Zavrieť

Porady

Musí starosta podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytnúť dotazovateľovi informáciu o svojom majetku? Ak áno ,tak podľa akého paragrafu.

Starosta obce podáva každý rok majetkové priznanie. Ak by som žiadal podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ,aby mi toto majetkové priznanie poskytol ,musí tak urobiť? Ak áno ,tak podľa ktorého paragrafu.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  357/2004 Z. z.Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Čl. 7
  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

  (1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,

  a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2,

  b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,

  c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky,

  d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,

  e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

  (2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

  (3) Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a podal v kalendárnom roku oznámenie podľa odseku 1, nie je povinný ho podať opätovne.

  (4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie

  a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,

  b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,

  c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo

  d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.

  (5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva

  a) starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

  b) poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

  c) predseda vyššieho územného celku a poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

  d) rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,

  e) iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).

  (6) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak tento orgán nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu. Orgán, ktorý uskutoční konanie podľa osobitného predpisu, je povinný orgánu, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, oznámiť výsledok konania bezodkladne po jeho skončení.

  (7) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenie podané podľa odseku 5 písm. c), d) a e) zverejňuje komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na internetovej stránke vyššieho územného celku, akademický senát na internetovej stránke verejnej vysokej školy a výbor na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.

  (8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti.

  (9) Podľa odseku 7 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) a d).

  (10) Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu.
  buchač ...všetko pekné , zákon dlhý ....
  Ale čo z toho , ak poniektorí na to zvysoka kašlú ...

  pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

  pavol54
  No iste si bude trhať žily starosta ak si netrhajú žily poslanci NRSR a iní vrcholoví predstavitelia, ešte keby sa vedelo kto je donucovací orgán len nech nikto nehovorí že voľby po 4 rokoch
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  marjankaj Veď ak nepodajú, tak zaplatia pokutu jeden mesačný plat (aj to neviem aký, keď mu na to prídu po skončení funkcie a bude "nezamestnaný"). A to priznanie podať aj tak nemusí.
  Alebo podajú v termíne ale v "nesprávnej" výške. Kto to bude kontrolovať, či je to správne? A aký bude postih?
  Kocúrkovo? Veď zákony sú pre plebs. Na seba si nebudú šiť búdu.
  wagner Iba neviem čo sa tu vôbec niekto zaujíma o majetok starostu. Keď podá majetkové priznanie, tam je uvedená výška majetku v zmysle zákona. Poslanci si to prečítajú a tým to končí. Alebo snáď niekto chce vedieť ešte aj či nemá starosta zlaté kľučky? Veď nebuďte naivný, snáď sa nebude spovedať o každom € ktoré minie na osobnú spotrebu alebo uloží do banky na účty svojej rodiny.
  misoft Oni často ani neuvedú hodnotu, len vlastním bežný účet, vlastním auto, vlastním záhradku (a možno 100 hektárovú), vlastním domček (taká malá vilka - 10 izieb). Tí, čo to vraj majú kontrolovať sa nad tým ani nepozastavia. No ak plebs neuvedie, že vyhral o 1€ navyše - hneď mu to spočítajú.
    zbaliť

  Musí starosta podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytnúť dotazovateľovi informáciu o svojom majetku? Ak áno ,tak podľa akého paragrafu.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.