Zavrieť

Porady

Ako sa môže stať exekučný príkaz nevymôžiteľným ?

Potreboval by som radu ohľadom exekúcie na mzdu. Pracujem a exekutor mi strháva veľkú časť z výplaty. Dá sa nejako zastaviť alebo prerušiť exekúcia ? poprípade zakázať zamestnávateľovi, aby strhával tie peniaze ? Ako sa môže stať exekúcia nevymôžiteľná ? Poprosím, aby ste nepísali na mňa kydy , že za všetko si môžem sám a podobne . To som už počul veľa krát, Odpovedzte iba k téme. Ďakujem.
Llívia Zamestnávateľ ti zo mzdy stŕha len toľko, koľko mu umožňuje zákon.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Xanti je offline (nepripojený) Xanti

  Xanti
  Vyplatením dlhov sa zastaví exekúcia. Zamestnávateľovi nemôžeš zakázať, aby strhával tie peniaze je to povinný robiť.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Exekúcia nie je nevymožiteľná, pokiaľ povinný má čo i len minimálny majetok/príjem. Nevymožiteľnou sa stane napr. u bezdomovcov, ktorí nič nevlastnia, nič nepoberajú, nič nedostávajú (a sú aj takí), alebo ak povinný prestane existovať (umrie) a nezostane po ňom žiadny dedič a a ni majetok - vtedy sa exekúcia zastaví ako nevymožiteľná.
  Exekucia je vykonavana na zaklade pravoplatneho a vykonatelneho rozhodnutia a vykonava ju exekutor. Zamestnavatel nemoze prestat strhavat mzdu, lebo by porusil zakon(prip. dosputil TC). Ide o to ze exekutor Ti musi ponechat minimalnu sumu urcenu zo zakona. Exekucia sa moze zastavit alebo mozes poziadat o odklad exekucie:
  Dovody na odklad su uvedene § 56 233/1995 Zz
  Odklad exekúcie

  (1) Na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

  (2) Aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená (§ 57).

  (3) Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak bolo cudzie rozhodnutie v štáte, v ktorom bolo vydané, napadnuté opravným prostriedkom, až do právoplatného rozhodnutia o opravnom prostriedku.

  (4) Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov.6a) Súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu.

  (5) Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného.

  (6) Odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane.

  (7) Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad exekúcie, je prípustné odvolanie.

  (8) Rozhodnutie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

  (9) Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

  (10) Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu alebo majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, exekútor môže s povinným v lehote 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie uzavrieť písomnú dohodu o majetku podliehajúcom exekúcii podľa § 61c ods. 2. Počas plnenia písomnej dohody o majetku podliehajúcom exekúcii podľa § 61c ods. 2 exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

  Dovody na zastavenie exekucie su uvedene v § 57


  (1) Exekúciu súd zastaví, ak
  a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
  b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
  c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
  d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, 6b)
  e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),
  f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
  g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
  h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
  i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
  j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom,
  k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh.

  (2) Exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

  (3) Ak sa exekúcie týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak sa exekúcia vykonala v širšom rozsahu, než stačí na uspokojenie oprávneného, exekúcia sa zastaví len čiastočne.

  (4) Exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie


  Ako existuju aj dalsie dovody (napr vyhlasenie konkurzu, osobneho bankrotu a podobne)

  Musel by si blizsie popisat skutkovy stav

  pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

  pavol54
  Zamestnávateľ nemôže strhávať viac ako mu ukladá zákon, aj keby bol exekučný príkaz akokoľvek vysoký potom sú exekučné príkazy s tzv "právom prednostnej jazdy" potom ostatné exekučné príkazy, a potom dobrovoľné splátky zamestnanca.takže si treba nagúgliť zákon týkajúci sa exekúcií a dohodnúť sa zo zamestnávateľom či náhodou nestrháva viac ako môže, ovšem so súhlasom zamestnanca môže naviac strhávať toľko koľko mu povolí písomne

  Ako sa môže stať exekučný príkaz nevymôžiteľným ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.