Zavrieť

Porady

odpisovanie nehnuteľnosti FO - nepodnikateľ

Ahojte,
Ja ako FO nepodnikateľ prenajímam rekreačnú chatu s.r.o. (v ktorej som jediným vlastníkom) od 01.03.2012, preto musím viesť ako FO nepodnikateľ zaregistrovaná na DÚ daňovú evidenciu.
1. do príjmov si zahrniem nájom, preplatenie energií od s.r.o.?
2. do výdavkov zaplatené energie a odpisy?
3. nehnuteľnosť bola kolaudovaná v roku 2011, odpisujem ju 20 rokov. Ocenená je znaleckým posudkom na hodnotu 150000. Za rok 2012 uplatním odpis vo výške 150000/20 rokov=7500/12 mesiacov=625*10 mesiacov=6250. Je to správne?
Usporiadat
Negoti Negoti

Negoti je offline (nepripojený) Negoti

posúvam......
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

Možno sa vyjadria skúsenejší, ale ja si myslím, že daň z nehnuteľnosti platí vlastník nehnuteľnosti. To znamená, že pokiaľ vlastníkom nie je podnikateľský subjekt, určite to do nákladov podnikateľského subjektu nepatrí.


Ak vlastník nehnuteľnosť v obchodnom majetku nemá zahrnutú, do daňových výdavkov si v takom prípade možno uplatniť iba výdavky na prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, napríklad energie, nie však poistenie, daň či úroky z úverov, odpisy atď.


Ak ju do obchodného majetku zaradí, teda ak o nehnuteľnosti účtuje alebo ju eviduje v evidencii, potom si do daňových výdavkov môže zaradiť výdavky na obstaranie nehnuteľnosti (formou odpisov), výdavky na jej technické zhodnotenie, teda rekonštrukciu či opravy a tiež výdavky na riadnu prevádzku – teda napríklad energie, poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, úhrady do fondu opráv, či úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti.

1 0
Negoti Negoti

Negoti je offline (nepripojený) Negoti

ďakujem, si zlatá
0 0
sana12 sana12

sana12 je offline (nepripojený) sana12

sana12 Pozri príspevok
Ahojte,
Ja ako FO nepodnikateľ prenajímam rekreačnú chatu s.r.o. (v ktorej som jediným vlastníkom) od 01.03.2012, preto musím viesť ako FO nepodnikateľ zaregistrovaná na DÚ daňovú evidenciu.
1. do príjmov si zahrniem nájom, preplatenie energií od s.r.o.?
2. do výdavkov zaplatené energie a odpisy?
3. nehnuteľnosť bola kolaudovaná v roku 2011, odpisujem ju 20 rokov. Ocenená je znaleckým posudkom na hodnotu 150000. Za rok 2012 uplatním odpis vo výške 150000/20 rokov=7500/12 mesiacov=625*10 mesiacov=6250. Je to správne?
Na celkové ujasnenie témy prikladám:
Pokyn DR SR

k zákonu č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
§ 25 ods. 1 písm. c)
Zmena čiastočne nadväzuje na zmenu vykonanú v ustanovení § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Na rozdiel od právneho stavu platného pred nadobudnutím účinnosti novely zákona, môže aj fyzická osoba - nepodnikateľ, a to už v zdaňovacom období roka 2005, použiť na ocenenie majetku reprodukčnú obstarávaciu cenu zistenú podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Takýto spôsob ocenenia majetku však môže fyzická osoba použiť len ak ide o majetok nadobudnutý bezodplatne:
· na základe tzv. reštitučných zákonov,
· dedením,
· darovaním [s výnimkou darovaného majetku, ktorý je uvedený v § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov], t. j. reprodukčnou obstarávacou cenou je možné oceniť majetok získaný darovaním
o od fyzickej osoby, u ktorej majetok nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom v prípade, ak by darca tento majetok v čase darovania predal, na príjem z predaja by sa vzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov
o od fyzickej osoby, u ktorej bol tento majetok zahrnutý v obchodnom majetku a následne preradený do majetku určeného na osobné potreby len za predpokladu, že ak by darca tento majetok v čase darovania predal, by sa na príjem z predaja vzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov.

To znamená, že je to jasné a reprodukčná obstarávacie cena je v uvedenom prípade nevyužiteľná.
0 0