Zavrieť

Porady

Sťažnosť na učiteľa

Prosím Vás, po akej dlhej dobe môže rodič podať sťažnosť na učiteľa? Je možné v tomto školskom roka riešiť problém z minulého a predminulého školského roka? Poraďte mi, kde nájdem zákon v tejto oblasti.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Sťažovať sa môžeš - ale popravde, kto si bude pamätať po roku, dvoch na nejaké udalosti? A kde budú dôkazy? A svedkovia?
  Sťažnosť sa mala podať čo najskôr, ako boli na túto sťažnosť dôvody. Takto - na 100% bude zamietnutá ako neodôvodnená....
  http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=26&lang=sk
  "V akom prípade podať sťažnosť?


  Predovšetkým si treba uvedomiť, že problém sa najlepšie rieši tam, kde vznikol. Preto rodičom odporúčame pri vzniku problému zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim alebo za triednym učiteľom a v prípade nevyriešenia konfliktu za riaditeľom školy. Ak sa problém nepodarí vyriešiť v rámci školy, možno podať sťažnosť Štátnej školskej inšpekcii."
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Kataliina Práveže na mňa bola podaná sťažnosť a skutky sa údajne stali v minulom a predminulom školskom roku..neviem nájsť, ako je to presne v školstve. Veď predsa, keď sa vtedy niečo dialo, kde boli rodičia? Spamätali sa teraz? Tú sťažnosť považujem za diskreditačnú...
  misoft Ten, kto podáva sťažnosť, má i dôkazné bremeno - majú dôkazy? Nie? Tak nech.......
  A tipnem si: ten/tá žiak/čka, ktorého/ktorej sa to týka, už dávno na škole nie je....
  Kataliina Je na škole...bola som mu triednou učiteľkou v roku 2011/2012..v šk. roku 2012/2013 som ho učila jednu hodinu týždenne. To dieťa malo v tomto škol.roku na pol roka trojku zo správania. Je vulgárne, no mama si ho bráni všetkými desiatimi. Doteraz si myslela, ako som mu chcela pomôcť..a zrazu vraj zistila, že nie. Podala sťažnosť aj na inšpekciu. Vyťahuje mi rôzne dátumy, kedy sa všeličo malo stať a chce odo mňa vysvetlenie..a jasné- ospravedlnenie sa mnou svojmu dieťaťu...
  misoft Tak tej matke už asi nik nepomôže.... a keď inšpekcia bude sa v tom vŕtať, bude sa na toho žiaka pýtať (na jeho správanie) okrem teba i iných pedagógov a vyjde pravda najavo .... že sopliak je pekný nezvládnuteľný kvietok....
  Ty nie si jej NIČ vysvetľovať - komunikuj len s tými, ktorí riešia sťažnosť - tú onú jednoducho ignoruj...
    zbaliť

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Podávanie sťažností
  Sťažnosť na pedagogického zamestnanca školy adresujte riaditeľovi školy.


  Sťažnosť voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, na ktorej vybavenie je vecne príslušná Štátna školská inšpekcia, zašlite príslušnému školskému centru. Zaslaním takejto sťažnosti ústrediu Štátnej školskej inšpekcie sa zbytočne zdržiava jej vybavenie. Adresy a telefónne čísla školských inšpekčných centier nájdete v časti KONTAKT.


  V akej oblasti Štátna školská inšpekcia vybavuje sťažnosti?


  Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

  V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Vybavovanie sťažností sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý nadobudol účinnosť od 1. februára 2010.

  Z dlhodobých štatistík Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, že najčastejšími autormi podaní doručených Štátnej školskej inšpekcii sú rodičia a učitelia. Podania rodičov smerujú najmä voči učiteľom a riaditeľom škôl, podania učiteľov spravidla voči riaditeľom škôl.

  Pozorný čitateľ si možno všimol, že v predchádzajúcom odseku sme použili pojem „podanie“ a nie „sťažnosť“. Je to preto, lebo nie každé podanie je sťažnosťou. Podaním pre účely tohto textu budeme rozumieť písomnosť – list (prípadne ústne podaný podnet), ktorý pisateľ (podávateľ) adresuje Štátnej školskej inšpekcii (alebo inému orgánu verejnej správy), pretože chce poukázať na nejaký nedostatok, resp. navrhuje nejaké riešenie problému. Aby však podanie mohlo byť klasifikované ako sťažnosť, musí spĺňať náležitosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Treba si uvedomiť, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o sťažnostiach prišlo k niektorým podstatným zmenám.

  Ktoré podanie sa považuje za sťažnosť?


  Podľa zákona o sťažnostiach sa za sťažnosť považuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a ktoré zároveň upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

  Na základe predchádzajúceho textu zdôrazňujeme, že podanie, ktoré má byť klasifikované ako sťažnosť, sa nemôže týkať porušovania práv inej osoby (okrem osoby, ktorej je sťažovateľ zákonným zástupcom), pokiaľ sťažovateľ nedoloží úradne osvedčené splnomocnenie na podanie sťažnosti v mene inej osoby. Pozor, plnoletý žiak už (okrem výnimiek stanovených zákonom) nemá zákonného zástupcu. Pojem rodič má teda širší význam ako pojem zákonný zástupca.

  Ktoré podanie sa nepovažuje za sťažnosť?


  Zákon o sťažnostiach tiež výslovne vymedzuje, ktoré podania nie je možné považovať za sťažnosť podľa tohto zákona.
  Ide o podanie, ktoré:
  má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa domáha;
  poukazuje na nedostatky, ktorých odstránenie je upravené iným právnym predpisom;
  je sťažnosťou podľa osobitného predpisu;
  smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu;
  je podaním orgánu verejnej správy, v ktorom poukazuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy;
  je podaním osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

  1. V súvislosti s dopytmi, formulovanými aj ako žiadosti o informáciu alebo právnu radu, uvádzame, že Štátna školská inšpekcia je kontrolným orgánom (nie poradenským zariadením) a nemá zo zákona kompetenciu vykladať zákon a poskytovať právne poradenstvo. V súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám je oprávnená poskytovať len informácie vyplývajúce z vlastnej činnosti vymedzenej zákonom. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa v súlade s § 7 ods. 2 zákona o sťažnostiach nesprístupňujú.

  Pedagogickí zamestnanci by sa s dopytmi v právnej oblasti mali obracať predovšetkým na riaditeľov škôl, ktorým zasa právne poradenstvo podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má poskytovať zriaďovateľ.

  2. Omnoho väčšiu pozornosť je potrebné venovať podaniam, ktorých vybavovanie je upravené osobitným predpisom. V tejto súvislosti upozorňujeme pedagogických zamestnancov, že v súlade s uvedeným ustanovením nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, napr. podania vo veci skrátenia úväzku (ide o zmenu pracovnej zmluvy), upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, výpovede z nadbytočnosti (ide o pracovný spor so zamestnávateľom) a pod. Ide o pracovno-právne veci, ktoré Štátna školská inšpekcia nekontroluje a ich vybavovanie je upravené osobitnými predpismi (Zákonník práce, zákon o výkone prác vo verejnom záujme). Podľa príslušného ustanovenia Zákonníka práce o nárokoch z pracovnoprávnych vzťahov rozhoduje súd.

  3. Týka sa podaní, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, ale podľa iných právnych predpisov, napr. sťažnosť štátneho zamestnanca vo veci vykonávania štátnej služby.

  4. Ide o podania, ktoré smerujú proti rozhodnutiam vydaným, napr. v správnom konaní, proti ktorým existuje riadny opravný prostriedok – odvolanie. To znamená, že ak rodič dostane rozhodnutie v správnom konaní, napr. vo veci neprijatia dieťaťa do školy alebo školského zariadenia, nepovolenia konať komisionálnu skúšku, vylúčenia zo štúdia a pod. a podá „sťažnosť“, takéto podanie sa nepovažuje za sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, ale považuje sa za odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu a má sa riešiť v režime zákona o správnom konaní. Podávateľ takýmto nesprávnym postupom môže stratiť možnosť podať v zákonom stanovenej lehote odvolanie.

  Podania uvedené v bode 5 a 6 sa občana ako podávateľa netýkajú.

  V akom prípade podať sťažnosť?


  Predovšetkým si treba uvedomiť, že problém sa najlepšie rieši tam, kde vznikol. Preto rodičom odporúčame pri vzniku problému zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim alebo za triednym učiteľom a v prípade nevyriešenia konfliktu za riaditeľom školy. Ak sa problém nepodarí vyriešiť v rámci školy, možno podať sťažnosť Štátnej školskej inšpekcii.

  Ako podať sťažnosť?


  Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

  Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou je potrebné do piatich pracovných dní písomne potvrdiť podpisom, inak sa odloží.

  V prípade ústneho podania sťažnosti orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti záznam, ktorý predloží sťažovateľovi na prečítanie a podpis; občanom však odporúčame, aby si sťažnosť napísali sami, pretože takto majú možnosť vec si v pokoji premyslieť a stručne a zrozumiteľne uviesť svoje námietky a tiež, čoho sa podaním sťažnosti domáhajú – je to povinná súčasť textu sťažnosti. Podľa zákona o sťažnostiach musí byť sťažnosť čitateľná a zrozumiteľná.

  Sťažnosti podané telefonicky sa neprijímajú.

  Sťažnosti, na vybavenie ktorých Štátna školská inšpekcia nie je vecne príslušná, odstupuje vecne príslušnému orgánu, o čom je písomne vyrozumený sťažovateľ, okrem prípadu, v ktorom požiadal o utajenie totožnosti. V takomto prípade ju v súlade so zákonom vráti sťažovateľovi.

  Kam poslať sťažnosť?


  Na vybavenie sťažnosti je vecne príslušný vždy len jeden orgán verejnej správy. Preto zasielanie sťažnosti, na vybavenie ktorých je príslušný jeden orgán verejnej správy, v tomto prípade Štátna školská inšpekcia, inému orgánu (MŠ SR, kancelárii prezidenta, Úradu vlády SR) spôsobuje len predlžovanie jej vybavenia.

  Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy. (V prípade, že Štátna školská inšpekcia takúto sťažnosť dostane, je povinná ju odstúpiť riaditeľovi školy.)

  Sťažnosti na riaditeľov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia prešetruje a vybavuje výlučne Štátna školská inšpekcia. Takéto sťažnosti treba zasielať príslušným školským inšpekčným centrám, ktoré sú organizačnými súčasťami Štátnej školskej inšpekcie a nachádzajú sa vo všetkých krajoch.

  Sťažnosti na školských inšpektorov vybavuje riaditeľ príslušného školského inšpekčného centra, sťažnosti na riaditeľov školských inšpekčných centier vybavuje kancelária hlavného školského inšpektora.

  Pripomíname, že prípadné výhrady k výstupnému materiálu zo školskej inšpekcie môže vyjadriť riaditeľ školy písomne, priamo vo výstupnom materiáli. Prípady nesúhlasu s obsahom výstupného materiálu sa teda neriešia v režime vybavovania sťažností, pretože ich upravuje osobitný predpis.

  Centrálnu evidenciu sťažností a kontrolu správnosti ich vybavenia zabezpečuje kancelária hlavného školského inšpektora. Adresy jednotlivých pracovísk Štátnej školskej inšpekcie sú uvedené v časti kontakt.

  K niektorým predmetom sťažností


  Medzi najčastejšie výhrady rodičov patrí nespokojnosť s klasifikáciou prospechu a klasifikáciou správania.

  Prospech

  Rodičom odporúčame, aby prospech svojho dieťaťa sledovali od začiatku klasifikačného obdobia, a nie až v januári a v júni, keď už býva na korekciu celkovej klasifikácie zvyčajne neskoro. Takisto treba mať na pamäti, že žiacka knižka, pokiaľ ešte nebola nahradená elektronickou, nebýva najvernejším obrazom známok, ktoré žiak v skutočnosti má. Dôvodom podvádzania so známkami býva aj neprimeraný tlak rodičov na prospech dieťaťa. Rodičom odporúčame pravidelne sa v škole zúčastňovať konzultácií zameraných na informovanie o prospechu a správaní žiakov.

  Správanie

  Takisto správaniu dieťaťa je potrebné venovať primeranú pozornosť počas celého školského roka. Na škodu veci je, že postupom času prišlo k akejsi dehonestácii žiackej knižky, ktorá pôvodne mala (a ešte aj stále má) plniť informačnú funkciu pre rodiča. Informáciu učiteľa, že žiak nemal domácu úlohu netreba chápať ako trest, ale ako informáciu pre rodiča, že nastala takáto situácia.

  V súvislosti so zníženými známkami zo správania sa veľmi často vyskytuje pridružený predmet sťažnosti – že rodič o nevhodnom správaní svojho dieťaťa nebol informovaný, a preto nemohol vykonať žiadne opatrenia na nápravu. Tu ide najmä o upozornenie riaditeľov škôl, že sú povinní informovať rodiča o podstatnom zhoršení prospechu alebo správania.

  Pri problematike správania žiakov tiež rodičom odporúčame, aby dôsledne kontrolovali, ako ich dieťa využíva mobilný telefón či internet. Sťažnosti voči ukladaniu výchovných opatrení a zníženým známkam zo správania za zneužívanie mobilov a internetu majú stúpajúcu tendenciu, pričom niektorí rodičia nie sú k svojim deťom dostatočne kritickí. Vyskytli sa prípady zneužívania webovej stránky na vydieranie a šikanovanie, inokedy žiaci zakladajú erotické a vulgárne stránky v mene inej osoby. Obeťami sú nielen spolužiaci, ale aj učitelia. Žiaci bez dovolenia nahrávajú na mobily spolužiakov, a to aj na WC alebo keď sú vyzlečení pred hodinou telesnej výchovy. Uvedené činy závažným spôsobom zasahujú do práv iných osôb a vinník môže byť za ne nielen sankcionovaný školou, ale (pokiaľ dovŕšil 14 rokov) aj trestne stíhaný.

  Pre rodičov aj riaditeľov škôl uvádzame, že o podstatnom zhoršení prospechu alebo správania žiaka je riaditeľ školy povinný informovať rodiča (zákonného zástupcu) preukázateľným spôsobom.

  V súvislosti so zníženou známkou zo správania na konci prvého alebo druhého polroka treba prípadné pokarhanie od riaditeľa školy uložené na štvrť roka alebo na tri štvrte roka považovať za informáciu pre rodiča, že prišlo k podstatnému zhoršeniu správania žiaka, čím si riaditeľ školy splnil informačnú povinnosť, ktorá mu zo školských predpisov vyplýva.

  Vyberanie poplatkov

  Štátna školská inšpekcia dostáva sťažnosti na vymáhanie peňazí od rodičov alebo od žiakov zo strany štátnych škôl, a to prostredníctvom združenia rodičov, nadácií či neinvestičných fondov a tiež sťažnosti na nekontrolovateľnosť ich použitia. Podľa údajov pisateľov ide napr. o príspevky na údržbu budov, čistiace prostriedky, nákup učebných pomôcok. Vysoké sumy stredné školy protiprávne požadujú najmä za externé štúdium a štúdium jednotlivých predmetov.

  Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nekontroluje hospodárenie škôl (a ani hospodárenie občianskych združení, ktorým je aj združenie rodičov) a aj štátne inštitúcie, ktoré majú oprávnenie kontrolovať využitie finančných prostriedkov, môžu v prípade občianskych združení kontrolovať len použitie prostriedkov účelovo poskytnutých štátom.

  Rodič, ktorý príde do školy informovať sa o prospechu a správaní dieťaťa, sa automaticky nestáva členom občianskeho združenia – združenia rodičov, preto ani nie je viazaný žiadnymi uzneseniami výboru ZR o vyberaní poplatkov.

  V prípade, že rodič nesúhlasí s činnosťou združenia rodičov, má možnosť dištancovať sa od jeho činnosti. Tým, samozrejme, nie je dotknuté jeho právo na informácie týkajúce sa prospechu, správania, či dochádzky dieťaťa.

  Štátna školská inšpekcia prešetruje vyberanie peňazí len v tom prípade, ak má prípad pedagogickú rovinu (ak napr. peniaze vynucuje učiteľ od žiakov na vyučovaní, prípadne sa učiteľ alebo riaditeľ školy žiakom, príp. rodičom vyhráža sankciami súvisiacimi s pedagogickým procesom).

  V prípade výslovného vydierania zo strany štátnej školy (napr. podmienenie vydania rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu zaplatením "sponzorského daru"), má žiak alebo rodič možnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

  Veríme, že predchádzajúce informácie pomôžu občanom nielen pri podávaní sťažností, ale aj pri preventívnom riešení problémov. Podanie sťažnosti síce väčšinou pomôže vyriešiť konkrétny problém, ale len málokedy zlepší vzťahy.


  PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.
  kancelária hlavného školského inšpektora

  Posledná aktualizácia: 8.2.2012
  http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=26&lang=sk

  ALEBO

  http://www.subeniakovce.szm.com/Vyba...-staznosti.pdf

  ALEBO

  https://www.google.sk/search?client=...est&gws_rd=ssl
  jslancik easy, easy, je to naopak - ona je uč.
  Príspevok zbalený
  spam

  Hlasovalo 4 pouzivatelov

  Neužitočné (1)
  Nevhodné (1)
  Komentár, nie odpoveď (2)
  -4
  buchač Komisia jej ju radšej dala ( tú jednotku ) ...chceli mať kľudné prázdniny .

  Poniektorí rodičia tak natlačia na deti , že sú extrémne sebavedomé ( po rodičoch ) a následne vyžadujú aj hodnotenie nad rámec objektivity ...

  To poradie dieťaťa má čo s tým spoločné ???
  korela Že vyrástlo a hlavne psychicky podrástlo pri svojich starších súrodencoch. Bola to švagrininá neterka a išlo naozaj skutočne o šikovné dievčatko. Ono bolo presvedčené o svojej pravde. Donútilo otca kapitulovať, navštíviť riaditeľa a zariadiť preskúšanie. Ty zrejme s takýmto prípadom nemáš skúsenosti. Si frustrovaný, ak si nemôžeš zavčeličkovať, tak picháš do každého. Zvýš opatrnosť, aby si raz nepichol do .....
  Tvoje domnienky sú hodné dg. Tu človek nemôže napísať už ani pravdu. Robíš aj niečo iné, ako rýpať na Porade do ľudí?

  V čom spočíva výpovedná hodnota tvojho príspevku?
  Dáš to ako koment, kde ťa človek nemôže ohodnotiť. Robíš to veľmi často. Chlap za sukňou.
  alaya1 korela, to bolo, na ktorom stupni vzdelavania?
  kukučka Len nechápem, čo v korelinej odpovedi je nevhodné?

  Sťažnosť na učiteľa

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.