Zavrieť

Porady

Je kúpna zmluva faktúra?Modelové otázky k problematike, či je kúpna zmluva faktúrou:

Kupili sme nakladny automobil. Mam iba kupnu zmluvu vyhotovenu v juli. Uhrada za auto bude az v auguste. Mozem si uplatnit odpočet DPH v juli na zaklade kupnej zmluvy? Nemam ziadnu faktúru len kupnu zmluvu.
Tu je namieste otázka, kedy vzniká platiteľovi právo na odpočítanie dane?

Odpoveď nájdeme v § 49 – 51 ZDPH.

Podmienky na uplatnenie práva odpočítania dane pri kúpe nákladného automobilu v tuzemsku sú:
- pri dodávke auta musí vzniknúť predávajúcemu daňová povinnosť t.j. musí dôjsť k dodaniu tovaru,
- automobil musí byť používaný na účely podnikania platiteľa, ktoré nie je činnosťou oslobodenou od dane podľa § 28 až 41 s drobnými výnimkami (bližšie viď § 49 ods. 3),
- daň boli voči platiteľovi dane predávajúcim uplatnená,
- má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.

Zhrnutie:
Môžete uplatniť odpočítanie dane ak predávajúcim bol platiteľ dane, došlo k dodaniu automobilu (kupujúci nadobudol právo nakladať s vozidlom ako vlastník), auto bude využívané za účelom podnikania kupujúceho na dodávky tovarov a služieb (okrem oslobodených), daň bola v kúpnej zmluve uplatnená a kúpna zmluva má všetky náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať v zmysle § 71 ods. 2 ZDPH.
Ak sú splnené uvádzané podmienky, môže si kupujúci uplatniť právo na odpočítanie dane. Nie je podstatné, kedy bola zmluva vyhotovená, ani kedy prebehne úhrada. Dôležité je, či došlo v zmysle zmluvy k dodaniu automobilu a sú splnené ostatné uvádzané podmienky.

treba počkať na faktúru. odpočítanie je možné až na základe faktúry - tuším
§ 71 v zákone o DPH.
Áno faktúra je jednou z podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane. V zmluve sa však spravidla dohodnú bližšie podmienky týkajúce sa úhrady a vystavenie osobitnej faktúry pre účely úhrady kúpnej ceny nie je nevyhnutné, ak sa na to zmluva výslovne neodvoláva a nepodmieňuje tým úhradu. Samotná zmluva v prípade, že spĺňa náležitosti podľa § 71 ZDPH je pre účely zákona faktúrou.

Citácia zo zákona o dani z pridanej hodnoty k povinným náležitostiam faktúry:

§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru
a služby v tuzemsku

(2) Faktúra musí obsahovať
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách. .

Nie je aj kúpna zmluva daňový doklad, ak obsahuje všetky náležitosti?

Pojem daňový doklad bol zavedený v § 15 v Zákone č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty platnom do 30. 4. 2004 a rozumel sa ním doklad za každé zdaniteľné plnenie, ktorý mal predpísané náležitosti rovnako ako v súčasnej úprave faktúry. Pojem daňový doklad upravoval aj § 31 ods. 11 Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ... v znení platnom do 31.12.2004 a rozumeli sa ním doklady typu faktúra, dobropisy, vrubopisy, pokladničné doklady, dodacie listy a pod.. Od 1.1.2005 (v ZDPH od 1.5.2004) už tento pojem v dotknutých predpisoch nenájdeme.

Môj názor je, že odpočítať DPH až po obdržaní faktúry. Myslím, že vám ju určite vystavia a potom bude problém.
Problém nevznikne ani v prípade, keby bola následne vystavená osobitná faktúra, ak ju predávajúci vystaví v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Platiteľ si však nemôže uplatniť právo na odpočítanie druhý krát, nakoľko dodanie tovaru nebolo opakované ale jedná sa o dva doklady vzťahujúce sa k jednej dodávke.Zákon o DPH pracuje s pojmom faktúra. A čo je faktúra? Podľa mňa účtovný doklad a čo má mať účtovný doklad hovorí §10 Zákona o účtovníctve.
Tu je potrebné upozorniť, že daňový subjekt nemá právo na odpočítanie dane z účtovného dokladu, ale z faktúry. Faktúra pre účely ZDPH je doklad vystavený podľa § 71 ZDPH. Účtovným dokladom sa faktúra môže stať až po doplnení náležitostí vyplývajúcich z osobitného predpisu, ktorým je Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Vtedy však už nie je dokladom týkajúcim sa odpočítania DPH, ale dokladom na preukázanie účtovného prípadu.


Záver:
Ak kúpna zmluva obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 71 ZDPH je považovaná za faktúru, na základe ktorej je možné uplatniť právo na odpočítanie dane za splnenia ostatných podmienok uvádzaných v úvodnej odpovedi. Zákon neustanovuje povinnosť na faktúre uviesť, že sa jedná o faktúru. Uvedenie pojmu "faktúra" nie je povinnou náležitosťou t.j. doklad môže mať akýkoľvek názov, ak spĺňa náležitosti, pre účely DPH je faktúrou.

Faktúrou môže byť napr.:
- faktúra (s pomenovaním),
- zmluva,
- dodací list,
- vyúčtovanie zákazky (dodávky),
- pokladničný doklad,
- splátkový kalendár,
- dohoda o splátkach a pod..

Za platnosti predchádzajúceho zákona o dani z pridanej hodnoty sme daňové doklady bežne označovali ako faktúry. Tiež to bolo v poriadku, nakoľko zákon nepredpisoval názov dokladu, ale jeho povinné náležitosti.
Naposledy upravil Jana Acsová : 10.02.06 at 17:33
Téma je uzavretá.

Je kúpna zmluva faktúra?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.