Zavrieť

Porady

Darovanie automobilu

Príklad
Tuzemský platiteľ DPH daruje jazdený úžitkový automobil kategórie N, ktorý mal zaradený v obchodnom majetku 2 mesiace. Vozidlo bolo prvýkrát uvedené do užívania po jeho zaradení do majetku. Obdarovaným je právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Obstarávacia cena automobilu predstavovala 612000 bez DPH. Automobil je dodaný 2.1.2006. Darca uzatvoril s obdarovaným darovaciu zmluvu podľa § 628 Občianskeho zákonníka dňa 20.12.2005 s tým, že vozidlo bude obdarovanému dodané po skončení kalendárneho roka. Do konca kalendárneho roka 2005 darca používal vozidlo na svoje podnikateľské účely a odpisoval ho v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej aj Zákon o dani z príjmov).


Podmienky darcu z pohľadu ZDPH:
-daňová povinnosť vznikne z titulu darovania jazdeného úžitkového vozidla, ktoré je dodaním tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 3 a to dňom dodania,

-deň dodania podľa § 19 ods. 1 je deň, keď obdarovaný nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník t.j. 2.1.2006,

-vyčísliť základ dane podľa § 22 ods. 5, ktorým sa zozumie zostatková cena majetku zistená podľa Zákona o dani z príjmov. Základom dane bude 459000 Sk, k tomu prislúchajúca daň 87210 Sk,

-do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti t.j. do 17. 1. 2006 vyhotoviť doklad podľa § 71 ods. 9, ktorý musí obsahovať náležitosti primerane podľa § 71 ods. 2,

-podľa § 76 ods. 1 uchovávať vystavený doklad, ktorý je považovaný za faktúru po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,

-miestom dodania tovaru je podľa § 13 ods. 1 písm. c) tuzemsko. Obdarovaný si vozidlo prevezme v obchodných priestoroch tuzemského platiteľa, ktorý mu vozidlo daroval,

-darovanie ako dodávku tovaru zaznamenať v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikne daňová povinnosť a záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 dokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú t.j. do konca roka 2016,

-zahrnúť základ dane vo výške 459000 Sk do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01, prislúchajúcu daň vo výške 87210 Sk do riadku 02 a súčtového riadku 13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac január 2006, alebo 1. štvrťrok 2006.

Darovanie motorového vozidla sa u platiteľa dane považuje za dodávku tovaru za protihodnotu. Ak je predmetom darovania tovar, ktorý bol odpisovaným majetkom pre účely Zákona o dani z príjmu, základom dane je zostatková cena majetku, pričom základ dane nie je viazaný na konkrétny spôsob odpisovania. Platiteľ dane môže pri výpočte vychádzať z rovnomerného alebo zrýchleného odpisu. Pre účely príkladu nie je rozhodujúci spôsob odpisovania, nakoľko pri uplatnení rovnomerného aj zrýchleného odpisu bude v prvom roku jeho výška rovnaká a k predaju dôjde už v druhom roku. Spôsob odpisovania by vplýval na výšku vyčísleného základu dane v prípade darovania v ďalších rokoch. Stanovenie základu dane v závislosti od jeho zostatkovej ceny sa týka všetkých platiteľov (predajcov i nepredajcov), ktorí darujú hmotný majetok zaradený do obchodného majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 30000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. V prípade, že by k darovaniu došlo v prvom roku, platiteľ by daň uplatnil k vstupnej cene majetku, nakoľko by nevznikol nárok na uplatnenie odpisu podľa Zákona o dani z príjmu. Za splnenia ostatných podmienok ročný odpis je možné uplatniť u majetku, ktorý sa účtuje a eviduje až do konca zdaňovacieho obdobia. Odpis nemožno uplatniť v roku, v ktorom dôjde k jeho vyradeniu predajom, likvidáciou, bezodplatným prevodom a pod. Bližšie viď § 22 Zákona o dani z príjmov.
Téma je uzavretá.

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.