Zavrieť

Porady

Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Jednou z noviniek DP FO typ B je strana 12. Tu sa uvádzajú špecifické údaje potrebné pre Sociálnu poisťovňu a pre zdravotné poisťovne - potrebné na správne určenie:

Najskôr citácia z poučenia k DPFO typ B:

"ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe
uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanom
do 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva daňové priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona
o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne
a zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu.

V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07.

V riadku 08 daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú stále
zdaniteľným príjmom a ktoré sa uvádzajú na r. 12 v VIII. oddiele ako súčasť ostatných - iných príjmov.

V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil
v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia.

V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne
zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov."

*****

Z vyššie citovaného poučenia je jasné, čo je cieľom riadkov 01 až 08 a ako sa majú vyplniť.

Problematické boli doteraz riadky 09 a 10.

Aby sa tento problém vyjasnil, 1. marca 2013 sa na MF SR uskutočnilo rokovanie zástupcov MF SR, MPSVaR SR, MZ SR, Sociálnej poisťovne, VšZP, za mojej prítomnosti.

Dovoľte mi prezentovať závery rokovania.

*****

1. Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B sú potrebné na správnu aplikáciu § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov daň sa vyberá zrážkou ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.

Zdravotná poisťovňa pri vrátení preplatku z ročného zúčtovania získa informáciu, či si v príslušnom zdaňovacom období poistenec, ktorý je SZČO, znížil svoj príjem podľa § 6 o zaplatené poistné, z údajov na strane 12 DP FO typ B.

Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B tak nie sú potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Na riadku 09 - „Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedú sumy poistného zaplateného v danom zdaňovacom období (v DP za rok 2012 teda počas roka 2012), za podmienky, že sa tohto zdaňovacieho obdobia týkajú, t.j. poistné uhradené v januári 2012 až december 2012, bez prípadných nedoplatkov z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Na riadku 10 - „Preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedie suma preddavkov (za rok 2012), ktorédaňovník SZČO preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie (teda počas roka 2012), t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

Dovolím si dodať, že nie je potrebné bazírovať na tom, či tam uviesť preddavky na 11 alebo 12 mesiacov a trápiť sa s presným uvedením tejto sumy. Na účely posúdenia zdanenia zrážkovou daňou prípadného budúceho preplatku z RZZP za rok 2012 stačí pre zdravotnú poisťovňu informácia, že za rok 2012 boli zaplatené nejaké preddavky.

*****

2. Na určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sú potrebné údaje uvedené v VI. oddieli DP FO typ B pod tabuľkou č. 1:

- Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
- Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

Sociálna poisťovňa, resp. zdravotné poisťovne pri stanovení vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočítajú poistné uvedené v týchto dvoch riadkoch.

Pozor, v týchto dvoch riadkoch sa však uvádza aj poistné zaplatené v zahraničí, prípadne poistné dobrovoľne poistenej osoby, ak si ich daňovník uplatnil do výdavkov k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

V takom prípade sa odporúča, aby daňovník uviedol v XIV. oddieli (miesto pre osobitné záznamy) informáciu o výške poistného zaplateného v zahraničí, resp. poistného dobrovoľne poistenej osoby. Pri stanovení vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočíta len suma povinného poistenia SZČO zaplateného do Sociálnej poisťovne, resp. do zdravotnej poisťovne na Slovensku.

*****

Prosba na záver:

Šírte túto informáciu ďalej, aby aj tí, čo nemajú prístup do DRAK-a respektíve nechodia na porada.sk vedeli, ako majú správne vyplniť DP FO typ B, ďakujem.
Usporiadat
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

Údaje majú slúžiť k posúdeniu ZP, či preplatok vráti zdanený alebo nie - u neplatiča takáto situácia nenastane.

veronikasad, dakujem za reakciu, a mozes mi napisat aj tvoj nazor na moj nasledujuci príspevok?

podala som takto 3 DP a teda fakt neviem, co s tým... vsetci platia včas, nemajú preplatky, nedoplatky..
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

aktaK Pozri príspevok
Údaje majú slúžiť k posúdeniu ZP, či preplatok vráti zdanený alebo nie - u neplatiča takáto situácia nenastane.

veronikasad, dakujem za reakciu, a mozes mi napisat aj tvoj nazor na moj nasledujuci príspevok?

podala som takto 3 DP a teda fakt neviem, co s tým... vsetci platia včas, nemajú preplatky, nedoplatky..
Katka, na str. 3 som uviedla skutočne zaplatené odvody do ZP a SP od 1.1.2012 do 31.12.2012, vrátane nedoplatkov z RZZP.
Pri minimálnych, pravidelne platených odvodoch (bez nedoplatku na RZZP) je suma na str. 3 a 12 rovnaká. Ak mal nedoplatok z RZZP, na str. 12 som o túto sumu zdr.poistenie znižovala.

Podľa posledného stanoviska, údaj na str.12 má slúžiť len k posúdeniu či príp. preplatok z RZZP bude zdanený alebo nie. Ak SZČO platí pravidelne, nebol na PN-ke, údaj na str. 12 nič neovplyvní.
7 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

veronikasad,

dakujem za polopatistickú odpoved!
som presvedčená, že pomože nielen mne

tak, ako píšeš vyššie, nikto z klientov nemal žiadne nedoplatky a ani nedoplatky za rzzp, dvaja boli "na nule" z rzzp,
a len jeden mal preplatok z rzzp, ale ten som uctovala v JU ako príjem neovplyvnujuci základ dane - príjem zdanený u zdroja... (a teda samozrejme nema žiadny vplyv k vyplneniu týchto riadkov)

takze nastastie je to tak, ze obe strany DP (strany 3 a 12) mam v tomto prípade vyplnené správne...

ešte raz dakujem
Naposledy upravil aktaK : 04.03.13 at 09:21
0 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Jozef Mihál Pozri príspevok
Ešte raz.

Pod tabuľku č. 1 uvádzate sumy odovodv uplatené v súlade so zákonom o dani z príjmov do daňových výdavkov.

Na strane 12 uvádzate odvody, resp. preddavky do ZP za rok 2012 uplatené do výdavkov pod tabuľkou č. 1 na strane 3.

Špeciálne k riadku 10 na strane 12 zdôrazňujem, že sem uvediete tú sumu výdavkov na zdravotné poistenie zo strany 3, ktorá znamená preddavky za rok 2012. Tu sa nesmú započítať sumy zaplatené za roky pred rokom 2012 ani nedoplatky z RZZP.
aktaK Pozri príspevok
pri minimálnych odvodoch SZČO načas a správne platených som na strane 3 DPFO uviedla sumy 1348,33€ a 569,44€,
...no, a presne tieto sumy som uviedla aj na strane 12 v riadkoch 09 a 10.
bohužial som to takto pochopila...
a teraz čo nastane, budeme mať fiktívne preplatky, alebo fiktívne nedoplatky?
treba posielať opravné DP???
koľko DP to bude mať správne vyplnené?
Prosím pre trochu menej chápavých ešte raz..
Pri platení minimálnych preddavkov, bez nedoplatkov alebo preplatkov:
Strana 3-
SP: 1348,33
ZP: 569,44
Strana 12-
Tie isté čísla ako strana 3, alebo:
SP: 1351,92 (12x112,66)
ZP: 570,96 (12x 47,58)
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

veronikasad Pozri príspevok
Katka, na str. 3 som uviedla skutočne zaplatené odvody do ZP a SP od 1.1.2012 do 31.12.2012, vrátane nedoplatkov z RZZP.
Pri minimálnych, pravidelne platených odvodoch (bez nedoplatku na RZZP) je suma na str. 3 a 12 rovnaká. Ak mal nedoplatok z RZZP, na str. 12 som o túto sumu zdr.poistenie znižovala.

Podľa posledného stanoviska, údaj na str.12 má slúžiť len k posúdeniu či príp. preplatok z RZZP bude zdanený alebo nie. Ak SZČO platí pravidelne, nebol na PN-ke, údaj na str. 12 nič neovplyvní.
Toto napísal v jednej odpovedi p. Mihál: Údaj v riadku 10 na strane 12 je dôležitý pre zdanenie prípadného preplatku z RZZP za rok 2012. Mali by tam preto byť len preddavky za rok 2012 uplatnené do výdavkov v DP za rok 2012.

zdá sa mi, že je tam trošku rozdiel: ide o platbu za 12/2011 uhradenú v 1/2012. tá by podľa všetkého nemala ísť na str.12. alebo sa mýlim?
0 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

zabinka, tak ako mi odpovedala veronikasad, na stranu 12 dás presne tie isté čísla zo strany 3 v prípade, že:

platís načas, nemáš žiadne nedoplatky za predchádzajuce obdobia, resp. si dodatočne neplatila nedoplatky z minulých rokov, nemas nedoplatky z rzzp....
2 0
jajačik jajačik

jajačik je offline (nepripojený) jajačik

Dobrý deň, poprosím o radu.
1. Mám príjem zo živnosti 8800 z toho som uplatnila paušálne výdavky 40% + poistné 1700 S.P. a 690,- Z.P.
-odrátala som poistenie ktoré bolo vrátené tzv. preplatok na poistnom /lebo bol PN/ a to som uviedla aj do preukazateľne zaplatené poistné VI. oddiel doluv daň.priznaní. Vôbec neviem čo mám dať na stranu 12na účela sociálneho a zdravotného poistenia.
či tam mám dať všetko poistné od 12/11 - 11/12, ktoré bolo zaplatené v roku 2012, alebo
všetko poistné od 12/11 -11/12, ktoré bolo zaplatené - vrátený preplatok poistného

2. ide o zdravotné poistenie a sumy ktoré neviem či som dala správne do daň.priznania
1-3/2012 bol nezamestnaný , Z.P. 0,-eur
časť mesiaca 4/2012 bol vyradený a platil si Z.P. 75,47 eur
4-6/2012 bol zamestnancom 97,79 eur
od 7/2012 bol SZČO , zaplatil 214,87 eur
V VI. oddieli uplatnenie preukázateľné výdavky na Z.P. som dala 290,34 eur, ale som teraz neistá že či mám dať aj na stranu 12 tú samú sumu.
Prosím poraďte mi.
Ďakujem
Veľmi pekne ďakujem za radu
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

veronikasad Pozri príspevok
P. Mihál, nevidím dôvod vyčleňovať dobrovolné poistenie platené na Slovensku v osobitných záznamoch daňovníka. Ak znižuje základ dane (stáva sa pre SZČO povinným), SP ho bude pripočítavať spolu s poistením SZČO k základu dane pri výpočte mesačných preddavkov.

To ale platí len pre dobrovolné poistenie v soc.poiťovni.
Poistenie samoplatitela v zdr.poisťovni (mimo obdobia výkonu SZČ) základ dane neznižuje.
Nesúhlasím.
Poistné platené SZČO sa nestáva pre SZČO povinným poistným z dôvodu, že znižuje základ dane. Je to povinne platené poistné, ktoré je SZČO povinná platiť z dôvodu, že sa tak voči sociálnej poisťovni dobrovoľne zaviazala. Kým takáto voľba dobrovoľného platenia poistenia trvá (existuje prihláška a nebolo odhlásené), je dobrovoľné poistné povinná fyzická osoba do sociálnej poisťovne platiť. Z tohto pohľadu sa dobrovoľné poistné stáva povinne plateným poistným z pohľadu zákona o dani z príjmov a aj z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavku na dobrovoľné poistenie.


