Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

Autor Jana Motyčková   07.01.13
Prihlasovanie dohôd do ZP po 1.1.2013

Na zdravotnú poisťovňu zamestnávateľ prihlási zamestnanca pracujúceho na dohodu, z ktorej je zdravotne poistený (čiže okrem DoBPŠ, dohody starobných, invalidných dôchodcov, výsluhových dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku a invalidných výsluhových dôchodcov) na základe MÚ 3/4/2009 iba na dni v ktorých vykonával prácu, použije pritom kód 2D. Termín na prihlásenie a odhlásenie dohodára je :
- ak v prvý deň trvania dohody vykonáva prácu, termín na prihlásenie je do 8 pracovných dní od vzniku dohody;
- ak v posledný deň trvania dohody vykonáva prácu, termín na odhlásenie je do 8 pracovných dní od skončenia dohody;
- pre ostatné prihlásenia a odhlásenia, termín je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(Odôvodnenie termínov je na konci kurzívou.)
[SHOWTOGOUPS=12]
Ak dohodár v mesiaci prácu nevykonával ale mal v tomto mesiaci zúčtovaný príjem, t.j. nevieme určiť v tom mesiaci dni, za ktoré je príjem, dohodára zamestnávateľ prihlási kódom 2D na posledný deň mesiaca, za ktorý je príjem zúčtovaný. Prihláška a odhláška v tomto prípade musia byť uvedené v jednom hromadnom oznámení. Termín na splnenie oznamovacej povinnosti je do konca nasledujúceho mesiaca.

Ak dohoda skončila a dohodárovi je zúčtovaný príjem v mesiaci, kedy dohoda netrvala, dohodára zamestnávateľ prihlási kódom 2D na posledný deň mesiaca, za ktorý je príjem zúčtovaný. Prihláška a odhláška v tomto prípade musia byť uvedené v jednom hromadnom oznámení. Termín na splnenie oznamovacej povinnosti je do konca nasledujúceho mesiaca. Ak dohoda skončila do 31.12.2012 a po tomto termíne je dohodárovi zúčtovaný príjem plynúci z tejto dohody, z tohoto príjmu sa zdravotné poistenie neplatí a dohodár sa do ZP neprihlasuje.

Prihlásenia aj odhlásenia sa realizujú na Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tzv. hromadné oznámenie), alebo elektronicky dávka 601. Pre zdravotné poistenie sa nerozlišujú dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. Čiže tento spôsob prihlasovania použijeme aj pri dohodách s pravidelným aj pri dohodách s nepravidelným príjmom (z hľadiska rozlišovania pre SP). Odôvodnenie na konci kurzívou.

Ak jeden človek u jedného zamestnávateľa má uzatvorený pracovný pomer aj dohodu, prípadne viac dohôd, čiže je považovaný za zamestnanca u zamestnávateľa z viacerých dôvodov, pre zdravotné poistenie sa posudzuje, akoby bol zamestnancom u tohoto zamestnávateľa iba raz. Pri použití kódov 2, 2D má vždy prednosť kód 2. Ak so zamestnancom v pracovnom pomere je uzatvorená dohoda, túto dohodu už nie je potrebné prihlasovať do ZP.

Príklad 1.
Zamestnanec uzavrel pracovný pomer od 1.1.2013 do 31.12.2013. Okrem toho od 1.3.2013 do 30.4.2013 uzatvoril s touto istou firmou dohodu.
Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ZP od 1.1. 2013 kódom 2 (Z) (do 8 prac. dní). Odhlási ho kódom 2 (K) k 31.12.2013 do 8 prac. dní po skončení PP. Dohodu už neprihlasuje.

Príklad 2.
Dohoda o pracovnej činnosti je uzatvorená na obdobie od 1.3.2013 do 30.4.2013. Zamestnanec na základe tejto dohody bude vykonávať prácu každú sobotu a nedeľu, okrem 30. a 31.3..
Zamestnávateľ v hromadnom oznámení uvedie :
V termíne do 30.4.2013
2D Z 2.3.2013
2D K 3.3 2013
2D Z 9.3.2013
2D K 10.3.2013
2D Z 16.3.2013
2D K 17.3.2013
2D Z 23.3.2013
2D K 24.3.2013
V termíne do 31.5.2013
2D Z 6.4.2013
2D K 7.4.2013
2D Z 13.4.2013
2D K 14.4.2013
2D Z 20.4.2013
2D K 21.4.2013
2D Z 27.4.2013
2D K 28.4.2013
Tento spôsob sa prihlasovania/odhlasovania sa použije aj v prípade, že je odmeňovaný pravidelne, aj v prípade, že je odmeňovaný nepravidelne - t.j. napr. mzda za dva mesiace zúčtovaná naraz v apríli.

Príklad 2a.
Dohoda o pracovnej činnosti je uzatvorená na obdobie od 2.3.2013 do 28.4.2013. Zamestnanec na základe tejto dohody bude vykonávať prácu každú sobotu a nedeľu, okrem 30. a 31.3..
Zamestnávateľ v hromadnom oznámení uvedie :
V termíne do 8 pracovných dní :
2D Z 2.3.2013
V termíne do 30.4.2013:
2D K 3.3 2013
2D Z 9.3.2013
2D K 10.3.2013
2D Z 16.3.2013
2D K 17.3.2013
2D Z 23.3.2013
2D K 24.3.2013
V termíne do 31.5.2013:
2D Z 6.4.2013
2D K 7.4.2013
2D Z 13.4.2013
2D K 14.4.2013
2D Z 20.4.2013
2D K 21.4.2013
2D Z 27.4.2013
V termíne do 8 pracovných dní :
2D K 28.4.2013

Príklad 3.
Zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer do 20.4.2013.. Okrem toho od 1.3.2013 do 30.4.2013 uzatvoril s touto istou firmou dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanec na základe tejto dohody bude vykonávať prácu každú sobotu a nedeľu.
Počas trvania pracovného pomeru dohodu zamestnávateľ do ZP neprihlasuje.
Zamestnávateľ oznámi ukončenie zamestnania :
2 K 20.4.2013 (v termíne do 8 prac. dní)
Od nasledujúceho dňa musí prihlasovať zamestnanca na dohodu na dni, kedy bude vykonávať prácu, čiže :
V termíne do 31.5.2013:
2D Z 21.4.2013
2D K 21.4.2013
2D Z 27.4.2013
2D K 28.4.2013

Ospravedlnená neprítomnosť dohodára v práci a vplyv na SP a ZP
Ak počas tejto doby dohodár poberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské, alebo je PN po podpornej dobe, zamestnávateľ oznámi toto pod kódom 1O (začiatok a koniec).

Príklad 2b.
Dohoda o pracovnej činnosti je uzatvorená na obdobie od 1.3.2013 do 30.4.2013. Zamestnanec na základe tejto dohody bude vykonávať prácu každú sobotu a nedeľu, okrem 30. a 31.3.. Zamestnanec je PN od 2.4.2013 do 15.4.2013
Zamestnávateľ v hromadnom oznámení uvedie za marec viď príklad 2, za apríl v termíne do 31.5.2013 (BEZ ZÁRUKY!) :
2D Z 2.4.2013
1O Z 2.4.2013
1O K 15.4.2013
2D K 15.4.2013
2D Z 20.4.2013
2D K 21.4.2013
2D Z 27.4.2013
2D K 28.4.2013

1. Odôvodnenie termínov prihlasovania dohodárov :
Citujem zo zákna o ZP :
"§ 24
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, ... je povinný
c) písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods.3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods.7, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ..."
"§ 11 ods. 3 :
(3) Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.
2.veta :
Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm.a) alebo v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm.m) a s)."

Ak na základe MÚ 3/4/2009 je potrebné dohodárov prihlasovať na dni, kedy robia, tak evidentne na základe druhej vety §11 ods.3. Zmena platiteľa poistného podľa 2.vety §11 ods.3 sa nahlasuje podľa §24 (viď citované tučné) do konca nasledujúceho mesiaca.
Iba v prípade vzniku dohody, ak dohodár hneď v prvý deň trvania dohody pracuje, tak v takom prípade môžeme povedať, že pri prihlasovaní dohody na prvý deň, nie je to vznik a zánik poistenia podľa druhej vety §11 ods.3 a v takom prípade sa bude prihlasovať do 8 pracovných dní od vzniku dohody. Obdobne pri zániku dohody, ak posledný deň trvana dohody pracuje.

2. Odôvodnenie prihlasovania dohodárov "s nepravidelným príjmom" do ZP na dni ktoré robia.
(spôsob prihlasovania bol konzultovaný telefonicky s kompetentou osobou z MZ)
Zákon o zdravotnom poistení takýto pojem nepozná. Preto nie je dôvod odlišne prihlasovať dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom.
V MÚ 3/4/2009 sa síce nachádza v čl.2 ods.4 pokyn :" Osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru, prihlasuje a odhlasuje zamestnávateľ iba na jeden deň a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň."
Zároveň sa tam ale sa v ods.5 hovorí : "Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca pracujúceho na dohodu na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má právo na príjem zo závislej činnosti)." V tomto nie je napísané okrem prípadov, keď ide o dohodu, z ktorej plynú príjmy v nepravidených intervaloch. Takže aj keď vezmem MÚ, sú tam dve protirečiace ustanovenia, ale nad MÚ je zákon o zdravotnom poistení.

[/SHOWTOGOUPS]

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf MU3_4_2009.pdf (765.8 KB, 768 videní)

 • 36
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

  Riešenie témy "Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu