Zavrieť

Porady

Poplatky, cenníky, sadzobníky a iné absurdity pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov za služby poskytované "nad rámec" poplatkov za výkon správy.

prďous, táraj, gágaj

Anketa: Platíte poplatky nad rámec zmluvy o výkone správy?

Počet hlasujúcich
7. Na účasť v tejto ankete nemáte prístupové práva.
  • áno

    4 57.14%
  • nie

    3 42.86%
  • neviem

    0 0%
Hlasovanie s viacerými možnosťami.
Nie len lekári si pýtajú absurdné poplatky (napr. za televízor v čakárni), ale aj tí čo spravujú BD. Iný kraj iný mrav. Podeľme sa o cenníky, a budeme vedieť či ten "náš" nie je riadne mimo reality.
Verím, že pridáte svoje cenníky, či také na ktoré natrafíte pri surfe.
Hor sa na poplatky za poplatky...
Usporiadat
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

No u nás ma v cenníku zarazil poplatok:

Vybavenie vlastníka mimo stránkových hodín 7,00 €

Stránkové hodiny sú:
pondelok: 8.00-11.00, 13.00 .-17.00
streda: 8.00-11.00, 13.00-15.00
štvrtok: (len ekonom. odd.) 8.00-11.00

Hmm, neviem prísť na to, aké živnostenské oprávnenie sa požaduje k poskytnutiu služby "vybavenie vlastníka".
1 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
BYTOKOMPLET-D, s.r.o. Kamenárska 18, 821 04 Bratislava
Sadzobník poplatkov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
za služby poskytované nad rámec poplatku za výkon správy
http://www.bytokomplet.sk/subory/cen...okomplet-d.pdf

matematicky:
1.3-1.2 =15€ za potvrdenie pre vlastníka.
Naposledy upravil nunenko : 24.10.14 at 08:42
Snímka.JPG  
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
SADZOBNÍK
úkonov a taríf za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv

ČÍSLO
ÚKON
TARIFA V € s DPH
1
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A4 0,13
2
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A4 0,20
3
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A3 0,17
4
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A3 0,30
5
Poplatok za vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov 3,00
6
Poplatok za ostatné potvrdenia 1,00
7
Vyhotovenie výpočtového listu (mesačný zálohový predpis) na vlastnú žiadosť
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1 1,00
8
Vyhotovenie náhradných základných dokumentov od bytu a nebytového priestoru (nájomná zmluva, zmluva o výkone správy)
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1 3,00
9
Poplatok za vystavenie a zaslanie upomienky, výzvy vrátane poštovného
Poznámka:Poplatok je úhradou z fondu opráv do doby splatenia záväzku dlžníkom. 4,00
10
Poplatok za náklady spojené s doručovaním ročného vyúčtovania služieb (poštovné, balné) 1,50
11
Poplatok za náklady súvisiace s oznámením zmien platieb služieb 1,00
12
Zrušenie záložného práva na byt 5,00
13
Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov:
a) podnikateľov 30,00
b) nepodnikateľov 10,00
14
Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 50,00
15
Vydanie stanoviska k stavebným úpravám 10,00
16
Poplatok za potvrdenie o veku domu 4,50
17
Poplatky za sprostredkovanie výkonu prác v rámci dohôd o vykonaní prác v zmysle Zákonníka práce §226-228
a) odpísanie stavu jedného vodomera 0,30
b) odpísanie stavu merača tepla 0,33
c) ostatný výkon prác na základe rozhodnutia zástupcov vlastníkov so stanovením výšky výšky brutto odmeny.
Za sprostredkovanie uvedených prác sa poplatok za náklady uplatňuje učtovaním ekonomickej marži vo výške
Poznámka: Ekonomická marža sa vypočítava zo súčtu oprávnených nákladov na činnosť t.j. brutto odmeny, odvodov do Sociálnej poisťovne a iných oprávnených nákladov. 10%
