Zavrieť

Porady

účtovanie predaja diela

psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Sme firma zaoberajúca sa predajom eurookien. Okná kupujeme v inej, výrobnej firme. Faktúru od nich účtujem ako 504/321. Okná ďalej predávame buď ako tovar, teda dovezieme zákazníkovi okná a to účtujem ako 311/604 alebo ako dielo, teda okno aj s namontovaním. A tu neviem presne ako na to. Prečítala som si už o tom dosť, ale sú tam rozpory. Môžem to účtovať ako 311/602 ako službu, teda zhotovenie diela, ale to nekorešponduje s účtom 504. Alebo to mám účtovať ako 311/604, ale to zas nie je pravda lebo nepredávame tovar ale celé dielo. Alebo by som to zaúčtovala zvlášť ako 311/604 a 602, ale to by ma asi otočilo, keďže tých zákaziek je veľmi veľa a do každej sa cenovej ponuky sa pozrieť a vyňať z toho služby ako montáž, demontáž, murárske práce, upratovanie a pod.
Najradšej by som použila len jeden účet, ale ktorý, 602 alebo 604 ?
Usporiadat
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

promont maja Pozri príspevok
... osobne si myslím, že s tým budú mať problém ... pretože jednoznačne odpovedať je problém: nehovoriac o tom, že sa to týka výkladu Obchodného zákonníka a daňová správa nemá rozhodujúcu právomoc k týmto otázkam zaujať stanovisko: na to máme súdy ... a ak si uvedomím, že všetky takéto odpovede nie sú zaručenou odpoveďou = za odpoveď so zárukou si môže daňová správa, či ministerstvo zapýtať aj 2000 eur ...
Však ako inak. Na čom by ešte nezarobili? A človek to chce mať len správne, veď by to malo byť aj v ich záujme ...
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ono v podstate Majka máš pravdu , niekedy sa zdá, že problém nie je problémom, ale nikto nevidí do detailu celé pozadie účtovného prípadu(máme možnosť sa s tým stretnúť aj na PORADE) a Zákazková výroba je zložitým účt.prípadom .Však počkáme, čo odpíšu.
0 0
batorek batorek

batorek je offline (nepripojený) batorek

Dobrý večer.
Aj ja by som sa chcela spýtať ohľadne výroby okien. Účtovníčka predo mnou účtovala ako spotrebu materiálu spôsob B potom po úprave to bol ako predaj tovaru bez montáže. Nemala to účtovať ako výrobu okien. Vlastne to vyrábali pre inú firmu, ktorá to potom predávala. A druhá vec tento predaj musí ísť cez registračnú pokladňu alebo stačí len príjmový doklad??????? Vďaka za info.
0 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Zita5 Pozri príspevok
Ono v podstate Majka máš pravdu , niekedy sa zdá, že problém nie je problémom, ale nikto nevidí do detailu celé pozadie účtovného prípadu(máme možnosť sa s tým stretnúť aj na PORADE) a Zákazková výroba je zložitým účt.prípadom .Však počkáme, čo odpíšu.

tak už mi odpísali. Nie je to stále napísané jednoznačne. Zas je tam odvolávka, že sa máme spýtať daňovej poradkyne. Vyzerá to ale tak, že to treba účtovať ako predaj tovaru a predaj služby, teda rozdeľovať to. 311/604 a 602. Pre mňa to bude komplikovanejšie, ale čo už... Je to na papieri a tým sa budem riadiť. Ešte ale čakám na jednu odpoveď. Nemáte niekto možnosť spýtať sa daňovej poradkyne?
Čítajte:

Prajem Vám pekný deň!

Kompetenčné centrum finančných operácií, na základe Vášho mailu k účtovaniu tržieb, zasiela nasledovnú informáciu:
V zmysle § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zn.n.p. (ZoÚ), predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o výnosoch.Podľa ods. 4 písm. c) tohto ustanovenia, sa výnosom rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť; ekonomickým úžitkom podľa písm. d) je možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.V súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v zn.n.p. (postupy účtovania), výnosy sa účtujú v účtovej triede 6 – Výnosy.Podľa § 75 postupov účtovania, v prospech účtov účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar, sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky.V zmysle uvedeného, je účtovná jednotka povinná účtovať tržby súvisiace s predmetom podnikania účtovnej jednotky na konkrétne účty účtovej skupiny 60 tak, aby správne preukazovala výnosy vyplývajúce z činnosti účtovnej jednotky. Ak sa účtovná jednotka zaoberá poskytovaním služieb a aj predajom tovaru, tržby z predaja služieb účtuje v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb a tržby z predaja tovaru v prospech účtu 604 – Tržby za tovar.Podľa § 17 ods. 9 postupov účtovania, o tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky. Účtovnej jednotke by mal byť známy zámer obstarávania majetku (či je obstarávanie konkrétneho majetku na účel predaja ako tovaru, alebo ide o spotrebu materiálu pri poskytnutí služby pre odberateľa) a podľa toho zabezpečiť správnosť vedenia účtovníctva v súlade s metódami a zásadami postupov účtovania.Podľa § 7 ods. 1 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.K účtovným dokladom:V zmysle § 6 ods. 1 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10). Podľa § 6 ods. 2 ZoÚ, účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov.Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať náležitosti § 10 ods. 1 písm. a) až písm. g) ZoÚ.Podľa § 10 ods. 2 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5.Za preukázateľný účtovný záznam pre účely účtovníctva, v súlade s § 32 ods. 1 ZoÚ, sa považuje iba účtovný záznam a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov,c) prenesený spôsobom podľa § 33, ak spĺňa požiadavky podľa písm. a) alebo písm. b).Z uvedeného vyplýva povinnosť pre účtovnú jednotku vyhotoviť účtovný doklad ihneď po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. Skutočnosť musí byť dokladovaná tak, aby bolo možné zistiť obsah každého účtovného prípadu v nadväznosti na použité účtovné metódy a účtovné zásady, t.j. spôsobom, aby účtovný prípad bol z dokladu identifikovateľný a zrozumiteľný a aby sa dal správne zaúčtovať. To znamená, že pri vyhotovení účtovného dokladu musí byť okrem iných povinných náležitosti aj jednoznačne uvedený obsah účtovného prípadu (či sa jedná o predaj tovaru, alebo poskytnutie služby v nadväznosti na ocenenie).Pri posúdení v účtovníctve, kedy musí zhotoviteľ účtovať o zákazkovej výrobe a kedy neúčtuje o zákazkovej výrobe, vychádza účtovná jednotka z definície zákazkovej výroby v § 30 ods. 1 postupov účtovania.KCFO poskytuje daňovým subjektom informácie o právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch v zmysle zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Odbornou informáciou je informácia všeobecného charakteru s odkazom na príslušné ustanovenia daňových zákonov a osobitných predpisov. Je využiteľná pre široký okruh daňových subjektov a nie iba pre vymedzenú skupinu daňových subjektov alebo pre jednotlivý daňový subjekt.
Odbornou informáciou nie je zaujatie konkrétneho stanoviska k problému daňového subjektu, ktoré by si vyžadovalo posúdenie konkrétnych účtovných dokladov a zmlúv v konkrétnej situácii. S požiadavkou o konkrétnu informáciu má možnosť sa daňový subjekt obrátiť na účtovného a daňového poradcu.

S pozdravom

Ing. Alžbeta Kucková
Kompetenčné centrum finančných operácií
Odbor služieb pre verejnosť
Oddelenie podpory služieb pre verejnosť


alzbeta.kuckova@financnasprava.sk
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

psps Pozri príspevok


Účtovnej jednotke by mal byť známy zámer obstarávania majetku (či je obstarávanie konkrétneho majetku na účel predaja ako tovaru, alebo ide o spotrebu materiálu pri poskytnutí služby pre odberateľa) a podľa toho zabezpečiť správnosť vedenia účtovníctva v súlade s metódami a zásadami postupov účtovania.