Povinné poistné, o ktoré sa upravuje základ dane pre účely určenia vymeriavacieh základu do ZP a SP je vymedzené predpismi o zdravotnom a sociálnom poistení nasledovne:

Povinné poistné, o ktoré sa upravuje základ dane pre účely určenia vymeriavacieh základu do SP je určené v § 293cj zákona č. 461/2003Z.z. o sociálnom poistení:

§ 293cj

(1) Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa do 30. júna 2013 alebo do 30. septembra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012, použije § 138 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2012.
(2) Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa za obdobie od 1. januára 2013 do 30. júna 2015 nepoužije § 138 ods. 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2013.
(3) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je a) od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012, podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9,
b) od 1. júla 2014 alebo od 1. októbra 2014, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2013, podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,6.
Myslím si, že ak by sa malo brať do úvahy dobrovoľné poistenie platené do SP, potom by sa musel zvyšovať vymeriavací základ aj u osoby ktorá nie povinne poistená, avšak § 293cj ods. 1 až 3 toto vylučuje, nakoľko hovorí len o určení vymeriavacieho základu povinne poistenej osoby.Zákon o zdravotnom poistení š. 580/2004 Z.z. upravuje situáciu nasledovne:
§38b
(4) Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2014 určí vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,6.
0 0
kittike23 kittike23

kittike23 je offline (nepripojený) kittike23

Prosím o pomoc,

som SZČO:

odvody do SP 10 x 112,66 = 1126,60 eur (zaplatené okrem mesiaca marec,apríl)
odvody do ZP 11 x 47,58 = 523,38 eur ( zaplatené okrem apríla)

PN od 20.02.2012 - 02.05.2012

ZP mi vrátila preplatok dňa 13.06.2012 sumu 103,07 €.

Ako mám vyplniť riadky na str. 3 a 12 pre DP FO typ B.

Ďakujem.
0 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

Mirkaska Pozri príspevok
Toto napísal v jednej odpovedi p. Mihál: Údaj v riadku 10 na strane 12 je dôležitý pre zdanenie prípadného preplatku z RZZP za rok 2012. Mali by tam preto byť len preddavky za rok 2012 uplatnené do výdavkov v DP za rok 2012.

zdá sa mi, že je tam trošku rozdiel: ide o platbu za 12/2011 uhradenú v 1/2012. tá by podľa všetkého nemala ísť na str.12. alebo sa mýlim?
Tiež som to z toho výkladu p. Mihála takto pochopila.
0 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

aktaK Pozri príspevok
zabinka, tak ako mi odpovedala veronikasad, na stranu 12 dás presne tie isté čísla zo strany 3 v prípade, že:

platís načas, nemáš žiadne nedoplatky za predchádzajuce obdobia, resp. si dodatočne neplatila nedoplatky z minulých rokov, nemas nedoplatky z rzzp....
Podľa mňa do r. 10 na str. 12 ide len suma zaplatená v r. 2012, týkajúca sa zdaňovacieho obdobia 2012. Teda ak som v 1/2012 zaplatila preddavok (nie je to nedoplatok, pretože bol uhradený do termmínu splatnosti) za 12/2011, tento do r. 10 DP nezahrniem, pretože sa netýka zdaň. obdobia r. 2012. (Ale tu mi vyvstáva otázka, kedy ho do RZZP teda zahrniem?) A z toho mi vychádza, že nemôžem mať riadky zo str. 3 totožné s r. 10 na str. 12 ani za predpokladu, že nemám žiadne nedoplatky z predchádzajúcich období. Viď. z výkladu p. Mihála:
Na riadku 10 - „Preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedie suma preddavkov (za rok 2012), ktorédaňovník SZČO preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie (teda počas roka 2012), t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.
0 0
Príroda Príroda

Príroda je offline (nepripojený) Príroda

Bolo to vysvetlené, aj v úvodnom INFE uvedené, pokiaľ neboli nedoplatky, sumy na str. 3 budú totožné so sumami na str. 12. Ide o preukázateľne zaplatené preddavky v roku 2012, ide o VOZD.
1 0
karendál karendál

karendál je offline (nepripojený) karendál

Mám pocit, že tu byť veľký problém so Slovenčinom. Ak by sa niekto čo i len trochu zamyslel, že akú to vlastne stvoril koninu, tak by sa mal červenať ešte 100 rokov. Citácia : Preukázateľne zaplatené preddavky na zdrav.poist. z príjmov podľa §6ods.1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Takže -1. - preukazateľne zaplatené sa nepíše kedy zaplatené. Ak by bolo že zaplatené v zdaňovacom období, bola by to iná informácia. -2.- Príslušné k zdanovaciemu obdobiu za ktoré sa priznanie podáva je snáď každému jasné. Podáva sa za 2012. To, čo sa zaplatilo v 1/2012 je poistné za december 2011 a teda nie je príslušné k zdaňovaciemu obdobiu 2012. Takže ak niekto niečo myslel a nedokáže to sformulovať a položiť na papier, nech ide predávať zeleninu na trh, lebo je dosť trápne , aby sa nejakým nepodarkom zapodievalo toľko ľudí.
6 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

Tak veru - a stačil úplne jednoduchý a riadne po slovensky napísaný pokyn.
A keď si pomyslím, že pre takúto blbosť sa tu stresujeme a kúmame, že čo a ako Dokonca aj zasadnutie dotkutých inštitúcií k tomu bolo treba
A furt neviem
0 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Pokiaľ si dobre pamätám, keď som ešte robievala RZZP, tak tam boli tiež dve kolonky. Do jednej sa uvádzali preddavky uplatnené do výdavkov, do druhej preddavky, prislúchajúce k zdaňovaciemu obdobiu.
Mne pripadá logickejšie na str.3 -preddavky uplatnené do výdavkov, na str.12 -preddavky prislúchajúce k zdaňovaciemu obdobiu. Čiže by to nemali byť rovnaké údaje, ak neboli žiadne nedoplatky alebo preplatky, alebo iné platby...
1 0
zaja zaja

zaja je offline (nepripojený) zaja

DP B str.3 ZP (skutočne zaplatené odvody + nedoplatok z RZZP 2011)
str.12 ZP (skutočne zaplatené odvody = 12/2011 - 11/2012)
to mi je jasné ale
čo so SP v prípade že nám vrátili preplatok z roku 2002?
Ja som ho zaúčtovala ako mínus výdavok na poistnom t.z. že na str.3 DP bude suma o toľko znížená.
Čo ale so stranou 12? Podľa mňa tam majú byť naše odvody podľa výpisu z účtu bez prihliadania na preplatok. SP si totiž naše úhrady preúčtovala tak aby sa vzniknutý preplatok javil ako z neskoršieho obdobia, aby nám neprepadol po 10 ročenj lehote-tak mi to pracovníčka SP aspon vysvetlila. Tým pádom naše odoslané úhrady nie sú totožné s úhradami zaevidovanými v SP. Uvažujem správne?
0 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

karendál Pozri príspevok
Mám pocit, že tu byť veľký problém so Slovenčinom. Ak by sa niekto čo i len trochu zamyslel, že akú to vlastne stvoril koninu, tak by sa mal červenať ešte 100 rokov. Citácia : Preukázateľne zaplatené preddavky na zdrav.poist. z príjmov podľa §6ods.1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Takže -1. - preukazateľne zaplatené sa nepíše kedy zaplatené. Ak by bolo že zaplatené v zdaňovacom období, bola by to iná informácia. -2.- Príslušné k zdanovaciemu obdobiu za ktoré sa priznanie podáva je snáď každému jasné. Podáva sa za 2012. To, čo sa zaplatilo v 1/2012 je poistné za december 2011 a teda nie je príslušné k zdaňovaciemu obdobiu 2012. Takže ak niekto niečo myslel a nedokáže to sformulovať a položiť na papier, nech ide predávať zeleninu na trh, lebo je dosť trápne , aby sa nejakým nepodarkom zapodievalo toľko ľudí.
Súhlasím s tým, že v r. 09 a 10 nie je uvedené kedy zaplatené preukázateľné zaplatené poistené, resp. preddavky, ale je to uvedené v poučení k daňovému priznaniu a to, konkrétne "... uvedie sumu, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Takže si myslím, že aby boli splnené obe podmienky, má tam byť poistné alebo preddavky za 01/2012 až 11/2012, pokiaľ ich SZČO platí pravidelne, mesiac pozadu v termíne splatnosti do 8. v mesiaci. To znamená, že december platený v januári tam nikdy nebude.

Komu a načo však tento údaj bude slúžiť, mi však vôbec nie je jasné.
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

veronikasad Pozri príspevok
P. Mihál, s poslednou vetou nemôžem súhlasiť. Poistné zamestnanca predsa neznižuje základ dane SZČO, zatial čo dobrovolné poistenie v SP, platené počas prevádzkovania SZČ - ano.
Dobrý deň chcem sa len opýtať, či nie je nejaké aktuálne info ohľadom výpočtu VZ pri dobrovolných platbách do SP.
Teda konkretne prispevky 2 -6

pripocitavaju sa dobrovolne uhradzane odvody k ZD pri vypocte vymeriavacieho zaklade ci uz pre ucely urcenie nedoplatku na ZP a výsky preddavkov ale aj odvodov do SP od 1.7. nasledujuceho roka?

Dakujem pekne.
0 0
stravne stravne

stravne je offline (nepripojený) stravne

ja som to tiež takto pochopila..aj keď predtym sa mi zdalo ze tam treba dat platby od 1.1.2012-31.12.2012 uskutocnene z uctu....
platbu ale za december 2012 v januari 2013 tam nemame uvadzat
0 0
Katarina1 Katarina1

Katarina1 je offline (nepripojený) Katarina1

Prispejem vyjadrením z VšZP, ktoré mi dnes prišlo:

Dobrý deň,
pre účely výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia je v daňovom priznaní tlačivo typ B szčo za rok 2012 dôležitá informácia na strane 12 riadok 10. V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne poistenec zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

Na základe usmernenia k vypĺňaniu tlačiva by sa tam mala uviesť, ktorú preukázateľne poistenec
zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, tzn. od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Hovorí sa o zdaňovacom období, to čo bolo zaplatené v roku 2012. Platba za 12/2011, uhradená v 1/2012 tam vstupuje, platba 12/2012, ktorá je uhradená až v januári 2013 tam nevstúpi.

Ohľadne uvádzania sumy do daňového priznania str.3 oddiel 6 Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa §6 odst. 1 a 2, by mali byť uvedené všetky výdavky na zdravotné poistenie, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období ( aj prípadné nedoplatky za minulé roky, ak boli hradené v zdaňovacom období ) , teda všetky výdavky na zdravotné poistenie, o ktoré si poistenec znížil základ dane.

Kontakty do pobočiek VšZP nájdete na stránke www.vszp.sk v záložke Kontaktné miesta.
S pozdravom
Tím Call centra VšZP

--Original Message--
Date: 22.2.2013 8:33:32
To: infolinka@vszp.sk
Subject: Informácie o poistení a platbách

Dobrý deň,
SZČO zaplatil v roku 2012 poistné za obdobie od 1-12/2012 12x47,58 eur, ktoré uvedie v DP vo výdavkoch. Akú sumu má uviesť na str. 12 do r. 10, ak bol 2,5 mesiaca PN a v roku 2013 požiadal ZP o vrátenie poistného za toto obdobie?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
11 0
Načítať ďalšie