18
Zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 12,00
19
Zabezpečenie znalca na ocenenie nehnuteľností 8,00
20
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 20,00
21
Vypracovanie Dohody o splácaní dlhu v splátkach 10,00
22
Vyhotovenie opravného rozúčtovania ročných nákladov za služby na žiadosť vlastníkov 50,00
23
Vedenie úverového účtu - mesačne 6,50
24
Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej... a pod.) 25,00
Táto novelizácia sadzobníka nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1. 4. 2011
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
http://www.sbd1-ba.sk/media/object/cennik_sbd.pdf
CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB SBD BRATISLAVA I.
nad rozsah dohodnutých v zmluve o výkone správy
schválený predstavenstvom družstva dňa 21.12.2011 - uzn. č. 096/12/2011
Stavebné bytové družstvo Bratislava I. zabezpečuje na základe požiadaviek svojich členov a
vlastníkov bytov a nebytových priestorov niektoré špecifické úkony, ktoré nie sú späté s bežným
a obvyklým spravovaním bytového fondu a preto náklady spojené so zabezpečovaním týchto
požiadaviek nie sú zahrnuté v kalkulácii úhrad za užívanie bytu, garáže, SP v položke - poplatok
za správu bytu, garáže a SP. Z dôvodu, že ide o plnenie, ktoré sa zabezpečuje len v prospech
niektorých členov družstva a vlastníkov bytov a NP, náklady spojené s takýmto plnením musia
znášať tí členovia družstva a vlastníci, ktorí o plnenie požiadajú.
I. Všeobecné poplatky
Zmena cien s účinnosťou od 1.1.2012
Druh poplatku Základ dane 20% DPH Spolu v EUR
Prevod členských práv
- na priamych príbuzných 8,33 1,67 10,00
- na cudziu osobu 100,00 20,00 120,00
Zápisné za prijatie za člena v zmysle Stanov SBD Bratislava I.
Dedičstvo členského podielu na základe
osvedčenia o dedičstve 16,67 3,33 20,00
Dedičstvo ZČV na základe 8,33 1,67 10,00
osvedčenia o dedičstve
Premena spol.členstva na základe rozvodu alebo
vzájomnej dohody 16,67 3,33 20,00
Vzájomná výmena bytov 16,67 3,33 20,00
Schválenie podnájmu bytu 16,67 3,33 20,00
Úkony spojené s prevodom bytu do vlastníctva
- manipulačný poplatok 32,92 6,58 39,50
- notárske poplatky podľa cenníka príslušného notára
Poplatok za správu:
- členovia družstva 4,65 0,93 5,58
- nečlenovia družstva 5,97 1,19 7,16
- garážnici 2,50 0,50 3,00
- spoločné priestory, využívajúci služby družstva 4,65 0,93 5,58
Vyhlásenie správcu pre kataster 4,17 0,83 5,00
Vypracovanie zmluvy - nový vlastník 32,92 6,58 39,50
Duplikát dohody o členstve 8,33 1,67 10,00
Vystavenie potvrdenia pre komerč.právnika
- pre člena 4,17 0,83 5,00
- pre nečlena 8,33 1,67 10,00
Vystavenie potvrdenia pre občanov
- člen družstva 2,50 0,50 3,00
- nečlen družstva 4,17 0,83 5,00
Vydanie potvrdenia o veku stavby 4,17 0,83 5,00
Vydanie stanoviska k stav. úpravam v byte 5,83 1,17 7,00
1Vydanie stanoviska k stav.úpravám spoločných
častí domu 58,33 11,67 70,00
Vydanie stanoviska k stav.úpravám v NP 58,33 11,67 70,00
Vydanie potvrdenia o výške poistného 4,17 0,83 5,00
Zmena účelu využívania bytov a nebyt.priestorov 83,33 16,67 100,00
Vystavenie duplikátu nájomnej zmluvy 4,17 0,83 5,00
Vystavenie duplikátu zmluvy o výkone správy 4,17 0,83 5,00
Vystavenie duplikátu mesačného záloh.predpisu 4,17 0,83 5,00
Vystavenie duplikátu ročného vyúčtovania 4,17 0,83 5,00
Príprava a realizácia zmluvy o nájme nebytových
a spoločných priestorov 83,33 16,67 100,00
Vypracovanie protokolu o odovzdaní, resp.

prevzatí NP a SP 41,67 8,33 50,00
Vypracovanie dodatkov k zmluve o nájme
spoločných a nebytových priestorov 8,33 1,67 10,00
Poplatok za služby poskytované nájomcom
družstevných bytov v správe iných správcov 6,00 1,20 7,20
Poplatky za mimoriadnu tvorbu FPÚaO -
- spravované na samostatnom účte
mesačne 1,00 0,20 1,20
alebo ročne 12,00 2,40 14,40
Zasielanie korešpondencie na adresu vlastníka,
príp. nájomcu bytu (zálohový predpis, poštové
zloženky, kópia zmluvy o výkone správy vo výške poštovného
Vystavenie upomienky o nezaplatení preddavkov
alebo nedoplatkov z ročného vyúčtovania
- 1. upomienka 0,83 0,17 1,00
- 2. upomienka + pokus o zmier 1,67 0,33 2,00
Vystavenie upomienky za neuhradenie
odberateľských faktúr
- 1. upomienka 0,83 0,17 1,00
- 2. upomienka + pokus o zmier 1,67 0,33 2,00
Zaslanie upomienky o nezaplatení preddavkov
alebo nedoplatkov z ročného vyúčtovania
- 1. upomienka poštovné 0,00 poštovné
- 2. upomienka + pokus o zmier poštovné 0,00 poštovné
Zaslanie upomienky za neuhradenie
odberateľských faktúr
- 1. upomienka poštovné 0,00 poštovné
- 2. upomienka + pokus o zmier poštovné 0,00 poštovné
Spísanie uznania dlhu
do 12 mesiacov 8,33 1,67 10,00
do 60 mesiacov 16,67 3,33 20,00
do 120 mesiacov 33,33 6,67 40,00
nad 120 mesiacov 41,67 8,33 50,00
Výpoveď z nájmu bytu 20,00 4,00 24,00
Návrh na vypratanie bytu 20,00 4,00 24,00
Vypracovanie návrhu na exekúciu 20,00 4,00 24,00
2Vypracovanie návrhu na vydanie platobného
rozkazu (žaloba), resp. iných druhov žalôb 30,00 6,00 36,00
Za úhradu v pokladni, ak je úhrada príjmom
bytového domu (povolené iba vo výninočných
prípadoch 0,42 0,08 0,50
Vydanie potvrdenia pre orgány štát. správy
a bankové inštitúcie o vyrovnaní nedoplatku 6,67 1,33 8,00
Vyhľadávanie dokumentov v archíve 4,17 0,83 5,00
Kopírovanie dokumentov 1 x A4/ 1 list 0,13 0,02 0,15
Kopírovanie dokumentov 1 x A3/ 1 list 0,42 0,08 0,50
Poplatky za refakturácie mzdových nákladov 0,28 0,06 0,34
Poplatok za refakturáciu nákladov 0,83 0,17 1,00
Odmena za začatie výkonu záložného práva
pri dražbe 10 % z vymáhanej dĺžnej sumy
II. Cenník služieb podnikateľských aktivít SBD Bratislava I, zabezpečovaných technickým úsekom
SBD Bratislava I.
Zmena cien s účinnosťou od 1.1.2012
Druh poplatku Základ dane 20% DPH Spolu v EUR
Účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec
zmluvných povinností (hodinová sadzba) 8,33 1,67 10,00
Príprava písomného hlasovania v dome vrátene
vyhodnotenia (na požiadanie) 33,33 6,67 40,00
Zabezpečenie vyjadrení príslušných orgánov
štátnej správy 8,33 1,67 10,00
Vypracovanie podkladov spojené s vybavením 0,5 % z posk. 20 % základ + 20 %
dotácie zo ŠFRB dotácie, min.100 € zo základu min. 120 €
max. 1000 € max. 1200 €
Vypracovanie žiadosti o úver pre bytový dom 0,5 % z posk.úveru 20 % základ + 20 %
(zahŕňa správu úveru počas celej doby min. 100,00 € zo základu min. 120 €
splatnosti) max. 1000 € max. 1200 €
Poplatok za úkony spojené s vybavovaním dotácie 0,5 % z posk.úveru 20 % základ + 20 %
ak nedošlo k poskytnutiu (splatný pri oznámení min. 100,00 € zo základu min. 120 €
o neposkytnutí max. 1000 € max. 1200 €
Opakovaná žiadosť o dotáciu z MDVRR SR 41,67 8,33 50,00
Odchod domu zo správy, ktorej bol vybavený 0,5 % z posk. 20 % základ + 20 %
úver pred platnosťou tohto sadzobníka- poplatky dotácie, min.100 € zo základu min. 120 €
súvisiace s vybavovaním úveru + presun úveru max. 1000 € max. 1200 €
na nového správcu
Uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve 83,33 16,67 100,00
Poplatok za poskytnutie technickej pomoci
realizačným firmám pri obnove domu (uhrádza
realizačná firma alebo sa uhrádza so
súhlasom zástupcu vlastníkov z FPÚaO) 150,00 30,00 180,00
Činnosť stavebného dozoru v zmysle cenníka UNIKA, resp. dohodou
Zabezpečiť povolenie na zabratie verejného
priestranstva 16,67 3,33 20,00
3Poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu
prevzatie dokumentácie pri preberaní dokladov
bytového domu pri príchode do správy SBD I.
prihlásenie u príslušných dodávateľov energií 416,67 83,33 500,00
Poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu
prípravu dokumentácie pri odovzdávaní dokladov
bytového domu pri odchode domu zo správy SBD I.
odhlásenie od príslušných dodávateľov energií 416,67 83,33 500,00
Poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu
prípravu dokumentácie pri odovzdávaní dokladov
bytového domu pri založení spoločenstva a
odhlásenie od príslušných dodávateľov energií 416,67 83,33 500,00
Prenájom veľkej zasadačky (hodinová sadzba) 8,33 1,67 10,00
Odpočet vodomerov v bytoch a v SP (z FPÚaO) 0,34 0,07 0,41
Suma za vykonanú prácu SHS (hodinová sadzba) 7,80 1,56 9,36
Náhrada vykonov (na 1 osobu) 4,98 1,00 5,98
Poplatok za havarijnú službu à 1 byt 0,60 0,12 0,72
4
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Váš správca spol. s*r.o.
Furdekova 4, 851 03 Bratislava
Spoločnosť je registrovaná na Obchodnom súde Bratislava I. vložka Sro číslo 27694/B
Ekonomická časť
Položka Základ DPH 20 % Spolu s
DPH Poznámka
1. Poplatok za potvrdenie o vyrovnaní záväzkov 4,17 0,83 5,00
2. Poplatok za potvrdenie o veku domu 2,5 0,5 3,00
3. Poplatok za spracovanie miezd (dohody) 8,30 1,66 9,96
4. Poplatok za oneskorene nahlásenie zmien
vlastníckych práv na inú osobu a úkony s tým spojené 8,33 1,67 10,00
5. Poplatok za vystavenie 1. upomienky 5,53 1,11 6,64 +poštovné
6. Poplatok za vstavenie 2. upomienky 6,92 1,38 8,30 +poštovné
7. Poplatok za vyhotovenie opravného vyúčtovania za
služby na žiadosť vlastníkov 41,67 8,33 50,00
8. Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových
hodín 0,00 0,00 0,00
9. Poplatok za správu úverov
Technická časť
10. Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným
úpravam v byte 5,83 1,17 7,00
11. Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným
úpravam v SP, NP 16,67 3,33 20,00
12. Poplatok za vydanie stanoviska pre ZSE 4,17 0,83 5,00
13. Poplatok za vypracovanie nájomnej zlmuvy o nájme
SP, NP - pre podnikateľov 20,83 4,17 25,00
14. Poplatok za vypracovanie nájomnej zlmuvy o nájme
SP, NP - pre nepodnikateľov 8,33 1,67 10,00
15.
Poplatok za účasť správcu na schodzi vlastníkov nad
ramec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona
182/1993 Zz. O vlastníctve bytov a NP
16,67 3,33 20,00 /za každú začatú
hod.
16. Poplatok za zabezpečenie originálu výpisu LV na
právne účely 8,33 1,67 10,00 + poplatky podľa
cenníka KÚ
Sadzobník poplatkov pre vlastníkov bytov, nebytových priestorov, garáží a
garážových státí za služby vykonávané nad rámec poplatkov za výkon správy
platný od 1.1.2012
podľa náročnosti objektu, počtu úverov a typu
záruky17. Poplatok za odpočet a spracovanie meračov 1,33 0,27 1,59 /ks
18. Poplatok za prípravu podkladov pre písomné
hlasovanie v dome 25,00 5,00 30,00
19. Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových
hodín 0,00 0,00 0,00
20. Poplatok za vypracovanie ZoD
Investičná časť
21.
Poplatok za zabezpečenia vyhotovenia úradne
overenej kópie dokumentov (náklady na vyhotovenie
a poplatok za úradné overenie podľa počtu strán
zaplatí objednávateľ zvlášť)
8,33 1,67 10,00
22. Poplatok za zabezpečenie stanoviska HaZZ k
stavebnému povoleniu/ohláške 20,83 4,17 25,00
23.
Poplatok za zabezpečenie stanoviska TI k
stavebnému povoleniu/ohláške (náklady na
vyhotovenie zaplatí objednávateľ zvlášť)
20,83 4,17 25,00
24. Poplatok za zabezpečenie stanoviska OÚŽP k
stavebnému povoleniu/ohláške 20,83 4,17 25,00
25. Poplatok za zabezpečenia podania žiadosti o
stavebné povolenie/ohlášku 166,67 33,33 200,00
26. Poplatok za zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia 166,67 33,33 200,00
27. Polatok za technický dozor správcu nad realizáciou
diela - za 1.hodinu práce (aj začatú) 15,50 3,10 18,60 /hod
28. Poplatok za poradenské služby k stavebným
činnostiam - za 1.hodinu práce (aj začatú) 15,50 3,10 18,60 /hod
29. Poplatok za podánie žiadosti o zaujatie verejného
priestranstva 41,67 8,33 50,00
30. Poplatok za oznámenie vzniku/zániku daňovej
povinnosti za zaujatie verejného priestranstva 41,67 8,33 50,00
31. Poplatok za vypracovanie ZoD
32.
Poplatok za zabezpečenie potvrdení z poisťovní a
príslušných úradov k žiadosti o štátnu dotáciu resp.
úver ŠFRB
4,17 0,83 5,00
za 1 potvrdenie od 1
inštitúcie; poplatok
za kolok platí
objednávateľ zvlášť
podľa cenníka
príslušnej inštitúcie
33. Poplatok za podanie žiadosti o úver zo ŠFRB
34.
Poplatok za podanie žiadosti o pridelenie štátnej
dotácie na odstránenie systémových porúch na
MDVaRR SR
375,00 75,00 450,00
35. Poplatok za podanie žiadosti o úver v komerčnej
banke 250,00 50,00 300,00
36. Polatok za podanie žiadosti o nenávratný grant EBRD
v rámci programu MUNSEFF 83,33 16,67 100,00
37. Poplatok za opakované podanie žiadosti (ŠFRB,
MDVaRR SR, MUNSEFF) na žiadosť vlastníkov 0,00 0,00 0,00
38. Poplatok za zabezpečenie originálu výpisu LV na
právne účely 8,33 1,67 10,00 + poplatky podľa
cenníka KÚ
podľa platného cenníka právnej kancelárie
podľa platného cenníka právnej kancelárie
na základe dohody (podľa veľkosti BD a pod.)39.
Poplatok za variačné prepočty možností výšky
získaných úverov v komerčnej banke - za 1 variant
nad základ (základ 3 varianty)
8,33 1,67 10,00
40.
Poplatok za spracovanie podkladov k záväzným
bankovým prísľubom na poskytnutie úveru pre
potreby žiadosti o štátnu dotáciu na systémové
poruchy
16,67 3,33 20,00
41.
Poplatok za analýzu stavu úveru mimo pravidelne
zasielaných mesačných prehľadov stavov účtov BD z
ekonomiky domu - na vyžiadanie ZV, na schôdzu a
pod.
16,67 3,33 20,00
42. Poplatok za zabezpečenie termínovaného účtu po
prieskume na finančnom trhu 25,00 5,00 30,00
http://www.vasspravca.com/sadzobnik
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Poplatky družstva
Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena 26
917 08 Trnava

