Zavrieť

Porady

Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?"

Výšku obratu rozhodujúceho pre povinnú registráciu osôb rieši § 4 ods. 1:
Registračná povinnosť
§ 4

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety. ?
Problematikou obratu sme sa zaoberali vo vypracovanej otázke „Čo je to obrat?“ Povinnosťou zdaniteľnej osoby je však sledovanie výšky obratu a to po dobu každých 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Potrebujem poradiť ohľadom registračnej povinnosti DPH podľa § 4 ods.1. Od akého obdobia rátať 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov? V roku 2005 od 1.5.2005?
Každá zdaniteľná osoba musí sledovať obrat 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. V roku 2005 ste si teda začali sledovať obrat v januári 2005 od mája 2004. V januári sme nemohli sledovať 12 mesiacov, nakoľko Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení nadobudol účinnosť dňom vstupu SR do EÚ 1.5.2004. Obrat pre účely povinnej registrácie podľa tohto zákona sa sleduje od jeho účinnosti.
Príklad sledovania obratu v roku 2005 a povinnosť spojená s registráciou v prípade, že zdaniteľná osoba dosiahla obrat 1 500 000 Sk):

Január 2005: obrat za obdobie 05/2004-12/2004 povinnosť registrácie do 20.1.2005
Február2005: obrat za obdobie 05/2004-01/2005 povinnosť registrácie do 20.2.2005
Marec 2005: obrat za obdobie 05/2004-02/2005 povinnosť registrácie do 20.3.2005
Apríl 2005: obrat za obdobie 05/2004-03/2005 povinnosť registrácie do 20.4.2005
Máj 2005: obrat za obdobie 05/2004-04/2005 povinnosť registrácie do 20.5.2005
Jún 2005: obrat za obdobie 06/2004-05/2005 povinnosť registrácie do 20.6.2005
Júl 2005: obrat za obdobie 07/2004-06/2005 povinnosť registrácie do 20.7.2005
Atď. ...

Ten obrat sa pocita za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, tj aj prelom rokov, alebo pocas kalendárneho roka? Asi a) je spravne, ze?
Správne si odpovedáte, že obrat je potrebné sledovať12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Nie je možné si to zamieňať s obratom za kalendárny rok.

Čiže nejde sa od 1.1. od nuly ale kumulujeme?
Každého 1.1. sledujeme obrat za predchádzajúci kalendárny rok a prípadná povinnosť registrácie by vznikla 20.1., ale už vo februári sledujeme obdobie od februára minulého roka do januára bežného roka a teda už nasledujúce sledované obdobie nie je totožné s obdobím kalendárneho roka.

Podnikateľ (SZČO - JÚ) v roku 2005 prijal veľkú zálohu, ktorú keď zarátam do všetkých jeho vystavených faktúr presiahne hranicu 1,5 mil. Neviem, či aj táto prijatá záloha sa zarátava do výšky obratu. Záloha nebola v roku 2005 fakturovaná, realizácia dodávky prebehne až v roku 2006.
Podľa Usmernenia MF SR k § 4 ods. 9 ZDPH č.j. MF/12 860/2004-73 uverejneného vo FS 13/2004 sa okrem iného uvádza:

Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave PÚ zahŕňa do obratu výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb, z čoho vyplýva, že do obratu zahrnie výnosy, t.j. vychádza sa z triedy 6.
Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave JÚ záhŕňa do obratu príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
Zároveň je však v usmernení doplnené, že zdaniteľná osoba zahŕňa výnosy (príjmy) do obratu za kalendárny mesiac, do ktorého je povinná tieto výnosy (príjmy) zaúčtovať v súlade s účtovnými predpismi, inak za mesiac, v ktorom prijala platbu.

Z uvedeného vyplýva, že aj zálohy (platby vopred za dodávky tovarov a služieb) sú zahrňované do obratu a to za mesiac, v ktorom bola platba prijatá. Takže rozhodujúcim nie sú iba zaúčtované výnosy a príjmy, ktoré v konečnom dôsledku sú zahrňované do základu dane z príjmov, ale aj spomínané platby vopred, ktoré do základu dane pre účely dane z príjmov nevstupujú. Túto informáciu môžeme nájsť aj v zovšeobecnených informáciách uverejnených na stránke DR SR týkajúcich sa registrácie na DPH. V uvedenom materiáli sa uvádza: "Do obratu sa započítavajú resp. za príjem sa považujú aj platby prijaté pred dodaním tovaru alebo služby."

U fyzickej osoby sa posudzujú jej príjmy, alebo "vystavené fa"?
Z vyššie uvedeného usmernenia vyplýva, že u fyzickej osoby, ktorá je zdaniteľnou osobou sú rozhodujúce príjmy za dodávky tovarov a služieb o ktorých účtuje a nie vystavené faktúry.

Chcela by som sa opýtať dokedy je potrebné sa registrovať ?
V prípade, že zdaniteľná osoba dosiahne obrat 1,5 mil. Sk za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat. Ak ste dosiahli obrat za obdobie napr. február 2005-január 2006 ste povinní podať žiadosť o registráciu do 20. februára 2006.
Naposledy upravil Jana Acsová : 26.02.06 at 07:59
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Nakoľko otázka "Ako počítať obrat?" priamo súvisí s otázkou "Čo je to obrat?" pripájam link na túto problematiku:

http://www.porada.sk/t19875-eo-je-to-obrat.html

Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?"

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.