Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Dav je offline (nepripojený) Dav

  Dav
  Stiahnuť si aktuálnu verziu MRP a upraviť číselník kódov platných pre rok 2013.

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  Novelizované členenie peňažného denníka od 1.1.2013
  Novela Postupov účtovania ponechala delenie zdaniteľných príjmov, upravila len členenie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom nasledovne:
  zásoby,
  služby,
  mzdy,
  poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
  tvorbu sociálneho fondu,
  ostatné výdavky
  -Z uvedenej zmeny vyplýva, že nakupovaný materiál sa bude vykazovať spolu s nakupovaným tovarom vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním v stĺpci peňažného denníka „zásoby“.
  -Významnejšou zmenou je rozčlenenie prevádzkovej réžie, ktorá bude viesť k väčšej prehľadnosti výdavkov.
  -Podľa Postupov účtovania sa ako služby účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné.
  -Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu v inej časti. Ako ostatný výdavok sa účtuje aj dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a ak tento majetok nebol zaradený do dlhodobého majetku.
  -Obsah výdavkov, ktoré sa účtujú ako mzdy, sa od predchádzajúcej úpravy nezmenil.

  Od 1. 1. 2013 sa teda v položke „Zásoby" budú účtovať úhrady výdavkov na obstaranie všetkých druhov nakupovaných zásob – materiál (suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly), tovar, zvieratá, hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac 1 rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu, a to vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním a vrátane zliav z ceny. V tejto položke sa ako storno v rámci uzávierkových operácií bude účtovať aj úbytok zásob nad normu prirodzených úbytkov určenú interným predpisom účtovnej jednotky.

  Ďalšou zmenou je doplnenie dvoch nových položiek „Služby" a „Ostatné výdavky", ktoré nahrádzajú doterajšiu všeobecnú položku „Prevádzková réžia". V tejto súvislosti Postupy účtovania v JÚ upresňujú, že ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, pričom ako príklad sa uvádza spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"), ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do predchádzajúcich položiek výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Do konca roku 2012 sa úhrady obdobných výdavkov účtovali v rámci položky „Prevádzková réžia", od 1. 1. 2013 teda dochádza k oddelenému sledovaniu nakupovaných služieb a ostatných druhov výdavkov, ktoré nemajú svoje konkrétne začlenenie v predchádzajúcich položkách.
  2013-zmeny-penazny-dennik.JPG  

  Ako účtovať v MRP jednoduché účtovníctvo pohyby 22 - nákup tovaru a 25 - prevádzková réžia, keď tieto pohyby boli od 1.1. 2013 zrušené ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.