Zavrieť

Porady

Navrh na platobny rozkaz

impulzívny optimista
Dobry den,
chcela by som vas poziadat, ci nemate niekto v pocitaci vzor navrhu na platobny rozkaz.
Vopred dakujem za ochotu a pomoc.
Usporiadat
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9


ŽALOBA
s návrhom na vydanie platobného rozkazu


Žalobca:

Žalovaný:o zaplatenie Sk s prísl.Dvojmo!

Vážený súd,


I.


Žalobca na základe objednávok žalovaného dodal žalovanému tovar dohodnutého druhu a v dohodnutom množstve (v súlade s objednávkou žalovaného), čím došlo k uzatvoreniu jednotlivých kúpnych zmlúv v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, predmetom ktorých bola na strane jednej povinnosť žalobcu ako predávajúceho dodať žalovanému ako kupujúcemu dohodnutý tovar a na strane druhej povinnosť žalovaného ako kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť žalobcovi ako predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
V súlade s vyššie uvedeným žalobca následne vystavil žalovanému nasledovné faktúry:
  • faktúra č. ............ zo dňa .........., splatná dňa ..............., znejúca na sumu vo výške.................,- Sk,
Celková čiastka predmetných faktúr predstavuje sumu vo výške ...........Sk. Žalovaný žalobcovi dlžnú sumu z vyššie uvedených faktúr uhradil čiastočne, a to platbou zo dňa ...........vo výške ................,- Sk čím sa dlžná suma znížila na sumu vo výške ...............Sk, ktorú napriek tomu, že faktúry sú po lehote splatnosti a napriek opätovným výzvam žalobcu, do dnešného dňa nezaplatil.
Dôkazy:
  • faktúra č. .................

  • dodací list č.

II.


Nezaplatením vyššie uvedených faktúr v lehote ich splatnosti sa žalovaný vo vzťahu k žalobcovi dostal v zmysle ust. § 365 a nasl. Obchodného zákonníka do omeškania.
Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, sa použije počas celého tohto polroka.
Podľa informácií žalobcu v čase vzniku dlhu žalovaného predstavovala základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, bola 4% p.a., teda v zmysle vyššie uvedeného má právo od žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške:
  • 14% p.a. zo sumy vo výške............... Sk za obdobie odo dňa ..................do dňa ....................
Dôkazy:
  • výpis základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska.


III.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme, aby súd v zmysle ust. § 172 O.s.p. vydal nasledovný
platobný rozkaz:
Súd ukladá žalovanému, aby do 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu zaplatil žalobcovi sumu vo výške .....................Sk s úrokmi z omeškania vo výške:
a nahradil mu trovy konania vo výške ........................Sk, alebo aby v tej istej lehote podal odpor s odôvodnením.
Doterajšie trovy žalobcu vyčísľujeme nasledovne:
  1. ..............,- Sk za súdny poplatok zaplatený žalobcom za podanie žaloby (pričom základom pre výpočet súdneho poplatku je istina pohľadávky žalobcu vo výške .....................Sk zaokrúhlená na celé sto koruny dolu),
t.j. celkom trovy žalobcu predstavujú .....................,- Sk.

IV.

V prípade, ak žalovaný podá včas proti platobnému rozkazu odpor s odôvodnením, navrhujeme, aby súd nariadil vo veci pojednávanie a po vykonanom dokazovaní vyhlásil nasledovný

rozsudok:


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 399.163,80 Sk s úrokmi z omeškania vo výške:
sumu vo výške .....................Sk s úrokmi z omeškania vo výške:
a nahradil mu trovy konania vo výške ........................Sk, alebo aby v tej istej lehote podal odpor s odôvodnením.
a nahradiť mu trovy konania, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Naposledy upravil dana9 : 05.04.06 at 11:42 Dôvod: zmenšiť písmo
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

Prípadne je možné do návrhu uviesť, že súdny poplatok zaplatíte na výzvu súdu a nemusíte sa trápiť s počítaním.
0 0
aidalen aidalen

aidalen je offline (nepripojený) aidalen

impulzívny optimista
Dakujem velmi pekne za pomoc.
0 0
SMaria SMaria

SMaria je offline (nepripojený) SMaria

Dobrý deň,

nemáte niekto vzor ako napísať platobný rozkaz?
0 0
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

SMaria
Dobrý deň,

nemáte niekto vzor ako napísať platobný rozkaz?
Pozri si príspevok č. 2, vložila som tam vzor.
0 0
aidalen aidalen

aidalen je offline (nepripojený) aidalen

impulzívny optimista
Neviete niekto, aku ma sud lehotu, aby vydal platobny rozkaz, alebo nariadil pojednavanie od podania navrhu?
0 0
riccado riccado

riccado je offline (nepripojený) riccado

aidalen Pozri príspevok
Neviete niekto, aku ma sud lehotu, aby vydal platobny rozkaz, alebo nariadil pojednavanie od podania navrhu?
sud ma lehotu, aku len chce - § 115 ods. 1 OSP ucinny od 01.09.2005

od 01.10.2004 do 31.08.2005 bola v zmysle ustanovenia § 115 ods. 1 OSP bola lehota na nariadenie pojednavania najneskor do 9 mesiacov od podania navrhu na zacatie konania

platobny rozkaz vydaju v lehote cca. 1 - 2 mesiace od podania navrhu (neplati pre OS Zilina:-))), ak je spravne zaplateny sudny poplatok pri podani navrhu
0 0
riccado riccado

riccado je offline (nepripojený) riccado

dana9 Pozri príspevok

IV.

V prípade, ak žalovaný podá včas proti platobnému rozkazu odpor s odôvodnením, navrhujeme, aby súd nariadil vo veci pojednávanie a po vykonanom dokazovaní vyhlásil nasledovný

rozsudok:


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 399.163,80 Sk s úrokmi z omeškania vo výške:
sumu vo výške .....................Sk s úrokmi z omeškania vo výške:
a nahradil mu trovy konania vo výške ........................Sk, alebo aby v tej istej lehote podal odpor s odôvodnením.
a nahradiť mu trovy konania, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

1. § 174 ods. 2. OSP - ak poda odporca odpor s odovodnenim, zrusuje sa platobny rozkaz v plnom rozsahu a sud nariaduje pojednavanie. to netreba navrhovat, to sud musi

2. nejak vela je tam tych sum, urokov, nahrad trov konania a odporov proti rozsudku, nie?
0 0
cerviacik cerviacik

cerviacik je offline (nepripojený) cerviacik

nevie niekto pridat aj vzor nejakeho odporu?
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

cerviacik Pozri príspevok
nevie niekto pridat aj vzor nejakeho odporu?
Pri podaní odporu treba vychádzať z textu platobného rozkazu. Prikladám VZOR, ktorý sa dá po úprave na vlastné podmienky použiť.
Okresný súd v .........................................
Žalobca: .................................................. ................................................ (obchodné meno)
so sídlom/bytom v: ........................................, ul. ......................................
IČO: .................................................. ., DIČ: .................................................. ...
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v ...................................... v odd. ................. vo vložke č. ...........................
zastúpený: .................................................. ............................. konateľom
Žalovaný: .................................................. ............................................. (obchodné meno)
so sídlom/bytom v: ....................................., ul. ......................................
IČO: ................................................., DIČ: .................................................. ..
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v ..................................... v odd. ................. vo vložke č. .........................
zastúpený: .................................................. .......................... konateľom
ODPOR
PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU
O ZAPLATENIE ................. SK S PRÍSLUŠENSTVOM
Dvojmo
Prílohy:
– výpis z účtu žalovaného.
Dňa .................... nám bol doručený platobný rozkaz Okresného súdu v .......................... zo dňa ...................... č. k. Ro ................... na základe ktorého žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ...................... Sk s ............ % úrokom z omeškania od ................. do zaplatenia a náklady konania vo výške ................. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Proti tomuto platobnému rozkazu podávame.

odpor

ktorý odôvodňujeme nasledovne:
Dňa ..................... sme žalovanú čiastku na účet žalobcu zaplatili. Žalobca teda uplatnil predmetným návrhom nárok na zaplatenie uvedenej čiastky, ktorý bol už pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu zaplatený.
Navrhujeme preto, aby súd

rozsudkom

žalobu zamietol a podľa výsledku rozhodnutia rozhodol aj o nákladoch konania.
V ..........................................., dňa ........................

.................................................. ......

Naposledy upravil rada : 02.03.07 at 11:28 Dôvod: gramatická chybička
0 0
cerviacik cerviacik

cerviacik je offline (nepripojený) cerviacik

dakujem velmi pekne
0 0
medulina medulina

medulina je offline (nepripojený) medulina

Treba ku návrhu prikladať aj kópie faktúr? Alebo aké prílohy?
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

medulina Pozri príspevok
Treba ku návrhu prikladať aj kópie faktúr? Alebo aké prílohy?
Pri návrhu je treba dokladovať jeho oprávnenosť. Závisí to o povahy veci. Pri najbežnejšom prípade - neuhradená pohľadávka : treba doložiť, že pohľadávka vznikla na základe toho a toho (dodanie tovaru - faktúra, DL, K-P zmluva, objednávka ...). Proste, čo máte k danej pohľadávke.
Hlavne presvedčivo
0 0
betka111 betka111

betka111 je offline (nepripojený) betka111

Chcela by som sa spýtať,

či žalobca, ktorý podáva návrh na platobný rozkaz má povinnosť zo zákona poslať kópiu návrhu žalovanému.

Za odpovede vopred ďakujem.
0 0
bisou bisou

bisou je offline (nepripojený) bisou

V akej výške je potrebné priložiť kolkovú známku??? V roku 2002 to bolo 500,- Sk a teraz???
A aké percento úroku je možné žiadat??? V roku 2002 sme žiadali 13%! teraz???
0 0
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

betka111 Pozri príspevok
Chcela by som sa spýtať,

či žalobca, ktorý podáva návrh na platobný rozkaz má povinnosť zo zákona poslať kópiu návrhu žalovanému.

Za odpovede vopred ďakujem.
Návrh je potrebné zaslať na súd v dvoch kópiách, spolu s priloženými dôkazmi, odporcovi (žalovanému) to zasiela súd
0 0
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

bisou Pozri príspevok
V akej výške je potrebné priložiť kolkovú známku??? V roku 2002 to bolo 500,- Sk a teraz???
A aké percento úroku je možné žiadat??? V roku 2002 sme žiadali 13%! teraz???
Ad 1 neprikladaj nič, nech ťa súd vyzve na zaplatenie súdneho poplatku, už presne vyčísleného

Ad. 2 Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, sa použije počas celého tohto polroka.

takže si pozri na stránke NBS, aké sú úrokové sadzby v danom období, a túto použi pri výpočte úroku z omeškania
0 0
betka111 betka111

betka111 je offline (nepripojený) betka111

Danka ďakujem za odpoveď.
Preto som sa pýtala, lebo súd klientovi tú kópiu návrhu nezaslal.
Asi treba napísať na súd a požiadať o zaslanie.
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

betka111 Pozri príspevok
Danka ďakujem za odpoveď.
Preto som sa pýtala, lebo súd klientovi tú kópiu návrhu nezaslal.
Asi treba napísať na súd a požiadať o zaslanie.
Z ust.§ 42 ods. 3 OSP vyplýva, že podanie na súd (návrh žaloby, návrh na vydanie platobného rozkazu...) je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a každý účastník (žalovaný/odporca...) dostal tiež jeden rovnopis. Ak však účastnik (navrhovateľ/žalobca ) potrebný počet rovnopisov s prílohami nepredloží súd vyhotoví kópie na jeho trovy. Z uvedenného ako aj z iných ust. OSP vyplýva, že súd zasiela rovnopis s prílohami druhému účastníkovi (žalovanému/odporcovi...) a preto sa o jeho zaslanie nežiada. Napokon ako môže niekto s istotou vedieť, že je žalovaný ak zo súdu nedostane buď žalobu na vyjadrenie sa alebo samotný platobný rozkaz... Pre mňa určite nestačí ak mi tretia osoba povie, že ma dala na súd. Musím mať zásielku zo súdu. V žiadnom prípade by som si kópiu o tom, že som žalovaná nepýtala. To patrí súdu.
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

bisou Pozri príspevok
V akej výške je potrebné priložiť kolkovú známku??? V roku 2002 to bolo 500,- Sk a teraz???
A aké percento úroku je možné žiadat??? V roku 2002 sme žiadali 13%! teraz???
Súhlasím s odpoveďou dana9 ak sa nezaplatí súdny poplatok pri podaní návrhu súd na zaplatenie vyzve.
Dopĺňam však pre úplnú informáciu výňatok zo zákona o súdnych poplatkoch :
Položka 2
Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania
alebo z hodnoty predmetu sporu ............................. 6 % najmenej 2 000 Sk najviac 1 000 000 Sk
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi............10 000 Sk
c) návrhu na riadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia...............2 000 Sk
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať