Zavrieť

Porady

kataster, vydržanie nehnuteľností - podvodom(?)

Jeden z vlastníkov nehnuteľností zomrel pred 3 rokmi. Má dedičov - deti, ktoré dedičstvo prijali. Dedičské konanie je na súde - osvedčenie o dedičstve zatiaľ právoplatné nie je. /Sporné nie sú konkrétne nehnuteľnosti/.
Ďalší z vlastníkov nehnuteľností si nejakým /mne neznámym spôsobom/ vybavil, že na týchto nehnuteľnostiach v LV figuruje od 3/2014 ako výlučný vlastník 1/1, na základe osvedčenia o vyhlásení o vydržaní... je toto možné (?)

1. Mám dojem, že tu ide o nejaký rafinovaný podvod... čo mi poradíte?
2. Môžem požiadať na katastri kópiu originálu LV, keď nie som ešte právoplatnou spoluvlastníčkou a dedičské konanie je na súde?
4 komentárov     zbaliť
iweta196 Prepáčte, ale nemienim tu rozpisovať celú situáciu ohľadom prieťahov dedičského konania.

1. Pre upresnenie - je tam jeden z bodov dedičského konania, ktorý je sporný... ostatné sú ok, ale ten jeden bod je súčasťou celého dedičského konania, nemožno ho vyňať a samostatne riešiť... ale to je hádam každému jasné.

2. A že sa to tak dlho ťahá? No žijeme na Slovensku, kde súdy nemajú lehoty... a kde žalovaná strana môže tiež robiť prieky-prieťahy, keď v tom vie chodiť... či?
Ale toto som rozoberať nechcela.

3. Originál LV je uložený na katastri a obsahuje úplne všetky záznamy, ktoré kedy boli na predmetnom LV urobené.
Stránka/účastník/vlastník by mala mať možnosť vyžiadať kópiu tohoto originálu LV... mám také info.

Keď sa mýlim, opravte ma...

Nech čítam, ako čítam, ale odpoveď na čo som sa pýtala som zatiaľ nedostala...
misoft K bodu 2. - čo takto podať sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní?
Bod 1 súvisí s bodom 3. - súd, ak má nejasnosti, má oprávnenie si vyžiadať VŠETKY listiny - teda i kópiu LV. V tomto prípade by asi zistil, že vydržanie je neoprávnené.
Takže zároveň podať žalobu na oného vlastníka pre nezákonné obohatenie, pozmeňovania a falšovanie úradnej listiny. Zároveň podať žalobu na kataster - tr. čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tr. čin podvodu, tr. čin pozmeňovania a falšovania úradnej listiny.

V prvom rade ale riešiť bod 2 - prieťahy. Môžete podať sťažnost predsedovy sôdu, ak nepomôže - Najvyšší súd, ak ani to - Ústavný súd a až do Štrasburgu.....
iweta196 Ďakujem Vám misoft...

prieťahy riešim cez súdy, cez prokuratúru a podobne... tam kde sú určené lehoty, tak sú cca 30-60 dňové na vybavenie/odpoveď a zvyčajne odpovedajú v posledný deň zákonnej lehoty + kým sa písomnosť doručí... atď. a čas plynie...

Súd má právo vyžiadať si, ale.... sú to ďalšie prieťahy... kým súd vyžiada, kým kataster odošle... čas sa zbytočne naťahuje... a nemôžem opomenúť fakt, že nie iba moja vec sa na súde rieši... že?

Jednoduchšie je podľa mňa vyžiadať si to za 8 Eurový kolok sám, nechať si urobiť kópiu a overiť ju u notára a OSOBNE požiadať súd o pripojenie LV ku spisu.... také mám skúsenosti, aby sa zabránilo zbytočným prieťahom... Ale môže si takýto LV vyžiadať KTOKOĽVEK...???
iweta196 misoft... ešte by som chcela doplniť:

- prieťahy... o to druhej strane ide, aby sa to naťahovalo....
- sťažnosti ktoré ste uviedli: Keby som ich mala všetky absolvovať, na tých všetkých súdoch, tak tie súdne ťahanice potrvajú do konca môjho života...

No zaujíma ma viac toto:
Citujem Vás:
" ...podať žalobu na oného vlastníka pre nezákonné obohatenie, pozmeňovania a falšovanie úradnej listiny.
Zároveň podať žalobu na kataster - tr. čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tr. čin podvodu, tr. čin pozmeňovania a falšovania úradnej listiny" ....koniec citátu.

1. Podať žalobu na vlastníka pre nezákonné obohatenie, pozmeňovanie a falšovanie úradnej listiny.
/to je jedna žaloba a toto všetko tam môžem uviesť?/ ...podám to na prokuratúru, alebo na súd?

2. žalobu na kataster - tr. čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tr. čin podvodu, tr. čin pozmeňovania a falšovania úradnej listiny ...všetky tieto trestné činy?

Aj keď sa ich v danej veci naozaj dopustili a nielen kataster, ale aj starosta obce kde nehnuteľnosti sú a tiež notár/notárka (?)... myslím si.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Originál LV by si žiadať mohla, ale okrem poplatkov zaň ti tak isto poslúži ten internetový LV zadarmo. Ty by si skôr potrebovala vidieť osvedčenie notára o vydržaní a podklady k tomu. Pravdepodobne išlo o nejakú listinu (dohodu so zomrelým a pod.) alebo o svedectvo inej osoby.

  Zbierka listín je jedinou časťou katastrálneho operátu, ktorá nie je verejne dostupná všetkým osobám. Prístup k nej majú len osoby v zákone vymenované, ale od r. 2009 sú tam aj právni predchodcovia vlastníkov. Teda ak ste boli spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, máte právo do zbierky listín nazerať. Tak isto dedičia do skončenia dedičského konania sa pokladajú za spoluvlastníkov, ak bola nehnuteľnosť v deň smrti poručiteľa v jeho vlastníctve.

  Ale ani zistenie postupu a dôvodov notára osvedčiť vydržanie nezmenia zápis valastníckeho práva v katastri. Rozhodnúť o zmene musí súd. Preto žiadajte zahrnúť nehnuteľnosť do dedičstva, kedy si súd vyžiada listiny z katastra.

  Katastrálny zákon č. 162/1995

  § 8
  Katastrálny operát
  (1) Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Katastrálny operát sa vedie v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Katastrálny operát obsahuje tieto časti:
  c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len "zmluva"), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení3) (ďalej len "verejná listina") a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len "iná listina"), a dokumentáciu sídelných a nesídelných geografických názvov;

  § 68
  Verejnosť katastrálneho operátu
  (5) Verejnosť zbierky listín [§ 8 ods. 1 písm. c)] je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom, ich právnym predchodcom alebo iným oprávneným osobám, alebo osobe vykonávajúcej geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu, 5) alebo osobe, ktorá vyhotovuje geometrické plány alebo vytyčuje hranice pozemkov, alebo osobe vykonávajúcej znaleckú činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra alebo osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy.
  8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  iweta196 Pre: Mária27

  Citujem:
  1. "Originál LV by si žiadať mohla, ale okrem poplatkov zaň ti tak isto poslúži ten internetový LV zadarmo. Ty by si skôr potrebovala vidieť osvedčenie notára o vydržaní a podklady k tomu. Pravdepodobne išlo o nejakú listinu (dohodu so zomrelým a pod.) alebo o svedectvo inej osoby." ...koniec citátu.

  Odpoveď:
  1. Internetový LV nie je použiteľný na úradné účely a pred súdom už vôbec neobstojí bez priloženého okolkovaného priamo z katastra. Moje vlastné aktuálne skúsenosti s dôkazovým materiálom.

  Citujem:
  2. "Zbierka listín je jedinou časťou katastrálneho operátu, ktorá nie je verejne dostupná všetkým osobám. Prístup k nej majú len osoby v zákone vymenované, ale od r. 2009 sú tam aj právni predchodcovia vlastníkov. Teda ak ste boli spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, máte právo do zbierky listín nazerať. Tak isto dedičia do skončenia dedičského konania sa pokladajú za spoluvlastníkov, ak bola nehnuteľnosť v deň smrti poručiteľa v jeho vlastníctve." ...koniec citátu.

  Odpoveď:
  2. Ovedčenie o dedičstve ešte nenadobudlo právoplatnosť - vec je na súde pre iné nehnuteľnosti zapísané v inej správe katastra.
  Som dedičkou v 1.rade zo zákona /závet poručiteľ nezanechal/. Poručiteľ bol spoluvlastníkom nehnuteľností od r. 1978 až do svojej smrti v r. 2011.
  Otázka: NA ZÁKLADE AKÉHO DOKLADU MôŽEM DO ZBIERKY LISTÍN NA KATASTRI NAZERAŤ?
  / IBA TAK SA MôŽEM DOSTAŤ K VŠETKÝM LISTINÁM, KTORÉ SÚ NA KATASTRI k TOMUTO LV... alebo?/

  Citujem:
  3. "Ale ani zistenie postupu a dôvodov notára osvedčiť vydržanie nezmenia zápis valastníckeho práva v katastri. Rozhodnúť o zmene musí súd. Preto žiadajte zahrnúť nehnuteľnosť do dedičstva, kedy si súd vyžiada listiny z katastra." ..koniec citátu.

  Odpoveď:
  3. Ak rozhodnúť o zmene môže súd, tak ako tam dokázal urobiť príbuzný takéto machinácie?
  Nehnuteľnosti sú zahrnuté v dedičstve od začiatku... nie sú predmetom súdneho sporu pre ktorý ešte nebolo dedičské konanie skončené. Keď sa dedičské konanie skončí a nadobudne právoplatnosť, tak súd pošle osvedčenie o dedičstve na kataster, aby sa urobila zmena vlastníkov /spoluvlastníkov/ na tomto LV a kde zapíšu potom mňa?
  Som dedičom /spoluvlastníkom, ale niekto si podvodom už za 3 roky(!) vydržal nehnuteľnosti na tomto LV/.....Veď je to obludnééé.... do minulého roka tam bol 35 rokov stále zapísaný v LV zosnulý poručiteľ... len teraz, naraz, začiatkom tohto roku z toho LV zmizol aj s ostatnými spoluvlastníkmi.... Jeden nemá slov, na ľudskú hlúposť a drzosť....
  iweta196 Mária27

  Citujem: "...Ty by si skôr potrebovala vidieť osvedčenie notára o vydržaní a podklady k tomu. Pravdepodobne išlo o nejakú listinu (dohodu so zomrelým a pod.) alebo o svedectvo inej osoby." ...koniec citátu.

  Na toto som zabudla odpovedať:
  Poručiteľ nemal s dotyčným uzavretú žiadnu dohodu. Ani písomnú, ani ústnu, ani žiadne svedectvo... /Dotyčný konal poza môj chrbát a nakladal s mojim dedičským podielom, ako sa to jemu hodilo. Nedal si ani toľko námahy, aby sa ma opýtal, či je dedičské konanie skončené a ako s tým dedičským podielom hodlám naložiť/.
  Mária27 Ak si alebo bola si doteraz spoluvlastníčkou, máš právo vidieť tie listiny. Dedičia sa považujú do rozhodnutia za spoluvlastníkov - teda tí dedičia, s ktorými prebieha dedičské konanie!
  Najlepšie asi urobíš, ak pôjdeš na kataster prerokovať to s právnikom. Ak notárka neurobí kroky k tomu, aby majetok poručiteľa v čase smrti bol prerokovaný v dedičskom konaní, choď za advokátom a žiadaj to. Takto si dopisovať nemôžeme.
  iweta196 Mária 27:
  Samozrejme, rozumiem a akceptujem :-)

