Zavrieť

Porady

"slovenský" zápis v registri trestov ČR

Dobrý deň,
na slovensku mám jeden zápis v registri trestov,
chcem sa spýtať či sa mi to objaví aj ak si požiadam o výpis z registra trestov v čr ?
Kôli pracovnej pozícii v Česku.
Nepotrebujem nijaký európsky alebo neviem aký výpis ale taký klasický ktorý si požiadam na czech pointe .... dajú mi teda výpis z "českého" registra ? a bude tam aj ten môj "slovenský" zápis ?
Ak by to tam nebolo, tak je možné, žeby mi to tam "presunuli" ak by som si vybavil prechodný alebo trvalý pobyt v čr, prípadne české občianstvo ?
Ďakujem a prajem pekný deň
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Kvôli pracovnej pozícii môže zamestnávateľ kľudne požiadať aj o ten slovenský.

  Ale platí aj :


  Vykonávací protokol k zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky sa dohodli podľa článku 7 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov na tomto vykonávacom protokole:


  Článok 1

  1) Dožiadanie o poskytnutie údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (ďalej len na "dožiadanie") a jeho vybavenie sa uskutočňuje v elektronickej forme.

  2) Dožiadaná strana poskytne dožadujúcej strane všetky požadované údaje najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy obdržala elektronické dožiadanie.


  Článok 2

  Dožiadanie musí obsahovať:

  a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

  b) identifikačné údaje zamestnanca dožadujúcej strany, ktorý zaslal dožadanie,

  c) dátum a čas zaslania dožiadania.


  Článok 3

  Vybavenie dožadania musí obsahovať:

  a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

  b) v prípade negatívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie text "Nemá záznam v registri trestov",

  c) v prípade pozitívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie počet právoplatných odsúdení a ich plné znenie vo forme odpisu registra trestov,

  d) identifikačné údaje zamestanca dožiadanej strany, ktorý dožiadanie vybavil,

  e) dátum a čas vybavenia dožiadania.


  Článok 4

  1) Dožiadanie a jeho vybavenie podľa článkov 1 až 3 zabezpečuje v Slovenskej republike Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Register trestov so sídlom v Prahe.

  2) Riaditelia Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Registra trestov so sídlom v Prahe (ďalej len "riaditelia registrov trestov") sú oprávnení prijímať spoločné organizačné a technické opatrenia na účely operatívnej a hospodárnej výmeny údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.

  3) V mimoriadnych prípadoch, hodných osobitného zreteľa, po dohode riaditeľov registrov trestov, sa môže výmena údajov uskutočniť v papierovej forme.

  4) Ak sa riaditelia registrov trestov nedohodnú na vykonaní spoločných opatrení požiadajú, aby sa o nich dohodol generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.


  Článok 5

  Ragister trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Register trestov Českej republiky so sídlom v Prahe si navzájom nevymieňajú originály trestných listov; ak vznikne potreba ich predloženia príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo potreba overenia správnosti vybaveného elektronického dožiadania, každá zo strán sa zaväzuje doručiť na požiadanie dožadujúcej strane kópiu trestného listu opatrenú odtlačkom pečiatky s textom "Kópia originálu trestného listu podľa medzinárodnej zmluvy" do troch pracovných dní.


  Článok 6

  Zrušuje sa Vykonávací protokol k zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov podpísaný v Prahe 18. decembra 1995.


  Článok 7

  Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.

  Dané v Prahe ....7. 2009 v dvôch pôvodných vyhotovaniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.  Za Generálnu prokuratúru Za ministra spravodlivosti

  Slovenskej republiky Českej republiky

  JUDr. Ctibor Koštál JUDr. Marek Görges

  "slovenský" zápis v registri trestov ČR

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.