Zavrieť

Porady

Služba dodaná v zahraničí

Určenie miesta dodania služby je dôležité pre poskytovateľa, nakoľko na základe jeho správneho určenia zistí, či služba, ktorú poskytuje je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Služby, pri ktorých môže dochádzať k dodaniu mimo územia SR sú napríklad:
- práce na nehnuteľnosti alebo služby spojené s nehnuteľnosťou – miesto dodania podľa § 15 ods. 2 je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza,
- kultúrne, umelecké, športové, vedecké, výchovné, vzdelávacie a zábavné služby – miesto dodania podľa § 15 ods. 4 je miesto, kde sa fyzicky vykonajú,
- služby na hnuteľnom hmotnom majetku – miesto dodania podľa § 15 ods. 6 je miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú (výnimka § 16 ods. 3),
- reklamné služby, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke, bankové, finančné, poisťovacie, elektronicky dodávané služby a pod. (bližšie viď § 15 ods. 8) – miestom dodania, ak sú dodané podnikateľovi v inom členskom štáte, alebo osobe v treťom štáte je miesto, kde má odberateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň, na ktorej spotrebu sa využitie sa dodajú.

Pri poskytovaní služieb je dôležité vopred stanoviť miesto dodania, nakoľko pre poskytovateľa môžu vzniknúť rôzne situácie, ako aj rôzne povinnosti vyplývajúce z legislatívy štátu, v ktorom službu poskytuje.

Pri dodávkach služieb s miestom dodania v rámci Európskej únie ale mimo územia Slovenska vyvstávajú súvisiace otázky týkajúce sa daňového priznania, vystavenia faktúry a uplatnenia práva na odpočítanie dane.


Uvádzame modelové príklady a ich riešenia:

Som začínajúci podnikateľ, registrovaný pre DPH na území SR. Poskytol som službu s miestom plnenia v zahraničí. Poradí mi niekto, do ktorého riadku daňového priznania mám uviesť výnos z poskytnutia služby? Ak vôbec?
Dodávka služby, ktorej miesto dodania je mimo územia SR nie je predmetom dane na Slovensku a teda ani podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty. Zdaňuje sa v zahraničí. Do daňového priznania v SR ju slovenský podnikateľ neuvádza. Dodávka sa však zaznamená podľa § 70 v záznamovej povinnosti ako dodávka služby dodaná v zahraničí.


Mohli by ste to upresniť? Tuzemský platiteľ poskytuje služby do zahraničia (platiteľom DPH v inej členskej krajine EÚ) a vykazujem to v riadku 05 a 08 daňového priznania. Kontrolóri mi pri kontrole potvrdili, že je to správne, len mi vytkli, že nie na všetkých faktúrach som mal napísané, podľa ktorého § je miesto dodania služby v zahraničí.
Na Vami uvádzaných riadkoch sa uvádza oslobodené plnenie, tj. plnenie, ktoré je v zmysle zákona od dane oslobodené a nie s miestom dodania mimo územia SR. Služby dodané v zahraničí sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Na uvádzanie odvolávky na faktúre Vás kontrolóri upozornili správne, nakoľko v zmysle § 73 ods. 2 písm. i sa uvádza, že odkaz na § 15 alebo 16, podľa ktorého je miestom dodania služby iný členský štát je povinnou náležitosťou faktúry pri dodaní služby do iného členského štátu EÚ.

Kde to nájdem napísané čierne na bielom, že služby dodané v zahraničí neuvádzam do daňového priznania?
Vyplýva to zo zákona o dani z pridanej hodnoty. Východiskom je § 2 ZDPH a definovanie predmetu dane.
§ 2
Predmet dane


(1) Predmetom dane je

a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len členský štát ),
d) dovoz tovaru do tuzemska.
V definovanom predmete dane nenájdete poskytnutie služby s miestom dodania mimo tuzemska. Z uvedeného vyplýva, že predmetom dane nie je služba dodaná na území iného členského štátu.

Službu, stavebný dozor (súvislosť s nehnuteľnosťou v inej krajine) poskytol slovenský podnikateľ a platiteľ DPH zahraničnému platiteľovi v inej členskej krajine Európskej únie. Miestom dodania je v tomto prípade miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Zároveň ma však zaujíma, či to má vplyv na možnosť uplatnenia odpočítania dane, za predpokladu, že počas celého roka nebudem mať iné výnosy a chcel by som si odpočítať DPH z dlhodobého majetku, nakúpeného pre podnikateľské účely pri registrácii na DPH. A ak vykonavam vylucne len cinnosť, ktorá nie je predmetom DPH, mam narok na plny odpocet DPH na vstupe?

Poskytovanie služieb v zahraničí nevylučuje uplatnenie práva na odpočítanie dane platiteľa za splnenia zákonných podmienok uvedených v § 49 až 51 ZDPH. (Napr. musí vzniknúť daňová povinnosť, použiť plnenie za účelom podnikania, obdržať faktúru atď.). Podľa § 49 ods. 6 ZDPH platiteľ môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku. Z uvedeného vyplýva, že za podmienok ustanovených v § 49 až 51 môže platiteľ, ktorý poskytuje služby iba v zahraničí uplatniť právo na odpočítanie dane z prijatých dodávok tovarov a služieb a rovnako aj pri registrácii na daň podľa § 55 ZDPH. Podmienkou je, že keby služby rovnakého druhu poskytoval na Slovensku, bola by daň z týchto dodávok odpočítateľná.

Overovala som si uvádzanie služieb dodaných v zahraničí (inom členském štáte EÚ) do daňového príiznania. Potvrdili mi, že sa do daňového priznania neuvádzajú, ale že sa musia uviesť do súhrnného výkazu. Len nie som si celkom ista, lebo tam sa hovori len a len o tovaroch a ani slovo o sluzbach. Čo s tym? Mam dat tieto sluzby so súhrnneho vykazu?
Dostali ste nesprávnu informáciu. Podľa § 80 sa do súhrnného výkazu uvádza tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43, tovar dodaný podľa § 8 ods. 4 a tovar dodaný prvým odberateľom pri trojstrannom obchode podľa § 45. Dodávka služieb sa v súhrnnom výkaze neuvádza.
Téma je uzavretá.

Služba dodaná v zahraničí

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.