Zavrieť

Porady

Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľom povinnosti v sociálnom poistení za zamestnancov, ktorí sú k nim v pracovnom pomere alebo v inom právnom vzťahu. V oblasti dôchodkového poistenia, ako jedného z druhov sociálneho poistenia, ide o povinnosť
- viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a
- predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne, a to v lehote
 • do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo
 • do troch dní od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi [§ 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z.].

Počnúc 1. januárom 2013 sa za zamestnancov na účely dôchodkového poistenia a tým aj za zamestnancov, za ktorých je potrebné vyhotoviť evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), považujú aj
- fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce,
- fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti,
- fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

ktorý im zakladá právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem (ďalej len „zamestnanci na dohodu“), okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu určenú pre tieto osoby.


Evidenčný list dôchodkového poistenia a jeho vyplňovanie

Do rubrík „Dátum vzniku“ a „Dátum zániku“ pracovného pomeru (iného právneho vzťahu) v oddiele I. ELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia) sa uvádzajú deň vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem a deň zániku tohto právneho vzťahu. U zamestnancov na dohodu je možné ako dátum vzniku právneho vzťahu uviesť dátum najskôr 1. január 2013, t. j. dátum, od ktorého sa považujú za zamestnancov na účely dôchodkového poistenia.

Ako znak poistenia sa do príslušnej rubriky ELDP aj u zamestnancov na dohodu uvádza znak „A“.

Ako obdobie dôchodkového poistenia v oddiele II. ELDP sa formou od – do uvádza obdobie trvania dôchodkového poistenia. Ak však ide o zamestnanca s nepravidelným príjmom, tak platí, že ako obdobie dôchodkového poistenia sa mu započítava len obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a zároveň mal aj vymeriavací základ (príjem) na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Ak takýto zamestnanec nemá vymeriavací základ na platenie poistného, nezíska ani obdobie dôchodkového poistenia, t. j. v oddiele II. nebude žiadny zápis, nie je potrebné za neho vyhotovovať ELDP.

Pri vyhotovovaní ELDP za zamestnanca na dohodu, ktorý vykonáva u jedného zamestnávateľa zárobkovú činnosť súčasne v rámci dvoch a viac dohôd, je postačujúce, tak ako aj u ostatných zamestnancov, vypĺňať len jedno tlačivo ELDP. Poznamenávame, že v rubrike vymeriavacieho základu sa uvádza vymeriavací základ úhrnom, mesačne najviac v maximálnej sume.

V takýchto situáciách je však možné vyhotoviť ELDP aj za každý pracovnoprávny vzťah osobitne, čím sa predíde akejkoľvek pochybnosti, že skutočne boli vyhotovené ELDP za oba (všetky) pracovnoprávne vzťahy, t. j., že sa neopomenulo vyhotoviť ELDP alebo, že sa neopomenulo uviesť vymeriavací základ z oboch (zo všetkých) pracovnoprávnych vzťahov. Oba spôsoby vyhotovenia ELDP Sociálna poisťovňa akceptuje.

Za každý zmluvný vzťah, ktorý nie je vykonávaný u jedného zamestnávateľa súčasne, je potrebné vyhotoviť osobitný ELDP.


Dohoda o brigádnej práci študentov a evidenčný list dôchodkového poistenia

Od 1. januára 2013 má žiak a študent možnosť určenia jednej svojej dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej nebude povinne dôchodkovo poistený, ak jeho príjem z takto určenej dohody nepresiahne určené sumy (na rok 2013 je to 66 eur mesačne a 155 eur mesačne). Za obdobie trvania tejto dohody nie je potrebné vyhotovovať ELDP. Ak však mesačný príjem, resp. priemerný mesačný príjem žiaka alebo študenta z určenej dohody o brigádnickej práci študentov presiahne stanovenú hraničnú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu, najskôr od vzniku dohody. V prípade, že vznikne povinné dôchodkové poistenie pri určenej dohode z dôvodu presiahnutia príjmu nad hraničnú sumu, je zamestnávateľ povinný za takéhoto žiaka alebo študenta vyhotoviť ELDP. Ako vymeriavací základ sa uvedie jeho príjem znížený o hraničnú sumu 66 eur, resp. 155 eur.

Príklad:
Vyhotovenie ELDP za študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta s pravidelným príjmom, ktorý si od 1. januára 2013 uplatňuje výnimku z platenia poistného, dovŕšil 18 rokov veku a jeho príjem v niektorých mesiacoch presiahol určenú hraničnú sumu.
Príjmy:
január 2013 - 100 eur,
február 2013 - 200 eur,
marec 2013 - 200 eur,
apríl 2013 - 100 eur,
máj 2013 - 200 eur,
jún 2013 - 100 eur.
Dohoda o brigádnickej práci študenta s pravidelným príjmom skončí 30. júna 2013.


Pretože ide o študenta, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, jeho hraničná suma pre posúdenie vzniku dôchodkového poistenia pri určenej dohode o brigádnickej práci študenta je 155,00 eur.

V oddiele II. ELDP sa v rubrike „Obdobie dôchodkového poistenia“ uvádza obdobie účasti na povinnom dôchodkovom poistení. V tomto prípade sa v predmetnej rubrike za rok 2013 so znakom poistenia „A“ uvedie obdobie od 01 02 do 31 03 a od 01 05 do 31 05, t. j. mesiace, v ktorých zamestnanec na dohodu o brigádnickej práci študenta presiahol stanovenú hraničnú sumu.

Do rubriky „VZ“ sa uvedie vymeriavací základ, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie za uvedené obdobia (dosiahnutý vymeriavací základ znížený o hraničnú sumu 155 eur):
- za mesiace február 2013 a marec 2013 po 45,00 (200,00 – 155,00) eur, spolu 90,00 eur,
- za mesiac máj 2013 suma 45,00 eur (200,00 – 155,00).
Zápis v oddiele II. ELDP bude vyzerať nasledovne:Bc. Miroslav Sabela,
odbor metodického riadenia a opravných prostriedkov,
Sociálna poisťovňa, ústredie

Zdroj: Sociálne poistenie - odborný mesačník Sociálnej poisťovne – 05/2013
Naposledy upravil avalik : 07.05.13 at 08:25
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.