Zavrieť

Porady

Platíme poplatky?

dobrý deň, škola - rozpočtová organizácia, chce robiť drobnú stavbu. je oslobodená od poplatkov na stavebnom úrade? riadime sa týmto? podľa zákona o správnych poplatkoch?

60 a
e)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 1.právnickú osobu .....30 eur 2.fyzickú osobu .....10 eurf)Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....80 eurg)Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....10 eurh)Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....30 euri)Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  A kde máš v tom čo si citovala oslobodenie pre rozpočtovú organizáciu?

  pozri
  § 4

  (1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

  a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

  b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

  c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

  (2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

  (3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

  a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
  b) o priestupkoch,3)
  c) o slobodnom prístupe k informáciám.

  (4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

  (5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Mima75 takže môžme si to ujasniť? sú oslobodené? či nie? čo som písala v bode / tak nie sú ... ale to čo si písala Ty, tak to je nadradené tomu čo som ja písala? dakujem
  avalik čítala si ods. 1 písm. a) ? ... ak ti to stále nie je jasné, tak si predsa zavolaj na stavebný úrad
  Mima75 no ja sa len pýtam, či die dodatky neupravujú náhodou §4 .-... a nie je im nadradený ....
  avalik aké dodatky?
  je tam predsa jasne uvedené ... "(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

  a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,"

  máš v položke 60a uvedené, že na túto položku sa nevzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) pre rozpočtové organizácie?
    zbaliť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.