Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

  lujza.j
  KÚPNA ZMLUVA (KZ)
  Najdôležitejším úkonom pri predaji nehnuteľnosti je podpis kúpnej zmluvy a je to aj najbežnejší spôsob prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon medzi predávajúcim a kupujúcim. KZ má zákonom určené náležitosti. Ak by niektoré z povinných náležitostí v kúpnej zmluve chýbali, správa katastra nepovolí vklad vlastníckeho práva k predmetu KZ do katastra. Preto obsah kúpnej zmluvy nepodceňujeme a každý návrh KZ pripravuje náš právny poradca.
  Podstatnými náležitosťami KZ sú: označenie, že ide o kúpnu zmluvu, miesto a dátum jej uzatvorenia, presná špecifikácia zmluvných strán, špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy, súpisné a orientačné číslo stavieb, parcelné čísla pozemkov, výmera a druh pozemkov, spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnosti, ťarchy prípadne iné práva k prevádzanej nehnuteľnosti, dohoda o cene, resp. spôsob jej určenia, údaje o zmenách na LV, ktoré ma kataster vykonať, podpisy predávajúceho, ktoré musia byť úradne osvedčené, prípadne iné náležitosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
  Prílohy ku kúpnej zmluve: vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Toto vyhlásenie nie potrebné, ak ide o prvý prevod vlastníctva. V prípade pamiatkovo chránenej budovy je potrebné doložiť potvrdenie Ministerstva kultúry SR o tom, že si neuplatňuje predkupné právo k predmetnej nehnuteľnosti.
  VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
  Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnostiam. Vklad do katastra nehnuteľností je právne účinný až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o jeho povolení.
  Návrh na vklad sa predkladá v 2 vyhotoveniach a prikladajú sa 2 zmluvy + toľko kópií, koľko je účastníkov konania. Návrh na vklad sa v jednej kópii vyhotoví pre kataster a ostatné kópie (podľa počtu účastníkov, ktorí si chcú podanie nechať) vám v podateľni príslušnej správy katastra opečiatkujú s vyznačením dátumu a presnej hodiny doručenia návrhu na vklad, vyznačia počet predložených príloh a číslo konania.
  Správa katastra preskúma obsah a platnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a ak sú splnené zákonom požadované náležitosti, vydá rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva.
  Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Správa katastra môže na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak správa katastra nerozhodne v tejto lehote, rozhodne v lehote do 30 dní a vráti zaplatený správny poplatok za urýchlené konanie. Správa katastra môže ďalej o návrhu na vklad rozhodnúť jeho prerušením alebo zastavením, vtedy sa však poplatok nevracia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.
  Správa katastra doručí zmluvu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania. Vyznačenie obsahuje deň, keď správa katastra o vklade rozhodla, podpis osoby, ktorá o vklade rozhodla, vyznačenie dňa nadobudnutia právoplatnosti vkladu a odtlačok pečiatky správy katastra.
  Od r. 2005 Katastrálne úrady nevyžadujú predkladanie znaleckých posudkov pri zápisoch prevodu vlastníctva z dôvodu, že daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa za prevody a prechody uskutočnené od r. 2005 nevyberá.

  http://www.landhouse.sk/x-static-pag...ost%C3%AD.html
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Adaka sme dvaja, tak 4 x zmluvu (2 na kataster) a môžem dať 4x návrh (2x si necháme my a 2x ide na kataster) len či treba aj na návhu overovať podpisy, na zmluvách určite ano to viem
  lujza.j kuk ešte tu: http://ako-kupit-predat-byt-dom.firespace.eu/kupa.html
  Adaka takže nie, dakujem
    zbaliť

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Návrh na vklad je vlastne akoby sprievodný list k tým dvom zmluvám, ale má predpísané prvky: musia v ňom byť presne popísané nehnuteľnosti, účastníci zmluvy ...
  Dnes môže podať návrh na vklad hociktorý účastník, podpis sa na ňom neoveruje.

  Potrebujem poradiť , pri predaji pozemku potrebujem 4x kúpnu zmluvu overené podpisy notárom z toho 2 idú na kataster a kolko treba dať návrhov na vklad a tiež tam musia byť overené podpisy dakujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.