Zavrieť

Porady

odpisovanie nehnuteľnosti FO - nepodnikateľ

Ahojte,
Ja ako FO nepodnikateľ prenajímam rekreačnú chatu s.r.o. (v ktorej som jediným vlastníkom) od 01.03.2012, preto musím viesť ako FO nepodnikateľ zaregistrovaná na DÚ daňovú evidenciu.
1. do príjmov si zahrniem nájom, preplatenie energií od s.r.o.?
2. do výdavkov zaplatené energie a odpisy?
3. nehnuteľnosť bola kolaudovaná v roku 2011, odpisujem ju 20 rokov. Ocenená je znaleckým posudkom na hodnotu 150000. Za rok 2012 uplatním odpis vo výške 150000/20 rokov=7500/12 mesiacov=625*10 mesiacov=6250. Je to správne?
Usporiadat
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

skúste mi to prosím niekto pozrieť či je to OK
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nemyslím si, že obstojí cena podľa znaleckéhoi posudku.
Musíš mať doklad o kúpe, prípadne hodnotu podľa dedičského rozhodnutia.
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Kejka zlatá na Teba sa vždy dá spoľahnúť. Vychádzam zo zákona o účtovníctve

1. kukni vyznačený bod - čo na to povieš?
§ 25
Na začiatok

(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje

a) obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty,
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom35) do základného imania,
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
6. záväzky pri ich prevzatí,

b) vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
4. príchovky a prírastky zvierat,

c) menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny,
2. pohľadávky pri ich vzniku,
3. záväzky pri ich vzniku,

d) reprodukčnou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,
3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
2. ostatné čo bolo v otázke bolo podľa Teba OK?
Ešte raz dík
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

sana12 Pozri príspevok
Kejka zlatá na Teba sa vždy dá spoľahnúť. Vychádzam zo zákona o účtovníctve

1. kukni vyznačený bod - čo na to povieš?
§ 25
Na začiatok

(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje

a) obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty,
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom35) do základného imania,
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
6. záväzky pri ich prevzatí,

b) vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
4. príchovky a prírastky zvierat,

c) menovitou hodnotou
1. peňažné prostriedky a ceniny,
2. pohľadávky pri ich vzniku,
3. záväzky pri ich vzniku,

d) reprodukčnou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,
3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
2. ostatné čo bolo v otázke bolo podľa Teba OK?
Ešte raz dík
A čo takto vychádzať pri určení daňových odpisov zo zákona o dani z príjmov?

§ 24 ods. 5

(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d)

§ 25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je
a) obstarávacia cena; /118/ obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,
b) suma vo výške vlastných nákladov, /118/
c) reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov; /118/ pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu /119/ bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou,
d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,
e) suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnuteľnému majetku a k hmotnému nehnuteľnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti prechádza do vlastníctva veriteľa, /115/ znížená o čiastku splateného úveru alebo pôžičky,
f) zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania, okrem majetku vylúčeného z odpisovania alebo zostatková cena majetku zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9, okrem majetku vylúčeného z odpisovania,
g) obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania alebo obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,
h) pre jednotlivé oddeliteľné súčasti podľa § 22 ods. 15
1. obstarávacia cena, /118/
2. cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca, ak nie je k dispozícii cena uvedená v prvom bode.

2 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

takže myslím, že je to jasné, môžem odpisovať cenu podľa znaleckého posudku. Nemá niekto skúsenosť s určením ceny podľa znaleckého. Vysvetlím o čo mi ide, dúfam, že pochopíte.

V znaleckom je určená
1. východisková hodnota - cena nehnuteľnosti ku dňu kolaudácie rok 2011 - 182353,91
2. technická hodnota - cena nehnuteľnosti znížená o opotrebenie za rok 2011, t.z. cena ku dňu vyhotovenia ZP 179841,76
3. všeobecná hodnota - cena nehnuteľnosti znížená o opotrebenie a zároveň je tam zohľadnený koeficient polohovej diferenciácie 179841,76*0,913= 164195,53

Otázka č. 1 Z akej ceny vychádzam?
Moja úvaha, že zo všeobecnej hodnoty, ktorá zohľadní aj koeficient polohovej diferenciácie ku dňu kolaudácie, teda roku 2011 - t.z. 182353,91*0,913 =166489,12

Ďalšia moja dilema - cena zahŕňa:
cenu chaty, prípojku vody, kanalizačnú prípojku, žumpu, oporný múr, prípojku plynu, el. prípojku, vodomernú šachtu, vonkajšie schody a spevnené plochy.

Otázka č. 2
Je možné zaradiť toto všetko dokopy a odpisovať to 20 rôčkov? (
teda už len 19, lebo minulý rok som odpis neuplatnila).
Moja úvaha, že áno pričom odpis za rok 2012 bude vo výške 166489,12/20 rokov=8324/12 mesiacov=693,70*10 mesiacov (lebo prenajímam od 01.03)=6937

Dík za záujem
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Ešte pre upresnenie doplním. Odpisovať nehnuteľnosť na základe reprodukčnej obstarávacej ceny, (za ktorú sa môže považovať aj znalecký posudok), umožňuje zákon o dani z príjmov len pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním a v prípade darovania len v obmedzenom množstve prípadov. Je potrebné dôsledne čítať § 25 ods. 1 písm. a) až c).
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Znalecký posudok Vám nepomôže . K určeniu OC Vám pomôžu preukázateľné doklady napr. doklad o kúpe z nehnuteľnosti a všetky doklady o výdavkoch na rekonštrukciu chaty .Čiže len skutočné výdavky v súvislosti s obstaraním a rekonštrukciou nehnuteľnosti .
1 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Mária.K. Pozri príspevok
Ešte pre upresnenie doplním. Odpisovať nehnuteľnosť na základe reprodukčnej obstarávacej ceny, (za ktorú sa môže považovať aj znalecký posudok), umožňuje zákon o dani z príjmov len pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním a v prípade darovania len v obmedzenom množstve prípadov. Je potrebné dôsledne čítať § 25 ods. 1 písm. a) až c).
Mária.K nepochopila som. Myslíš, že v mojom prípade to nie je možné. Veď v bode c) sa píše reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov (t.z. aj znalecký posudok)
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Nehnuteľnosť sme stavali dlhšiu dobu a nemám uchované väčšinu dokladov (len tie, na ktoré sa viažu záruky). Počas výstavby sme nepredpokladali, že nehnuteľnosť budeme prenajímať.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
sana12 Pozri príspevok
Nehnuteľnosť sme stavali dlhšiu dobu a nemám uchované väčšinu dokladov (len tie, na ktoré sa viažu záruky). Počas výstavby sme nepredpokladali, že nehnuteľnosť budeme prenajímať.
Ak by ste podložili OC znaleckým posudkom riskujete , že Vám o na daňovej kontrole vyhodia a dajú spätne dodaniť .

Mária K. Vám už napísala , v ktorom prípade sa používa znalecký posudok a to v tomto príspevku http://www.porada.sk/t203794-odpisov...ml#post2179663
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Áno Zita5 Mária K. mi to napísala, ale v zákone nie je predsa napísané, že znalecký posudok sa dá využiť len pri dedení alebo darovaní, alebo to tam je a ja to neviem nájsť. Prosím kde ste to našli?

Ďakujem, že sa s takým pakom ako som ja zaoberáte.
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

sana12 Pozri príspevok
Áno Zita5 Mária K. mi to napísala, ale v zákone nie je predsa napísané, že znalecký posudok sa dá využiť len pri dedení alebo darovaní, alebo to tam je a ja to neviem nájsť. Prosím kde ste to našli?

Ďakujem, že sa s takým pakom ako som ja zaoberáte.
Z § 25 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o účtovníctve, (ktorý mimochodom citujete v príspevku č. 4), je uvedené, že hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Následne § 25 ods. 6 písm. c) zákon o účtovníctve definuje, čo sa na účely zákona o účtovníctve rozumie pod pojmom vlastné náklady:

(6) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,
b) reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
c) vlastnými nákladmi
------1. pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,
------2. pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
d) menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

§ 25 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov hovorí, že pre účely zákona vstupnou cenou je suma vo výške vlastných nákladov.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Mária.K. Pozri príspevok
A čo takto vychádzať pri určení daňových odpisov zo zákona o dani z príjmov?

§ 24 ods. 5

(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d)

§ 25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je
a) obstarávacia cena; /118/ obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,
b) suma vo výške vlastných nákladov, /118/
c) reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov; /118/ pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu /119/ bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou,
d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,
3.2 Vstupná cena dlhodobého hmotného majetku
Jedným z rozhodujúcich faktorov pri zaraďovaní majetku do dlhodobého hmotného majetku je stanovenie vstupnej ceny pre uplatnenie daňových odpisov. Zákon o dani z príjmov definuje v § 25 vstupnú cenu pre rôzne formy obstarania majetku, pričom vychádza z ocenenia majetku v účtovníctve. Vstupnou cenou sa oceňuje majetok pre účely odpisovania.

Vstupnou cenou hmotného majetku je:
a) obstarávacia cena

Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Obstarávacia cena sa uplatňuje pri majetku nadobudnutom odplatne. Predstavuje súčet všetkých vynaložených výdavkov spojených s obstaraním konkrétneho majetku, t. j. kúpnu cenu predmetu obstarania a všetky vedľajšie náklady v súvislosti s obstaraním. Všetky tieto náklady, ktoré vznikli do doby zaradenia majetku do používania, sa zahrnú do obstarávacej ceny.

b) suma vo výške vlastných nákladov
Vlastné náklady predstavujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, napr. spotreba materiálu, mzdové náklady pracovníkov podieľajúcich sa na zhotovení, subdodávky a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Vlastnými nákladmi sa vo všeobecnosti oceňuje majetok vytvorený vo vlastnej réžii. Do vlastných nákladov sa nemôže započítať zisk ani hodnota vlastnej práce fyzickej osoby (pozri príklad č. 4)c) reprodukčná obstarávacia cena

Reprodukčnou obstarávacou cenou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa vo všeobecnosti oceňuje majetok získaný bezodplatne, napr. dedením, darom od fyzickej osoby.

Príklad č. 9:
Fyzická osoba zdedila rodičovský dom. Na účely dedičského konania bol dom v roku 2010 ocenený znalcom. V roku 2011 začne táto osoba podnikať a zdedený dom zaradí do podnikania. Reprodukčnou obstarávacou cenou pri zaradení bude suma vo výške ocenenia v roku 2010.
Príklad č. 10:
Podnikateľ nadobudol v máji 2011 darom od súkromnej fyzickej osoby automobil zakúpený v roku 2009 za 15 300 €. Podľa znaleckého posudku je hodnota v čase darovania 4 640 €. Táto hodnota je reprodukčnou obstarávacou cenou.d) cena určená pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku

Podnikateľ pri začatí využívania majetku na podnikanie ocení majetok cenou, za ktorú majetok obstaral. Rok obstarania majetku je zároveň aj prvým rokom jeho odpisovania a obstarávacia cena, resp. vlastné náklady sú vstupnou cenou, z ktorej sa po zaradení do užívania uplatňujú odpisy ako v ďalších rokoch odpisovania v zmysle § 24 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Lehota na odpisovanie v tomto prípade začína plynúť už rokom, v ktorom bol majetok obstaraný do osobného užívania, pričom za roky jeho nevyužívania na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy ako daňový výdavok neuplatnia.
Príklad č. 11:
Podnikateľ v roku 2011 zaradí do podnikania osobný automobil, ktorý kúpil v roku 2009 za 14 950 €. Cenou určenou pri preradení do obchodného majetku je obstarávacia cena. Pri výpočte odpisov si do daňových výdavkov môže zahrnúť odpisy v rokoch 2011 a 2012. Odpis za roky 2009 a 2010, keď automobil na podnikanie nevyužíval, nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov.

Už pevne verím, že pochopíte ten rozdiel .
Zdroj :Poradca podnikateľa

http://www.pp.sk/1563/Dlhodoby-hmotn...DUPP34254.aspx
1 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Píšeš, že od 1.3.2012 si sa stala jediným vlastníkom. Ako si sa ním stala? Dedením? Darovaním? Kúpou?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Píšeš, že od 1.3.2012 si sa stala jediným vlastníkom. Ako si sa ním stala? Dedením? Darovaním? Kúpou?
Ja pevne verím, že zadávateľka vie o čom sa tu celý čas píše. Už aj Mária K v časti "Komentár " niekde vyššie poznamenala, že ako sa nehnuteľnosť nadobudla..... Zadávateľka sa k tomu nevyjadrila.Tak predpokladám, že ak by nehnuteľnosť zdedila, resp. dostala do daru , tak nie je potrebné celé to vysvetľovanie .
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Ja si myslím, že v zákone nie je stanovené, kedy sa má použiť obstarávacia cena, kedy reprodukčná a kedy vlastné náklady.
A čo sa píše v rôznych publikáciách (PP) nie je záväzné.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Ja si myslím, že v zákone nie je stanovené, kedy sa má použiť obstarávacia cena, kedy reprodukčná a kedy vlastné náklady.
A čo sa píše v rôznych publikáciách (PP) nie je záväzné.
Tak čo radíš ?
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

marjankaj Pozri príspevok
Ja si myslím, že v zákone nie je stanovené, kedy sa má použiť obstarávacia cena, kedy reprodukčná a kedy vlastné náklady.
A čo sa píše v rôznych publikáciách (PP) nie je záväzné.
Nehnuteľnosť sme stavali dlhšiu domu a kolaudovali sme ju v roku 2011. Všetky doklady som si neodkladala (len tie ktoré potrebujem z dôvodu záruky) a to preto, lebo som nepredpokladala, že to budeme prenajímať.
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Takže ešte raz. Nehnuteľnosť sa stavala dlhšiu dobu 3 roky. Bola skolaudovaná v roku 2011. Jedeným vlastníkom som ja od začiatku výstavby. Doklady z výstavby mám len tie, ktoré som odkladala z dôvodu záruky. Prenajímať som začala v od 01.03.2012.

Ďakujem za Vašu pomoc všetkým.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
sana12 Pozri príspevok
Takže ešte raz. Nehnuteľnosť sa stavala dlhšiu dobu 3 roky. Bola skolaudovaná v roku 2011. Jedeným vlastníkom som ja. Doklady z výstavby mám len tie, ktoré som odkladala z dôvodu záruky. Prenajímať som začala v od 01.03.2012.

Ďakujem za Vašu pomoc všetkým.
Tak ste jedným z vlastníkov , alebo ste výlučná vlastníčka ?
Popíšte spôsob nadobudnutia pozemku(kúpa alebo darovanie,dedenie) , výstavby( resp.rekonštrukcie) až po výlučné vlastníctvo .
Naposledy upravil Zita5 : 09.11.12 at 11:23
0 0
Načítať ďalšie