Zavrieť

Porady

Úroky z omeškania - NV k Občianskemu zákonníku - od 1.2.2013

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov z 23. januára 2013


Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 znie:

㤠3

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.“.


2. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.“.

3. V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/20...-z.p-35044.pdf
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Úroky z omeškania - NV k Občianskemu zákonníku - od 1.2.2013

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.