Zavrieť

Porady

Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť

Odplatné nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>

Nadväzujeme na zverejnené články týkajúce sa teoretických východísk zdanenia automobilu, ktorému je priznaný inštitút nového pozemného motorového vozidla podľa § 11 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty a prvú časť príkladov venovanú kúpe a predaju týchto vozidiel v tuzemsku. Tento príspevok je venovaný odplatnému nadobudnutiu nového pozemného motorového vozidla z iného členského štátu Európskej únie. V príkladoch uvažujeme so situáciou, kedy deň nadobudnutia vozidla totožný s dňom prevzatia vozidla tuzemskou osobou. Potvrdenia a žiadosti, na ktoré sa v príspevku odvolávame sú publikované v rámci teoretických východísk zverejnených v prvej časti.<o =""></o>

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Zákon o dani z pridanej hodnoty osobitne upravuje oblasť cezhraničného nadobudnutia akéhokoľvek nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ. Pre správne zdanenie daňou z pridanej hodnoty nie je v prípade automobilov rozhodujúce o aké vozidlo sa jedná. Týka sa všetkých kategórií pozemných motorových vozidiel určených na prepravu osôb a nákladov. Kategórie vozidiel sme uvádzali v časti 1 príspevku. Povinnosti spojené so zdanením nadobudnutia plynú všetkým osobám bez ohľadu na vykonávanú ekonomickú činnosť. Pre zdanenie nadobudnutia nového motorového vozidla v tuzemsku z iného členského štátu EÚ je rozhodujúce priznanie inštitútu nového dopravného prostriedku podľa § 11 ods. 12 písm. a) pričom sa môže jednať o vozidlo ešte nejazdené ale aj použité. <o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Predmetom dane podľa § 11 ods. 3 je nadobudnutie nového motorového vozidla za protihodnotu každou osobou. Z uvedeného vyplýva, že zdaňovať 19 % sadzbou dane v tuzemsku je povinný platiteľ aj neplatiteľ DPH, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, aj fyzická osoba – občan. Aby nadobúdateľ (kupujúci) v tuzemsku mohol daň správne vypočítať, potrebuje od predávajúceho doklad o kúpe nového motorového vozidla. Pri kúpe je dôležité dohodnúť cenu bez dane, nakoľko sa jedná o oslobodené dodanie tovaru. Povinnosť platiť daň vždy vzniká v krajine nadobudnutia osobe, ktorá nové motorové vozidlo nadobudne. Postavenie kupujúceho a predávajúceho vo vzťahu k ekonomickej činnosti nemá vplyv na rozdielny prístup k platiteľom, neplatiteľom DPH a iným osobám priuplatnení všeobecných zásad týkajúcich sa cezhraničného dodania a nadobudnutia nového motorového vozidla v rámci Európskej únie. Povinnosť zdaniť nadobudnutie nového motorového vozidla vyplýva z § 69 ods. 6, podľa ktorého je osoba, ktorá nadobudne nové motorové vozidlo z iného členského štátu podľa § 11 povinná platiť daň. Do hodnoty nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ pre účely povinnej registrácie na daň v zmysle § 7 sa zdaniteľnej osobe, ktorá nie je registrovaná na daň a právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou nezapočítava hodnota nadobudnutých nových dopravných prostriedkov z iného členského štátu v zmysle § 11 ods. 6.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Na odpočítanie dane sa vzťahuje ustanovenie § 49 ods. 2 písm. c). Týka sa platiteľov DPH, ktorí si môžu odpočítať daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku v prípade, že pri tomto tovare vznikla daňová povinnosť a daň bola platiteľom uplatnená pri nadobudnutí tovaru. Ostávajú zachované aj ostatné podmienky odpočítania, ktorými sú ďalšie použitie tovaru na účely podnikania a obmedzenie odpočítania dane platiteľom, ktorí sa nezaoberajú kúpou, predajom alebo nájmom osobných automobilov. Podľa § 49 ods. 7 nemožno odpočítať daň pri kúpe osobných automobilov kategórie M1 platiteľmi, ktorí vozidlo obstarajú na svoje prevádzkové účely, zaradia do obchodného majetku a sú jeho konečnými užívateľmi. Na odpočítanie dane platiteľmi pri nadobudnutí nových vozidiel ostatných kategórií sa uplatňuje bežný režim dane, ktorý je spojený s uplatnením jej odpočítania za splnenia zákonom stanovených podmienok.<o =""></o>
Právo daň odpočítať vychádza z § 51. Podmienkou je, že platiteľ má k dispozícii faktúru od predávajúceho z iného členského štátu. <o =""></o>
Právo na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu môže platiteľ uplatniť:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo, t.j. keď pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku vznikla daňová povinnosť, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období po vzniku práva na odpočítanie dane, ak do lehoty na podanie daňového priznania má k dispozícii požadovaný doklad - faktúru,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v zdaňovacom období, keď obdrží faktúru v prípade, že ju nemá k dispozícii do podania daňového priznania, kedy právo na odpočítanie vzniklo.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Ak je kúpna cena vyjadrená v cudzej mene, kupujúci prepočíta uvedenú sumu kurzom NBS v deň vzniku daňovej povinnosti. Kúpna cena je základom dane. Vypočítaná daň vo výške 19 % z vypočítaného daňového základu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk smerom nahor. <o =""></o>
S účinnosťou od 1. 1. 2005 bolo ustanovenie § 26 ods. 1 doplnené aj o možnosť použiť na prepočet cudzej meny kurz platný podľa colných predpisov. V našich príkladoch neuvažujeme s touto možnosťou. <o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Povinnosti pri podaní daňového priznania a splatnosti vlastnej daňovej povinnosti rieši § 78 Zákona o dani z pridanej hodnoty.<o =""></o>
Registrovaná osoba, podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 1 a 3 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikne daňová povinnosť. Daňová povinnosť osobe registrovanej na daň v tuzemsku podľa § 4 až 7 Zákona o dani z pridanej hodnoty vzniká pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku podľa § 20 ods. 1:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.<o =""></o>
Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 4 a to do 7 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 3. Daňová povinnosť tejto osobe vzniká:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.<o =""></o>
V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že v prípade, že fyzická osoba, ktorá je platiteľom dane, alebo osobou registrovanou na daň v zmysle § 7 príležitostne nadobudne nové motorové vozidlo z iného členského štátu v tuzemsku na svoje súkromné účely, vzťahujú sa na toto nadobudnutie povinnosti tak, akoby vozidlo nadobudla osoba, ktorá nie je registrovaná na daň. Tejto osobe vzniká povinnosť do siedmich dní po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, dokladovať nadobudnutie súvisiacou dokumentáciou podľa § 78 ods. 4 a 5 a v rovnakej lehote daň zaplatiť.<o =""></o>
Ak osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 4 zistia, že údaje, ktoré v ňom uviedli boli nesprávne, môžu podať po uplynutí lehoty dodatočné daňové priznanie. V daňovom priznaní uvádzajú všetky potrebné údaje týkajúce sa nadobudnutia nového motorového vozidla, ktorými sú základ dane na riadku 04, súčtovom riadku 01 a k nemu prislúchajúcu daň v riadku 02 a súčtovom riadku 13. V našich príkladoch uvádzame tieto základné riadky daňového priznania, ktoré sa však ďalej vypĺňa podľa predtlače na riadku 29 a 32, prípadne v závislosti od ostatných povinností vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvádzajú rovnako všetky údaje, navyše sa uvádza ešte rozdiel oproti podanému riadnemu daňovému priznaniu na riadku 35. Dodatočné, prípadne opravné daňové priznanie podľa § 39 Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení môže podať každá osoba v prípade, že zistí, že údaje uvedené v riadnom daňovom priznaní neboli správne. Údaje v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.<o =""></o>
Podľa § 69 ods. 6 sú všetky osoby, ktoré nadobudnú nové motorové vozidlo povinné platiť daň, prípadne vlastnú daňovú povinnosť uhradiť v lehote na podanie daňového priznania. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podľa § 76 ods. 3 každá osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku nové motorové vozidlo je povinná uchovávať faktúry (doklady o kúpe) po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom ku kúpe došlo. Zároveň je povinná zabezpečiť vierohodnosť ich pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry po celú dobu úschovy. <o =""></o>
Ak je faktúra vyhotovená v cudzom jazyku, platiteľ je povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Pri nadobudnutí nového motorového vozidla v tuzemsku z iného členského štátu nie je rozhodujúce postavenie zahraničnej osoby. Pre každú zahraničnú osobu sa jedná o oslobodené dodanie, pri ktorom má povinnosť vyhotoviť pre kupujúceho faktúru podľa podmienok platných v príslušnom členskom štáte EÚ. Dohodnutá cena nemá vplyv na povinnú registráciu tuzemskej osoby na daň. <o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Osoby, ktoré nie sú registrované na daň v tuzemsku by mali mať pri obstaraní nového motorového vozidla na zreteli lehoty vyplývajúce zo Zákona o dani z pridanej hodnoty a zabezpečiť si doklady k nadobudnutiu nového motorového vozidla včas, najlepšie pri jeho dodaní. Zároveň by si mali overiť skutočnosť, či predávajúci zohľadnil pri predaji fakt, že mu bude daň v jeho členskej krajine pri predaji vrátená a kúpna cena uvedená na faktúre má predstavovať cenu auta bez dane.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 21 <o =""></o>
Zahraničná osoba – občan SR (M1)<o =""></o>
Občan SR kúpil osobný automobil kategórie M1, ktorý nemá najazdených viac ako 6000 km, od zahraničnej osoby z Belgicka za protihodnotu. Kúpna cena v EUR je uhradená pri prevzatí vozidla dňa 15. 9. 2005, kedy je faktúra aj vystavená a kupujúci ju obdrží.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahraničná osoba je povinná vystaviť faktúru podľa zákona platného v členskom štáte EÚ,<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->nevzniká povinnosť registrácie na daň, nakoľko občan nie je zdaniteľnou osobou,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->občan je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 3 dňom nadobudnutia vozidla dňa 15. 9. 2005,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom NBS zo dňa 15. 9. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť základ dane z nadobudnutia nového motorového vozidla z iného členského štátu do riadku 04 daňového priznania súčtového riadku 01, k tomu prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku13,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 4 do siedmich dní od nadobudnutia nového motorového vozidla t.j. do 22. 9. 2005. K daňovému priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového motorového vozidla podľa § 78 ods. 5 a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->do siedmich dní od nadobudnutia vozidla daň zaplatiť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe nového motorového vozidla podľa § 76 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->písomne alebo ústne požiadať správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty. Vzor písomnej žiadosti je uvedený pod vzorom b). Daňový úrad vydá potvrdenie uvedené pod vzorom a).<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <o =""></o>
Príklad č. 22<o =""></o>
Zahraničná osoba – občan SR (N)<o =""></o>
Občan SR kúpil úžitkový automobil kategórie N, u ktorého neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do užívania, od zahraničnej osoby z Francúzska za protihodnotu. Kúpna cena vyjadrená v EUR je uhradená pri prevzatí vozidla dňa 15. 9. 2005, kedy je faktúra aj vystavená a kupujúci ju obdrží.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
V prípade nadobudnutia nového motorového vozidla z iného členského štátu EÚ občanom alebo inou osobou, ktorá nie je registrovaná na daň v tuzemsku, nie je pre určenie ich daňových povinností a registráciu rozhodujúce aké motorové vozidlo obstarajú. Sú osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia nového motorového vozidla akejkoľvek kategórie bez povinnosti registrácie. Vznik daňovej povinnosti sa odvíja od nadobudnutia nového motorového vozidla.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 23<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemský neplatiteľ nepredajca (M, N)<o =""></o>
Tuzemský neplatiteľ DPH, ktorý sa nezaoberá kúpou a predajom automobilov obstaral za protihodnotu nové motorové vozidlo kategórie M, N od zahraničnej osoby z Českej republiky. Vozidlo zaradí do svojho obchodného majetku a bude ho používať na svoje prevádzkové účely. Vozidlo má najazdených 4000 km. Kúpna cena vyjadrená v CZK je uhradená pri prevzatí vozidla dňa 20.9.2005. Faktúra bola vystavená 21. 9. 2005. <o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->nevzniká povinnosť registrácie na daň. Zdaniteľnej osobe - neplatiteľovi, nevchádza hodnota nadobudnutého nového motorového vozidla do hodnoty nadobudnutého tovaru pre účely registrácie podľa § 7,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->tuzemský neplatiteľ je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 3 dňom nadobudnutia nového motorového vozidla dňa 20. 9. 2005,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom NBS zo dňa 20. 9. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť základ dane z nadobudnutia nového motorového vozidla z iného členského štátu do riadku 04 daňového priznania súčtového riadku 01, k tomu prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku13,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 4 do siedmich dní od nadobudnutia nového motorového vozidla t.j. do 27. 9. 2005. K daňovému priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového motorového vozidla podľa § 78 ods. 5 a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->do siedmich dní od nadobudnutia vozidla zaplatiť daň,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe nového motorového vozidla podľa § 76 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->písomne alebo ústne požiadať správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty. Vzor písomnej žiadosti je uvedený pod vzorom b). Daňový úrad vydá potvrdenie uvedené pod vzorom a).<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Pri nadobudnutí nového motorového vozidla nevzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom a ani registrovanou osobou povinnosť registrácie a kúpna cena nového motorového vozidla nevchádza do hodnoty nadobudnutého tovaru sledovaného pre tieto účely. Neplatiteľ DPH má rovnaké daňové povinnosti pri nadobudnutí motorového vozidla akejkoľvek kategórie a uplatnenie práva na odpočítanie dane sa na neho nevzťahuje.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 24<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemský platiteľ nepredajca (M1)<o =""></o>
Tuzemský platiteľ DPH, ktorý sa nezaoberá kúpou a predajom automobilov obstaral za protihodnotu nové motorové vozidlo kategórie M1 od zahraničnej osoby z Poľska. Vozidlo predávajúci uviedol do užívania v mesiaci jún a následne dodal tuzemskému platiteľovi 30. 9. 2005. Kupujúci obdrží faktúru v PLN na kúpnu cenu vozidla 15. 10. 2005 s dňom vystavenia 10. 10. 2005 a uhradí ju v lehote splatnosti do 14 dní. Vozidlo bude slúžiť prevádzkovým účelom kupujúceho, ktorý ho zaradí do obchodného majetku.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. b) v deň vystavenia faktúry,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->tuzemský platiteľ je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom NBS zo dňa 10. 10. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať dodávku do evidencie podľa § 70 ako nadobudnuté nové motorové vozidlo z iného členského štátu s povinnosťou platiť daň v zdaňovacom období kedy pri tovare vznikla daňová povinnosť. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť základ dane z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu do riadku 04 daňového priznania súčtového riadku 01, k tomu prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia kedy vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac október, alebo 4. štvrťrok,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňové priznanie vo väzbe na vznik daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia nového motorového vozidla podať v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. K daňovému priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového motorového vozidla podľa § 78 ods. 5 a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v termíne na podanie daňového priznania zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby podľa § 76 ods. 3 po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe nového motorového vozidla,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podať informáciu o nadobudnutí nového dopravného prostriedku na miestne príslušnom daňovom úrade pre účely prihlásenia do evidencie vozidiel. Písomné podanie informácie uvádzame pod vzorom c). Daňový úrad na písomnom podaní potvrdí prijatie informácie, prípadne poštou zašle potvrdenie uvedené pod vzorom d). <o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podľa § 49 ods. 7 písm. a) nemôže uplatniť odpočítanie dane z osobného automobilu kategórie M1,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako nadobudnutý tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ bez možnosti odpočítania dane v zdaňovacom období kedy pri tovare vznikla daňová povinnosť. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť daň z kúpeného nového motorového vozidla do riadku 16 daňového priznania, kde sa uvádza daň zo všetkých tovarov nadobudnutých z iného členského štátu použitých na účely podnikania za zdaňovacie obdobie, kedy vznikla daňová povinnosť a táto skutočnosť bola zaznamenaná v evidencii. Na ďalších riadkoch sa táto daň ďalej neuvádza, nakoľko je neodpočítateľná,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie vo väzbe na vykonané záznamy podľa predchádzajúceho bodu t.j. za mesiac október, alebo 4. štvrťrok.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
V príklade č. 24 uvádza kupujúci všetky údaje týkajúce nadobudnutia nového motorového vozidla do daňového priznania v jednom zdaňovacom období, nakoľko daňová povinnosť vznikla v rovnakom období, v akom aj povinnosť zaznamenať kúpu vozidla (prijatý tovar) v záznamovej povinnosti. Tuzemský platiteľ DPH zahrnie nadobudnutie nového motorového vozidla do daňového priznania spolu s ostatnými prijatými a dodanými tovarmi a službami. Nehradí osobitne daň prislúchajúcu k nadobudnutiu nového motorového vozidla, ale v zákonnej lehote uhradí vlastnú daňovú povinnosť, t.j. prevýšenie celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou odpočítateľnej dane. Vznik daňovej povinnosti platiteľov sa odvíja od nadobudnutia tovaru, v tomto prípade nového motorového vozidla a dňa vyhotovenia faktúry podľa § 20 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 25<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemský platiteľ nepredajca (N)<o =""></o>
Tuzemský platiteľ DPH, ktorý sa nezaoberá kúpou a predajom automobilov obstaral za protihodnotu nové úžitkové motorové vozidlo kategórie N od zahraničnej osoby z Nemecka. Vozidlo nemá najazdených viac ako 6000 km a bolo dodané 27.9.2005. Kupujúci obdrží faktúru v EUR 14. 10. 2005 s dňom vystavenia 5. 10. 2005. Kúpna cena je uhradená pri prevzatí vozidla. Vozidlo bude slúžiť prevádzkovým účelom tuzemského platiteľa, ktorý ho zaradí do obchodného majetku.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. b) v deň vystavenia faktúry,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->tuzemský platiteľ je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom NBS zo dňa 5. 10. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať dodávku do evidencie podľa § 70 ako nadobudnuté nové motorové vozidlo z iného členského štátu s povinnosťou platiť daň v zdaňovacom období kedy pri tovare vznikla daňová povinnosť. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť základ dane z nadobudnutia tovaru do riadku 04 daňového priznania súčtového riadku 01, k tomu prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia kedy vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac október, alebo 4. štvrťrok,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňové priznanie vo väzbe na vznik daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia nového motorového vozidla z iného členského štátu podať v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. K daňovému priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového motorového vozidla podľa § 78 ods. 5 a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v termíne na podanie daňového priznania zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe nového motorového vozidla podľa § 76 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podať informáciu o nadobudnutí nového dopravného prostriedku na miestne príslušnom daňovom úrade pre účely prihlásenia do evidencie vozidiel. Písomné podanie informácie uvádzame pod vzorom c). Daňový úrad na písomnom podaní potvrdí prijatie informácie, prípadne poštou zašle potvrdenie uvedené pod vzorom d). <o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podľa § 49 ods. 2 písm. c) odpočítať daň ním uplatnenú pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->právo na odpočítanie dane vzniká podľa § 51 ods. 1 písm. c) v zdaňovacom období, keď má k dispozícii faktúru a pri dodávke vznikne daňová povinnosť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->právo na odpočítanie dane možno uplatniť v zdaňovacom období, keď vznikne daňová povinnosť, alebo v bezprostredne nasledujúcom t.j. u mesačného platiteľa v mesiaci október, november, u štvrťročného platiteľa za 4. štvrťrok 2005 alebo 1. štvrťrok 2006,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako prijatý tovar s možnosťou odpočítania dane v zdaňovacom období kedy bolo uplatnené právo na odpočítanie dane. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť daň z kúpeného nového motorového vozidla do riadku 16 daňového priznania, kde sa uvádza daň zo všetkých tovarov nadobudnutých z iného členského štátu použitých na účely podnikania. Ďalej ju uvádzať na riadkoch 18 a 22 ako daň odpočítateľnú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňové priznanie vo väzbe na odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu podať v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo uplatnené právo na odpočítanie dane a daň zaznamenaná v evidencii.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Kupujúcemu v príklade č. 25 vzniká daňová povinnosť v mesiaci október. Právo na odpočítanie dane však môže uplatniť nielen v zdaňovacom období, kedy pri nadobudnutí tovaru vznikla daňová povinnosť, ale aj v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období ak má v termíne na podanie daňového priznania k dispozícii faktúru. Postupuje podľa § 51 ods. 2 teda rovnako ako v prípade dodania tovaru v tuzemsku. Ak by kupujúci v tomto termíne požadovaný doklad nemal, uplatňoval by právo na odpočítanie dane v období kedy ho obdrží. Z uvedeného vyplýva, že v prípade splnenia ostatných podmienok, právo na odpočítanie dane môže vzniknúť najskôr v období, kedy vznikne pri tovare daňová povinnosť, alebo neskôr. Nikdy nemôže uplatnenie práva na odpočítanie dane predchádzať vznik daňovej povinnosti. V praxi platitelia uprednostňujú uplatnenie práva na odpočítanie dane v tom istom zdaňovacom období, v ktorom vznikne daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku v prípade, že majú splnené ostatné podmienky potrebné k uplatneniu tohto práva.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 26<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemský platiteľ predajca (M, N)<o =""></o>
Tuzemský predajca - platiteľ DPH, ktorého predmetom činnosti je kúpa a predaj motorových vozidiel obstaral za protihodnotu motorové vozidlo kategórie M, N od zahraničnej osoby zo Španielska. Vozidlo spĺňa podmienku nového motorového vozidla, nakoľko nemá najazdených viac ako 6000 km a bolo dodané 20. 9. 2005. Faktúru kupujúci obdržal 20. 10. 2005 s dňom vystavenia 5. 10. 2005. Kúpna cena vyjadrená v EUR bola uhradená do 60 dní v lehote splatnosti. Vozidlo bolo nakúpené za účelom jeho ďalšieho predaja.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. b) dňom vyhotovenia faktúry,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 1 a 2,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->tuzemský platiteľ je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom ďalej aj NBS zo dňa 5. 10. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako nadobudnutý tovar z iného členského štátu s povinnosťou platiť daň v zdaňovacom období kedy vznikla daňová povinnosť. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť základ dane z nadobudnutia tovaru do riadku 04 daňového priznania súčtového riadku 01, k tomu prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku 13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, kedy vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac október, alebo 4. štvrťrok,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňové priznanie vo väzbe na vznik daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia tovaru podať v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->v termíne na podanie daňového priznania zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k nadobudnutiu tovaru podľa § 76 ods. 1,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podľa § 49 ods. 2 písm. c) odpočítať daň uplatnenú pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->právo na odpočítanie dane vzniká podľa § 51 ods. 1 písm. c),<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->právo na odpočítanie dane možno uplatniť v zdaňovacom období, keď vznikne daňová povinnosť, alebo v bezprostredne nasledujúcom t.j. u mesačného platiteľa v mesiaci október, november, u štvrťročného platiteľa za 4. štvrťrok 2005 alebo 1. štvrťrok 2006,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako nadobudnutý tovar s možnosťou odpočítania dane v mesiaci kedy bolo uplatnené právo na odpočítanie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zahrnúť daň z nadobudnutého tovaru do riadku 16 daňového priznania, kde sa uvádza daň zo všetkých tovarov nadobudnutých z iného členského štátu použitých na účely podnikania. Ďalej ju uvádzať na riadkoch 18 a 22 ako daň odpočítateľnú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňové priznanie vo väzbe na uplatnenie práva na odpočítanie dane podať v termíne podľa § 78 ods. 1 do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo uplatnené právo na odpočítanie dane a daň zaznamenaná v evidencii.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 27<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (M, N)<o =""></o>
Tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou ani osobou registrovanou na daň kúpila motorové vozidlo kategórie M, N od zahraničnej osoby z Maďarska za protihodnotu. Vozidlo spĺňa podmienky nového motorového vozidla, nakoľko neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do užívania. Kúpna cena vyjadrená v EUR je uhradená pri prevzatí vozidla dňa 20. 9. 2005, kedy kupujúci obdrží aj faktúru.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21,<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 23, s tým, že ani právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou nevzniká povinnosť registrácie, nakoľko hodnota nadobudnutého nového motorového vozidla nevchádza do hodnoty nadobudnutého tovaru pre účely registrácie podľa § 7.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Príklad č. 28<o =""></o>
Zahraničná osoba – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je osobou registrovanou na daň podľa § 7 (M, N)<o =""></o>
Tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je registrovaná na daň podľa § 7 kúpila motorové vozidlo kategórie M, N od zahraničnej osoby z Maďarska za protihodnotu. Vozidlo spĺňa podmienky nového motorového vozidla, nakoľko neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do užívania. Kúpna cena vyjadrená v EUR je uhradená pri prevzatí vozidla dňa 20. 9. 2005, kedy kupujúci obdrží aj faktúru s rovnakým dátumom vystavenia.<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->rovnako ako v príklade č. 21.<o =""></o>
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->zdaniteľná osoba je registrovaná na daň. Hodnota nadobudnutého nového motorového vozidla sa nezapočítava do hodnoty nadobudnutého tovaru pre účely zrušenia registrácie podľa § 82,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kúpa nového motorového vozidla je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->tuzemská právnická osoba je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 dňom vystavenia faktúry dňa 20. 9. 2005,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->prepočítať základ dane a daň kurzom NBS zo dňa 20. 9. 2005 a zaokrúhliť ju podľa § 26 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, t.j. do 25. 10. 2005. K daňovému priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového motorového vozidla podľa § 78 ods. 5 a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového motorového vozidla zaplatiť daň,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->uchovávať faktúru od zahraničnej osoby po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo ku kúpe nového motorového vozidla podľa § 76 ods. 3,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->viesť záznamy podľa § 70 ods. 4 o nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu a uchovávať ich do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,<o =""></o>
<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->písomne alebo ústne požiadať správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty. Písomné podanie informácie uvádzame pod vzorom c). Daňový úrad na písomnom podaní potvrdí prijatie informácie, prípadne poštou zašle potvrdenie uvedené d).<o =""></o>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>
Banská Bystrica, apríl 2006 <o =""></o>

Naposledy upravil Jana Acsová : 14.04.06 at 07:37
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.