Zavrieť

Porady

Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Jednou z noviniek DP FO typ B je strana 12. Tu sa uvádzajú špecifické údaje potrebné pre Sociálnu poisťovňu a pre zdravotné poisťovne - potrebné na správne určenie:

Najskôr citácia z poučenia k DPFO typ B:

"ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe
uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanom
do 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva daňové priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona
o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne
a zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu.

V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07.

V riadku 08 daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú stále
zdaniteľným príjmom a ktoré sa uvádzajú na r. 12 v VIII. oddiele ako súčasť ostatných - iných príjmov.

V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil
v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia.

V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne
zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov."

*****

Z vyššie citovaného poučenia je jasné, čo je cieľom riadkov 01 až 08 a ako sa majú vyplniť.

Problematické boli doteraz riadky 09 a 10.

Aby sa tento problém vyjasnil, 1. marca 2013 sa na MF SR uskutočnilo rokovanie zástupcov MF SR, MPSVaR SR, MZ SR, Sociálnej poisťovne, VšZP, za mojej prítomnosti.

Dovoľte mi prezentovať závery rokovania.

*****

1. Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B sú potrebné na správnu aplikáciu § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov daň sa vyberá zrážkou ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.

Zdravotná poisťovňa pri vrátení preplatku z ročného zúčtovania získa informáciu, či si v príslušnom zdaňovacom období poistenec, ktorý je SZČO, znížil svoj príjem podľa § 6 o zaplatené poistné, z údajov na strane 12 DP FO typ B.

Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B tak nie sú potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Na riadku 09 - „Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedú sumy poistného zaplateného v danom zdaňovacom období (v DP za rok 2012 teda počas roka 2012), za podmienky, že sa tohto zdaňovacieho obdobia týkajú, t.j. poistné uhradené v januári 2012 až december 2012, bez prípadných nedoplatkov z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Na riadku 10 - „Preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedie suma preddavkov (za rok 2012), ktorédaňovník SZČO preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie (teda počas roka 2012), t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

Dovolím si dodať, že nie je potrebné bazírovať na tom, či tam uviesť preddavky na 11 alebo 12 mesiacov a trápiť sa s presným uvedením tejto sumy. Na účely posúdenia zdanenia zrážkovou daňou prípadného budúceho preplatku z RZZP za rok 2012 stačí pre zdravotnú poisťovňu informácia, že za rok 2012 boli zaplatené nejaké preddavky.

*****

2. Na určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sú potrebné údaje uvedené v VI. oddieli DP FO typ B pod tabuľkou č. 1:

- Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
- Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

Sociálna poisťovňa, resp. zdravotné poisťovne pri stanovení vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočítajú poistné uvedené v týchto dvoch riadkoch.

Pozor, v týchto dvoch riadkoch sa však uvádza aj poistné zaplatené v zahraničí, prípadne poistné dobrovoľne poistenej osoby, ak si ich daňovník uplatnil do výdavkov k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

V takom prípade sa odporúča, aby daňovník uviedol v XIV. oddieli (miesto pre osobitné záznamy) informáciu o výške poistného zaplateného v zahraničí, resp. poistného dobrovoľne poistenej osoby. Pri stanovení vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočíta len suma povinného poistenia SZČO zaplateného do Sociálnej poisťovne, resp. do zdravotnej poisťovne na Slovensku.

*****

Prosba na záver:

Šírte túto informáciu ďalej, aby aj tí, čo nemajú prístup do DRAK-a respektíve nechodia na porada.sk vedeli, ako majú správne vyplniť DP FO typ B, ďakujem.
Usporiadat
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

P. Mihál, nevidím dôvod vyčleňovať dobrovolné poistenie platené na Slovensku v osobitných záznamoch daňovníka. Ak znižuje základ dane (stáva sa pre SZČO povinným), SP ho bude pripočítavať spolu s poistením SZČO k základu dane pri výpočte mesačných preddavkov.

To ale platí len pre dobrovolné poistenie v soc.poiťovni.
Poistenie samoplatitela v zdr.poisťovni (mimo obdobia výkonu SZČ) základ dane neznižuje.
Naposledy upravil veronikasad : 02.03.13 at 13:58
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pokiaľ ide o samoplatiteľa a zdravotné poistenie - súhlasím, SZČO si ho v zásade do výdavkov uplatniť nemôže a v VI. oddieli DP FO typ B si ho nezapočíta.

Dobrovoľné poistenie zaplatené v SP sa z pohľadu započítania do výdavkov "stáva povinným" a SZČO si ho do výdavkov v VI. oddieli započítať môže. Príkladom je dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré si priplatí povinne poistená SZČO. Iným príkladom je "balík" dobrovoľného poistenia, ktoré si platí SZČO, ktorá nie je poivnne poistená v SP.

Tu však s Vami nesúhlasím. SP a ZP pri stanovení VZ SZČO pripočíta k základu dane len poistné, ktoré je v súlade so zákonmi o SP a ZP SZČO povinná platiť ako SZČO.

Dobrovoľné poistenie sa k základu dane nepripočíta. To by ste miešali hrušky s jablkami. Cieľom výpočtu v SP a ZP je totiž stanoviť správny VZ pre povinné odvody SZČO.

To je to isté, akokeby sa k základu dane mali pripočítať aj odvody, ktoré si SZČO - ktorý bol aj zamestnanec - platil ako zamestnanec.
1 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Jozef Mihál Pozri príspevok
Pokiaľ ide o samoplatiteľa a zdravotné poistenie - súhlasím, SZČO si ho v zásade do výdavkov uplatniť nemôže a v VI. oddieli DP FO typ B si ho nezapočíta.

Dobrovoľné poistenie zaplatené v SP sa z pohľadu započítania do výdavkov "stáva povinným" a SZČO si ho do výdavkov v VI. oddieli započítať môže. Príkladom je dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré si priplatí povinne poistená SZČO. Iným príkladom je "balík" dobrovoľného poistenia, ktoré si platí SZČO, ktorá nie je poivnne poistená v SP.

Tu však s Vami nesúhlasím. SP a ZP pri stanovení VZ SZČO pripočíta k základu dane len poistné, ktoré je v súlade so zákonmi o SP a ZP SZČO povinná platiť ako SZČO.

Dobrovoľné poistenie sa k základu dane nepripočíta. To by ste miešali hrušky s jablkami. Cieľom výpočtu v SP a ZP je totiž stanoviť správny VZ pre povinné odvody SZČO.

To je to isté, akokeby sa k základu dane mali pripočítať aj odvody, ktoré si SZČO - ktorý bol aj zamestnanec - platil ako zamestnanec.
P. Mihál, s poslednou vetou nemôžem súhlasiť. Poistné zamestnanca predsa neznižuje základ dane SZČO, zatial čo dobrovolné poistenie v SP, platené počas prevádzkovania SZČ - ano.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
To je dobrá pripomienka.

Tak teda dám príklad. Pôjdem o rok dopredu, aby som to dokumentoval na roku 2013, za ktorý sa bude robiť RZZP po novom.

SZČO X má za rok 2013 príjem 10.000 eur, paušálne výdavky 4.000 eur, povinné odvody 1.500 eur. Výdavky celkom sú 5.500 eur.

Základ dane je 4.500 eur.

Vymeriavací základ pre ZP za rok 2013 bude:

(4.500 + 1.500)/1,9 = 6.000/1,9 = 3157 eur, z toho poistné 14% za rok 2013 = 441 eur.

***
SZČO Y má za rok 2013 príjem 10.000 eur, paušálne výdavky 4.000 eur, povinné odvody 1.500 eur, dobrovoľné odvody do SP 500 eur. Výdavky celkom sú 6.000 eur.

Základ dane je 4.000 eur. Základ dane je nižší, ako pri SZČO X, bude platiť nižšiu daň. Je to tým, že mal vyššie výdavky - platil si dobrovoľné poistenie. Podobne by mal vyššie výdavky napríklad vtedy, ak by platil vyššie nájomné za podnikateľské priestory, za energie a pod.

Vymeriavací základ pre ZP za rok 2013 bude podľa môjho názoru:

(4.000 + 1.500)/1,9 = 5.500/1,9 = 2894 eur, z toho poistné 14% za rok 2013 = 405 eur.

Poistné na ZP za rok 2013 tak bude mať nižšie, ako SZČO X. Rovnako, ako má nižšiu daň. Pretože mal vyššie výdavky.

Podľa Vás by VZ pre ZP za rok 2013 mal byť:

(4.000 + 2.000)/1,9 = 6.000/1,9 = 3157 eur, z toho poistné 14% za rok 2013 = 441 eur.

Pri postupe, pri ktorom by sa k základu dane pripočítali aj dobrovoľné odvody, by tak SZČO zaplatil na povinných odvodoch rovnakú sumu, ako SZČO, ktorý si dobrovoľné poistenie neplatí. Pritom ale platia rôzne dane.

Záver - tvrdím, že dobrovoľné odvody sa pri určení VZ na SP a ZP k základu dane pripočítať nemajú.
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

M. Mihál, dajte príklad s vyšším príjmom , vo Vašom prípade je VZ nižší ako minimum, obidvaja SZČO budú platiť z minima.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
To nie je podstatné, ak Vám záleží na minime, berte to tak, že je to SZČO dôchodca, študent, ktorého sa minimum netýka.
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Jozef Mihál Pozri príspevok
To nie je podstatné, ak Vám záleží na minime, berte to tak, že je to SZČO dôchodca, študent, ktorého sa minimum netýka.
Pri príjme, ktorý ste uviedli sa poistencov štátu týka - VZ je vyšší ako 15-násobok živ.minima.

Ale vrátim sa k tomu DNP, naozaj nevidím v tom logiku, ale bola by som rada, aby ste mali pravdu Vy.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
BTW dobrá správa je, že problém poistencov štátu s VZ vyšším ako 2918,70 eur by mal byť vyriešený.
1 0
maturantka maturantka

maturantka je offline (nepripojený) maturantka

nie som dokonalá
Môžem teda z uvedeného vyvodiť nasledujúci záver?
1. Ak živnostník (FO) v roku 2012 nepresiahol príjmy 170 000 eur, nezamestnával nikoho, výdavky si uplatňoval účtovaním v jednoduchom účtovníctve a súčasne
2. Poistné na SP a ZP (v minimálnej sume) si poctivo platil, no neuplatnil si ich v účtovníctve ani iným spôsobom ako daňové výdavky
NEUVÁDZA sumy zaplateného poistného ani pod oddielom VI. ani na strane 12.
Prosím, opravte ma, ak sa mýlim... vďaka.
0 0
Ester plus Ester plus

Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

K riadku 09 a 10. Zaplatené poistné v januári 2012 za december 2011 tam nepôjde?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Údaj v riadku 10 na strane 12 je dôležitý pre zdanenie prípadného preplatku z RZZP za rok 2012. Mali by tam preto byť len preddavky za rok 2012 uplatnené do výdavkov v DP za rok 2012.
0 0
stravne stravne

stravne je offline (nepripojený) stravne

Ak to dobre chápem, pod tabuľku č. 1 do riadkov preukazatelne poistné na zdravotné a sociálne poistenie vkladám sumy uhradené v rámci roka 2012, t.j. uhradené od januára 2012 do decembra 2012/ a na stranu 12 tie isté čísla pokiaľ nemám žiadny preplatok/nedoplatok?

A takisto ešte jedna otázka...SZČO je povinne poistená v SP a platí si dobrovoľne poistenie v nezamestnanosti, uplatňuje si 40 % výdavky. Tieto dobrovoľné platby si tiež uvádza v daňovom priznaní a znižuje si nimi aj daňový základ. Podľa mňa to je daňový výdavok.
Uvádza ich aj pod tabuľku 1.
Ďakujem za odpoveď.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Ešte raz.

Pod tabuľku č. 1 uvádzate sumy odovodv uplatené v súlade so zákonom o dani z príjmov do daňových výdavkov.

Na strane 12 uvádzate odvody, resp. preddavky do ZP za rok 2012 uplatené do výdavkov pod tabuľkou č. 1 na strane 3.

Špeciálne k riadku 10 na strane 12 zdôrazňujem, že sem uvediete tú sumu výdavkov na zdravotné poistenie zo strany 3, ktorá znamená preddavky za rok 2012. Tu sa nesmú započítať sumy zaplatené za roky pred rokom 2012 ani nedoplatky z RZZP.
1 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

Lopatisticky - oddiel VI DP - sem pôjdu sumy poistného zaplatené v r. 2012 - vrátane poistného zaplateného v januári 2012 za obdobie 12/2011 a na strane 12 DP v r. 9 a 10 sa uvedú len sumy preddavkov za r. 2012 - teda len za obdobie 1 až 11/2012 za predpokladu, že preddavok za obdobie 12/2012 zaplatím až v januári 2013. Tak?
0 0
katarinqua katarinqua

katarinqua je offline (nepripojený) katarinqua

Ako to bude so ZP za 12/2012 zaplateným v 01/2013?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
SZČO ukončil 31.12.2012 živnosť .Z pohľadu zákona o dani z príjmu upravil základ dane(§17 odst.8) o záväzky ktoré sú daňovým výdavkom , v ktorých boli aj neuhradené odvody do fondov ako ZP a SP. Z pohľadu dane z príjmov to má teda v súlade so zákonom o dani z príjmov vysporiadané .

Avšak i napriek tomu, že zákon mu umožnil tieto uplatniť do výdavkov, odvody v skutočnosti uhradil až vo období 2-2013 .

Ako v tomto prípade vypísať riadky 09 a 10 na strane 12.
0 0
stravne stravne

stravne je offline (nepripojený) stravne

oddiel VI - platby od 1.1.2012-31.12.2012 ( za mesiace 12/11-11/12)
strana 12 riadok 9 - platby od 1.1.2012-31.12.2012
strana 12 riadok 10 - platby od 1.2.2012-31.12.2012 - toto plati pre ZP (za mesiace 01/12-11/12)
platba za december 2012 je az v januari 2013

dufam, ze som to uz pochopila spravne.
Dakujem za potvrdenie. Danove priznanie mam uz hotove, ale na tejto strane som sa zasekla.
Naposledy upravil stravne : 04.03.13 at 06:18
0 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

ináč, čím viac to čítam, tým viac som z toho blbec...
pravdepodobne som stranu č. 12 nevyplnila správne, ale ani teraz mi bohužial nie je jasné, AKO som ju vlastne mala vyplniť,
najviac ma mrzí, že vlastne ani tomu usmerneniu od pána Mihála nerozumiem, nehovoriac už o tom, že bolo vydané 1.3.!
pritom sú to (z mojho pohladu) zbytočné údaje, lebo ich musí mať každá poisťovňa sama pre seba predsa k dispozícii,
ešte by ma zaujímalo, pokiaľ nie je spravne vyplnená stranka 12, riadky 09 a 10 - tak čo nastane, vzniknú preplatky resp. nedoplatky?
poisťovne budú brať k úvahu svoje údaje, alebo výhradne údaje z mojho DP, aj ked tam budú napísané zjavne v týchto riadkoch voloviny..
napr. niekto je neplatič, ale on si na strane 12 vyznačí, že riadne platil, čo vezme k úvahu poisťovňa, to čo vyznačí neplatič, alebo svoje údaje, že má nedoplatky...
0 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

pri minimálnych odvodoch SZČO načas a správne platených som na strane 3 DPFO uviedla sumy 1348,33€ a 569,44€,
...no, a presne tieto sumy som uviedla aj na strane 12 v riadkoch 09 a 10.
bohužial som to takto pochopila...
a teraz čo nastane, budeme mať fiktívne preplatky, alebo fiktívne nedoplatky?
treba posielať opravné DP???
koľko DP to bude mať správne vyplnené?
0 0
tuta tuta

tuta je offline (nepripojený) tuta

asi málo, keďže je 04.03. a každý z nás už pár DP robil . Takéto veci, by mali byť jasné k 01.01., nehovoriac o ďalších veciach...
0 0
Načítať ďalšie