Zavrieť

Porady

SZČO a stravné

Kedy si SZČO môže uplatniť výdavky na stravné podľa § 19 ods. 2 pism. p) a kedy podľa § 19 ods 2 písm. e).
Viete mi to vysvetliť na konkrétnom príklade?
Usporiadat
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

veď to tam je uvedené

p) stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e),


e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady)

1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87) alebo

2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,
0 0
juskam juskam

juskam je offline (nepripojený) juskam

Ak SZČO robi rozvoz tovaru pre jednu firmu. Potom za miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva je miesto trvalého bydliska, ktoré ma v živnosti alebo miesto prevádzky tej firmy pre, ktorú rozváža tovar. Vzťahuje sa naňho písmeno p.) alebo e.) ?
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať