Zavrieť

Porady

Záznam o poučení oprávnenej osoby - vzor

avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Aktuálna informácia k poučeniu oprávnenej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil „vzor záznamu o poučení oprávnenej osoby". Vzor má iba informatívny obsahový charakter a je potrebné, aby si ho prevádzkovatelia upravili a prispôsobili svojim konkrétnym podmienkam spracúvania osobných údajov s ohľadom na nimi prevádzkované informačné systémy osobných údajov.

Vzor nájdete v sekcii "Prevádzkovateľ", časť "Povinnosti vo vzťahu k oprávnenej osobe".

24. 9. 2013
----------------------------
Povinnosťami prevádzkovateľa vo vzťahu k oprávnenej osobe sú

  • poučiť oprávnenú osobu o právach a povinnostiach ustanovených zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie,
  • vyhotoviť záznam o poučení,
  • opätovne poučiť oprávnenú osobu ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností, alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia,
  • oboznámiť oprávnené osoby s obsahom bezpečnostnej smernice v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.


Vzor záznamu o poučení oprávnenej osoby vo formáte pdf

Vzor záznamu o poučení oprávnenej osoby vo formáte rtf


http://www.dataprotection.gov.sk/bux...p?page_id=1135
Naposledy upravil avalik : 26.09.13 at 07:44
Chrusťa Chrusťa

Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

Pochváliť
ďakujeme za priloženie, nakoľko asi väčšina z nás sa týmto v tomto období zaoberá intenzívnejšie xixi
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Pochváliť
ďakujem za info a vzor, určite sa zíde
0 0
MirkaM2M MirkaM2M

MirkaM2M je offline (nepripojený) MirkaM2M

Pochváliť
Ja by som sa rada opytala, ako to je ked chcem poucit uplne prvu opravnenu osobu... kedze sme mala firma a nemame zodpovednu osobu na to stanovenu (nemame 20 a viac osob pracujucich s osobnymi udajmi) staci ze poucenie vykona konatel?? Ci je nieco k tomu ine potrebne? Potom jedna z opravnenych osob moze dalej poucovat ine opravnene osoby?
0 0
cacka cacka

cacka je offline (nepripojený) cacka

účtovník, mzdár
Pochváliť
Toto je na stránke

http://www.dataprotection.gov.sk/bux...p?page_id=1108


Kto je oprávnená osoba prevádzkovateľa?

Oprávnená osoba prevádzkovateľa je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, a to v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. zamestnanec prichádzajúci do styku s osobnými údajmi v rámci svojej pracovnej činnosti pre zamestnávateľa – prevádzkovateľa). Nie každá fyzická osoba pracujúca u prevádzkovateľa je teda oprávnenou osobou prevádzkovateľa.

Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou prevádzkovateľa?

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou prevádzkovateľa dňom jej poučenia.

Kto má povinnosť poučiť oprávnenú osobu prevádzkovateľa?

Za poučenie oprávnenej osoby zodpovedá prevádzkovateľ. Ak má prevádzkovateľ povinnosť mať dohľadom nad ochranou osobných údajov poverenú zodpovednú osobu, poučenie oprávnených osôb zabezpečuje pre prevádzkovateľa zodpovedná osoba.

Kedy má byť oprávnená osoba prevádzkovateľa poučená?

Oprávnená osoba prevádzkovateľa má byť poučená ešte predtým ako vykoná prvú operáciu s osobnými údajmi.

Akú formu má mať poučenie oprávnenej osoby prevádzkovateľa?

Poučenie oprávnenej osoby prevádzkovateľa musí mať formu písomného záznamu.

O čom má byť oprávnená osoba prevádzkovateľa poučená?

Oprávnená osoba prevádzkovateľa má byť poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Poučenie má obsahovať rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania. To znamená, že poučenie každej oprávnenej osoby prevádzkovateľa musí zodpovedať konkrétnym spracovateľským operáciám s osobnými údajmi, ktoré táto osoba vykonáva v rámci svojho pracovného vzťahu s ohľadom na jej funkciu i pracovnú pozíciu (napr. osoba na recepcii spracúva osobné údaje v inom rozsahu a vykonáva iné operácie s osobnými údajmi ako personalistka).

Čo má písomný záznam o poučení oprávnenej osoby prevádzkovateľa obsahovať?

Poučenie oprávnenej osoby prevádzkovateľa musí obsahovať:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa,
- titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie a podpis oprávnenej osoby,
- titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie alebo funkciu a podpis toho, kto vykonal poučenie,
- rozsah oprávnení, popis povolených činností, podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovednosť za porušenie práv a povinností ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov,
- deň poučenia
- deň, od kedy osoba prestala byť oprávnenou osobou; tento údaj doplní prevádzkovateľ po ukončení jej činnosti ako oprávnenej osoby.
2 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy