Zavrieť

Porady

Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým?

SZČO platiteľ dph už nakupuje dlhšiu dobu z Poľska od platiteľa dph. Všetko prebiehalo v poriadku, až teraz. Začali sme platiť zálohy v plnej výške. Pri dodaní tovaru nám dodajú vyučtovaciu faktúru k dph a dodací list. Je to v poriadku? Nemala by byť konečná faktúra, ale samozrejme už nulová? A na základe vyúčtovacej faktúre priznač daň? Je to v poriadku?
V zmysle § 69 ods. 6 ste osobou povinnou platiť daň z intrakomunitárneho nadobudnutia pričom daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 20 ods. 1 ZDPH. Platiteľ zároveň môže uplatniť za splnenia podmienok ustanovených v § 49 až 51 právo na odpočítanie dane.

Vznik daňovej povinnosti sa neviaže na obdržanie faktúry.
Právo na odpočítanie dane sa na obdržanie faktúry viaže, pričom sa jedná o faktúru podľa § 74 a jej bližšie náležitosti nie sú určené.

Ak dodací list nemožno považovať za faktúru (spravidla neobsahuje ani údaj o cene a jedná sa len o potvrdenie prevzatia dodávky), faktúrou v zmysle ZDPH sa stáva vyúčtovacia faktúra k vopred prijatej platbe. Ak vyúčtovacia faktúra k vopred prijatej platbe obsahuje identifikačné údaje oboch platiteľov a presnú špecifikáciu dodávky, ku ktorej sa vzťahuje a na základe ktorej je možné stanoviť cenu prijatého plnenia a je zrejmé, že platba sa vzťahuje k uskutočnenej dodávke a dátum jej prijatia je na faktúre uvedený, je faktúrou, ktorá môže byť podkladom pre výpočet daňovej povinnosti a aj podkladom k uplatneniu práva na odpočítanie dane.


Dôležité však je správne si zadefinovať deň vzniku daňovej povinnosti. Keď uvažujeme so situáciou, že k vyhotoveniu faktúry došlo pred dodávkou tovaru, daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vám vznikne podľa § 20 ods. 1 písm. a) 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k nadobudnutiu tovaru. Platiteľ v inom členskom štáte postupuje podľa zákona platného v tom ktorom štáte, pričom ani na Slovensku by nebolo potrebné vystaviť dve faktúry v prípade, že platba vopred pokrýva 100 % výšku dodávky tovaru. Deň dodania u dodávateľa aj odberateľa by mal byť rovnaký.


Nesprávny názor:
Ja by som do toho v tomto prípade neplietla faktúru k zálohe. Je to pekné od nich, že vám ju pošlú a je to aj v zmysle zákona ale pri nadobudnutí tovaru vám stejne na nič nie je. Pre vás zo všetkých pohľadov je dôležitá vyúčtovacia Fa (na ktorej dúfam aspoň k úhrade máte nula). Až vyúčtovacia je následok dodania tovaru. No a podľa nej a § 20 odvádzate DPH (samozdanenie). Takže v konečnom dôsledku sa správate akoby ste ani neplatili zálohu (pre DPH)

Prečo nesprávny?
1. lebo v zmysle zákona platného v inom členskom štáte dodávateľ vystavil faktúru (ak odberateľ v zmysle tejto faktúry môže identifikovať dodávku a platbu k nej a to aj na základe súvisiacej dokumentácie, na ktorú sa vyúčtovacia faktúra k platbe vopred odvoláva, je to faktúra podľa zákona),
2. nikde v zákone nie je napísané, že platiteľ musí obdržať faktúru po dodávke tovaru alebo že by sa malo jednať o vyúčtovanie dodávky. Podmienkou je faktúra na identifikáciu nadobudnutého tovaru a to nemusí byť vylúčené ani v prípade, že dodávateľ vystaví faktúru k vyúčtovaniu vopred prijatej platby. Záleží aj na obchodných podmienkach dohodnutých medzi predávajúcim a kupujúcim, spravidla sa v týchto prípadoch potvrdzujú objednávky s presnou špecifikáciou tovaru a vyúčtovacia faktúra za platbu vopred sa na ňu odvoláva, prípadne špecifikácia tovaru je na nej uvedená,
3. faktúra k vyúčtovanej platbe je následne tým pádom nevyhnutná k uplatneniu práva na odpočítanie dane, nakoľko bez nej by si ho tuzemský platiteľ nemohol uplatniť,
4. vyúčtovacia faktúra nie je následok dodania tovaru, následok dodania je fyzická existencia tovaru u odberateľa,
5. podľa faktúry sa neodvádza daň, daňová povinnosť môže vzniknúť aj bez faktúry vzťahujúcej sa k dodávke viď. § 20 ods. 1 písm. a),
6. úhradu platby vopred je potrebné zaznamenať podľa § 70,
7. v prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa nejedná o samozdanenie. Jedná sa o predmet dane v krajine nadobúdateľa a oslobodené plnenia v členskej krajine odosielateľa. Pojem „samozdanenie“ sa spája s pojmom „reverse charge“, kde je možný tzv. prenos daňovej povinnosti (napr. vybrané služby poskytnuté zahraničnou osobou s miestom dodania v tuzemsku, kedy sa zahraničná osoba nemusí registrovať na Slovensku, ale prenesie sa povinnosť zdanenia na tuzemského odberateľa). Spájanie pojmu samozdanenie s nadobudnutím tovaru sa spája s výkladmi niektorých prednášajúcich na začiatku účinnosti zákona po vstupe Slovenska do EÚ a dosť sa v praxi ujalo. Spájanie tohto pojmu s nadobudnutím tovaru je však nesprávne.

Ak sa jedná o faktúru k platbe prijatej vopred, ktorá pokrýva 100 % dodávky tovaru, ktorý nadobudne tuzemský platiteľ dane z iného členského štátu, môžu pre vystavovateľa platiť obdobné podmienky, ako ustanovuje § 72 ods. 2 pre tuzemského platiteľa, ktorý rovnako nie je povinný vystaviť dve faktúry a to ani v prípade, že k prijatiu platby vopred dôjde v inom mesiaci, ako došlo k dodaniu tovaru do iného členského štátu EÚ.


Reakcia na chybný názor:
Tak ako to mám chápať, že vyúčtovacia faktúra k zálohe je mi zbytočná? Mám od nich stále pýtať konečnú-ostrú faktúru? Stále od nich pýtam konečnú faktúru , ale oni hovoria , že podľa ich zákonov mi nemôžu dať konečnú faktúru len vyučtovaciu k dph, pretože sa to prelína v mesiacoch.
Uvediem aj dátumy, ako to robia:
dňa 17.2.2006 - uhradená záloha na ich účet v plnej výške
dňa 28.2.2006 - vystavená vyučtovacia faktúra k dph v tej výške, ako bola úhrada dňa 17.2.2006.
dňa 10.3.2006 - skutočná dodávka tovaru s dodacím listom,
Ako mám pokračovať?
Už z uvádzaného vyplýva, že dodávateľ z iného členského štátu postupuje podľa zákona platného v tomto členskom štáte EÚ a zároveň z výkladu vyplýva, že nie je potrebné rozporovať jeho postup.

Doteraz posielali ostrú faktúru na ktorej uvádzali aj tovar, počet kusov a ostatné náležitosti, ale teraz, že mali nejakú kontrolu a prikázali im to robiť takto. Namiesto ostrej-konečnej faktúry máme dodací list, že to je dôležité. Na základe čoho mám vychádzať pri vzniku daňovej povinnosti? Otázka stále visí na základe čoho, na základe dodacieho listu?
Tu je dôležité posúdiť, či je možné považovať dodací list za faktúru v zmysle § 74, ale v nadväznosti na identifikáciu dodaného tovaru a ostatné náležitosti, ktoré si podporne zistíme z § 72 ods. 2. Ak dodací list neobsahuje napr. údaje o cene tovaru, ale len údaje o odobratých množstvách, nie je ho možné považovať za faktúru. Faktúrou môže byť doklad k vyúčtovaniu platby vopred s odvolávkou na objednávku (alebo aj bez nej, ak sú na faktúre potrebné údaje), ak podľa nich je možné identifikovať cenu dodávky tovaru.Zo skúseností vieme, že je to štandardný postup poľských dodávateľov, nie je však vylúčený ani pri dodávateľoch z iných členských štátov EÚ. Zálohová faktúra obsahuje všetko týkajúce sa dodávky tovaru, niekedy aj dátum dodania a to v závislosti od toho, kedy je vystavená. Ak je vystavená faktúra k vyúčtovaniu platby vopred, následne sú spravidla vystavené už len dodacie listy, alebo potvrdenie prevzatia dodávky s odvolávkou na faktúru k vopred prijatej platbe. Faktúra k vyúčtovaniu platby podľa našich skúseností obsahuje štandardne konkrétne pomenovanie tovaru, množstvá a všetko potrebné k zdaneniu nadobudnutia tovaru. Povinnosti tuzemského platiteľa sa odvíjajú od tejto skutočnosti.
Prosím Vás ako teda postupovať? Mám nárok na odpočítanie dane?
- 17.2. úhrada v plnej výške
- 28.2. vystavená faktúra k zálohe s odvolávkou na číslo objednávky, pod ktorým bol tovar objednaný.
- 14.3.2006 dodací list s rozpísaným tovarom bez uvedenia jeho ceny.
Dodanie tovaru 14.3.2006, faktúra vystavená vopred z dôvodu požadovanej platby. Daňová povinnosť vzniká 15.4.2006 a ako doklady slúži zálohová faktúra s rozpisom objednaných tovarových položiek a dodací list.

Iné by bolo, ak by dodací list bolo možné považovať za faktúru podľa § 74, v tom prípade by daňová povinnosť vznikla dňom vystavenia dodacieho listu t.j. 14.3.2006. Ale to viete posúdiť iba vy, podľa toho, čo dodací list obsahuje.

Tak na ujasnenie 14.3.- dodanie- nárokujem si daň na vstupe a dňom 15.4.- odvediem daň na výstupe podľa § 20. Dobre som to pochopila?

Ak deklarujete vznik daňovej povinnosti 15.4.2006 tak vtedy vám vzniká daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru ako osobe povinnej platiť daň. Právo na odpočítanie dane v závislosti od podmienok ustanovených v § 49 až 51 môžete uplatniť za mesiac apríl, alebo máj (ak ste mesačný platiteľ dane).


Pozor: Nikdy nemôže uplatnenie práva na odpočítanie dane predchádzať vznik daňovej povinnosti. Takže nárokovanie dane na vstupe uvádzate nesprávne.

Ak deklarujem to slovíčko „deklarujem“ znamená, kedy mám vystavený dodací list? DL mám vystavený dňa 14.3.2006 kedy aj v skutočnosti prišiel tovar. Tak tohto dňa odvediem daň?
Mala som na mysli stanovenie dátumu vzniku daňovej povinnosti. Ak môžete tento deň stanoviť na 14.3.2006 a to môžete iba v prípade, že dodací list budete považovať za faktúru podľa § 74 ZDPH. Čiže ak áno, tak povinnosť odviesť daň sa viaže na deň 14.3.2006 rovnako aj prípadné kurzové prepočty.

Ak DL nemožno považovať za faktúru, tak povinnosť odviesť daň vám vznikne 15.4.2006, nakoľko vtedy by vznikla daňová povinnosť. Ale to musíte posúdiť iba vy, máte DL v ruke.

Prečo môžem uplatniť odpočet až v apríli, alebo v máji. Sme štvrťroční platitelia dph. Nedá sa uplatniť nárok na odpočet tiež dňa 14.3.2006?"
Uvádzané mesiace sa viazali na prípad mesačného platiteľa (nehovorili sme zatiaľ aké máte zdaňovacie obdobie), keď bude vznik daňovej povinnosti viazaný na 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dodávke, t.j. 15.4.2006. Vtedy je možné právo na odpočítanie dane uplatniť najskôr v mesiaci vzniku daňovej povinnosti a to je apríl. Ale je možné ho uplatniť aj v nasledujúcom zdaňovacom období.


Nakoľko vy ste štvrťročný platiteľ dane, právo na odpočítanie môžete uplatniť v 2. alebo treťom štvrťroku (do druhého štvrťroká spadá deň vzniku daňovej povinnosti ... hovorili sme, že je to deň 15.4.2006 a bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie je 3. štvrťrok.)


Uvádzaný príspevok rieši situáciu, keď sa faktúrou pre účely nadobudnutia tovaru stáva faktúra k platbe hradenej vopred t.j. k faktúre vystavenej pred dodávkou tovaru.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Pre porovnanie je vhodné ozrejmiť si podmienky v prípade prijatia platby od odberateľa z iného členského štátu EÚ. Podmienky vystavovania faktúr sú porovnateľné:

http://www.porada.sk/t24446-100-zalo...r-vystavi.html

Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.