Pri posúdení v účtovníctve, kedy musí zhotoviteľ účtovať o zákazkovej výrobe a kedy neúčtuje o zákazkovej výrobe, vychádza účtovná jednotka z definície zákazkovej výroby v § 30 ods. 1 postupov účtovania.
.. suchá konštatácia ( vyššie) znenia ustanovení zákonov ... škoda ... a tieto vety ( vyššie) sú presne o tom, čo tým chceli povedať ...
0 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Fakt to sú len také výhovorky, keby vedeli odpovedať, tak napíšu konkrétne, ale nevedia, lebo aj tie naše zákony nie sú jednoznačné a častoktrát čo platí v jednom zákone je inak v inom zákone.
Ja verím tomu, že v našom prípade nejde určite o zákazkovú výrobu, už len z dôvodu, že je použité slovo výroba. My nevyrábame, my kupujeme. A kupujeme tovar, určite nie materiál, lebo okná ďalej nespracovávame, nemenia svoj tvar a pod. čiže kúpime tovar, predáme tovar a namontujeme tovar. Myslím, že takto by som si to obhájila.
Ale napadla ma ešte jedna vec. Pri predaji okien bez montáže, musíme pri platbe použiť fiškálnu pokladňu, ale pri predaji okien s montážou už nemusíme použiť fiškálnu pokladňu a stačí len vypísať PPD pretože sa to berie nie ako predaj tovaru, ale predaj diela, teda z ich pohľadu služby, a tu sa tie zákony navzájom bijú. Počkám ešte na nejakú ďalšiu odpoveď alebo ešte napíšem aj keď si myslím, že nikto mi nedá jasnú odpoveď.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

psps Pozri príspevok
.
Ja verím tomu, že v našom prípade nejde určite o zákazkovú výrobu, už len z dôvodu, že je použité slovo výroba. My nevyrábame, my kupujeme. A kupujeme tovar, určite nie materiál, lebo okná ďalej nespracovávame, nemenia svoj tvar a pod. čiže kúpime tovar, predáme tovar a namontujeme tovar. Myslím, že takto by som si to obhájila.
... tak žiaľ, nemáte pravdu ... ak si teda myslíte, že nemáte zákazkovú výrobu = tú určite máte ... rozhodujúce je v tom práve to, že ide o dielo ( = a s týmto nemáte problém )... a zabudovaným materiálom sú o. i. aj okná, ktoré tvoria jeden celok spolu s múrmi atď. = dielo ... skúste sa o tom ešte porozprávať s právnikom ...

psps Pozri príspevok
.
Ale napadla ma ešte jedna vec. Pri predaji okien bez montáže, musíme pri platbe použiť fiškálnu pokladňu, ale pri predaji okien s montážou už nemusíme použiť fiškálnu pokladňu a stačí len vypísať PPD pretože sa to berie nie ako predaj tovaru, ale predaj diela, teda z ich pohľadu služby, a tu sa tie zákony navzájom bijú. Počkám ešte na nejakú ďalšiu odpoveď alebo ešte napíšem aj keď si myslím, že nikto mi nedá jasnú odpoveď.

... a je pravda, že ten názov je zavádzajúci ( aj podľa mňa): zákazková výroba ... no o čom hore hovoríte je štandardizovaná výroba ( v zmysle metodického pokynu ...) ...

... rozhodnutie je na vás = mali by ste myslieť hlavne nato, že ak nebudete o nej účtovať = môže sa ( pri prelome rokov) ľahko stať, že vám vyjde úplne iný základ dane, ktorý môže "radikálne zamiešať karty", čo je, v týchto prípadoch, častým javom ...
Naposledy upravil promont maja : 19.07.12 at 04:21
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
psps Pozri príspevok
Fakt to sú len také výhovorky, keby vedeli odpovedať, tak napíšu konkrétne, ale nevedia, lebo aj tie naše zákony nie sú jednoznačné a častoktrát čo platí v jednom zákone je inak v inom zákone.
Ja verím tomu, že v našom prípade nejde určite o zákazkovú výrobu, už len z dôvodu, že je použité slovo výroba. My nevyrábame, my kupujeme. A kupujeme tovar, určite nie materiál, lebo okná ďalej nespracovávame, nemenia svoj tvar a pod. čiže kúpime tovar, predáme tovar a namontujeme tovar. Myslím, že takto by som si to obhájila.
Ale napadla ma ešte jedna vec. Pri predaji okien bez montáže, musíme pri platbe použiť fiškálnu pokladňu, ale pri predaji okien s montážou už nemusíme použiť fiškálnu pokladňu a stačí len vypísať PPD pretože sa to berie nie ako predaj tovaru, ale predaj diela, teda z ich pohľadu služby, a tu sa tie zákony navzájom bijú. Počkám ešte na nejakú ďalšiu odpoveď alebo ešte napíšem aj keď si myslím, že nikto mi nedá jasnú odpoveď.
Dajte si vypracovať stanovisko od daňového poradcu, riadne zaplatiť a žiadať odpoveď písomne .Jeho vyjadrenie si dať úplne dopodrobna rozpísať, tak aby to bol Vám jasný postup .
Ešte toto by som spravila.
2 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Zita5 Pozri príspevok
Dajte si vypracovať stanovisko od daňového poradcu, riadne zaplatiť a žiadať odpoveď písomne .Jeho vyjadrenie si dať úplne dopodrobna rozpísať, tak aby to bol Vám jasný postup .
Ešte toto by som spravila.
Vraciam sa k tejto téme, lebo mám pocit, že sme ju nedokončili. Mám stanovisko od daňovej a účtovnej poradkyne:
z podkladov, ktoré ste nám zaslali by som sa ja osobne prikláňala k účtovaniu:

1. PFA od dodávateľa okien 504/321
2. PFA od montážnej firmy 518/321


3. VFA zákazníkovi okná 311/604 a montáž s dopravou 311/602
Tu by ste verne preukazovali výšku tržieb a nákladov. Čo sa týka zákazkovej výroby (možno zmluva o dielo to evokuje ale ja tam zákazkovú výrobu nevidím), lebo podľa dokladov čo máte, vy ste nakúpili tovar a predali konečnému zákazníkovi (o tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie).
0 0
Dúšava Dúšava

Dúšava je offline (nepripojený) Dúšava

Ja účtujem dve montážne firmy, jedna montuje zabezpečovacie systémy, druhá montuje kompresory a rozvody vzduchu. Mne povedala audítorka, že keď ďalší v reťazci za mnou to predá v nezmenenom stave, ide o predaj tovaru - účty 504 a 604. Keď to namontujem, už som to použila, oni už to v nezmenenom stave predať nemôžu - je to služba, účet 602 - mám analytiku na použitý materiál a prácu a protiúčet 501. Tiež mi to ide cez jeden sklad, musím každú príjemku preveriť a opraviť zaúčtovanie.
O nedokončenej výrobe účtujem len zákazku na prelome rokov, keď je v jednom roku rozpracovaná a ukončená až v druhom roku.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

... pre úplnosť uvediem aj definíciu diela:

§ 536 Obchodného zákonníka
2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

... pretože celá problematika okolo zákazkovej výroby sa práve diela, resp. jeho časti týka ...

psps Pozri príspevok
Vraciam sa k tejto téme, lebo mám pocit, že sme ju nedokončili. Mám stanovisko od daňovej a účtovnej poradkyne:
z podkladov, ktoré ste nám zaslali by som sa ja osobne prikláňala k účtovaniu:

1. PFA od dodávateľa okien 504/321
2. PFA od montážnej firmy 518/321


3. VFA zákazníkovi okná 311/604 a montáž s dopravou 311/602
Tu by ste verne preukazovali výšku tržieb a nákladov. Čo sa týka zákazkovej výroby (možno zmluva o dielo to evokuje ale ja tam zákazkovú výrobu nevidím), lebo podľa dokladov čo máte, vy ste nakúpili tovar a predali konečnému zákazníkovi (o tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie).
... to či máte, alebo nemáte zákazkovú výrobu, si musíte obhájiť vy ... takže je na Vás ako sa rozhodnete ... a ak pani audítorka vezme zodpovednosť na seba ... ? ...
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať