Zavrieť

Porady

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Na príklade si ukážeme, aké práva a povinnosti má daňový subjekt, ktorý nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ. Pre účely príkladu nebudeme uvažovať s pomerným odpočítaním dane.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Modelový príklad:<o:p></o:p>
V apríli sme kúpili výrobné zariadenie z Nemecka od platiteľa dane v Nemecku. Sme platiteľom dane a hlavnou činnosťou našej firmy je výroba. Za faktúru sme zaplatili 13.4.2006. Výrobné zariadenie nám bolo dodané 20.4.2006 a faktúra je vystavená 21.4.2006. Obdržali sme ju 28.4.2006. Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Ako to bude vyzerať v daňovom priznaní. Viem, že to treba dodaniť, ale akým kurzom? A kde ho nájdem? Použijem sumu z výpisu z banky a dopočítam DPH, alebo sumu s prepočtom kurzu k 21.4.? Fakturovaná čiastka je v EUR vo výške 8000. Uvádzam hodnotu dodaného zariadenia do súhrnného výkazu? Jedná sa o prvú faktúru, ktorú sme obdržali za tovar z EÚ. Poraďte. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Kúpa predmetného výrobného zariadenia je tzv. intrakomunitárnym nadobudnutím tovaru, teda nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie. Vzťahuje sa na Vás § 11 ods. 1 a 2, nakoľko spĺňate tieto podmienky:<o:p></o:p>
- nadobudli ste právo nakladať s výrobným zariadením ako vlastník (zariadenie Vám bolo dodané),<o:p></o:p>
- zariadenie bolo prepravené z Nemecka do SR (nie je podstatné kým a na čí účet),<o:p></o:p>
- nadobúdateľ je zdaniteľná osoba a tuzemský platiteľ dane,<o:p></o:p>
- dodávateľ je osoba identifikovaná na daň v Nemecku,<o:p></o:p>
- tovar – výrobné zariadenie – bol dodaný za protihodnotu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Následne prejdeme na § 69 ods. 6, ktorý znie:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 69
Osoby povinné platiť daň
správcovi dane
(6) Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="11 a">11 a</st1:metricconverter> § 11a.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nakoľko ste nadobudli tovar z iného členského štátu EÚ podľa § 11, ste ako nadobúdateľ osobou povinnou platiť daň pri vzniku daňovej povinnosti.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 nasledovne:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Z Vami uvádzaných podmienok vychádza, že daňová povinnosť vznikla dňom vystavenia faktúry dňa 21.4.2006, nakoľko bola vystavená po dodaní tovaru a to v lehote do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dodaní.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Čo už vieme?<o:p></o:p>
Nadobudli ste tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ a ste osobou povinnou platiť daň, pričom daňová povinnosť Vám vznikla 21.4.2006 dňom vystavenia faktúry.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ale ako vypočítať základ dane a daň? Prejdeme na § 26:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 26
Prepočet cudzej meny
a zaokrúhľovanie dane
(1) Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na slovenskú menu kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka.
Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.
(3) Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0, 05 Sk smerom nadol a od 0, 05 Sk vrátane smerom nahor.

