Zavrieť

Porady

má kataster právo

Prosím vás, má kataster právo, alebo nejakú povinnosť skúmať predmet darovacej zmluvy pri prevode na LV?
Usporiadat
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Akú kokrétne kontrolu máš namysli?

Kataster má povinnosť skúmať a pehodnotiť náležitosti zmluvy a právnu voľnosť prevádzanej nehnuteľnosti, v prípade, že stav nezodpovedá katastrálnemu zákonu, vyzýva účastníkov zmluvy k náprave, prípadne návrh na vklad nepovolí.
Naposledy upravil danushka : 10.10.12 at 11:26
1 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Emka Roman Emka Roman

Emka Roman je offline (nepripojený) Emka Roman

koordinatoreva Pozri príspevok
Prosím vás, má kataster právo, alebo nejakú povinnosť skúmať predmet darovacej zmluvy pri prevode na LV?
Predmet nie.
0 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Takže napr. ak nevediac o tom, že najprv som musela mať písomný súhlas banky, že môžem hýbať so založenou nehnuteľnosťou, a bez tohto súhlasu, som darovala 1/2 domu, je to chyba moja, aj katastra, len katastra?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Emka Roman Pozri príspevok
Predmet nie.
Nemyslím si, že zadávateľka mala namysli fyzickú kontrolu katastrom prevádzanej nehnuteľnosti.
Treba bližšie špecifikovať, čo je myslené pod kontrolou predmetu DZ.
1 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Myslené je tým to, že som darovala 1/2 domu, bez toho, že by som informovala banku a nemala od nej písomný súhlas, tak sa to zanieslo na kataster a bolo
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

koordinatoreva Pozri príspevok
Takže napr. ak nevediac o tom, že najprv som musela mať písomný súhlas banky, že môžem hýbať so založenou nehnuteľnosťou, a bez tohto súhlasu, som darovala 1/2 domu, je to chyba moja, aj katastra, len katastra?
Nie je to chyba katastra. Kataster rešpektuje záložcu v ťarchách a nemôže vedieť ako sa záložca dohodol s dlžníkom v záložnej zmluve /či mu táto povoľuje ďaľší prevod bez súhlasu záložcu/, resp. v zmluve o hypo úvere.
Pokiaľ záložca súhlasí s prevodom, treba to priložiť k sprievodným dokladom návrhu na vklad. Taktiež nový nadobúdateľ musí v DZ vyjadriť vedomosť o záložnom práve banky v ťarchách na LV.
1 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Záložca = banka? Nový nadobúdateľ v DZ vyjadril vedomosť o záložnom práve banky
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

K čomu Vás vyzval kataster, to treba opraviť, inak vklad nepovolí.

Ak kataster požaduje súhlas záložcu s prevodom, treba mu ho doručiť.
0 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Kataster nás nevyzval k ničomu, všetko prešlo hladko. Podľa hypotekárnej zmluvy, nesmiem bez súhlasu banky čokoľvek robiť s nehnuteľnosťou, ja som 1/2 darovala.
Naposledy upravil koordinatoreva : 10.10.12 at 11:49 Dôvod: gramatická chyba
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

koordinatoreva Pozri príspevok
Kataster nás nevyzval k ničomu, všetko prešlo hladko. Podľa hypotekárnej zmluvy, nesmiem bez súhlasu banky čokoľvek robiť s nehnuteľnosťou, ja som 1/2 darovala.
...potom nerozumiem Tvojej otázke
Prosím vás, má kataster právo, alebo nejakú povinnosť skúmať predmet darovacej zmluvy pri prevode na LV?
Ak si porušila zlmuvné dojednania s poskytoveteľom hypo, môžeš očakávať napadnutie záložnej zmluvy záložcom napriek tomu, že kataster takýto vklad povolil.
Prečítaj si poriadne úverovú zmluvu, aké dôsledky z jej porušenia plynú eventuálne.
Naposledy upravil danushka : 12.10.12 at 08:31
0 0
draik draik

draik je offline (nepripojený) draik

Keďže záložné právo prechádza na nového majiteľa a v DZ je uvedené, že podiel sa prevádza na nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom, tak správa katastra nemala dôvod návrh na vklad odmietnuť.
Inak povedané, ak banka uplatní postup podľa úverovej zmluvy (väčšinou hrozí vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru), tak sa nemáte na koho vyhovoriť.
1 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

tatanka111 Pozri príspevok
Tak sa chváliš, alebo sťažuješ ???
uvedomila si chybu a treba to riešiť...
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Občiansky zákonník

§ 151h


(1) Pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Na nadobúdateľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti záložcu.
4 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Majka, opýtam sa inak...
Ak mal kataster k dispozícii záložnú zmluvu, ktorú určite mal archivovanú, veď na základe čoho by záložca figuroval v ťarchách na LV - ak je možné, že takýto vklad bol povolený, keď to záložná zmluva zakazuje?

To, že zadávateľka pochybila pri prevode je jasné a neospravedlňuje ju to, ale nemá kataster povinnosť skúmať všetky doklady súvisiace s prevodom a účastníkmi na LV?

Nám sa totiž stalo v RK, že návrh na vklad bol pripomienkovaný katastrom presne pre tento dôvod a museli sme doložiť súhlas banky s prevodom.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Podľa § 31 katastrálneho zákona Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, 10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.


Ak nejde o daňové záložné právo (v osobitnom zákone zákaz prevodu) ale podľa občianskeho zákonníka, prechádza záložné právo (zo zákona) so zálohom na nového majiteľa. Čo si oni dohodli v zmluve s bankou, vyriešia si medzi sebou - to jej už napísal draik. Bez súhlasu banky by nemohla previesť založenú vec tak, aby neprešlo záložné právo, čo ide urobiť pri nezaznamenaných zálohoch (dobromyseľnosť nadobúdateľa). Banka bude pohľadávku vymáhať od nej, ak by to však nešlo, od vlastníka zálohu.

Záložné právo nie je obmedzenie prevodu ale zabezpečenie pohľadávky. Pre kataster je obmedzením napr. predbežné opatrenie súdu o zákaze nakladania s nehnuteľnosťou, daňové záložné právo, vyhlásenie konkurzu.
5 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Ďakujem vám za odpovede, takže môžem očakávať, že ak sa sama udám banke, že som bez jej súhlasu darovala časť nehnuteľnosti, môže banka napadnúť darovaciu zmluvu? Alebo tým nič nevyriešim a ma len prinúti jej dlh splatiť rýchlejšie?
0 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

Bez súhlasu banky by nemohla previesť založenú vec tak, aby neprešlo záložné právo: ja som súhlas banky nemala, pani, ktorá má kamošku v banke, na katastri a asi všade, povedala, že to vybaví, volala som jej po 3 rokoch a že si pamätá, že to povedala, ale že tak nespravila, ona aj spísala s mojím drahým tú darovaciu zmluvu
0 0
koordinatoreva koordinatoreva

koordinatoreva je offline (nepripojený) koordinatoreva

tatanka111 Pozri príspevok
Tak sa chváliš, alebo sťažuješ ???
no to konštatujem a hľadám čo by mi pomohlo tú darovaciu zmluvu napadnúť, zrušiť, čokoľvek
0 0
draik draik

draik je offline (nepripojený) draik

koordinatoreva Pozri príspevok
Ďakujem vám za odpovede, takže môžem očakávať, že ak sa sama udám banke, že som bez jej súhlasu darovala časť nehnuteľnosti, môže banka napadnúť darovaciu zmluvu? Alebo tým nič nevyriešim a ma len prinúti jej dlh splatiť rýchlejšie?
Banka nemá dôvod na napadnutie DZ (uspokojiť svoju pohľadávku v prípade nesplatenia môže aj voči aktuálnemu vlastníkovi zálohu). Teda nebude riešiť Vás problém, že chcete dar späť. To by Vám už rovno vyhlásila predčasnú splatnosť celej pôžičky za porušenie zmluvných podmienok.

Keby ste sa však pozreli do zmluvy a obchodných podmienok, tak by ste si boli na istom. My tu môžme len špekuľovať, čo by bolo, keby bolo. Niektoré banky majú v podmienkach, že si môžu od Vás vyžiadať LV - a tak banka poľahky príde na to, že sa so zálohom nakladalo.
2 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

koordinatoreva Pozri príspevok
no to konštatujem a hľadám čo by mi pomohlo tú darovaciu zmluvu napadnúť, zrušiť, čokoľvek
Však vysvetli obdarovanému situáciu a preveďte späť DZ polovicu na Teba. Predsa ten, komu si darovala polovicu má Tvoju dôveru a Ty jeho, inak by si nedarovala, či?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať