Zavrieť

Porady

Postupy účtovania v PÚ od 1.1.2014

Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
prikladám platné znenie od 1.1.2014
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pochváliť
Ešte priložím stručný prehľad zmien

1. V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a o odloženej dani z príjmov účtujú aj po zániku povinnosti podľa § 19 zákona“ a na konci sa pripája táto veta:
V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorej zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov a neúčtuje o odloženej dani z príjmov, odložená daň z príjmov účtovaná na účte 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka sa odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jej tvorba, a to so súvzťažným zápisom na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov alebo na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov, ak sa tvorba účtovala na účte 592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na účte 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.“.


2. § 14 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
(19) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je mikro účtovnou jednotkou, sa pri prvotnom účtovaní cenné papiere a podiely oceňujú obstarávacou cenou podľa odseku 1. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve tejto účtovnej jednotky neúčtuje podľa odsekov 8, 9, 11, 12 a 18.

(20) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá účtovala cenné papiere a podiely reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, sa k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa účtovná jednotka stala mikro účtovnou jednotkou, zostatok na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba. Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, ktorá sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovala na vecne príslušné účty nákladov alebo výnosov, sa odúčtuje na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.“.3. § 16 sa dopĺňa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:
„(32) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je mikro účtovnou jednotkou, sa neúčtuje podľa odsekov 22 až 31. V účtovníctve tejto účtovnej jednotky sa o derivátoch účtuje takto:
a) pri pevných termínových operáciách, pri ktorých nastáva iba finančné vyrovnanie bez podkladového finančného nástroja, sa v deň vysporiadania obchodu o pohľadávke účtuje na účte 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy alebo o záväzku na účte 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady,
b) pri pevných termínových operáciách s dodaním podkladového finančného nástroja sa v deň vysporiadania obchodu účtuje
1. o dodávanom podkladovom finančnom nástroji na vecne príslušnom účte majetku so súvzťažným zápisom na účte 378 – Iné pohľadávky alebo
2. odplata za dodanie podkladového finančného nástroja so súvzťažným zápisom na účte 379 – Iné záväzky; rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a účtovnou hodnotou podkladového nástroja sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy,
c) pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a prijatá opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky,
d) pri opciách, ak bude uplatnená
1. nakúpená kúpna opcia, opčná prémia vstupuje do obstarávacej ceny nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie,
2. predaná kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostané finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky,
3. nakúpená predajná opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostané finančné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378- Iné pohľadávky,
4. predaná predajná opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky,
e) pri opciách, ak sa neuplatní
1. nakúpená kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky,
2. predaná kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky,
3. nakúpená predajná opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 568 –Ostatné finančné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky,
4. predaná predajná opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky.

(33) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá účtovala o derivátoch, sa k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa účtovná jednotka stala mikro účtovnou jednotkou, zostatok na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba. Zostatok na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií, zostatok na účte 376 – Nakúpené opcie a zostatok na účte 377- Predané opcie, na ktorých sa účtovala zmena reálnej hodnoty derivátov so súvzťažným zápisom na vecne príslušné účty nákladov alebo výnosov sa odúčtuje na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.“.4. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(
2) Pri predaji podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve predávajúceho, ktorý je mikro účtovnou jednotkou, účtuje predávaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a záväzky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Predajná cena sa účtuje na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Rozdiel účtov 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vyjadruje zisk alebo stratu z predaja podniku.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.5. § 56 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné.“.


6. V § 68 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Na ťarchu účtu 544 –Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtuje kompenzačná platba podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.

7. V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je mikro účtovnou jednotkou, sa škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin účtujú podľa § 68 ods. 8.“.


8. V § 78 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „
a nárok na kompenzačnú platbu podľa osobitného predpisu 39a)“.
6 0
slavuska slavuska

slavuska je offline (nepripojený) slavuska

Pochváliť
Neviete mi prosím povedať čo urobím so zostatkami na účtoch časového rozlíšenia k 01.01.2014? Ak tam mám naúčtované telefóny, predplatné a tak... mám to normálne rozpustiť do nákladov v roku 2014? A keď už takého veci nebudem časovo rozlišovať tak budem mať v roku 2014 vlastne zduplované náklady? Raz ako rozpustenie z roku 2013 a raz neúčtovanie o časovom rozlíšení v roku 2014? a ešte sa chcem opýtať či podľa toho už nemusím rozratávať ani všetky poistky? /PZP, HP, poistenie podnikania/. Ďakujem
0 0
jaja1 jaja1

jaja1 je offline (nepripojený) jaja1

Pochváliť
tiež by ma zaujímalo, ako spraviť ten prechod
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 9, Posledný príspevok: 21.01.14
  2. Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 10.11.09
  3. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 10.05.06
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 14.03.05
  5. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 02.02.05