Zavrieť

Porady

Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)

Medzi povinnosti, ktoré má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni patrí aj vedenie evidencie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia a predloženie tejto evidencie pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skočenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu na účely sociálneho poistenia od vzniku sociálneho poistenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie trvá, to znamená od začiatku pracovného pomeru do skončenia pracovného pomeru zamestnanca.

Pozn.: sociálne poistenie = nemocenské, dôchodkové (starobné + invalidné),úrazové, garančné a poistenie v nezamestnanosti

Tlačivom evidencie na účely dôchodkového poistenia je EVIDENČNÝ LIST DÔCHODKOVÉHO POISTENIA (ELDP). Tlačivo, návod k jeho vyplneniu ako aj usmernenie pre zamestnávateľov možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

http://www.socpoist.sk/index/index.p...1189&prm2=1712

Pre zamestnancov narodených pred 1. januárom 1985 je zamestnávateľ povinný do 31. decembra 2023 viesť a predkladať ELDP aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 t.j. v vyplňuje aj rubriky „VZ počas vylúčiteľných dôb“ a „Kalendárne dni počas vylúčiteľných dôb“.

Evidenčný list obsahuje tieto údaje:
1. ÚDAJE O POISTENCOVI - priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, akademický titul, dátum, miesto narodenia, stav, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,
2. OBDOBIE POISTENIA, DOSIAHNUTÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ĎALŠIE DOBY V KALENDÁRNYCH ROKOCH – kalendárny rok, znak poistenia, obdobie dôchodkového poistenia (od-do), vymeriavací základ, vymeriavací základ počas vylúčiteľných dôb*, kalendárne dni vylúčiteľných dôb*, podpis zamestnanca,
3. ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI – názov, identifikačné číslo zamestnávateľa alebo daňové identifikačné číslo zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa,
4. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV – dátum odoslania ELDP, podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa.

*nevypĺňa sa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984

Ak v príslušnom kalendárnom roku mal zamestnanec obdobie dôchodkového poistenia prerušené, obdobie prerušenia na ELDP zamestnávateľ neuvedie.

Ak zamestnanec po dosiahnutí veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pokračoval vo výkone zamestnania a nepožiadal o starobný dôchodok, zamestnávateľ kalendárny rok rozdelí do dvoch riadkov, pričom osobitne uvedie obdobie dôchodkového poistenia dosiahnutého do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového veku zamestanca a osobitne obdobie dôchodkového poistenia dosiahnuté odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku zamestnanca.

Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vedie ELDP každý zamestnávateľ samostatne a pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere (pre dohodárov sa ELDP nevedie). ELDP vedie zamestnávateľ počnúc rokom 2004.
Naposledy upravil vladan : 01.06.06 at 05:39
Téma je uzavretá.

Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.