Zavrieť

Porady

Daň za komunálny odpad

Vlastním záhradu v obci mimo trvalého bydliska, na pozemku je postavená záhradná chatka, ktorá nemá pridelené popisové číslo. Pri záhrade nie je zabezpečený žiaden kontajner na smeti. Sme povinný platiť obci daň za smeti? Komunálny odpad, ktorý vznikne na záhrade si vozíme do kontajnerov v mieste bydliska, za ktoré platíme daň.

Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  nuž daň je jedna vec, popladky za KO (komunálny odpad) druhá.

  Všetci platíme aj poplatky za KO v záhradkách. Ale ak by si dokázal, že obec tam nepristavila žiadny kontajner a že vlastne v tej konkrétnej obci nenechávate žiaden odpad - možno by si platiť nemusel - teba ísť na obecný úrad!

  AlaNR je offline (nepripojený) AlaNR

  Som, kto som... AlaNR
  Obec Ti nie je povinná pristaviť kontajner. Za vyvezenie toho kontajnera totiž obec platí nemalé peniaze.
  Ty by si si mal kúpiť smetnú nádobu a prihlásiť sa na obecnom úrade. Následne Ti vyrubia poplatok.
  Inak Ti nezostáva nič iné, ako smeti prenášať hore dole.
  Katy a R u nás pri záhradkárskych osadách pristavujú kontajnery - ale podľa rozpisu

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  Danculik1973 Pozri príspevok
  Vlastním záhradu v obci mimo trvalého bydliska, na pozemku je postavená záhradná chatka, ktorá nemá pridelené popisové číslo. Pri záhrade nie je zabezpečený žiaden kontajner na smeti. Sme povinný platiť obci daň za smeti? Komunálny odpad, ktorý vznikne na záhrade si vozíme do kontajnerov v mieste bydliska, za ktoré platíme daň.

  Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň
  Všetko treba riešiť na Obecnom úrade. Nádobu na komunálny odpad - niekde dávajú, niekde len predávajú. Podľa toho ako to majú určené vo VZN obce. U nás je stanovené, že obec po 10 rokoch vymení poškodenú nádobu. Kto zničí skôr, musí si kúpiť. Poplatok za komunálny odpad ste povinní platiť. Všetko hovorí zákon a obec si to upravuje vo VZN. Pozri sa či majú www.stránku obce. Ak áno, tak VZN bude zverejnené aj tam. Treba si ho prečítať, ak nie je, tak na obecnom úrade je k nahliadnutiu. Je jedno či tam máš alebo nemáš trvalý pobyt. Platíš podľa vlastníctva nehnuteľnosti.

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  Katy a R Pozri príspevok
  nuž daň je jedna vec, popladky za KO (komunálny odpad) druhá.

  Všetci platíme aj poplatky za KO v záhradkách. Ale ak by si dokázal, že obec tam nepristavila žiadny kontajner a že vlastne v tej konkrétnej obci nenechávate žiaden odpad - možno by si platiť nemusel - teba ísť na obecný úrad!
  Nemáš pravdu. Všetko je riešené vo VZN obce. Kontajner nikto zadarmo nepristaví. Aj zaň treba platiť. Aj to rieši VZN - teda spôsob zberu zo záhradkárskych oblastí. Občan neplatí podľa toho, či tam odpad necháva, alebo nie. Platí podľa vlastníctva nehnuteľností. Aj to rieši zákon a VZN obce. Len treba naštudovať, čo páni poslanci v obci schválili. Podľa nákladov na vývoz každoročne určujú výšku poplatku za odvoz komunálneho odpadu v obci.

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  POPLATOK

  § 77
  (1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov26a) a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
  (2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
  a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,30) vinicu,31) ovocný sad,32) trvalý trávny porast33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35) (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
  (3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
  (4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
  a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
  b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
  c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
  d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
  e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
  (5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení,11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
  a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
  b) správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
  (6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
  (7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
  (8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

  Daň za komunálny odpad

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.