Zavrieť

Porady

A čo na to účtovníci?

srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

vyberám z pripomienok v mpk (pridané na poslednú chvíľu 17.06.2013) - slovenskej komory daňových poradcov k novele zákona č. 78/1992 - o daňových poradcoch a skdp:


... Za § 2 navrhujeme vložiť nové znenie § 3 takto:

㤠3
Daňové poradenstvo
(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2) , ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov (ďalej len „daň“), ako aj v iných veciach, ktoré s daňami súvisia.
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa najmä:
a) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam,2a)
b) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,2a)
c) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní,
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

f) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadostí o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,2b)
g) zastupovanie klienta v konaní3) pred orgánmi verejnej moci.“.

Poznámky pod čiarou č. 2, 2a), 2b) a 3) znejú:
„2) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93.
2b) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2013 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
V novom znení § 3 v odseku 1 sa navrhuje všeobecná definícia daňového poradenstva. Daňovým poradenstvom je podnikanie, t.j. činnosť vykonávaná sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. Predmetom tejto činnosti je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov a iných povinných platieb, ako aj v iných veciach, ktoré
s daňami súvisia. Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Odsek 2 obsahuje neúplný výpočet niektorých činností, ktoré sa považujú za daňové poradenstvo, ak sú splnené všeobecné definičné znaky daňového poradenstva podľa odseku 1.
Výpočet týchto činností v rámci daňového poradenstva vychádza najmä z vymedzenia činností Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93, ako aj z ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhujeme nové znenie § 29 :

„§29

(1) Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, považuje sa to za správny delikt a daňový úrad 8) jej uloží pokutu
a) od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b) od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2) Na účely preverenia skutočností podľa odseku 1 je daňový úrad oprávnený vykonať miestne zisťovanie.8a)
(3) Na konanie o uložení pokuty sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Nezaplatená pokuta po lehote splatnosti sa vymáha rovnako ako daňový nedoplatok.8b)
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a) § 37 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Upresňujú sa oprávnenia daňového úradu v oblasti ukladania sankcií za porušenie zákona pri zistení neoprávneného podnikania v oblasti daňového poradenstva bez príslušného oprávnenia (osvedčenia na výkon činnosti daňového poradcu).
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, daňový úrad jej uloží pokutu vo výške ustanovenej v odseku 1.
Daňový úrad môže zistiť skutočnosť, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva daňové poradenstvo bez oprávnenia, na základe podnetu tretej osoby, iného orgánu verejnej moci, alebo aj vlastnou činnosťou. Aby bolo možné preveriť skutočnosti relevantné pre uloženie pokuty, explicitne sa ustanovuje právomoc daňového úradu vykonať za týmto účelom miestne zisťovanie, ktorého procesná úprava je obsiahnutá v Daňovom poriadku. Pokuta sa udeľuje v konaní, ktoré sa spravuje ustanoveniami tej istej procesnej normy – Daňového poriadku. V prípade nezaplatenia alebo čiastočného nezaplatenia sumy uloženej pokuty sa táto bude vymáhať rovnako ako daňový nedoplatok. Príjmy z pokút budú tak ako doteraz príjmom štátneho rozpočtu. ....
Usporiadat
klbko49 klbko49

klbko49 je offline (nepripojený) klbko49

áno, súhlasím s vami aj v otázke znižovania hranice pre audit - tadial vedie cesta k dôslednejšej kontrole. Žial dnes je trend opačný (v populistickej viere, že zvýšením limitov pre povinný audit sa odbremenia podnikatelia od byrokracie).

Len by som poopravil vasu predstavu - z hlavnej knihy predsa žiadny DP ani auditor nebude robit daňové priznanie alebo kontrolu učtovníctva. Obidve profesie robia kontrolu priamo kontrolou dokladov podla zvolených krytérií z hľadiska významnosti alebo všetkých dokladov.
Mimochodom, väčšina daňových poradcov pôsobí zároveň aj ako účtovníci alebo auditori.

Je hrozné kam sme sa dopracovali s urovnou cien za prácu učtovníkov, ked v Bratislave je klient schopný navrhovat odmenu za mesačné vedenie podvojného účtovníctva vo výške 20,-€ (lebo doposial mu to za takúto cenu robil iný "účtovník" ) Koľko takýchto "klientov" by profesionálny účtovník musel mať aby zaplatil aspon kanceláriu, min. odvody a ďalšie + mal svoju mzdu na uživenie rodiny. Až sem sme to dopracovali v čase krízy nekontrolovanou čiernou prácou rôznych účtovníkov popri zamestnaní alebo dôchodku.
0 0
klbko49 klbko49

klbko49 je offline (nepripojený) klbko49

jeho chyba, prišiel o zakazku..
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zita5
klbko49 hmmmm prečo mám pocit, že niekto z nás má určité zábrany písať príspevok pod svojim pôvodným nickom ? Máte úžasný prehľad o klebetení na Porade a taktiež aj o triviálnych otázkach ....za pár hodín prehľad ako hrom.
No jednému permanentnému nicku to admin občas zatrhne.
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

klbko49
áno, súhlasím s vami aj v otázke znižovania hranice pre audit - tadial vedie cesta k dôslednejšej kontrole. Žial dnes je trend opačný (v populistickej viere, že zvýšením limitov pre povinný audit sa odbremenia podnikatelia od byrokracie).

Len by som poopravil vasu predstavu - z hlavnej knihy predsa žiadny DP ani auditor nebude robit daňové priznanie alebo kontrolu učtovníctva. Obidve profesie robia kontrolu priamo kontrolou dokladov podla zvolených krytérií z hľadiska významnosti alebo všetkých dokladov.
Mimochodom, väčšina daňových poradcov pôsobí zároveň aj ako účtovníci alebo auditori.

Je hrozné kam sme sa dopracovali s urovnou cien za prácu učtovníkov, ked v Bratislave je klient schopný navrhovat odmenu za mesačné vedenie podvojného účtovníctva vo výške 20,-€ (lebo doposial mu to za takúto cenu robil iný "účtovník" ) Koľko takýchto "klientov" by profesionálny účtovník musel mať aby zaplatil aspon kanceláriu, min. odvody a ďalšie + mal svoju mzdu na uživenie rodiny. Až sem sme to dopracovali v čase krízy nekontrolovanou čiernou prácou rôznych účtovníkov popri zamestnaní alebo dôchodku.
no, čísla v skdp sú také:
fo = cca 800
fo = auditor ... 217 (86 BA)
fo = účtovník ... 426 (160 BA)
fo = auditor + účtovník ... 148 (53 BA)
5 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

S klbko49 súhlasím.
Novela o daňových poradcoch nie je tragédia pre účtovníkov, ale môže vyústiť do zlepšenia postavenia účtovníkov. Zopakujem, ak nastane proces zlepšenia postavenia účtovníkov nebude to len tak, že to niekto zmení v zákone. Určite to bude vyžadovať preukazovanie znalostí potrebných pre vedenie účtovníctva. A to nebude "zadarmo", bude to vyžadovať absolvovanie skúšok tak ako to majú zavedené audítori aj daňoví poradcovia. Potom sa opäť vytvorí diskusné fórum kde budeme účtovníci spomínať na "zlaté dobré časy" keď účtovníctvo bola voľná živnosť.

Daňoví poradcovia absolvovali nákladné aj časovo náročné školenia a potom aj veľmi náročné skúšky. Nedivme sa, že chcú oddeliť tých čo majú certifikát na dane od tých čo daniam rozumejú, ale sú samoukovia bez priebežných informácií zo zdroja od tvorcov daňových zákonov, tieto informácie tiež nemajú zadarmo.

Nás účtovníkov podľa predchádzajúcich príspevkov trápi, že sú dve skupiny účtovníkov. Tí ktorí začali s viazanou živnosťou a tí, ktorí to robia až ako voľnú živnosť.
Mňa skôr trápia tí účtovníci, ktorí to robia doma na čierno, a ktorí sa nemôžu ani podpísať na doklad pod kolónku zaúčtoval.

Takže účtovníci nebojme sa daňových poradcov, deľba práce nám uľahčí život a zamedzí robenie uzávierok na poslednú chvíľu. Všetko bude musieť mať svoj časový úsek a my účtovníci na tom nemôžeme "prerobiť".
0 0
Germany Germany

Germany je offline (nepripojený) Germany

Keď som si prečítala tento príspevok, povedala som si :"Kľud, je to návrh, nič nie je schválené. Ak by to aj náhodou prešlo, vyberiem si zopár dobrých klientov, zamestnám sa u nich.. a je to, môžem pracovať ďalej.." ALE Po 10-tich rokoch tvrdej práce, mám 4 zamestnankyne a rozsiahlu klientelu, ktorá zahŕňa nielen väčšie firmy, ale aj malých živnostníkov. Ako každý z Vás, aj ja som nič nedostala zadarmo a tam kde som teraz som sa dostala len vďaka tvrdej práci, poučovania sa z vlastných chýb (neboli zadarmo...), prebdených nocí, neraz som svoj čas obetovala práci na úkor rodiny, všetky záväzky voči štátu, poisťovniam, zamestnancom, odberateľom som si poctivo plnila... Takže ak by tento nedomyslený "nepodarok" prešiel.. čo ďalej? Ako pokračovať vo svojej práci bez toho aby som musela prepustiť "svoje dievčatá", ktoré si veľmi vážim, vážim si ich prácu, mám v nich dôveru a viem, že by to pre nich nebolo ľahké, ak by stratili zamestnanie ? Nuž, musím si len pomôcť s tým čo sa dá.. TAKŽE.. zamestnanci nemusia byť daňoví poradcovia - z toho vychádzam. Gro práce - teda spracovanie dokladov (lepenie bločkov, zaevidovanie do účt.softwaru..)môžem faktúrovať aj naďalej.. pre účely vypracovania a podania daňových priznaní(daň z príjmu, DPH), prehľadov, sa zamestnám na dohodu alebo prac pomer (môže byť predsa aj na 1-2 hodiny mesačne..) Drobným živnostníkom by som vyfakturovala spracovanie podkladov k daňovému priznaniu a ..daňové priznanie si podajú sami.. Ak má niekto lepšie riešenie ... sem s ním
Tým všetkým som len chcela povedať, že sa nehodlám vzdať len tak ľahko a že pokiaľ tu bude čo len minimálna šanca a možnosť, pracovať budem ďalej .. a "moje dievčatá" o prácu neprídu..
6 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Germany domnievam sa, že to tak zlé nebude.
Postavenie, ktoré sme si vybudovali sa nestane bezpredmetným. Pri daňových kontrolách budeme musieť my zdôvodňovať prečo je niečo zaúčtované tak ako je. Výhoda bude v tom, že za nami bude ešte daňový poradca, ktorý bude podporovať náš výsledok práce. Ak sa príde na chybu za ktorú sa budeme červenať daňový poradca nám nepomôže, ale kde bude treba obhajovať to na čom sme sa radili s daňovým poradcom tak bude pri nás.

Okrem toho nebude dlho trvať a naše postavenie a image pri daňových kontrolách bude nanič. Musí skončiť obdobie, keď daňovú kontrolu robia mamičky ktoré majú malé detičky a ktoré sú daňovými gaunermi tlačené do toho aby radšej nič nevideli. Daňovú kontrolu musia robiť anonymní špecialisti. Daňové úradníčky a malými detičkami budú iba recepčné, ktoré mám preberú a potom odovzdajú doklady. Musí to fungovať tak ako v bankovom sektore. Nik nepozná osoby, ktoré posudzujú či dostaneme alebo nedostaneme úver.
0 3
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
... ako tak čítam, čaká nás ružová budúcnosť... niečo ako sci-fi
1 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

No ja by som to tak rúžovo nevidel. Celkom som rád, že moja pracovná kariéra sa blíži k záveru.
1 0
stellin stellin

stellin je offline (nepripojený) stellin

fajn, prijatie-neprijatie zákona mám pocit, že neovplyvníme. Teda budeme spolupracovať s daňovým poradcom (osobne sa tomu až tak nebránim), ale ako ktosi tu povedal, každý DP má svoju účtovnú firmu, takže kto mi zaručí, že mi nepreberie klientov a ja po rokoch tvrdej práce ostanem na "ulici" poznám osobne 2-3, ktorí majú firmy a ruku do ohňa by som nedala....
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

http://www.topky.sk/cl/10/1353537/Le...t-este-horsie-

veľmi "povzbudivé" ... ani sa neni čo k tomu vyjadrovať ...
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Hlavne ma zarazilo ...vyznačené z citácie .................................................. ...............................S novinkou prišla Slovenská komora daňových poradcov. Je rozdiel, ak sa údaje do daňového priznania spracujú kvalifikovane, alebo iba mechanicky presunú, zdôraznil pre HN prezident komory Michal Chovan ...citácia z príspevku od Orsz

http://hnonline.sk/c1-60119260-mensi...rozia-problemy
Aj pre lepšiu kvalifikáciu sú poradcovia pre firmy drahší. Podľa majiteľa účtovnej a poradenskej kancelárie Libertax Consulting Petra Furmaníka sa tak firmy musia pripraviť na vyššie náklady. „Pričom tisíckam účtovníkov hrozí strata živobytia.“ Pripomeňme, že daňových účtovníkov je na Slovensku približne 80-tisíc.
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Tu nejde len o daňové priznania, ale aj vedenie povinných evidencií vo veciach daní, podávanie hlásení, výkazov a prehľadov by mohli robiť len daňoví poradcovia. Povinné eidencie z daňového zákona (to si myslím, že je vo veciach daní) sú napr. evidencia príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov,... a v mzdovej oblasti napr. evidencia niektorých údajov v mzdovom liste, spadajú sem mesačné prehľady (z miezd). Čiže v podstate celé účtovníctvo a mzdy by mali externe robiť len daňoví poradcovia. Asi skončím s firmou, nie som dostatočne kvalifikovaná.
14 0
jmparazit jmparazit

jmparazit je offline (nepripojený) jmparazit

d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

Podľa mňa za d) sú vlastne všetky evidencie, ktoré sa predkladajú pri daňovej kontrole, čiže neviem čo vlastne ako účtovník budem môcť robiť?

