Zavrieť

Porady

dovoz tovaru -daňový zástupca

Potreboval by som súrne poradiť.

Nasa spolocnost, paltiteľ DPH v SR , vykonava doplnkove služby v doprave /prekládku/ pri dovoze tovaru z Ukrajiny pre rakusku firmu, ktorá je registrovaná s IČ DPH v Rakusku.
Doposiaľ colne jednanie vykonavala rakuska firma v Rakusku, pricom v JCD boli zahrnuté aj naše služby , ktoré sme jej fakturovali bez DPH v ramci dovozu tovaru do EU.
Teraz náš rakusky partnej chce, aby sme jeho tovar po prekladke u nás colne za neho vybavili my na území SR.
Otazka:
1. Musí sa rakuska firma zaregistrovať oko platiteľ DPH v SR, resp. podľa § 69a mať daňového zástupcu- našu firmu - pre colné účely?
2. Pokiaľ tovar rakuskej firmy je preclený na Slovensku, bude jeho preprava do Rakuska premiestnením tovaru a má sa dávať do súhrného výkazu?
3. Preprava tovaru od nás do Rakuska sa bude fakturovať už ako preprava v rámci unie ? / doposiaľ bola bez DPH ako tranzit pri dovoze/

Ďakujem za skorú odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ecuch je offline (nepripojený) ecuch

  ecuch
  Ak je tovar na území SR prepustený do režimu voľný obeh a dovozca deklaruje , že tento tovar bude ďalej prepravovaný na územie EÚ v rámci tzv. intrakomunitárneho dodania tovaru, môžu nastať dva prípady:
  1. kupujúci z ČŠ, kam sa tovar prepraví, nie je registrovaný pre daň v SR. Potom colný orgán vymeria clo aj DPH dovozcovi.
  2. Kupujúci je registrovaný pre DPH v SR, potom colný orgán nevymeria DPH. Aby sa nemusel registrovať, bol "vymyslený" daňový zástupca. Teda nie je to povinnosť, ale možnosť.
  Vy však nie ste dovozcom tovaru, ale obstarávate doplnkové služby k preprave. Tie sú oslobodené od dane, ak sú súčasťou ceny dovážaného tovaru, ktorý je oslobodený od dane. Inak platí všeobecná podmienka, že miesto dodania doplnkových služieb je miesto, kde sa služba vykonáva. Ak je služba vykonávaná na území SR, tak miesto dodania je SR a teda je predmetom slovenskej dane.

  VJURO je offline (nepripojený) VJURO

  VJURO
  Chcel by som svoju otazku trocha poopraviť:

  Česká firma kupuje tovar z Ukrajiny. Tá ho po prekládke na Slovensku predá rakúskej firme /prekládku vykonáva slovenská firma/.
  Tovar je prepravovaný cez Slovensko do Rakúska v colnom režime tranzit s miestom dovozu Rakúsko. Colné konanie sa uskutočňuje rakúskou firmou v Rakúsku.
  Každá firma je registrovaná pre DPH vo svojej krajine.

  Otázka:
  1.Čo je potrebné vykonať, aby tovar po prekládke, ktorý je vo vlastníctve rakúskej firmy, bol colne vybavený na Slovensku?
  2.Musí sa rakúska firma registrovať pre daň na Slovensku, resp. mať daňového zástupcu na Slovensku a čo je pre rakúsku firmu výhodnejšie?
  3.V prípade daňového zástupcu musí mať rakúska firma zriadený účet na Slovensku v SKK?
  4.Vzťahuje sa v danom prípade oslobodenie od dane z dovozu ak ide o dovoz tovaru z tretieho štátu a končí v inom členskom štáte § 48 ods.3 ? Má rakúska firma prostrednictvom dan.zástupcu platiť DPH z dovozu colnému úradu na Slovensku?

  Ďik.

  SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI

  SAIVI
  So zámerom zjednodušenia uplatňovania zákona o DPH pre zahraničných podnikateľov, ktorí dovážajú tovar z tretích štátov cez Slovenskú republiku do iného členského štátu bol do zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2005 doplnený nový § 69a upravujúci daňového zástupcu pri dovoze tovaru. Zjednodušenie spočíva v tom, že dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom dane podľa zákona o DPH sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH nemusí registrovať za platiteľa dane na Daňovom úrade Bratislava I, ale môže sa dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňovým zástupcom môže byť len platiteľ dane so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Dovozca – zahraničná osoba, ktorá dováža tovar z tretieho štátu cez Slovenskú republiku do iného členského štátu pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte od 1.1.2005 môže pri uplatnení oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH postupovať dvomi spôsobmi:

  1. zaregistruje sa na Daňovom úrade Bratislava I za platiteľa dane a uplatňuje práva a plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH,
  2. dá sa zastúpiť daňovým zástupcom – platiteľom dane so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku.

  Ak si dovozca, ktorý je zahraničnou osobou, zvolí daňového zástupcu, nie je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 zákona o DPH.

  Daňový zástupca musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava I. Písomné plnomocenstvo musí obsahovať:
  a) vyhlásenie splnomocniteľa, t.j. zahraničnej osoby, že ide o daňové zastúpenie v mene a na účet dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH a následného dodania tovaru do iného členského štátu,
  b) vyhlásenie, že splnomocniteľ je zahraničnou osobou a nie je platiteľom dane podľa zákona o DPH,
  c) splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania a súhrnného výkazu.

  Ak tuzemský platiteľ dane chce zastupovať dovozcov – zahraničné osoby ako daňový zástupca, požiada Daňový úrad Bratislava I o vydanie osobitného osvedčenia o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň. Na základe žiadosti vydá Daňový úrad Bratislava I daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, pod ktorým daňový zástupca koná v mene zastúpeného dovozcu. Osvedčenie vydá Daňový úrad Bratislava I najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Pridelené osobitné identifikačné číslo slúži na identifikáciu daňového zástupcu pri konaní v mene zastúpeného dovozcu. Pri zmenách skutočností uvedených v osobitnom osvedčení o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň je platiteľ dane povinný predložiť toto osvedčenie súčasne s oznámením zmien. V prípade zániku plnomocenstva na zastupovanie alebo odňatia osobitného identifikačného čísla pre daň je platiteľ dane povinný osvedčenie vrátiť Daňovému úradu Bratislava I. Daňový zástupca pod prideleným osobitným identifikačným číslom pre daň môže konať v mene viacerých zastúpených dovozcov. Pri zastupovaní daňový zástupca pri dovoze tovaru koná v mene a na účet zastúpených dovozcov. Tuzemský platiteľ dane, ktorý je daňovým zástupcom pri dovoze tovaru má Daňovým úradom Bratislava I pridelené osobitné identifikačné číslo pre daň a okrem toho má miestne príslušným daňovým úradom podľa svojho sídla alebo bydliska pridelené identifikačné číslo pre daň.


  Povinnosti daňového zástupcu:

  1. viesť záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do iného členského štátu osobitne za každého zastúpeného dovozcu. Záznamy musia obsahovať názov alebo meno zastúpeného dovozcu a adresu jeho sídla alebo bydliska. Ak daňový zástupca zastupuje viacerých dovozcov, za každého zastúpeného dovozcu vedie osobitne záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do iného členského štátu.

  2. podať za zastúpených dovozcov daňové priznanie Daňovému úradu Bratislava I za obdobie kalendárneho štvrťroka, a to do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. K daňovému priznaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu. Daňové priznanie daňový zástupca podá pod osobitným identifikačným číslom pre daň prideleným Daňovým úradom Bratislava I. V daňovom priznaní v r. 07 daňový zástupca uvedie základ dane za dodanie tovarov oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, ktoré boli zastúpenými dovozcami dovezené z tretieho štátu cez Slovenskú republiku do iného členského štátu pre osobu identifikovanú pre daň. Zastúpeným dovozcom môže byť tak dodávateľ – zahraničná osoba z tretieho štátu, ako aj odberateľ – zahraničná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. V prípade, že v príslušnom kalendárnom štvrťroku nedošlo u zastúpených dovozcov k dodaniu tovarov oslobodených od dane podľa § 43 zákona o DPH, daňový zástupca nie je povinný za zastúpených dovozcov podať negatívne daňové priznanie.

  3. podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz podľa § 80 zákona o DPH Daňovému úradu Bratislava I. Súhrnný výkaz daňový zástupca podá pod osobitným identifikačným číslom pre daň prideleným Daňovým úradom Bratislava I. V súhrnnom výkaze daňový zástupca uvedie kódy štátov, do ktorých je tovar dodaný z tretieho štátu určený, identifikačné čísla pre daň nadobúdateľov pridelené v iných členských štátoch, celkovú hodnotu tovaru dodaného každému nadobúdateľovi do iného členského štátu, príp. hodnotu premiestneného tovaru do iného členského štátu. Všetky dodávky tovaru pre jedného nadobúdateľa sa uvádzajú ako celková hodnota dodaného tovaru v jednom riadku. Ak je faktúra za dodávku tovaru oslobodenú od dane podľa § 43 zákona o DPH vyhotovená v príslušnom kalendárnom štvrťroku, uvádza sa v súhrnnom výkaze v tomto kalendárnom štvrťroku. Ak je faktúra za takúto dodávku tovaru vyhotovená až po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, uvádza sa v súhrnnom výkaze za kalendárny štvrťrok, v ktorom bola faktúra vyhotovená. V prípade, ak v príslušnom kalendárnom štvrťroku zastúpení dovozcovia nedodajú tovar z tretieho štátu cez Slovenskú republiku do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH, daňový zástupca nie je povinný za príslušný kalendárny štvrťrok predložiť Daňovému úradu Bratislava I súhrnný výkaz.

  Príklad
  Platiteľ dane so sídlom v Prešove je registrovaný za platiteľa dane na miestne príslušnom Daňovom úrade v Prešove, má pridelené identifikačné číslo pre daň a jeho zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Daňový úrad Bratislava I požiadal o pridelenie osobitného identifikačného čísla pre daň, pretože tri zahraničné osoby z Ukrajiny ho požiadali, aby ich zastupoval pri dovoze tovaru z Ukrajiny cez Slovenskú republiku do iného členského štátu. Daňový úrad Bratislava I mu vydal osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň. Zastúpení dovozcovia nie sú povinní podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 zákona o DPH. Platiteľ dane do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca podáva daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu v Prešove. Ak mu za príslušný kalendárny štvrťrok vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz podľa § 80 zákona o DPH, podá pod identifikačným číslom prideleným miestne príslušným Daňovým úradom v Prešove tomuto daňovému úradu súhrnný výkaz do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak v príslušnom kalendárnom štvrťroku zastúpení dovozcovia dodali tovar z tretieho štátu cez Slovenskú republiku do iného členského štátu pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH, do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podá daňový zástupca za zastúpených dovozcov daňové priznanie s uvedeným osobitným identifikačným číslom pre daň Daňovému úradu Bratislava I. Rovnako do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podá za zastúpených dovozcov Daňovému úradu Bratislava I súhrnný výkaz s uvedeným osobitným identifikačným číslom pre daň.

  Daňový zástupca dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane podľa
  § 43 zákona o DPH uvedie do daňového priznania a rovnako aj do súhrnného výkazu v súlade s § 19 ods. 8 zákona o DPH, podľa ktorého sa za deň dodania považuje 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15.dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný. Pri určení dňa dodania daňový zástupca vychádza z faktúry vyhotovenej dodávateľom z tretieho štátu pre odberateľa –osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte.

  Inštitút daňového zástupcu je možné využiť len v prípade, ak zahraničná osoba cez územie tuzemska dováža tovar z tretieho štátu, pričom sa ten istý tovar dodáva osobe identifikovanej pre daň do iného členského štátu. Ak bol tovar prepustený do voľného obehu v tuzemsku a následne bol spracovaný na iný tovar, nie je možné oslobodiť dovoz tovaru podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH, pretože z tuzemska do iného členského štátu nebude dodaný ten istý tovar, ktorý bol dovezený z tretieho štátu.

  Príklad
  Osoba identifikovaná pre daň v Nemecku nakúpila tovar - látky vo Švajčiarsku a tento tovar bol v režime tranzit prepravený priamo zo Švajčiarska na Slovensko k slovenskému platiteľovi na prepracovanie. Na Slovensku bol tovar prepustený do voľného obehu. Látky sú majetkom nemeckého podnikateľa a slovenský platiteľ z dodaných látok ušil obleky. Ušité obleky boli následne dodané do Nemecka. V tomto prípade sa nemôže využiť inštitút daňového zástupcu, pretože zo Švajčiarska boli dovezené látky, ale do iného členského štátu – Nemecka boli dodané obleky, tzn. že do iného členského štátu nebol dodaný ten istý tovar ako bol dovezený z tretieho štátu.

  Daňový zástupca má práva a povinnosti zastúpenej osoby v rozsahu, v akom koná za zastúpeného dovozcu vo veci oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH na základe udeleného plnomocenstva. Daňový zástupca pri dovoze tovaru musí colnému orgánu preukázať, že sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH, tzn. že tovar z tretieho štátu bude prepravený z tuzemska do iného členského štátu pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte. Daňový zástupca colnému orgánu predloží napr. kópiu faktúry vyhotovenej dodávateľom z tretieho štátu pre odberateľa – osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte, kópiu prepravného dokladu a pod.

  Ak daňový zástupca opakovane poruší povinnosti podľa § 69a odsekov 4 až 6 zákona o DPH, Daňový úrad Bratislava I odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň. Ak daňový zástupca opakovane nebude viesť záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do iného členského štátu, opakovane nebude predkladať Daňovému úradu Bratislava I za zastúpených dovozcov daňové priznanie a súhrnný výkaz, Daňový úrad Bratislava I mu rozhodnutím odníme osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň.

  MartaM je offline (nepripojený) MartaM

  MartaM
  Som colná deklarantka. Fa colné služby bez DPH podľa §47 odst.6
  a intrastat s DPH. Je to spravne? Moc ďakujem za skorú odpoveď.

  dovoz tovaru -daňový zástupca

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.