Sadzobník poplatkov BD Trnava platných od 1.8.2014..

p.č. Poplatok suma vrátane DPH

1. Zápisné 16,50 €
2. Základný členský vklad 99,59 €
3. Prevody členských práv a povinností – príbuzní 40,20 €
- cudzí 199,20 €
4. Prevod členstva 20,40 €
5. Vzájomná výmena bytov 80,40 €
6. Prenechanie bytu na dočasné užívanie 40,20 €
Prenechanie časti bytu 20,00 €
7. Zmena vlastníka bytu (garáže) 12,00 €
8. Dedičstvo v prípade, že dedičia nie sú manželia 40,20 €
9. Stavebné úpravy bytu 8,40 €
10. Úhrada platieb – úhrad za užívanie bytov v pokladni 1,00 €
11. Potvrdenia vydávané družstvom (pre členov, vlastníkov,
nájomcov, cudzích, pre bankové inštitúcie, štátnu správu,
samospráva atď.) okrem potvrdenia k príspevku na bývanie 2,00 €
12. Dohoda o uznaní dlhu
- do 12 mesiacov vrátane 4,00 €
- do 60 mesiacov vrátane 8,00 €
- do 120 mesiacov vrátane 12,00 €
- nad 121 mesiacov 16,00 €
13. Vyhlásenie správcu pri prevode bytu na nového vlastníka o
neevidovaní nedoplatku pôvodného vlastníka na úhradách
za užívanie bytu (nebytového priestoru) a na úhradách do FPUaO 5,00 €
14. Vystavenie 1.upomienky 2,20 €
vystavenie 2.upomienky poštovné + 2,20 €
15. Zasielanie výzvy referátom právnych služieb 3,30 €
16. Vyhotovenie výpovede nájmu bytu 10,00 €
17. Zrušenie výpovede nájmu bytu 10,00 €
18. Vypracovanie návrhu na vypratanie bytu 10,00 €
19. Späťvzatie návrhu na vypratanie bytu 10,00 €
20. Vypracovanie návrhu na vydanie platobného rozkazu 10,00 €
21. Zmena účelu využitia stavby prerozdelením pivníc a změna 10,00 €
spoluvlastníckých podielov.
22. Poplatok za úkony spojené s návrhom pre dražobnú 5.00 €
spoločnosť na vykonanie dobrovoľnej dražby
(preddražobná upomienka)
23. Príspevok na správu družstva 5,98 €
24. Hodinová zúčtovacia sadzba – údržba družstva 14,40 €
25. Jednorazový poplatok pri uzatváraní úveru 100,80 €
26. Ročný poplatok počas doby splácania úveru 3,60 €
27. Poplatok za vypracovanie zmluvy o prevode bytu do 15,60 €
28. Poplatok za vystavenie kopie zmluvy o prevode bytu do 8,40 €
osobného vlastníctva
29. Notársky poplatok za overovanie podpisov 11,48 €
30. Poplatok pri zmenách v zmluvách o nájme spoločných 20,50 €
resp. nebytových priestorov (tretia osoba, zmena sumy,
názvu a účelu využitia)
31. Poplatok spojený s prípravou žiadostí bytových domov na 330,50 €
získanie úveru – podpory zo ŠFRB – revitalizácia bytových
domov.
32. Vyhotovenie fotokopií dokladov
A4 jednostranne 0,10 €
A4 obojstranne 0,30 €
A3 jednostranne 0,30 €
A3 obojstranne 0,50 €
33. Preverenie vodomerov pri neopodstatnenom žiadaní 5,00 €
34. Potvrdenie o veku stavby 1,80 €
35. Poplatok – zápisné pri opätovnom pridelení bytu po 80,00 €
výpovedi nájmu z bytu
36. Poplatok za preplatenie nákladov z fondu prevádzky, 2,00 €
údržby a opráv bytového domu v hotovosti (úhrada je
realizovaná z fondu príslušného bytového domu)
37. Poplatok za organizačné, právne, technické a ekonomické úkony spojené s prípravou a vypracovaním zmluvy o nájme NP a spoločných priestorov, pokiaľ sú tieto využívané na účely podnikania a nájomné je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu (úhrada je realizovaná z fondu bytového domu k 31.12. príslušného roka z výšky ročného príjmu z prenájmu bez DPH. 5% – 30%
http://bd-trnava.sk/poplatky-druzstva/
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Cenník služieb
Článok I – Všeobecné podmienky
1. Enerbyt s.r.o. Štúrovo vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov alebo v spojitosti s vymáhaním pohľadávok, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
2. Z uvedeného dôvodu Enerbyt s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II – Platobné podmienky
1. Platba na základe vystavenej faktúry sa vykonáva prevodným príkazom na účet. Enerbyt s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej príslušnej ceny za vykonanie služby.Po realizácii platby prevodným príkazom Enerbyt s.r.o. na základe žiadosti vydá potvrdenie o úhrade.
2. V článku III. sú ceny uvedené vrátane DPH.
3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení zákona č. 520/2003 Z.z. a ďalších noviel. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada
zaslať poštou k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a
to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce
poštovné).
4. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich
vykonania bude požadovať bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi
klientom a Enerbyt s.r.o..
5. Konateľ Enerbyt s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku
poplatku, resp. od neho upustiť.
6.
Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny
1. Mesačný poplatok za správu:
a) byty I. kategórie (s dodávkou tepla) mesačne 6,50 €
b) ostatné byty 4,50 €
c) nebytové priestory (garáže) 1,00 €2. Mesačný poplatok za správu kotolní
• Adyho 1 14,40 €
• Adyho 8/984 5,40 €
• Adyho 8/986 5,40 €
• Jesenského 42 27,00 €
• Kasárenská 26 68,40 €
• Námestie Sv.Imricha 33 10,80 €
• Nánanská cesta 67 115,20 €
• Orechová 49-51 2,70 €
• Sobieskeho 20 10,80 €
• Svodín 1375 16,20 €
• Svodín 1376 16,20 €
• Sv. Štefana 14 8,10 €
• Sv. Štefana 26 5,40 €
• Sv. Štefana 48 5,40 €
3. Poplatky súvisiace so správou domu
1. Ročný poplatok za vyúčtovanie
byty I. kategórie ( s dodávkou tepla ) 12,00 €
ostatné byty 7,80 €
2. Poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť správcu
na nej s vyhotovením zápisnice (1x ročne bezplatne) 20,00 €
3. Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome 10,00 €
4. Vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o
úvere okrem bodu 6 10,00 €
5. Zabezpečenie vypracovania a podania žiadosti o dotáciu , vrátane príslušných
podkladov, okrem úkonov uvedených v bode 6 100,00 €
6. Poplatok za inžiniersku činnosť (ohlásenie stavby, stavebné konanie, preberacie
konanie a ďalšie úkony s tým súvisiace)
0,3 % z
projektovaných
alebo
realizačných
nákladov
minimálne však
5 €
7. Poplatok za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch,dome,
pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu 2,00 €3. Poplatky súvisiace so správou domu
8. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné
úpravy:
• v byte vo vlastníctve fyzickej osoby 7,00 €
• v nebytovom priestore vo vlastníctve fyz. alebo práv. osoby 14,00 €
9. Vypracovanie podkladov k žiadosti o odpojenie od systému ÚK a TÚV 35,00 €
10. Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi a nájomcovi bytu,
voči ktorému Enerbyt s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu 4,00 €
11. Cena za spracovanie a postúpenie podkladov na písomnú výzvu vlastníkovi
(vlastníkom) bytu, voči ktorému Enerbyt eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s
užívaním bytu
10,00 €
12. Poplatok pri prevode vlastníctva bytu pre nadobúdateľa 7,00 €
4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu
1. Hodinová cena za prácu jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na
spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby – v pracovných dňoch od 7.00 hod.
do 15.00 hod.
10,00 €
Pokiaľ si práca vyžaduje ďalšieho pracovníka, hodinová cena práce druhého pracovníka
je
Toto neplatí, ak je potrebná účasť dvoch, samostatne pracujúcich odborníkov.
7,50 €
2. Hodinová cena za prácu údržbára Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na spoločných
zariadeniach domu počas pracovnej doby s prácou v celkovej dĺžke do 1 hodiny
0,00 €
Práce zahrnuté do tohto poplatku za správu pre byty sú nasledovné:
oprava rozvodu ÚK,TÚV vrát. odvzdušňovania radiátorov a TÚV
opravy na el. vedení v spoločných priestoroch
opravy vchodových dverí (výmena zámkov, nastavenie brana)
periodická kontrola stúp. Ventilov ÚK a TÚV – kontrola funkčnosti
odstránenie netesností na kanalizačnom potrubí (zatmelenie, lepenie PVC a
pod.)
Uvedené práce sú zahrnuté do poplatku za správu len v prípadoch, keď:
sa jedná o prácu vykonávanú jedným pracovníkom a čas na vykonanie týchto
prác nepresahuje vrát. cesty na miesto opravy a späť 1 hodinu vrát.
sa jedná o prácu jednorazovú, teda oprava nevyžaduje opakovaný zásah
v deň vykonania tohto úkonu sa nevykonávajú iné práce v uvedenom vchode. 4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu
3. Hodinová cena práce za prácu vykonanú v mimopracovnej dobe na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu na žiadanky nahlásené, resp. podané mimo pracovnej
doby
príplatok
50% na
hodinovú
sadzbu
4. V prípadoch ak práca uvedená v bodoch 4.1 až 4.3 si vyžaduje použitie dopravného
prostriedku (na dovoz materiálu):
• výjazd Škoda Roomster 3,50 € +
0,35 €/km
• výjazd Renault Master 5,00 € +
0,50 €/km
5. Poplatky súvisiace s montážnymi prácami
1. Montážne práce na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby v pracovných
dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. 12,00 €
2. Cena za vykonanie každej demontáže radiátorov, meračov (vynútenej opatrením správcu
na zamedzenie ďalšieho zvýšenia dlhu) 70,00 €
3. Cena za vykonanie spätnej montáže radiátorov, meračov (vynútenej predchádzajúcim
opatrením správcu na vykonanie demontáže) 70,00 €

4. Odpojenie a znovu pripojenie odberateľa tepla z dôvodu omeškania s platbami 100,00 €
5. Montáž bytových vodomerov materiál a
práca
6. Montáž pomerových (meračov) rozdeľovačov na radiátory materiál a
práca
7. Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných
zariadení, na hodinu 10,00 €
6. Poplatky za metrologické služby
1. Odpočet kapilárnych pomerových meračov 2,00 €
2. Odpočet vodomerov 1,00 €/ks
3. Odpočet elektronických pomerových meračov zdarma
4. Diaľkový odpočet vodomerov cez rádiový modul zdarma7. Poplatky za finančné a administratívne služby
1. Poplatok za vklad v pokladni do 200 € vrátane 0,60 €
2. Poplatok za vklad v pokladni nad 200 €
Za každých 100 € - účtuje sa len od 1.1.2015 1,00 €
3. Ročný poplatok za spravovanie úveru z celkovej výšky úveru 0,05 %
4.
Cena za poskytnutie kopírovacích služieb 1 strana
A4 0.10 €
A3 0.20 €
5. Cena za odoslanie dokladov v elektronickej podobe alebo faxom na tuzemskú adresu 0,50 €
Článok IV – Záverečné ustanovenia
Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02.02.2014

V Štúrove, dňa 02.02.2014
http://www.enerbyt.sk/attachments/ar...u%C5%BEieb.pdf
Naposledy upravil nunenko : 24.10.14 at 10:31
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Hm ... Aj preto je lepšie mať v dome založené SVB. Tých 6 - 10 € ako poplatok za správu je len opona, chyták. Ale za pohodlie sa predsa platí, či nie?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

nunenko, vieš, pre správcu je ťažké dvihnúť poplatok za správu. zvyčajne ti poplatk sú už platné roky a tie roky náklady išli hore. Nikde nie je napísané, že za ten poplatok ti má správca všetko splniť a bezplatne, v rámci toho mesačného paušálu. Zákon prikazuje správcovi, čo má zo zákona vykonávať. To je urobené v rámci toho poplatku, t.j. štandardná správa.

Tiež si treba uvedomiť, že záleží od veľkosti domu. Ak je v dome 6 bytov a platia poplatok 6x6 EUR, t.j.j 36 EUR, dostanú rovnakú službu, ako bytový dom, čo má 90 bytov (napr. náš dom) t.j. 90x6 EUR = 540 EUR.

Ak príde niektorý vlastník a bude chcieš službu navyše, napr. prefotiť nejaké faktúry a doklady, správca na to musí použiť svoj papier, toner, kopírku. Tiež by si svojmu klientovi, ktorý si chce u teba kúpiť televízor, nefotil všetky návody na použitie len za cenu toho, že si jeden televízor kúpi (keby si predával televízory).

Pred 2 rokmi sme zatepľovali. Správca, konkrétne technik mal s tým hodne behačiek, vybavovačiek, chodil k nám aj po pracovnej dobe najmenej raz týždenne na kontrolu. Po skončení zateplenia sme na schôdzi odsúhlasili mimoriadnu odmenu správcovi ako náhradu nepriamych nákladov (bolo to niekoľko sto EUR). A nikto z vlastníkov sa nad tým nepozostavil alebo nebol proti. Iní si to dajú priamo do cenníka, vybavovačky okolo zatepľovania sú niečo navyše, nie je to bežná správa.

Môžeš sa pozastaviť nad niektorými položkami v cenníku, ale nie nad cenníkom ako takým. PRečo by si nemohol správca spoplatniť niektoré úkony, ktoré nevyplývajú zo zákona? Nechce sa mi čitať všetko, čo si priložil, nemá to žiadny efekt. Len si vylievaš svoje pohoršenie nad niečím, čo nie je vôbec nezvyčajné.

Ak si myslíš, že správcovia na vlastníkoch ryžujú, prrečo si nezaložíš správcovskú spoločnosť. Bol by z teba milionár za 2 roky (podľa tvojej teorie). Ak sa to niekomu nepáči, môže si založiť spoločenstvo, ako napísal sito. Aj tak väčšina spoločenstvie, ktoré poznám, zazmluvňuje nakoniec mnohými výkonmi nejakého správcu. PRedseda zistí, že sám to nedokáže spravovať - evidovať všetky finančné záležitosti a starať sa o technický stav domu. Taktže nakoniec ľudia platia odmenu predsedovi a ešte aj poplatok zazmluvnenému správcovi.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

avalik
No u nás ma v cenníku zarazil poplatok:

Vybavenie vlastníka mimo stránkových hodín 7,00 €

Stránkové hodiny sú:
pondelok: 8.00-11.00, 13.00 .-17.00
streda: 8.00-11.00, 13.00-15.00
štvrtok: (len ekonom. odd.) 8.00-11.00

Hmm, neviem prísť na to, aké živnostenské oprávnenie sa požaduje k poskytnutiu služby "vybavenie vlastníka".
Toto si myslím, že je skôr preventívne opatrenie, ako skutočný poplatok. Náš správca má tiež stanovené stránkové hodiny a nejaký poplatok za vybavenie mimo týchto hodín. Prestav si, že ty by si robila nejakú uzávierku a medzi tým by za tebou chodili každých 10 minút nejaké stránky. Tak by si dospela do štádia, kedy by si si určila, že v jeden deň potrebuješ čas len na svoje záležitosti a aby ťa nerušili v ten deň stránky, tak ich nebudeš prijímať.

V skutočnosti náš správca tento poplatok nevyberá, ak už niekto príde, že niečo je súrne, tak ho vybavia aj mimo tých hodín bezplatne. Ale aby si ľudia zvykli, že majú chodiť iba 3 dni v týždni, tak to na dverách je.
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
chodot, ty máš jednu výhodu, to čo napíšeš sú síce chobotiny ale nie len chobotiny
nechcel som na teba reagovať, ale predsa mi nedá.

nunenko, vieš, pre správcu je ťažké dvihnúť poplatok za správu. zvyčajne ti poplatk sú už platné roky a tie roky náklady išli hore. Nikde nie je napísané, že za ten poplatok ti má správca všetko splniť a bezplatne, v rámci toho mesačného paušálu. Zákon prikazuje správcovi, čo má zo zákona vykonávať. To je urobené v rámci toho poplatku, t.j. štandardná správa.
neviem, prečo by to malo byť ťažké určiť cenu tak, aby odzrkadľovala rast nákladov. Osobne si nemyslím, že ma majú jeho náklady zaujímať. Má si stanoviť cenu tak, aby mu to vyšlo.
Zmluva o výkone správy obsahuje najmä
e) zásady určenia výšky platieb za správu,
Zásada prvá mesačný paušálny poplatok yx€ za jeden byt.

Zásada druhíá?

Zásada tretia?

Žeby to boli tie ceny za nadštandart?
Vieš cenníkom, ktorý nie je súčasťou Zmluvy o výkone správy sa nech riadia jeho zamestnanci.

Tiež si treba uvedomiť, že záleží od veľkosti domu. Ak je v dome 6 bytov a platia poplatok 6x6 EUR, t.j.j 36 EUR, dostanú rovnakú službu, ako bytový dom, čo má 90 bytov (napr. náš dom) t.j. 90x6 EUR = 540 EUR.
...to si musí uvedomiť správca, on si určuje cenu. Žeby to vyriešila zásada xy€ za bytový dom? Takto veľké domy dotujú správu malých, či nie?
Ak príde niektorý vlastník a bude chcieš službu navyše, napr. prefotiť nejaké faktúry a doklady, správca na to musí použiť svoj papier, toner, kopírku. Tiež by si svojmu klientovi, ktorý si chce u teba kúpiť televízor, nefotil všetky návody na použitie len za cenu toho, že si jeden televízor kúpi (keby si predával televízory).
Máš pravdu, to je služba navyše. Že musí použiť svoj papier, svoj toner? Áno, no kúpil si ich za moje peniaze.

Ja by som mu fotil, len preto, že si kúpil ten televízor. A zároveň by som vedel, že televízory musím predávať o Euro drahšie, lebo občas chce niekto prefotiť návod, preto, že nemám živnosť na kopírovanie, ale na predaj televízorov.
Pred 2 rokmi sme zatepľovali. Správca, konkrétne technik mal s tým hodne behačiek, vybavovačiek, chodil k nám aj po pracovnej dobe najmenej raz týždenne na kontrolu. Po skončení zateplenia sme na schôdzi odsúhlasili mimoriadnu odmenu správcovi ako náhradu nepriamych nákladov (bolo to niekoľko sto EUR). A nikto z vlastníkov sa nad tým nepozostavil alebo nebol proti. Iní si to dajú priamo do cenníka, vybavovačky okolo zatepľovania sú niečo navyše, nie je to bežná správa.
...potom technikovi nastane obdobie kľudu, Nepochybujem, zaslúžil si správca, je to práca naviac oproti už zateplenému domu.
Môžeš sa pozastaviť nad niektorými položkami v cenníku, ale nie nad cenníkom ako takým. PRečo by si nemohol správca spoplatniť niektoré úkony, ktoré nevyplývajú zo zákona? Nechce sa mi čitať všetko, čo si priložil, nemá to žiadny efekt. Len si vylievaš svoje pohoršenie nad niečím, čo nie je vôbec nezvyčajné.
Ja súhlasím ak je cenník súčasťou zmluvy, nemám sa nad čím pozastaviť. Môžem sa len čudovať prečo to stojí toľko, ono hentoľko. Musím to akceptovať.
Nie som pohoršený, zvyčajná je aj ľudská hlúposť, či ľahostajnosť.
Ak si myslíš, že správcovia na vlastníkoch ryžujú, prrečo si nezaložíš správcovskú spoločnosť. Bol by z teba milionár za 2 roky (podľa tvojej teorie). Ak sa to niekomu nepáči, môže si založiť spoločenstvo, ako napísal sito. Aj tak väčšina spoločenstvie, ktoré poznám, zazmluvňuje nakoniec mnohými výkonmi nejakého správcu. PRedseda zistí, že sám to nedokáže spravovať - evidovať všetky finančné záležitosti a starať sa o technický stav domu. Taktže nakoniec ľudia platia odmenu predsedovi a ešte aj poplatok zazmluvnenému správcovi.

Prečo si myslíš, že si myslím, a prečo poznáš moju neexistujúcu teóriu?
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať