po ňom resp. ona by asi nededila (neviem) lebo boli rozvedený ale ich syn, teda že by ona za syna toto urobila??? (syna má ona v opatere)
Dedičské konanie je súdnym konaním.

V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenie príslušného súdu vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve. Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruej vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.
V prípade úmrtia poručiteľa matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva (doručením úmrtného listu).
Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára ako súdneho komisára vedením konania o dedičstve, ktorého výsledkom je spravidla vydanie osvedčenia o dedičstve samotným notárom, alebo predloženie návrhu uznesenia na súd. Proti rozhodnutiu notára v dedičskom konaní – osvedčeniu o dedičstve je možné podať opravný prostriedok , ktorým je Žiadosť o pokračovanie v konaní.
Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov. Osvedčenie o dedičstve obsahuje označenie súdneho komisára, označenie dedičskej veci, označenie účastníkov a ich zástupcov, vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa, obsah osvedčovanej skutočnosti, ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku, údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch, ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia, poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve, miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve, odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.
Opravným prostriedkom proti Osvedčeniu o dedičstve je žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve príslušnému súdu. Ak to nestihne do tejto zákonom stanovenej lehoty, Osvedčenie o dedičstve nadobudne právoplatnosť a účinky právoplatného uznesenia súdu. Oproti niektorým iným štátom EÚ majú dedičia na Slovensku výhodu, že notár vykoná za nich všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe Osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.

Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči a v prípade ak neexistujú, je účastníkom štát.

Odmietnutie dedičstva

Dedičstvo možno odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Možno tak urobiť do 30 dní odo dňa, keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné odvolať.

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča.
V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.
0 0
alaya1 alaya1

alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

Olgica Pozri príspevok
Ahojte poraďáci. chcem Vás poprosiť o radu. kamarátke zomrel exmanžel, teda boli asi rok rozvedený a majú spolu syna. nakoľko exmanžel žil svojim životom (fetoval a pod.), je tu možnosť že po ňom ostali dlhy. nevie sa to na 100% ale je to viac než pravdepodobné. nič iné by sa po ňom nededilo, nemal nič. Otázka: nebolo by dobré, keby kamoška šla za notárom ešte pred dedičským konaním a vzdala sa dedičstva po ňom resp. ona by asi nededila (neviem) lebo boli rozvedený ale ich syn, teda že by ona za syna toto urobila??? (syna má ona v opatere)
Nepises, kolko rokov ma syn, ale ked nie je plnolety, pravdepodobne matka ho bude zastupovat. Pride predvolanie na dedicke konanie a tam moze syn v zastupeni, dedictvo odmietnut. Tym padom nededi ani dlhy, ani majetky.
0 0
blavaciko blavaciko

blavaciko je offline (nepripojený) blavaciko

odmietnutie dedicstva je nenavratny proces. V pripade, ak sa v buducnosti najde nejaky majetok, dedic, ktory dedicstvo odmietol, sa nezucastni dedickseho konania.

Je preto hlupost odmietat dedicstvo, pretoze aj dlhy sa delia len do vysky majetku.

Jediny, podla mojho nazoru, rozumny dovod na odmietnutie, je v pripade, ak zomrie jeden z manzelov, deti odmietnu dedicstvo, aby sa majetok zbytocne nedelil, inak neviem.
0 0
luja5 luja5

luja5 je offline (nepripojený) luja5

Olgica Pozri príspevok
Ahojte poraďáci. chcem Vás poprosiť o radu. kamarátke zomrel exmanžel, teda boli asi rok rozvedený a majú spolu syna. nakoľko exmanžel žil svojim životom (fetoval a pod.), je tu možnosť že po ňom ostali dlhy. nevie sa to na 100% ale je to viac než pravdepodobné. nič iné by sa po ňom nededilo, nemal nič. Otázka: nebolo by dobré, keby kamoška šla za notárom ešte pred dedičským konaním a vzdala sa dedičstva po ňom resp. ona by asi nededila (neviem) lebo boli rozvedený ale ich syn, teda že by ona za syna toto urobila??? (syna má ona v opatere)
Môj názor je neponáhľať sa.
1. Ak exmanžel nezanechal majetok, dedičské konanie sa zastaví.
2. Ak exmanžel zanechal majetok, ktorý by mohol byť predmetom dedičského konania, predpokladaní dediči budú upovedomení o.i. aj o možnosti odmietnuť dedičstvo a potom budú mať mesačnú lehotu na využitie tejto možnosti. V danom prípade je zrejme predpoklad, že matka/syn nebudú konať tak, aby sa to dalo vysvetľovať ako neodmietnutie dedičstva (§ 465 Obč. zák.).
Ak by syn bol jediným dedičom, "vzdanie sa" by neprichádzalo do úvahy, lebo vzdať sa svojho dedičského podielu by bolo možné len v prospech ďalšieho dediča (t.j. museli by byť najmenej dvaja dediči), ktorý by s tým súhlasil. Išlo by vlastne o dedičskú dohodu (viacstranný úkon), ktorá by v prípade maloletého dediča podliehala schváleniu súdom.
Inou možnosťou je odmietnutie dedičstva, čo je jednostranný úkon a teda možný aj v prípade len jedného dediča. Ak je syn maloletý, odmietnutie dedičstva za neho zo strany matky ako zákonnej zástupkyne (mohla by tak urobiť) by rovnako podliehalo schváleniu súdom. Dá sa predpokladať, že súd by prihliadal na dôvody odmietnutia dedičstva a ak by odmietnutie bolo v súlade so záujmami maloletého, súd by to schválil.

Občiansky zákonník
§ 465
Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

Občiansky súdny poriadok
§ 175h

(1) Ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví.
(2) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie zastaví.
(3) Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno odvolať.
§ 175i
(1) Ak konanie nebolo zastavené podľa § 175h, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť. Súčasne dedičov poučí o náležitostiach a o účinkoch odmietnutia dedičstva.
(2) Upovedomenie včítane poučenia doručí súd do vlastných rúk alebo ho dá ústne a v zápisnici uvedie, že sa tak stalo.
§ 179
Ak je pre platnosť právneho úkonu, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, potrebné schválenie súdu, súd ho schváli, ak je to v záujme maloletého.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať