Zavrieť

Porady

účet SVB

Dobrý deň prajem, založili sme si SVB a chceme si založiť aj účet v banke, ale tam sa ma pracovníčka opýtala či chcem založiť prevádzkový účet alebo účet fondu opráv a údržby. neviete mi poradiť či musíme mať obidva účty, ale stačí klasický prevádzkový účet a v účtovníctve si potom rozúčtujem sumy?
a aké účtovníctvo vediete, Jú alebo Pú? ja by som asi viedla Pú pre podnikateľov, ktorý nie sú založení za účelom dosiahnutie zisku.
dakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  peton je offline (nepripojený) peton

  peton
  Nuž pracovníčka vie čo robí, t.j. snaží sa pre banku zarobiť. Bohato vám stačí jeden bankový účet, pretože tak budete platiť len poplatky jedného účtu a nie dvoch. Niektoré banky presviedčajú o tom, že účet FOÚ je akýmsi podúčtom "hlavného" účtu a vraj bez poplatkov, ale na to by som sa nedal nahovoriť, pretože keď "vtáčka lapajú pekne mu spievajú".
  Keďže len začínate, stačí keď budete účtovať v jednoduchom účtovníctve. Bude to pre vás lepšie a bezpečnejšie, pretože pochopíte súvislosti a naučíte sa o čom správa domu vlastne je. Pretože aj z položených otázok je zrejmé, že nie celkom správne tomu rozumiete. Viac Vám píšem v súkromnej správe.

  IvanPK je offline (nepripojený) IvanPK

  IvanPK
  Presne tak ako píše "peton". Naše SVB má jeden účet, všetky platby robim cez internet banking, chodia mi sms o odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách, mesačne chodí na našu adresu výpis z banky, ktoré dám účtovníčke.
  Ešte presvedčiť starších ludí aby neplatili v hotovosti ale napr. trvalým príkazom.

  Halli je offline (nepripojený) Halli

  Halli
  PASKOV Pozri príspevok
  Vybrané z internet:

  Pokud v tom umíte chodit a jste
  Předsedou v ten správný okamžik – opravdu si lze „nahrabat“.

  Třeba tím, že předražíte zakázku na zateplení o půl melounu a
  dáte ji „spřátelené firmě“.
  Je "Predseda" a "predseda", obyčajne to býva človek z paneláku a ak chce chodiť domov kanálom, môže sa riadiť aj týmto.
  Však naši vládni predstavitelia nám to denodenne ukazujú ako sa to robí. Ale oni žijú v barakoch obohnaných 2 metrovým múrom...
  ...a okrem iného, tie zákazky sú už beztak predražené a sprostí ľudia splácaju 20 rokov to, čo v niektorých panelákoch vôbec nemá zmysel a zadlžia zbytočne svoje deti...

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Jeden účet. Jedno účtovníctvo. Jeden účtovník. V účtovníctve zvlášť vedený FOaÚ, ktorý nepodlieha ročnému vyúčtovaniu, ale v správe o hospodárení musí byť uvedené, počiatočný stav, tvorba, čerpanie a konečný stav. Zvlášť zálohy na služby, ktoré podliehajú ročnému rozpočítaniu nákladov na jednotlivé byty a vyúčtovaniu oproti skutočným úhradám v jednotlivých bytoch.

  Ak ste SVB, tak 182/1993, § 7b, odsek 3

  (3) Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak spoločenstvo končí svoju činnosť, je povinné 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia novému správcovi. Zároveň je povinné previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom.

  § 10

  (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

  (2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú
  a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
  c) výnosy z účtu domu vedeného v banke,
  d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona,
  e) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu,
  f) príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.


  (3) Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

  (4) Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

  (5) Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu.

  (6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.

  emge je offline (nepripojený) emge

  emge
  My máme tiež jeden účet, z ktorého uhrádzame všetko, aj platby za teplo, vodu, elektrinu, aj čerpanie fondu opráv-opravy, splátky úverov. Všetko sa to rozlišuje účtovne.

  Halli je offline (nepripojený) Halli

  Halli
  keram8 Pozri príspevok
  Dobrý deň prajem. Rád by som Vás požiadal o radu. Som novo zvoleným predsedom bytovky v ktorej veľmi ťažko fungovali základné veci. Máme jeden účet na fond opráv, z ktorého sa platí tiež úver na zateplenie, a správa sa vyberá prostredníctvom hotovosti, čo si myslím, že je neštastné riešenie z rôznych dôvodov. Chcem sa spýtať, či môžme využívať jeden účet aj na fond opráv aj na správu a úšetriť tým na poplatkoch, pretože logicky a prakticky je to jasné, no jeden predseda zo susednej bytovky nás presviedča, že musia byť dva, no ja som sa s definovaním počtu účtov nikde v zákone nestretol. Veľmi by som bol vďačný za jednoznačnú odpoveď.
  Ďakujem.
  S pozdravom Molnár-ing.molnar.marek@gmail.com
  Nemusia byť fyzicky žiadne dva učty...zbytočné krmenie bánk poplatkami! Treba mať dobrý program v ktorom je to analyticky rozdelené a sú tam dobré výstupy.

  mackoivan je offline (nepripojený) mackoivan

  mackoivan
  pripojim naše skúsenosti s účtami. Po minulom predsedovi sme zdedili 4 účty SVB v banke. Jeden fondový s ktorým disponuje SVB - predseda- druhý správcovský s ktorým disponuje len náš správca ekonomických služieb (platby za teplo, elektrinu, periodická uhrada platieb zmluvným partnerom SVB. Tretí benefit na ktorom máme väčšiu čiastku s vyšším úročením a štvrtý účet je pôžičkový, financujeme z neho zateplenie a samozrejme splácame. Mám (+ jeden další člen SVB) vybavený pasívny internetový prístup k účtom takže si výpisy robime na papier sami. Uznávam asi náš prípad nieje na rozdiel od našej banky najvýhodnejší, ale zatiaľ to klape bez problémov. Ten internetový prístup k účtom by podľa mňa malo mať vybavené každé SVB, však si takto kontrolujú každé euro

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  keram8 Pozri príspevok
  Dobrý deň prajem.
  Rozumiem, jeden účet, len ma trošku zneistuje podčiarknutá formulácia.

  Ale je isto napísaná v zákone správne!

  Nerozumiem,
  oddelene od akých prostriedkov???Za aké plnenia??

  A orgány, hlavne radu, máte?

  § 7c

  (1) Orgánmi spoločenstva sú

  a) predseda,
  b) rada,
  c) zhromaždenie,
  d) iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve.

  (2) Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
  Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva.Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie

  a) rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,
  b) ročnú účtovnú závierku spoločenstva,
  c) výšku mesačných úhrad za plnenia,
  d) výšku mesačných platieb za správu,
  e) použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
  f) výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,
  g) vyúčtovanie úhrad za plnenia,
  h) podanie návrhu na exekučné konanie, 12ab)
  i) vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15.Plnenia sú služby, dodávka vody, osvetlenie spoločných priestorov, vykurovanie domu, atď.

  Tie musia byť evidované samostatné. Nie spolu z FOaÚ, ten slúži na opravu domu, spoločných zariadení v dome, atď. Tieto peniaze, zostatok sa v ročnom vyúčtovaní nevracajú vlastníkom, ba ani vtedy, ak vlastník svoj byt predá, nemá nárok na pomernú časť peňazí, ktoré sú zostatkom na FOaÚ

  Ďakujem za trpezlivosť.
  Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

  Viac, povedzme šesť bytoviek je jedno spoločenstvo. Ale každá si musí tvoriť svoj FOaÚ, aj platiť zálohy na svoje služby. To ale neznamená, že nemôže mať jedného predsedu, účtovníka. Radu? Z každého domu by mala mať aspoň jedného člena. A zhromaždenie, vlastníci každého domu zvlášť. Rozhodujú len o veciach v ich dome. O FOaÚ a zálohách na služby.
  Stupil si na hladinu, neutop sa, študuj najprv tu 182, aby ťa neutopili ostatní. Nebudeš to mať ľahké. Tak sa drž, aj ja ty palce.

  PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

  PASKOV
  Doporučuji do pozornosti:

  Jak se krade v Kanadě

  Nedávno jsem se začetl do diskuse kanadských vlastníků bytů.


  Kupodivu - jednotlivé provincie v Kanadě mají své podrobné zákonné normy o vlastnictví bytů, ale přesto se tam při správě domů krade ve velkém.


  Pro zajímavost jsem vybral a přeložil autentické příspěvky z různých kanadských kondominií (SVJ).


  Poznámka: Pokud je v textech zmíněn "manažer", jde o placeného zaměstnance správcovské společnosti, nebo přímo zaměstnance kondominia.

  Zdroj:

  http://www.portalsvj.cz/diskuse/jak-se-krade-v-kanade
  Halli úplne od veci zrovávať s kanadou....
  Takmerstarec Na rozdiel od p. Halli si nemyslim, ze tieto problemy su mimo nas. Dokonca sa obavam, ze u nas sa kradne v ovela vacsich dimenziach. Nas ext.predseda sofistikov.aktmi pripravil o ciastku, ktoru nenazberame z platieb do FUaO ani za viacej ako 2 roky.

  keram8 je offline (nepripojený) keram8

  keram8
  Dobrý deň prajem. Rád by som Vás požiadal o radu. Som novo zvoleným predsedom bytovky v ktorej veľmi ťažko fungovali základné veci. Máme jeden účet na fond opráv, z ktorého sa platí tiež úver na zateplenie, a správa sa vyberá prostredníctvom hotovosti, čo si myslím, že je neštastné riešenie z rôznych dôvodov. Chcem sa spýtať, či môžme využívať jeden účet aj na fond opráv aj na správu a úšetriť tým na poplatkoch, pretože logicky a prakticky je to jasné, no jeden predseda zo susednej bytovky nás presviedča, že musia byť dva, no ja som sa s definovaním počtu účtov nikde v zákone nestretol. Veľmi by som bol vďačný za jednoznačnú odpoveď.
  Ďakujem.
  S pozdravom Molnár-ing.molnar.marek@gmail.com

  keram8 je offline (nepripojený) keram8

  keram8
  Dobrý deň prajem.
  Rozumiem, jeden účet, len ma trošku zneistuje podčiarknutá formulácia.
  Nerozumiem,
  oddelene od akých prostriedkov???Za aké plnenia??
  Ďakujem za trpezlivosť.
  Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

  keram8 je offline (nepripojený) keram8

  keram8
  Dobrý deň prajem.
  Rozumiem, jeden účet, len ma trošku zneistuje podčiarknutá formulácia.
  Nerozumiem,
  oddelene od akých prostriedkov???Za aké plnenia??
  Ďakujem za trpezlivosť.
  Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom

  keram8 je offline (nepripojený) keram8

  keram8
  Dobrý deň prajem.
  Rozumiem, jeden účet, len ma trošku zneistuje podčiarknutá formulácia.
  Nerozumiem,
  oddelene od akých prostriedkov???Za aké plnenia??
  Ďakujem za trpezlivosť.
  Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

  PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

  PASKOV
  Vybrané z internet:

  Pokud v tom umíte chodit a jste
  Předsedou v ten správný okamžik – opravdu si lze „nahrabat“.

  Třeba tím, že předražíte zakázku na zateplení o půl melounu a
  dáte ji „spřátelené firmě“.

  mirka134 je offline (nepripojený) mirka134

  obyčajná žena, ktorá sa stará o rodinu a rada pomáha ...viac mirka134
  chcela by som vás poprosiť ako sa vedie učtovníctvo svb - je to 6 bytov a len výdavky na účet, uroky, dan, cez učet boli platené - voda, elektrika, udržba 1 faktura , a chodia sem príspevky každý mesiac z bytov.
  treba urobiť JU a zapísať do do akých tlačív ?
  dakujem velmi pekne

  peton je offline (nepripojený) peton

  peton
  mirka134 Pozri príspevok
  chcela by som vás poprosiť ako sa vedie učtovníctvo svb - je to 6 bytov a len výdavky na účet, uroky, dan, cez učet boli platené - voda, elektrika, udržba 1 faktura , a chodia sem príspevky každý mesiac z bytov.
  treba urobiť JU a zapísať do do akých tlačív ?
  dakujem velmi pekne
  Vediete jednoduché účtovníctvo so všetkým čo k tomu patrí t.j. výkazy a daň. priznanie.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.