Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2005 len jediné zamestnanie, v roku 2005 nepodnikal, nemal žiadne iné príjmy zdanené podľa § 6 zákona o dani z príjmov (s výnimkou príjmov z prenájmu podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov a príjmov zdanených zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov) a nebol ani samoplatiteľom, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania v zmysle § 19 ods.2 zákona svojho zamestnávateľa (zamestnávateľa, u ktorého bol zamestnancom v roku 2005).

Pozor, nie každý zamestnanec podľa predošlého odseku je povinný vykonať ročné zúčtovanie.

Poistenec, ktorý bol v roku 2005 len zamestnancom u jediného zamestnávateľa, nebol SZČO, nemal žiadne iné príjmy, nemusí ročné zúčtovanie podať:
- ak každý mesiac jeho započítateľný príjem zamestnanca podľa § 13 ods.1 až 4 zákona bol najviac vo výške 3-násobku priemernej mzdy, teda najviac 43095 Sk alebo
- ak po celý rok, teda v každom mesiaci, jeho započítateľný príjem zamestnanca podľa § 13 ods.1 až 4 zákona bol najmenej vo výške 3-násobku priemernej mzdy, teda najmenej 43095 Sk.

Naopak poistenec, ktorý bol v roku 2005 len zamestnancom u jediného zamestnávateľa, nebol SZČO, nemal žiadne iné príjmy, musí ročné zúčtovanie podať:
- ak mal aspoň jeden mesiac, v ktorom jeho započítateľný príjem zamestnanca podľa § 13 ods.1 až 4 zákona bol nižší ako 43095 Sk a súčasne mal aspoň jeden mesiac, v ktorom jeho započítateľný príjem zamestnanca podľa § 13 ods.1 až 4 zákona bol vyšší ako 43095 Sk alebo
- ak mal po celý čas trvania zamestnania započítateľný príjem zamestnanca podľa § 13 ods.1 až 4 zákona najmenej 43095 Sk avšak zamestnanie netrvalo celý rok, tj. mal aspoň jeden mesiac, v ktorom bol bez príjmu.

Zamestnanec, ktorý musí vykonať ročné zúčtovanie alebo chce podať ročné zúčtovanie (vychádza mu preplatok), môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania v zmysle § 19 ods.2 zákona svojho zamestnávateľa (zamestnávateľa, u ktorého bol zamestnancom v roku 2005). Požiadať zamestnávateľa musí písomne a to najneskôr do 15.5.2006. Ak do tohto termínu stihne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa, zamestnávateľ musí ročné zúčtovanie vykonať za neho. Ak žiadosť podá zamestnávateľovi po 15.5.2006, nemusí ju zamestnávateľ akceptovať.

Ak zamestnanec, ktorý musí vykonať ročné zúčtovanie alebo chce podať ročné zúčtovanie, nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa alebo ho o to požiadal až po 15.5.2006 a z tohto dôvodu zamestnávateľ jeho žiadosť odmietol, podáva si ročné zúčtovanie sám.

Či už za zamestnanca podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ alebo ročné zúčtovanie podáva sám zamestnanec, ročné zúčtovanie sa podáva najneskôr do 30.6.2006 v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol zamestnanec poistený v roku 2005.

Príklad

Pani Adela bola v roku 2005 zamestnankyňou spoločnosti Karpaty. Iné zamestnanie v roku 2005 nemala, nepodnikala, nemala žiadne iné započítateľné príjmy.

Pani Adela mala každý mesiac v zamestnaní príjem okolo 15-20 tis. Sk. Keďže v žiadnom mesiaci je príjem neprevýšil sumu 43095 Sk, pani Adela nie je povinná vykonať ročné zúčtovanie.

Príklad

Pani Alena bola v roku 2005 celý rok zamestnankyňou spoločnosti Karpaty. Iné zamestnanie v roku 2005 nemala, nepodnikala, nemala žiadne iné započítateľné príjmy.

Pani Alena mala každý mesiac v zamestnaní príjem okolo 50-60 tis. Sk. Keďže v každom mesiaci je príjem prevýšil sumu 43095 Sk, pani Alena nie je povinná vykonať ročné zúčtovanie.

Príklad

Pani Alica bola v roku 2005 zamestnankyňou spoločnosti Karpaty. Iné zamestnanie v roku 2005 nemala, nepodnikala, nemala žiadne iné započítateľné príjmy.

Pani Alica mala každý mesiac v zamestnaní príjem okolo 20 tis. Sk. V decembri jej spoločnosť vyplatila odmeny, vďaka čomu v decembri jej započítateľný príjem dosiahol sumu 50 tis. Sk. Keďže pani Alica mala mesiace, v ktorých jej príjem neprevýšil sumu 43095 Sk a mala i mesiac, v ktorom jej príjem prevýšil sumu 43095 Sk, pani Alica je povinná vykonať ročné zúčtovanie. O vykonanie ročného zúčtovania môže do 15.5.2006 požiadať svojho zamestnávateľa – spoločnosť Karpaty.

Príklad

Pani Aneta bola v roku 2005 zamestnankyňou spoločnosti Karpaty od 1.7.2005 do 31.12.2005. Iné zamestnanie v roku 2005 nemala, nepodnikala, nemala žiadne iné započítateľné príjmy.

Pani Aneta mala každý mesiac v zamestnaní príjem okolo 50-60 tis. Sk. Keďže však tento príjem nemala po celý rok (zamestnankyňou spoločnosti sa stala až od júla), pani Aneta je povinná vykonať ročné zúčtovanie. O vykonanie ročného zúčtovania môže do 15.5.2006 požiadať svojho zamestnávateľa – spoločnosť Karpaty.

Zamestnanec, ktorý bol časť roka zamestnancom v jedinom zamestnaní a druhú časť roka bol poistencom štátu a ako poistenec štátu buď nemal žiaden príjem alebo príjem najviac do výšky polovice úhrnu minimálnych miezd môže takisto požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa.

Príklad

Pán Albert bol v roku 2005 zamestnancom spoločnosti Karpaty s mesačným príjmom okolo 20 tis. Sk do 31.10.2005. Od 1.11.2005 bol poistencom štátu ako poberateľ starobného dôchodku. Iné zamestnanie v roku 2005 nemal, nepodnikal. Za november a december ako poistenec štátu nemal žiadne príjmy podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov (s výnimkou príjmov z prenájmu a príjmov zdanených zrážkovou daňou).

Keďže pán Albert v žiadnom mesiaci nemal príjem vyšší ako 43095 Sk a ako poistenec štátu nemal žiaden príjem, nie je povinný vykonať ročné zúčtovanie.

Príklad

Pán Anton bol v roku 2005 zamestnancom spoločnosti Karpaty s mesačným príjmom do 40 tis. Sk až do 15.11.2005. Od 16.11.2005 bol poistencom štátu ako poberateľ starobného dôchodku. Iné zamestnanie v roku 2005 nemal, nepodnikal. Za december mal už ako poistenec štátu príjem z dohody o vykonaní práce vo výške 10000 Sk. Limit príjmu podľa § 11 ods.9 je za obdobie od 16.11.2005 do 31.12.2005 daný ako 1 zo sumy (3250 + 6500) = 4875 Sk.

Pán Anton síce v žiadnom mesiaci nemal ako zamestnanec príjem vyšší ako 43095 Sk ale ako poistenec štátu mal príjem (10000 Sk) vyšší ako limit (4875 Sk), preto je povinný vykonať ročné zúčtovanie. V danom prípade ho musí vykonať sám (tlačivo typ S, pripadne typ X, pozrite vyššie).

Ročné zúčtovanie sa v prípade zamestnanca, ktorý mal jediného zamestnávateľa, podáva na tlačive typu A, prípadne typu X.

Tlačivo typ X sa použije, len ak sa zamestnancovi v priebehu roka 2005 zmenila sadzba (stal sa v priebehu roka 2005 osobou so zdravotným postihnutím).

Ak zamestnanec podáva ročné zúčtovanie sám

Ak zamestnanec podáva ročné zúčtovanie sám a výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok jeho zamestnávateľa vo výške 100 Sk a viac, zamestnanec je podľa § 19 ods.10 zákona povinný oznámiť najneskôr do 31.7.2006 zamestnávateľovi výšku jeho nedoplatku. Nedoplatok nižší ako 100 Sk sa zamestnávateľovi neoznamuje a ak aj sa oznámi, zamestnávateľ naň pri sumarizácii podľa § 19 ods.15 zákona neprihliada.

Ak zamestnanec podáva ročné zúčtovanie sám a výsledkom ročného zúčtovania je preplatok jeho zamestnávateľa vo výške 100 Sk a viac, zamestnanec je podľa § 19 ods.10 zákona povinný oznámiť najneskôr do 31.7.2006 zamestnávateľovi výšku jeho preplatku. Preplatok nižší ako 100 Sk sa zamestnávateľovi neoznamuje a ak aj sa oznámi, zamestnávateľ naň pri sumarizácii podľa § 19 ods.15 zákona neprihliada.

Ak zamestnanec podáva ročné zúčtovanie sám a výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok zamestnanca, do 30.9.2006 je zamestnanec povinný uhradiť priamo zdravotnej poisťovni tento nedoplatok. Naopak ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok zamestnanca, do 30.9.2006 je zdravotná poisťovňa povinná uhradiť priamo preplatok zamestnancovi spôsobom, aký vyznačí zamestnanec na tlačive ročného zúčtovania.

Ak za zamestnanca podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ

Ak za zamestnanca podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ a výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok zamestnanca vo výške 100 Sk a viac, zamestnávateľ je podľa § 19 ods.10 zákona povinný oznámiť najneskôr do 31.7.2006 zamestnancovi výšku jeho nedoplatku. Zamestnávateľ nedoplatok zamestnancovi strhne najneskôr vo výplate za mesiac september 2006.

Ak za zamestnanca podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ a výsledkom ročného zúčtovania je preplatok zamestnanca vo výške 100 Sk a viac, zamestnávateľ je podľa § 19 ods.10 zákona povinný oznámiť najneskôr do 31.7.2006 zamestnancovi výšku jeho preplatku. Zamestnávateľ preplatok zamestnancovi vráti najneskôr vo výplate za mesiac september 2006.

Nedoplatok alebo preplatok zamestnanca a súčasne nedoplatok alebo preplatok zamestnávateľa zamestnávateľ zosumarizuje podľa § 19 ods.15 zákona a výslednú sumu (po započítaní za všetkých zamestnancov) si zamestnávateľ so zdravotnou poisťovňou vyrovnajú do 30.9.2006.

Pozn. v prílohe vpravo hore nájdete .doc verziu tohto textu.

Komu to nestačí, nájde ma od 19.4. na seminároch, program nájdete tu:

http://www.porada.sk/t19968-seminare...-jun-2006.html<O:p</O:p<!-- / message -->
Naposledy upravil Jozef Mihál : 15.04.06 at 17:33
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.