<o:p></o:p>

Nakoľko uvádzate, že sa jedná vo Vašom prípade o prvé nadobudnutie tovaru v tuzemsku, nepredpokladám, že ste na daňový úrad nahlásili použitie kurzu podľa colných predpisov a preto budeme uvažovať s kurzom NBS.<o:p></o:p>
Vieme, že daňová povinnosť Vám vznikla 21.4.2006. Kurz NBS si ľahko vyhľadáme napr. na www.nbs.sk a zistíme, že dňa 21.4.2006 predstavoval: 37,232 Sk/EUR. <o:p></o:p>
Váš základ dane predstavuje:<o:p></o:p>
8000x37,232=297856,00 (nakoľko vyšla celá čiastka, ďalej ju nezaokrúhľujeme ani v záznamoch, ani v daňovom priznaní)<o:p></o:p>
Vaša daň predstavuje:<o:p></o:p>
297856x19%=56592,64 Sk, čo je zaokrúhlene 56592,60 Sk.<o:p></o:p>
Keby ste nemali iné nadobudnutie tovaru v tuzemsku, tak v daňovom priznaní sa Vám predmetná čiastka premietne zaokrúhlená na celé Sk nahor spolu s ostatnými položkami, ktoré sa uvádzajú na riadku 02.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Čo vieme teraz?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nadobudli ste tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ste osobou povinnou platiť daň, daňová povinnosť Vám vznikla 21.4.2006 dňom vystavenia faktúry, základ dane pri nadobudnutí predstavuje 297856,00 Sk a daň 56592,60 Sk.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Skončili sme? Ešte veru nie. Nastupujú ďalšie povinnosti.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nakoľko ste obdržali od zahraničného dodávateľa faktúru podľa § 74 môžete, ale nemusíte na nej doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu a výšku dane:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 74
Faktúra pri nadobudnutí tovaru
z iného členského štátu a prijatí
služby zo zahraničia
Osoba povinná platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 69 ods. 6) alebo pri prijatí služby alebo tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou zo zahraničia (§ 69 ods. 2 až 4) musí mať faktúru od dodávateľa. Vo faktúre môže osoba povinná platiť daň doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane, a výšku dane v slovenských korunách. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Na faktúre si môžete skontrolovať údaje, ktoré by mali korešpondovať s údajmi uvádzanými v § 72 a z faktúry by mali byť zrejmé skutočnosti týkajúce sa dodávateľa a odberateľa, členského štátu dodávateľa, číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum dodania, množstvo a druh dodaného tovaru, jeho ocenenie, odkaz na ustanovenie zákona o oslobodení od dane podľa legislatívy platnej v Nemecku a pod. v závislosti od podmienok fakturácie (platba vopred, fakturácia vopred a pod., čo však nie je predmetom riešenej otázky). Faktúru ste povinný uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka, t.j. do konca roka 2016.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Čo s faktúrou?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Podľa § 70 je každý platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o nadobudnutom tovare z iného členského štátu spolu s ostatnými skutočnosťami rozhodujúcimi pre správne určenie dane nasledovne:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 70
Vedenie záznamov
(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.
(5) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Z uvedeného vyplýva, že ako tuzemský platiteľ dane ste povinný viesť vyššie uvedené záznamy a uchovávať ich desať rokov t.j. do konca roka 2016. Záznamy spravidla vedie účtovný softvér s vyznačením údajov potrebných pre evidenciu. Najčastejším výstupom tejto evidencie je napr.:<o:p></o:p>
- kniha daňových dokladov,<o:p></o:p>
- kniha dokladov k DPH,<o:p></o:p>
- záznamná (záznamová) povinnosť,<o:p></o:p>
- evidencia DPH a pod. <o:p></o:p>
Názov evidencie nie je predpísaný, dôležité je, aby jeho výstupom bola zostava, ktorá zabezpečí požiadavky v zmysle § 70 a teda všetkých údajov rozhodujúcich pre správne určenie dane. Záznamy by mali byť vyhotovené tak, aby nadväzovali na jednotlivé riadky daňového priznania. Uvediete v nich základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a k tomu prislúchajúcu daň vo výške 19 %.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A tým sa dostávame k § 78 a k daňovému priznaniu:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 78
Daňové priznanie a splatnosť
vlastnej daňovej povinnosti
(1) Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. Platiteľ registrovaný podľa § <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="5 a">5 a</st1:metricconverter> 6 nie je povinný podať daňové priznanie, ak mu nevznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Daňové priznanie vo väzbe na vznik daňovej povinnosti a na jej evidenciu podávate v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak ste mesačným platiteľom tak lehotou na podanie daňového priznania za mesiac apríl je 25.5.2006, ak ste štvrťročným platiteľom, tak lehotou na podanie daňového priznania za 2. štvrťrok 2006 je 25.7.2006.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ako vyplniť daňové priznanie?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hodnotu nadobudnutého tovaru vo výške 297856,00 Sk uvediete na riadku 04, zahrniete spolu s ostatnými zdaniteľnými obchodmi do súčtového riadku 01. Daň prislúchajúcu k základu dane po prepočítaní EUR na Sk vo uvediete na riadku 02 daňového priznania. Riadok 01 je riadok súčtový, nakoľko sa na ňom uvádzajú všetky základy dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku a to za dodané tovary, služby, ako aj nadobudnutý tovar z iných členských štátov. Riadok 02 je úhrn dane prislúchajúcej riadku 01, teda nie je v ňom obsiahnutá iba daň prislúchajúca nadobudnutému tovaru, ale aj ostatným zdaniteľným obchodom platiteľa. V daňovom priznaní sa výsledná čiastka, ktorá prislúcha riadku 02 zaokrúhli na celé koruny nahor podľa § 78 ods. 7 posledná veta.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
No a je to.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ale naozaj sme skončili? S povinnosťami, ktoré pre Vás vyplývajú z § 69 áno. Ale pokiaľ sme sa vlastne dostali?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nadobudli ste tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ste osobou povinnou platiť daň, daňová povinnosť Vám vznikla 21.4.2006 dňom vystavenia faktúry, základ dane pri nadobudnutí predstavuje 297856,00 Sk a daň 56592,60 Sk. Uvediete ich v záznamoch podľa § 70, ktoré sa uchovávajú do konca roka 2016, rovnako ako faktúra od dodávateľa z Nemecka. Vyplnili ste daňové priznanie a základ dane ste uviedli na riadku 04, súčtovom riadku 01 a k tomu prislúchajúcu daň na riadku 02.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A teraz zistíme, aká vysoká by bola naša vlastná daňová povinnosť, keby sme ďalej vypĺňali daňové priznanie podľa predtlače a čudujeme sa ... Prečo?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lebo ešte stále pokračujeme a vrátime sa k § 49 až 51. Zosumarizujeme si naše práva, lebo práve v tejto chvíli sme skončili s povinnosťami.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Právo na odpočítanie dane z tovaru platiteľovi vzniká v deň, keď vznikla daňová povinnosť. Vám vznikla 21.4.2006 a výrobné zariadenie budete používať pre účely Vášho podnikania v tuzemsku - na výrobu, ktorá bude pri predaji predmetom dane a nebude od dane oslobodená. Rovnako by bolo možné postupovať aj v prípade, keby ste vyrábali za účelom vývozu do tretích štátov, dodávok do iných členských štátov EÚ, alebo na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku. Preto môžeme pokračovať v ustanovení § 49 ods. 2:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="3 a">3 a</st1:metricconverter> 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená zo služieb a z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="4 a">4 a</st1:metricconverter> ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 7,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="11 a">11 a</st1:metricconverter> § 11a,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vzťahuje sa na Vás ustanovenie § 49 ods. 2 písm. c). Daň ste uplatnili pri nadobudnutí tovaru podľa § 11 a teda môžete pristúpiť k jej odpočítaniu. Podmienkou pre uplatnenie práva na odpočítania dane podľa § 51 ods. 1 písm. c) je, že tuzemský platiteľ má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu. Spomínanú podmienku ste splnili. Právo na odpočítanie dane uplatníte v období podľa § 51 ods. 2, ktorý znie:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nakoľko vieme, že odpočítať daň môžeme podľa § 49 ods. 2 písm. c), postupujeme podľa vyššie uvedeného ustanovenia § 51 ods. 2. Faktúru ste obdržali 28.4.2006 čo spadá do lehoty na podanie daňového priznania. Uvádzali sme, že touto lehotou je ak ste mesačný platiteľ tak termín 25.5.2006 za mesiac apríl, ak ste štvrťročný platiteľ, tak termín 25.7.2006 za 2. štvrťrok 2006. V oboch prípadoch spĺňate uvedenú podmienku, čiže nie je rozhodujúce, aké je Vaše zdaňovacie obdobie. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť v dvoch zdaňovacích obdobiach:<o:p></o:p>
- v prípade mesačného platiteľa za mesiac apríl, alebo máj 2006,<o:p></o:p>
- v prípade štvrťročného platiteľa za 2. alebo 3. štvrťrok 2006<o:p></o:p>
a to preto, lebo faktúru ste obdržali v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A vrátime sa v inej súvislosti k už spomínanému § 51:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane
(3) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
Vzniklo Vám právo na odpočítanie dane a môžete ho uplatniť v zdaňovacom období podľa § 51 ods. 2 s tým, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obodbie odpočítate celkovú výšku odpočítateľnej dane, kde spadá aj daň Vami uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku podľa § 11. A môžeme prejsť k daňovému priznaniu, aby sme znížili vlastnú daňovú povinnosť, ktorá nám zatiaľ vychádzala a zreálnili si jej výšku. Najčastejším postupom daňových subjektov v praxi je, že v prípade splnenia všetkých zákonných podmienok uplatnia právo na odpočítanie dane v rovnakom zdaňovacom období, v ktorom vykážu vznik daňovej povinnosti. Ako teda postupovať ďalej v tomto prípade?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Uvádzali sme, že v záznamoch podľa § 70 platiteľ uvádza všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Patrí sem aj uplatnenie práva na odpočítanie dane platiteľom uplatnenej pri nadobudnutí tovaru podľa § 11. Ak sa rozhodnete uplatniť svoje právo v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, uvediete túto skutočnosť v záznamoch za zdaňovacie obdobie, do ktorého spadá deň 21.4.2006, čo je deň vzniku daňovej povinnosti. Vami uplatnená daň zodpovedala prepočtom EUR na Sk kurzom NBS zo dňa 21.4.2006 a predstavovala 56592,60 Sk. V rovnakej výške môžete daň aj odpočítať. V daňovom priznaní uvediete túto skutočnosť na riadku 16 súčtových riadkoch 18 a 22 a ďalej pokračujete vo vyplňovaní daňového priznania podľa predtlače. Takto sa Vám zreálni výška vlastnej daňovej povinnosti pri uplatnení Vašich práv spojených s odpočítaním dane. Pre upresnenie však uvádzam, že Vašim právom je uplatniť odpočítanie dane aj v nasledujúcom zdaňovacom období. Tým samozrejme nemôžeme rozumieť, že právo na odpočítanie môžeme uplatniť dvakrát. Odpočítať daň môžeme iba v jednom zdaňovacom období. Právo platiteľa spočíva v tom, že sa môže rozhodnúť kedy.

<o:p></o:p>
A tým by sme mohli ukončiť úvod do problematiky „NADOBUDNUTIE TOVARU V TUZEMSKU Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU EÚ“. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A teraz sme naozaj skončili. Prečo? Lebo máme vysporiadané všetky práva a povinnosti vyplývajúce z nadobudnutia tovaru a súhrnný výkaz sa Vás netýka. Týka sa platiteľov, ktorí dodávajú tovar z tuzemska do iného člečnského štátu osobe, ktorá je identifikovaná na daň v inom členskom štáte a uplatňuje oslobodenie podľa § 43, čo nie je Váš prípad. Vy ste tovar nadobudli.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Zhrnutie:<o:p></o:p>
To, že účtujete v jednoduchom účtovníctve nemá vplyv na uplatnenie Vašich práv a povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Rovnako postupujú aj subjekty, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.<o:p></o:p>
Nadobudli ste tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ste osobou povinnou platiť daň. Daňová povinnosť Vám vznikla 21.4.2006 dňom vystavenia faktúry, základ dane pri nadobudnutí predstavuje 297856,00 Sk a daň 56592,60 Sk. Uvediete ich v záznamoch podľa § 70 v zdaňovacom období, keď vznikla daňová poivnnosť. Záznamy sa uchovávajú do konca roka 2016, rovnako ako faktúra od dodávateľa z Nemecka. V záznamoch uvediete uplatnenie práva na odpočítanie dane a to v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť a vyplníte daňové priznanie nasledovne:
- základ dane pri nadobudnutí tovaru uvediete na riadku 04, súčtovom riadku 01
- daň prislúchajúcu k základu dane na riadku 02 a súčtovom riadku 13,
- odpočítateľnú daň pri nadobudnutí tovaru do riadku 16, súčtových riadkoch 18 a 22.
Naposledy upravil Jana Acsová : 09.05.06 at 16:03
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.