Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Mzdové veličiny 2015

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Mzdové veličiny 2015

Autor Jozef Mihál   18.11.14
MZDOVÉ VELIČINY pre rok 2015

Poznámka: Údaje sú uvedené na základu stavu známeho k 18.11.2014

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2015

Sadzba dane za rok 2015

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,
- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2015 je 198,09 eura (k 1.7.2014 sa životné minimum nezvyšovalo).

Osobitná sadzba dane za rok 2015

5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Daňový bonus za rok 2015

Január - december 2015 suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne.

Za celý rok suma 256,92 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 380 eura = 2280 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 380/2 = 190 eur.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2015:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015 je 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8755,578 – (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2015

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3803,33 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2015

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2015 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 824 = 2% z 49440 = 988,80 eura.

Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2015

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Zamestnanecká prémia za rok 2015

Zamestnanecká prémia je k 1.1.2015 stále v zákone o dani z príjmov - avšak pri predpoklade zavedenia odpočítateľnej položky v zákone o zdravotnom poistení, z ročnej minimálnej mzdy 4560 eur vyjde zamestnancovi po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4%) základ dane vyšší, ako 3803,33 eura.

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2015 tak nebude mať nárok žiaden zamestnanec a je predpoklad, že zamestnanecká prémia ako veličina sa v zákone o dani z príjmov zruší.

Paušálne výdavky za rok 2015

40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2015

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2015 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2015 nepresiahne 500 eur.

Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46) za rok 2015

- ak za rok 2015 nepresiahne 17 eur alebo
- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2015 nepresiahnu 1901,67 eura.

*****

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2015

Maximálny vymeriavací základ 4120 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného študent na DoBPŠ

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 200 eur (už bez rozdielu veku študenta)
Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)
Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)
Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2014 a pokračuje v roku 2015 suma 67% z 805 eur, čo je suma 539,35 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2015 suma 67% z 824 eur, čo je suma 552,08 eura.

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2015 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2014 bol vyšší ako 4944 eur (12 x 412).

Minimálny vymeriavací základ 412 eur, minimálne poistné 136,57 eura

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,12 eura
Starobné poistenie 18%, min. 74,16 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 24,72 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 19,57 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 412 eur

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,12 eura
Starobné poistenie 18%, min. 74,16 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 24,72 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,24 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 19,57 eura

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie
sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky = 40,6357 eura.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN = 40,6356 eura.

Dávka v nezamestnanosti


Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti:

- od 1.1.2015 do 30.6.2015 najviac zo sumy 2 x 12 x 824/365 eur= 54,1809 eura

- od 1.7.2015 do 31.12.2015 najviac zo sumy (2 x 12 x ...)/365 = ... eura

Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2015

Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura)

Aktuálna dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2015

10,6865 eura

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

2013 - 80 %
2014 - 76 %
2015 - 72 %
2016 - 68 %
2017 - 64 %,
2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

2013 - 17 %
2014 - 18 %
2015 - 19 %
2016 - 20 %
2017 - 21 %
2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

*****

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2015

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte mesačných preddavkov 4120 eur, v ročnom zúčtovaní 49440 eur.

Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba
a) uznaná za invalidnú rozhodnutím Sociálnej poisťovne,
b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Sadzby poistného zamestnanec

4% z vymeriavacieho základu zamestnanca
2% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnávateľ

10% z vymeriavacieho základu zamestnanca
5% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

Max. 380 eur mesačne pri príjme do 380 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur nula.

Max. 4560 eur ročne pri príjme do 4560 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme 6840 eur nula.

Dohody

Za zamestnanca sa považuje a zdravotné poistenie platí dohodár, ktorý pracuje na základe DoVP alebo DoPČ a nie je poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku).

Sadzby poistného SZČO

14% z vymeriavacieho základu SZČO
7% z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Minimálny vymeriavací základ 412 eur, minimálny preddavok mesačne 57,68 eura (28,84 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného samoplatiteľ

14% z vymeriavacieho základu samoplatiteľa
7% z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Minimálny vymeriavací základ 412 eur, minimálny preddavok mesačne 57,68 eura (28,84 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Poistenci štátu

Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7. Sadzby:
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)
*
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

*****

MINIMÁLNA MZDA 2015

- 380 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

*****

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1.1.2009 bez zmeny je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

- 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
- 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Sumy stravného od 1.11.2014

- 4,20 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
- 6,30 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
- 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*****

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla, od 1.11.2014 najviac suma 55% z 4,20 eura = 2,31 eura.

Od 1.11.2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,20 eur, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

*****

SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY


Životné minimum do 30.6.2015

Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 198,09 eura
Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 138,19 eura
Životné minimum dieťa: 90,42 eura

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (do 30.6.2014): 148,57 eura

Rodičovský príspevok

203,20 eura

Prídavok na dieťa

23,52 eura
11,04 eura je príplatok k prídavku na dieťa

*****

EXEKUČNÉ ZRÁŽKY


Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku do 30.6.2014

Základné nepostihnuteľné sumy:

- na povinného: 118,85 eura (60% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

- na povinného: 198,09 eura (100% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

- na povinného: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO)
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

- na povinného: 83,19 eura (70% základnej sumy na povinného)
- na vyživovanú osobu: 34,66 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 297,13 eura (150% životného minima plnoletej FO)

Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

26
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Mzdové veličiny 2015

Riešenie témy "Mzdové veličiny 2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu