Zavrieť

Porady

Neplatenie nájmu-výpoveď nájomnej zmluvy

Prenajala som byt nájomníčke na dobu určitú od 1.6. 2012 do 1.6.2013. V zmluve mám zakomponovaný dodatok že nájomný pomer zaniká výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu oznámením vopred mesačnej výpovednej lehote, od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.V prípade ak nájomca bude v omeškaní platby za nájomné viac ako 15 dní alebo hrubým spôsobom poruší domový poriadok má prenájimateľ právo ukončiť nájomný pomer okamžitým zrušením nájomnej zmluvy.Tak isto tam je zakomponované že nájomca si neuplatní nárok na náhradné ubytovanie.Momentálne mi je nájomníčka dlžná nájomné za 2 mesiace( 440 eur) + 200 eur neuhradených z predošlých mesiacov.Môžem dať nájomníčke v zmluve uvedenú výpoveď alebo musí byť výpoveď 3 mesačná zo zákona?Nájomníčka peniaze len sľubuje, ale nájom neplatí.Obávam sa že ďalších peňazí (či už dĺžných alebo splatných do konca nájomnej zmluvy)sa už nedočkám.Ďakujem za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Nemôžte priznať nájomcovi bytu menej práv ako mu dáva zákon. Vzhľadom na ochranu nájomcu sa zvykne inkasovať na začiatku nájomného vzťahu depozit, z ktorého sa vykrývajú prípadné nedoplatky.

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  ...
  Tanulik20 Pozri príspevok
  Ďakujem za odpoveď.Ako som sa dočítala tak nemôžem dať 1 mesačnú výpovednú lehotu i keď to mám v zmluve dané? nemôžeš, ustanovenie zmluvy je neplatné. Musí byť zo zákona 3 mesačná?? áno, musí. Keď mi nájomca nebude platiť nájomné podľa podpísanej zmluvy, môžem dať vypnúť elektrinu, plyn, vodu?? nemôžeš, viem, je to divné, ale je to tak. Nájomca nemá právo užívať veci , ktoré si neplatí...prečo by som to za nájomcu mala doplácať ja?A keď mi spraví ďalší dlh v uplynulej výpovednej lehote, ako mi ho splatí?? buď dobrovoľne, alebo sa môžeš svojho práva domáhať na súde. Ďakujem za odpoveď.
  Ďakujem za odpoveď.Ako som sa dočítala tak nemôžem dať 1 mesačnú výpovednú lehotu i keď to mám v zmluve dané?Musí byť zo zákona 3 mesačná??Keď mi nájomca nebude platiť nájomné podľa podpísanej zmluvy, môžem dať vypnúť elektrinu, plyn, vodu??Nájomca nemá právo užívať veci , ktoré si neplatí...prečo by som to za nájomcu mala doplácať ja?A keď mi spraví ďalší dlh v uplynulej výpovednej lehote, ako mi ho splatí??Ďakujem za odpoveď.
  Ďakujem za odpoveď.Nájomca mal problém zaplatiť aj dohodnutú kauciu( v sume 1 mesačneho nájmu navyše).Nájomca nám to splácal na splátky po drobných....
  Keď je ustanovenie zmluvy neplatné, tak je neplatná i nájomná zmluva??Môžem ju zrušiť alebo inak upraviť?

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  Tanulik20 Pozri príspevok
  Keď je ustanovenie zmluvy neplatné, tak je neplatná i nájomná zmluva??Môžem ju zrušiť alebo inak upraviť?
  nie, neplatná je časť nájomnej zmluvy upravujúca dĺžku výpovednej lehoty a okolnosti výpovede, ktoré sú v rozpore so zákonom. Zmeniť obsah písomného dvojstranného právneho úkonu, môžu účastníci písomne vzájomnou dohodou. Jednostranne nemôžeš.

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  Všetky ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore s OZ sú neplatné. Zákonodarca pripúšťa odklon od zákona iba v prípade, ak je v prospech nájomcu.

  Zánik nájmu bytu
  § 710


  (1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.

  (2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.

  (3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.5a)

  (4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, 5b) výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.

  § 711

  (1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

  a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
  b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
  c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
  d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
  e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
  f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 5d)
  g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

  (2) Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

  (3) Výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f) je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede.

  (4) Ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia, možno vypovedať nájom podľa odseku 1 len po predchádzajúcom súhlase toho, kto svojím nákladom takýto byt zriadil, alebo jeho právneho nástupcu, alebo príslušného orgánu, ktorý uzavretie zmluvy o jeho nájme odporučil.

  (5) Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol.

  (6) Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

  Neplatenie nájmu-výpoveď nájomnej zmluvy

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.