Zavrieť

Porady

lehota na podanie daňového priznania

Na základe akého paragragu môže daňovník požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?
Môže v tom figurovať auditor alebo daňový poradca? (Myslím tým, že daňový poradca požiadať o predĺženie lehoty...) Je niečo podobné možné? Ak ano, kde sa o tom dočítam?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Steven111 je offline (nepripojený) Steven111

  Steven111
  Ahoj, toto všetko nájdeš v zákone o dani z príjmov. Z tohto vyplýva, že môžeš o predlženie požiadať aj ty sama.


  Daňové priznanie (§ 32 a 41), prehľad [§ 39 ods. 9 písm. a)] alebo hlásenie [§ 39 ods. 9 písm. b)] podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane.

  (2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

  (3) Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Marianna01
  Na základe akého paragragu môže daňovník požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?
  Môže v tom figurovať auditor alebo daňový poradca? (Myslím tým, že daňový poradca požiadať o predĺženie lehoty...) Je niečo podobné možné? Ak ano, kde sa o tom dočítam?
  Ďakujem
  §49 Zákona o dani zPríjmu:
  (3) Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  VZOR
  Žiadosť o predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania


  ………………., spoločnosť s ručením obmedzeným, …………, ……………..
  Zastúpená ……………………………

  DIČ: ……………………………
  Daňový úrad
  000 00 Obec
  V ………………..dňa…………

  Vec: Žiadosť o predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania
  Podľa ust.§49 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení spoločnosť……………., s. r. o., v zastúpení ………………….., podáva žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2005.
  Žiadosť odôvodňujeme tým, že v súčasnosti sa vykonáva hĺbková kontrola účtovania audítormi a podľa ich vyjadrenia pre potreby riadneho spracovania ročnej závierky bude potrebné niektoré podkladové materiály podrobnejšie špecifikovať a doplniť. Z uvedeného dôvodu spoločnosť………………., s. r. o., požiadala zahraničných obchodných partnerov o zaslanie predmetnej dokumentácie. Predpokladáme, že tento časovo náročný úkon posunie spracovanie ročnej závierky, a teda aj vypracovania daňového priznania do druhej polovice mesiaca máj 2006.
  Z uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie lehoty na podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2005 do …………………..

  Príloha:
  Overená plná moc zo dňa ……………….
  kolok 300 Sk (položka .................. Sadzobníka správnych poplatkov)

  …………………………………
  Požiadať o predĺženie lehoty môže aj iná osoba ako daňový subjekt napr.daňový poradca, advokát za predpokladu, že má na to od subjektu overené písomné splnomocnenie.

  lehota na podanie daňového priznania

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.