  Veľmi pekne Vám ďakujem za konkrétne rady, aj pomoc v zorientovaní sa svojich práv. Na katastri som už bola viackrát, nechcem sa nikoho dotknúť, ale právnik s ktorým som hovorila, mi povedal menej, než som vedela sama.
  Ale možno mal iba zlý deň a nechcelo sa mu rozmýšľať... aj to sa stáva. Skúsim zase inokedy... Želám Vám pekný zvyšok víkendu ;-)
  Mária27 tiež ich poznám zopár takých
  branislavp iweta 196, na katastri do zbierky listín môžeš nazerať na základe Tvojho preukázania sa, že si skutočne oprávnený dedič. Predložíš obč.preukaz, rodný list Tvoj, rodičov, dedičské konanie, z matriky rodný list poručiteľa. T.z. potrebné listiny preukazujúce, že si skutočne oprávnený dedič. Ťažko mi je vypisovať , keď neviem v Tvojom prípade o aký vzťah k poručiteľovi ide.
  iweta196 branislavp:

  Aký je môj vzťah k poručiteľovi? Keby si poriadne čítal, tak by si v tom mal jasno, lebo je to napísané hneď v prvej vete. Citujem: "Jeden z vlastníkov nehnuteľností zomrel pred 3 rokmi. Má dedičov - deti, ktoré dedičstvo prijali." ....koniec citátu.

  Čiže som dedič zo zákona v 1.rade /neopomenuteľný/- poručiteľovo DIEŤA. Podľa všetkého aj oprávnený dedič. Aspoň tak sa to píše v osvedčení o dedičstve.

  A nemám na kataster vziať aj rodné listy a úmrtné listy po mojich starých rodičoch, ktorí zomreli temer pred 40 rokmi? Lebo mi nie je jasné, načo toľko dokladov....
  iweta196 ústna dohoda? ....hlúposť! ...a ako na 100% viem? ..tak, že som poznala poručiteľa, jeho osobnosť. Bol to rovný a férový chlap... nie novodobý krivák a podvodník bez chrbtice... a viem to na 10000000000000000000%
    zbaliť

  AmmiS je offline (nepripojený) AmmiS

  AmmiS
  Dovolím si rozobrať vašu vec, ale nie sú mi známe všetky info, takže len vzhľadom k tomu, čo ste napísala. Len pripomeniem, že moje poznatky čerpám z praxe.

  Pokiaľ je na danom LV (v tom istom, ktorým svedčí vlastníctvo poručiteľovi, po ktorom je vedené ded. konanie) už vpísaný vlastník 1/1 a to k celej nehnuteľnosti, pre vás to znamená do budúcna asi to, že si budete musieť bohužiaľ svoje vlastnícke právo dokazovať cestou súdu. Došlo k pätovej situácii. Kataster totiž nemôže zapísať dvoch vlastníkov s podielom 1/1 (a už ani s iným podielom a nikoho iného ak je raz vlastník výlučný). Ak by kataster mal PKV vložku = starý zápis vlastníckeho práva "vášho" vlastníka, zápis by urobil len do tej výšky podielu, ktorý "vášmu vlastníkovi" prislúcha a tým pádom by mohol zvyšok niekto vydržať.

  Situácia, že pozemky sú vydržané notárskym osvedčením o vydržaním a aj napriek tomu, že množstvo týchto listín nespľňajú ba priam porušujú zákony a je porušené základné a ústavou chránené ľudské právo vlastniť majetok. Vydržanie je právny inštitút, ktorý je zneužívaný na získanie vlastníckych podielov pomerne často. Množstvo potomkov sa ani nikdy nedozvie, že ich predkovia vlastnili nehnuteľnosti.

  Ako doklad na preukázanie vlastníckeho práva potrebujete PKV (pozemnoknižnú vložku) zo starej pozemkovej knihy, vedenej na príslušnom katastri, kde je poručiteľ vedený ako vlastník. Ak "váš" vlastník nadobudol nehnuteľnosť v období, keď nebola povinnosť zápisu vlastníckych práv do pozemkových kníh - postačila zmluva ( nepovinný zápis od 1951 do 1964), nemusí byť jeho vlastnícke právo zapísané v PKV. Ale keď tvrdíte, že nehnuteľnosti nie sú sporné, v tom prípade "váš" vlastník by mal byť zapísaný v PKV a teda mi nie je jasné, ako potom kataster mohol zapísať iného vlastníka a to v celom podiele 1/1 na tú istú nehnuteľnosť. Ak teda v PKV zápis nie je, tak je potrebná zmluva, alebo rozhodnutie št. org., ktorým vlastnícke právo nadobudol.

  V každom prípade je potrebné napísať kvalifikované trestné oznámenie na dotyčnú osobu, ktorá nehnuteľnosť vydržala. V konaní sa preukáže, či zákony pri získaní tejto nehnuteľnosti boli porušené alebo nie. Doložiť je potrebné tú PKV "vášho" vlastníka, ktorým sa preukáže kedy nadobudol vlastnícke právo a akým spôsobom. To by zároveň malo vylúčiť možnosť vydržať tú istú nehnuteľnosť niekym iným. Doložiť všetko, čo preukazuje "vaše" vlastnícke právo k danej nehnuteľnosti (aj dedičské konanie). Nehnuteľnosť presne označiť a presne uviesť čo sa má prešetriť a uviesť aj aké dôkazy sa dovolávate vykonať - konkrétne vyžiadať zo zbierky listín z katastra to, k čomu sa chcete dostať = Notársku zápisnicu o vydržaní. Orgány činné v tr. konaní (OCTK) sú oprávnené vyžiadať si zo zbierky listín z katastra všetko, čo s vydržiteľom a jeho konaním súvisí. Tu ale pripomínam, neriešiť toto celé na vlastnú päsť, OCTK majú iné oblasti, v ktorých vynikajú a nie práve pozemkové právo a inštitút vydržania. Majte kvalifikované zastúpenie, aby ste zbytočne nestrácali čas.

  Podaním TO na Kataster nič nedosiahnete, kataster zapisuje len to, k čomu má podklady a odkáže na riešenie veci a účastníkov na súd, keďže táto inštitúcia nie je oprávnená posudzovať vlastnícke právo a pravdivosť listín, na základe ktorých sa vlastnícke právo zapisuje.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  iweta196 Dovolím si poznamenať k tomu, čo ste napísali v prvom odseku svojho komentu, ktorý citujem:

  "Pokiaľ je na danom LV (v tom istom, ktorým svedčí vlastníctvo poručiteľovi, po ktorom je vedené ded. konanie) už vpísaný vlastník 1/1 a to k celej nehnuteľnosti, pre vás to znamená do budúcna asi to, že si budete musieť bohužiaľ svoje vlastnícke právo dokazovať cestou súdu. Došlo k pätovej situácii. Kataster totiž nemôže zapísať dvoch vlastníkov s podielom 1/1 (a už ani s iným podielom a nikoho iného ak je raz vlastník výlučný). Ak by kataster mal PKV vložku = starý zápis vlastníckeho práva "vášho" vlastníka, zápis by urobil len do tej výšky podielu, ktorý "vášmu vlastníkovi" prislúcha a tým pádom by mohol zvyšok niekto vydržať. ...koniec citátu."

  Keď kataster v mesiaci 3/2014 zapisoval onoho vlastníka v pomere 1/1 z titulu "kvázi" vydržania, tak tam v tom čase na tom istom LV bol zapísaný mimo ďalších spoluvlastníkov, ešte aj zosnulý spoluvlastník a zároveň poručiteľ môjho neukončeného dedičského konania, ktorého som jeden zo zákonných dedičov zo zákona v 1.rade/

  Tak sa pýtam: Ako mohol toto kataster opomenúť? Ako mohol tam napísať niekoho ako výlučného vlastníka v pomere 1/1 z titulu vydržania týchto nehnuteľností, keď musel Najprv z toho LV VYMAZAŤ ostatných spoluvlastníkov a medzi nimi aj zosnulého poručiteľa po ktorom ešte nebolo ukončené dedičské konanie a tým pádom ani nemohlo na tomto LV byť napísané, že zomrel a že prebehlo dedičské konanie?

  Čiže, kataster VEDOME a bez rozhodujúcich dôkazov/že tomu nie je tak/ VYMAZAL z LV "reálne" existujúceho spoluvlastníka.....
  1. A ak by mal vedomosť že pred 3 rokmi tento spoluvlastník zomrel, tak nemohol mať k dispozícii právoplatné dedičské osvedčenie.
  2. A ak pripustíme aj možnosť, že osvedčenie o dedičstve by dajme tomu bolo právoplatné, tak by tam boli zapísaní ako dediči už jeho deti a medzi nimi aj ja, ako PRÁVOPLATNÝ OPRÁVNENÝ DEDIČ. .....................Čo sú toto za machinácie?

  2. Toto dedičské oprávnenie jedného dňa právoplatnosť nadobudne... a je tam uvedené, že som dedič aj tých nehnuteľností, ktoré stihol jeden z príbuzných za súčinnosti starostu obce, notára a pracovníkov katastra - vydržať aj napriek tomu, že tieto nehnuteľnosti vždy mali, aj majú vlastníkov.... tak čo teraz?
  AmmiS Ja som vám svoj názor povedala, je potrebné to riešiť s osobou, ktorá sa takými prípadmi zaoberá a naozaj vie, ako danú situáciu riešiť v realite. Je zbytočné klásť otázky a polemizovať.
  iweta196 :-)
  AmmiS Asi vás to neupokojí, ale nie ste sama, komu sa stala podobná vec nehnuteľnosť x vydržanie... bohužiaľ.
    zbaliť

  panamaus je offline (nepripojený) panamaus

  Vylúčený člen panamaus
  " Nech čítam, ako čítam, ale odpoveď na čo som sa pýtala som zatiaľ nedostala "

  Odpoveď by bola raz dva. Ale nie je na čo odpovedať.
  V 1. sa nepýtaš
  V 2. : Ak sa neviete dohodnúť tak je to miesto niekoľkých týždňov u notára niekoľko rokov na súde.
  Tiež sa nič nepýtaš
  V 3. sa nepýtaš
  Ale odpovedáš si sama
  " Stránka/účastník/vlastník " / " keď nie som ešte právoplatnou spoluvlastníčkou a dedičské konanie je na súde "
  To že sa súdiš, neznamená, že URČITE budeš do LV zapísaná, takže teraz NIE si

  PS
  ""
  Jeden z vlastníkov nehnuteľností zomrel pred 3 rokmi. Má dedičov - deti, ktoré dedičstvo prijali. Dedičské konanie je na súde - osvedčenie o dedičstve zatiaľ právoplatné nie je. /Sporné nie sú konkrétne nehnuteľnosti/.
  Ďalší z vlastníkov nehnuteľností si nejakým /mne neznámym spôsobom/ vybavil, že na týchto nehnuteľnostiach v LV figuruje od 3/2014 ako výlučný vlastník 1/1, na základe osvedčenia o vyhlásení o vydržaní
  ""

  Predsa do dedičstva sa zahŕňa to, čo bolo vo vlastníctve (spoluvlastníctve ) poručiteľa v čase smrti.

  A kedže vydržanie bolo zapísané zo 3 roky po smrti, bolo to (čo bolo vydržané) vo vlastníctve poručiteľa a má byť zahrnuté v dedičskom konaní !!

  Je tam ?  PS

  Čo ti poradiť, keď takéto základné skutočnosti nenapíšeš

  (napr bolo možno treba požiadať súd o predbežné opatretie = zákaz nakladania s nehnuteľnosťami)
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  iweta196 Neviem prečo mám občas pocit, že mi odpovedajú poniektorí takí ľudia, ktorí ani nemajú snahu pomôcť, ale pýtajú sa len zo zvedavosti....
  iweta196 Pre: panamaus:

  Otázky som položila a dosť jasne formulované pre toho, kto rozumie o čom píšem.

  Tu sú:
  1. Mám dojem, že tu ide o nejaký rafinovaný podvod... čo mi poradíte?
  2. Môžem požiadať na katastri kópiu originálu LV, keď nie som ešte právoplatnou spoluvlastníčkou a dedičské konanie je na súde?
  Na toto som čakala odpoveď a preto nie je potrebné pýtať sa ma na veci, na ktoré odpoveď poznám aj sama a preto sa na ne už nepýtam... Ďakujem za Tvoj čas aj námahu...

  P.S.: Odpoveď, pre mňa na 99% zrozumiteľnú, ktorú som potrebovala, som už dnes dostala...

  Tu je:
  misoft (Dnes 11:14)

  K bodu 2. - čo takto podať sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní?
  Bod 1 súvisí s bodom 3. - súd, ak má nejasnosti, má oprávnenie si vyžiadať VŠETKY listiny - teda i kópiu LV. V tomto prípade by asi zistil, že vydržanie je neoprávnené.
  Takže zároveň podať žalobu na oného vlastníka pre nezákonné obohatenie, pozmeňovania a falšovanie úradnej listiny. Zároveň podať žalobu na kataster - tr. čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tr. čin podvodu, tr. čin pozmeňovania a falšovania úradnej listiny.

  V prvom rade ale riešiť bod 2 - prieťahy. Môžete podať sťažnosť predsedovi súdu, ak nepomôže - Najvyšší súd, ak ani to - Ústavný súd a až do Štrasburgu.....
  iweta196 Pre: panamaus

  1. Citujem: "Predsa do dedičstva sa zahŕňa to, čo bolo vo vlastníctve (spoluvlastníctve ) poručiteľa v čase smrti.

  A kedže vydržanie bolo zapísané zo 3 roky po smrti, bolo to (čo bolo vydržané) vo vlastníctve poručiteľa a má byť zahrnuté v dedičskom konaní !! Je tam ?..." ...koniec citátu.

  Odpoveď:
  1. SAMOZREJME, ŽE JE TAM / v OSVEDČENÍ O DEDIČSTVE/ ZAPÍSANÉ.
  INAK BY SOM TIETO NEHNUTEĽNOSTI NERIEŠILA A NA "PODVOD" KTORÝ SOM TERAZ ODHALILA BY SOM SA NEPÝTALA...

  2. Citujem: "To že sa súdiš, neznamená, že URČITE budeš do LV zapísaná, takže teraz NIE si..." koniec citátu.

  Odpoveď:
  2. PRIZNÁM SA, ŽE NEROZUMIEM ČO SI MI TOUTO VETOU CHCEL POVEDAŤ. MNE ZMYSEL NEDÁVA...

  Mám dedičské osvedčenie, kde som neopomenuteľným dedičom, ktorý dedičstvo prijal a v tom dedičstve sú zahrnuté aj nehnuteľnosti, ktorých 1/2 som zdedila.
  Tie teraz, 3 roky po smrti jedného z vlastníkov nehnuteľností, ktorých jedným z dedičov po tomto zosnulom som aj ja, si dal jednoducho zapísať jeden príbuzný, ako nadobudnuté vydržaním do katastra a figuruje tam asi mesiac, ako ich jediný vlastník.

  To, že tam do LV toto uviedol, ešte nemusí a NIE JE pravdou. /Ale má smolu, lebo dopustil sa podvodu a ja som ho odhalila s čím pravdepodobne nerátal a ani neráta/.

  - Prečo by som nemala byť zapísaná, ako spoluvlastníčka? Na nehnuteľnostiach nie je, ani nebola žiadna ťarcha, tieto nehnuteľnosti nie sú predmetom pokračujúceho sporu na súde o dedičstvo.
    zbaliť

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  iweta 196 prečítala som si Tvoj príspevok, ale prepáč, pre mňa je dosť nezrozumiteľný.. Budem sa snažiť poradiť, tak ako to chápem ja.
  Chceš sa domôcť k originálu LV. Neviem, na čo to potrebuješ. Vlastníctvo k určitej nehnuteľnosti, ktorú poznáš podľa čísla domu, resp, čísla parcely v určitom katastrálnom území nájdeš na internete. Tam na LV zistíš dôvod nadobudnutia vlastníctva na konkrétneho vlastníka a keď budeš pozorne čítať tak aj vyčítaš z toho LV na základe akej právnej listiny kataster zapísal vlastnícky vzťah, aj pod akým číslom vkladu, aj číslo poradia v roku, kedy bol vykonaný katastrom prevod nehnuteľností na základe právoplatnej listiny. Ale ten LV originál Ti v ničom zatiaľ nepomôže.. Iba zaplatíš poplatok.
  Ak si skutočne oprávnený dedič a v titule nadobudnutia na LV nájdeš znak NZ č. ...... t.j notárska zápisnica,... vydržanie, nevidím dôvod, prečo by na katastri si sa nemohla na ten zápis o vydržaní pozrieť. Ale musíš sa preukázať, že si skutočne oprávnený dedič. Ak sa k tejto závažnej listine dostaneš, tak z nej si odpíš dôležité veci a konaj ďalej.
  Ďalej nerozumiem, neviem, či je to ďalšia vec - že dedičské konanie leží ešte na súde nevybavené. Ak si oprávnený dedič po poručiteľovi , máš právo nahliadnuť do toho spisu. K tomuto Ti poradím takto.
  Na príslušnom súde, kde sa prejednáva ded konanie existuje oddelenie dedičské, ktoré Ti podá informácie vo veci po ktorej pátraš, samozrejme musíš sa preukázať v prvom rade, že si právoplatný dedič po určitom poručiteľovi. Tam následne zistíš ďalšie pre teba potrebné informácie aj dôvody, prečo ten prípad je zaspatý. Ak tam nepochodíš, tak sa objednaj u predsedu dotknutého súdu. Má na to určenú pracovníčku na odbornú konzultáciu, vybav si to telefonicky na konkrétny deň. Jeden deň v mesiaci býva takáto služba pre občana, aj tam sa niečo môžeš dozvedieť.
  Ďalej, skús zájsť na archív okresného súdu, kde prebieha dedičské konanie, musíš sa preukázať, že si oprávnený dedič a požiadaj o nahliadnutie do dedičského konania po poručiteľovi, aj z toho sa dozvieš niečo. Ak budeš chcieť, môžeš si dať prefotiť potrebné listiny, napr ded.konanie aj ďalšie listiny obsiahnuté v spise, samozrejme za poplatok.
  Ak niečo nepochopíš, ozvi sa.
  iweta196 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi dnes ešte na môj dotaz "vydržanie" píšete...

  Všetko pre mňa rozhodujúce, v čom som nemala jasno a čo som potrebovala vedieť, mi sem napísali a vysvetlili už včera...
  Pokiaľ si ešte niečim nebudem istá, alebo na "úradoch" nepochodím, určite sa ešte ozvem <3

  Želám Vám všetkým pekný zvyšok nedele a ešte raz, veľmi pekne všetkým Ď A K U J E M :-)
  branislavp O.K.
  kopretinka 10.05.14 05:59 odstránil(a) z Porady

  kataster, vydržanie nehnuteľností - podvodom(?)

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.