Zavrieť

Porady

Škola

Dobrý den som ôsmak a posielam prihlášky na strednu školu.V dospelosti chcem byt vojakom-odstreľovačom aku školu treba??? A čo jepotrebne pre túto profesiu???
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
kekelos Pozri príspevok
Dobrý den som ôsmak a posielam prihlášky na strednu školu.V dospelosti chcem byt vojakom-odstreľovačom aku školu treba??? A čo jepotrebne pre túto profesiu???
Nuž , najprv musíš základnú školu skončiť ..
Následne nejakú maturitu ...lepšie je ...

Potom sa môžeš uchádzať o prijatie , no musíš splniť nasledujúce

Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka
Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka stanovuje zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) [PDF2]

Profesionálnym vojakom môže byť len ten, kto spĺňa tieto podmienky:
vek minimálne 18 rokov a maximálne 30 rokov [pre hodnostný zbor mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov], resp. 25 rokov [pre štúdium na vojenskej vysokej škole - Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika]
minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity
štátne občianstvo SR alebo aj štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je SR členom
trvalý pobyt na území SR
ovládanie štátneho jazyka
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby
bezúhonnosť
spoľahlivosť
zdravotná spôsobilosť
psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
súhlas s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu
dňom prijatia do ozbrojených síl nesmie:
byť členom politickej strany alebo politického hnutia
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
úspešne absolvovanie výberového konania
po splnení všetkých podmienok podľa § 13 zákona v súlade s § 15 zákona a § 16 zákona a na základe komplexného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov účastníkov výberového konania výberová komisia zriadená riaditeľom Personálneho úradu navrhne najvhodnejších účastníkov výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov.

UPOZORNENIE

Úspešné absolvovanie previerky psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti v Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši neznamená vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam automatické prijatie do ozbrojených síl pre každého žiadateľa.

Po úspešnom absolvovaní prípravnej štátnej služby budú čakatelia vymenovaní do dočasnej štátnej služby na dobu 6 rokov, povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaradení na funkcie vo vojenských útvaroch podľa predurčenia. Od útvarov budú odoslaní do odborných kurzov Práporu výcviku Martin podľa odbornosti [dĺžka kurzu závisí od odbornosti].
Prelúskaj viac ...
http://www.vojak.mil.sk/22775/podmie...a.php?mnu=2041

Hm ... k tomu ostreľovačovi ... to sa nedá len tak priamo na takúto pozíciu prihlásiť ...
K tejto funkcii musíš mať dané predpoklady , nejakú prax atď ...
Samozrejme musí byť na danú funkciu aj voľné miesto ...

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.