za e) podľa mňa sa toto týka aj mzdových účtovníčok - to ako prehľad na FU pošle za nich daňový poradca a mesačné výkazy do poisťovní pošlú sami?

Podľa mňa si neuvedomujú že toto sa týka aj štátu - všetky obce, mestá, úrady budú musieť využívať Daňových poradcov - potom zistia, že na to vlastne nemajú financie a budú musieť zdvihnúť dane.


PS: Ak toto prejde tak som zvedavý ako to budú daňový poradcovia stíhať (neviem koľko ich v SR je)
1 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
jmparazit
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

Podľa mňa za d) sú vlastne všetky evidencie, ktoré sa predkladajú pri daňovej kontrole, čiže neviem čo vlastne ako účtovník budem môcť robiť?

za e) podľa mňa sa toto týka aj mzdových účtovníčok - to ako prehľad na FU pošle za nich daňový poradca a mesačné výkazy do poisťovní pošlú sami?

Podľa mňa si neuvedomujú že toto sa týka aj štátu - všetky obce, mestá, úrady budú musieť využívať Daňových poradcov - potom zistia, že na to vlastne nemajú financie a budú musieť zdvihnúť dane.


PS: Ak toto prejde tak som zvedavý ako to budú daňový poradcovia stíhať (neviem koľko ich v SR je)
Bezodplatne budeš môcť robiť všetko. A platiť sa bude daňovým poradcom. "A vo tom to je"
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Ja si myslím tiež, že takáto vytrhnutá úprava jedinej oblasti nerieši nič, len zabezpečenie financií a práce daňovým poradcom.

Kto dá ruku do ohňa koľko daňových poradcov je 100% pri spracovaní daňovej problematiky oproti tým, ktorý to doteraz spracovávajú, či už ako FO alebo účtovné firmy?
0 0
lubko6394 lubko6394

lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

Strojár
Orsz
http://www.topky.sk/cl/10/1353537/Le...t-este-horsie-

veľmi "povzbudivé" ... ani sa neni čo k tomu vyjadrovať ...
Ja by som sa vyjadril, aj keď nie som účtovník. Ja účtovníka potrebujem, ale nepotrebujem žiadnu certifikovanú pijavicu. Ja musím niečo vyrobiť a komusi predať účtovník mi to musí zúčtovať a ja zase musím zaplatiť daň.
To sme naozaj nesvojprávni., že si nemôžeme naše daňové priznania spraviť sami ?
A bude to stačiť ? Nebude musieť to daňové priznanie ešte schváliť pred podaním nejaký superkvalifikovaný Bruselský poradca, možno aj šikmooký medzigalaktický ak som pri výrobe utrel špóny na sústruhu tričkom z Číny ?
Však to všetko ide proti tým, čo sa chcú a kedysi aj dokázali živiť vlastnými rukami a hlavou, a to bez akejkoľvek podpory tohto sociálneho štátu, bez 30.000-covej podpory na pracovné miesto. Stále polená pod nohy sú tuším zabezpečené. Registratúra, pracovná služba, výpalníci zo SOZA... Však oni na nás predávajú poľovné lístky a netvoria zákony pre ľudí ale proti nim.
7 0
heket heket

heket je offline (nepripojený) heket

Daňový poradcovia prišli na to, že je už dosť kvalifikovaných účtovníkov, ktorý plne a kvalifikovane zvládajú ich prácu a tým pádom im ,,berú pekné kšefty,,.....o rozdiele ceny sa tu nemusíme vôbec baviť. Tiež si myslím, že zákon je postavený tak, že síce môžme urobiť svoju prácu, ale nesmieme dať žiadne výstupy.
0 0
IVETA N IVETA N

IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N

A potom načo si budem robiť svoju prácu,keď nebudem môcť urobiť žiadne výstupy a ako to deň daňový poradca ,,mechanicky,, preklopí keď nebudú výstupy? A to nepíšem o tom , že keď dám výstupy či vôbec na základe týchto výstupov to dokáže preklopiť/ do tlačív DPH, prehľadov.../ , lebo bez znalosti toho aby vedel čo bolo zaučtované to si myslím nedokáže .
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať