Zavrieť

Porady

darovanie nehnuteľnosti synovi s ťarchou na dožitie

Idem darovať nehnuteľnosť plnoletému synovi, kde by bola aj ťarcha na dožitie? Mám viac otázok s tým v súvislosti.
1. Je nutné spísať darovaciu zmluvu notárom? Ak áno, tak koľko to stojí?
2. Je nutné udávať hodnotu darovanej nehnuteľnosti? Ak áno, tak prečo?
3. Platia sa nejaké poplatky pri darovaní nehnuteľnosti? Ak áno tak aké a koľko?
4. Daň z darovania je ešte stále zrušená?
5. Platí niečo ten kto je obdarovaný?

Vopred ďakujem za odpovede na moje otázky <3
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

klaun je offline (nepripojený) klaun

nadšenec spoločenských hier. www.hrypreteba.meu.zoznam.sk ...viac klaun
A dodatočná otázka...ťarcha môže byť na jednej zmluve spolu s darovaním? Ak áno, aj vklad do katastra je iba jeden? Alebo do katastra sa dáva ťarcha ako druhý vklad?

klaun je offline (nepripojený) klaun

nadšenec spoločenských hier. www.hrypreteba.meu.zoznam.sk ...viac klaun
ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď.

Môže byť aj takáto zmluva? (našla som si ju na internete)

----------------------------------

Darovacia zmluva
(uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka)

Darcovia: I. Jožko Mrkvička, nar. 19. februára 1950, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava, občan SR
II. Janka Mrkvičková, nar. 5. mája 1955, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava, občan SR
a
obdarovaný: Peter Mrkvička, nar. 10. novembra 1978, bytom Púpavová 8, 851 01 Bratislava, občan SR,
uzavierajú túto
darovaciu zmluvu:
I.
Predmet zmluvy
Darcovia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 3-izbový byt na treťom poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele číslo…. v zastavanom území Bratislava, zapísaný v katastri u Správy katastra v Bratislave na liste vlastníctva č. …, kat. úz. Bratislava, výmera podlahy … m2. Byt pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpelne, chodby, toaliet, balkóna. Pozn.: byt je potrebné charakterizovať tak aby nemohol byť zamenený za iný, opísať údaje z listu vlastníctva.
Túto nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva na základe kúpnej zmluvy zo dňa …..
II.
Darcovia darujú svojmu synovi Petrovi Mrkvičkovi byt opísaný v bode I. tejto zmluvy, a obdarovaný túto nehnuteľnosť s vďakou prijíma.
III.
Darcovia vyhlasujú, že obdarovaného oboznámili so stavom darovaného bytu. Na tejto nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.
IV.
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru vkladom do katastra nehnuteľností u Správy katastra v Bratislave.
V.
Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nim alebo členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.
VI.
Obdarovaný zriaďuje v prospech darcov Jožka Mrkvičku a Janky Mrkvičkovej bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá ich právu doživotne užívať celý trojizbový byt vymedzený v bode I tejto zmluvy. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne každému z darcov Jožkovi Mrkvičkovi a Janke Mrkvičkovej, ktorí ho prijímajú a obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcov trpieť.
VII.
Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení nadobudnú vkladom do katastra nehnuteľností Správy katastra v Bratislave. Zmluvné strany s týmto vkladom súhlasia.
VIII.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v 6– tich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.
IX.
Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať nasledovne:
v novom liste vlastníctva, kat. úz. Bratislava
ALV: Peter Mrkvička, r. č. …
BLV: 3-izbový byt na treťom poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele číslo…. s výmerou podlahy … m2
CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Jožka Mrkvičku, r.č. … a Janky Mrkvičkovej, r.č. …
V Bratislave 2. mája 2008
-------------------- --------------------- Jožko Mrkvička Peter Mrkvička Darca obdarovaný

---------------------
Janka Mrkvičková
darkyňa


Pozn.
Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak Vám to nevyjde na jednom liste a zmluva bude mať viac listov, je potrebné ju dať zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky – všetky listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť totiž neodeliteľne spojené, to znamená nestačí zošiť bežnou zošívačkou, ale musí to byť spojené spôsobom, aký je určený pre notára.
Po uzavretí zmluvy je potrebné podať návrh na vloženie zmluvy do katastra nehnuteľností, vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra. Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať:
· mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu,
· názov a adresu správy katastra, na ktorú je návrh adresovaný
· označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva
· číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
Prílohou k návrhu na vklad bude v tomto prípade darovacia zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia (čiže 6 vyhotovení).
Návrh na vklad musí obsahovať nielen návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva, ale aj zápis vkladu vecného bremena, tak ako je to napísané v darovacej zmluve v bode IX.
Správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.
Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Zápis do knihy vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.
Vecné beremeno doživotného užívania zakladá právo inej osoby než vlastníka nehnuteľnosti, nehnuteľnosť užívať (bývať v nej) až do smrti. Vecné bremeno prechádza aj na ďalšieho nadobúdateľa, to znamená, ak by vlastník byt predal, byt by bol aj naďalej zaťažený vecným bremenom, ktoré by musel aj nový nadobúdateľ rešpektovať. To samozrejme neznamená, že vecné bremeno sa nedá zrušiť – ale s tým musí súhlasiť ten, v prospech koho je vecné bremeno zriadené.

----------------------------

A v návrhu na kataster to napíšem nasledovne?

ALV: Peter Mrkvička, r. č. …
BLV: 3-izbový byt na treťom poschodí s číslom … v bytovom dome na ulici …. súpisné číslo… postavený na parcele číslo…. s výmerou podlahy … m2
CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Jožka Mrkvičku, r.č. … a Janky Mrkvičkovej, r.č. …

----------------------------

ďakujem vám vopred za odpoveď....je to pre mňa veľmi dôležité. <3
6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
draik Zmluva nespĺňa potrebné náležitosti. Na kataster idú len dve vyhotovenia. Jeden vklad, poplatky dva (prevod + VB). Je možné znížiť podaním oznámenia o zamýšľanom vklade..
klaun čo v zmluve chýba? čo tam nie je v poriadku?
klaun chybné náležitosti sa týkajú darovacej zmluvy ako takej alebo vrecného bremena?
subjekt6792 prejavy vôle sú v poriadku bezplatné prenechanie.. a prijatie daru, bod IV by som preformuloval, bod v je zbytočný a zriadenenie VB by som preformuloval, že sa strany dohodli.. . je jedno koľko vyhotovení podpíšu účastnici v tom by som nevidel problém
klaun Ďakujem veľmi pekne <3
majkii ak by si neuzamkol tému, doplnil by som ti, čo v uvedenej zmluve cýba, a na čo netreba zabúdať
  zbaliť

subjekt6792 je offline (nepripojený) subjekt6792

subjekt6792
1. nie
2. nie
3. poplatok za Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR
4. áno
5. podľa to ho ako sa dohodne s darcom, pripadajú do úvahy poplatok za overenie podpisu, vypracovanie zmluvy, poplatok podľa bodu 3.,..
6. áno, môže byť na jednej zmluve a tiež môžeš vložiť do katastra jedným návrhom, ktorým vložíš VB a aj darovanie. Avšak poplatok platíš len jeden. Pričom to musíš v návrhu vyšpecifikovať.
4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
draik Čo úkon katastra, to poplatok bez ohľadu na to, že ide o jedno vkladové konanie.
klaun ďakujem <3
subjekt6792 prepáčte mi za chybu, poplatok za návrh na vklad podľa zákona o spávnych poplatkoch sa platí za každý vklad práva samostatne a nie za návrh. To znamená 2krát, dakujem za upozornenie na chybu a prosím o prepáčenie.
klaun to je v poriadku. iete mi povedať niečo aj k zmluve, čo som dala do príspevku pod vašou odpoveďou. Veľmi mi to pomôže. Ďakujem.
  zbaliť

darovanie nehnuteľnosti synovi s ťarchou na dožitie

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.